Vyřešení problémů s tiskem a chyb exportu do PDF v aplikaci InDesign

Přečtěte si, jak řešit chyby při tisku nebo exportu do PDF z aplikace InDesign.

Předběžné řešení problémů

Zkoušejte řešení v níže uvedeném pořadí, abyste pochopili podstatu problému. Problém se možná v rámci tohoto postupu vyřeší a nebudete muset přejít k pokročilému odstraňování problémů.

Řešení

Vysvětlení

Restartujte počítač

Chyba se neopakuje: Mohlo to být způsobeno dočasným problémem s komunikací, nedostatkem systémových prostředků nebo jinými dočasnými faktory prostředí, například bouřkou. 

Chyba se opakuje při tisku nebo exportu po restartování: Postupujte podle pokynů na kartě řešení problémů na úrovni systému.

Restartujte tiskárnu

Chyba se neopakuje: Příčinou může být problém s pamětí tiskárny.

Vytvořte nový testovací dokument

Pokud lze nový dokument vytisknout či exportovat, ale původní dokument ne, postupujte podle pokynů na kartě řešení problémů na úrovni dokumentu.

Vyzkoušejte tisk nebo export v jiné aplikaci

Pokud funguje tisk z jiné aplikace (například WordPad nebo TextEdit) nebo export či uložení do formátu PDF z jiné aplikace (například Illustrator nebo Photoshop) a dojde k chybám, postupujte podle pokynů na kartě řešení problémů na úrovni aplikace.

Použijte k tisku jinou tiskárnu

Máte-li také jinou tiskárnu, zkuste na ní dokument vytisknout. Pokud toto řešení pomůže, zkontrolujte, zda je původní tiskárna zapnutá a online. Odpojte kabely tiskárny a znovu je zapojte. Také spusťte samočinný test tiskárny, který odhalí případné mechanické poškození tiskárny nebo poškození kabelů. Pokud problém přetrvává, postupujte podle pokynů na kartě řešení problémů na úrovni systému.

Vytvořte soubor PDF jiným způsobem

Pokud k problému dochází:

 • Při vytváření souboru PDF pomocí funkce Tisk, zkuste místo toho vybrat možnost Soubor > Exportovat do PDF.

Na následujících kartách zvolte svůj problém a pokračujte podle uvedených pokynů.

Pokud k chybě dochází při tisku nebo exportu nového dokumentu, je možné, že jsou v původním dokumentu neplatná nastavení tisku nebo exportu, případně dokument obsahuje poškozený objekt nebo písmo nebo je poškozena struktura dokumentu. Vyzkoušejte některé z následujících kroků.

Umístění nastavení se může lišit v závislosti na používané tiskárně a může být odlišné od informací uvedených v následujících postupech. Nahlédněte do dokumentace k tiskárně.

Řešení 1: Exportujte soubor do formátu IDML (v aplikaci InDesign CS4 a novější) nebo INX (v aplikaci InDesign CS3 a starší).

Dokument byl pravděpodobně poškozen důsledkem nesprávného převodu předchozích verzí dokumentů InDesign nebo QuarkXpress. 

Doporučení: Exportem do formátu IDML (InDesign Markup Language) nebo INX (InDesign Interchange) lze problematická data odstranit.

Řešení 2: (Pouze tiskárny s podporou jazyka PostScript) Povolte zpracování chyb jazyka PostScript.

Windows

macOS

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení.

 3. Pokud se zobrazí následující dialog, klikněte na tlačítko OK: „Pokud je požadované nastavení tisku dostupné v tiskovém dialogu InDesignu, nastavte ho prosím tam, abyste předešli konfliktům při tisku.“

 4. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu a zvolte Vlastnosti.

 5. Na kartě Obecné klikněte na Předvolby tisku.

 6. Klikněte na tlačítko Upřesnit.

 7. Rozbalte položku Možnosti dokumentu a poté položku Možnosti jazyka PostScript. Pokud v rozbalovací nabídce Odeslat popisovač chyby modulu PostScript není nastavena možnost Ano, rozbalte nabídku a zvolte možnost Ano.

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. Vyberte požadovanou tiskárnu.

 3. V nabídce pod nabídkou Předvolba zvolte možnost Ošetření chyb.

 4. Vyberte možnost Tisknout podrobnou zprávu a poté klikněte na Tisknout.

Pokud problém způsobuje chyba jazyka PostScript, vytiskne popisovač chyby modulu PostScript stránku s informacemi o chybě. Viz Řešení chyb jazyka PostScript.

Řešení 3: Vytiskněte nebo exportujte dokument bez grafik.

Při tisku

Při exportu do pdf

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. Klikněte na položku Grafiky a v nabídce Posílat data vyberte možnost Žádná.

 3. Klikněte na tlačítko Tisknout.

 1. Vyberte možnost Soubor > Exportovat a zvolte formát Adobe PDF (Tisk) nebo možnost Uložit jako typ.

 2. Zvolte umístění a klikněte na tlačítko Uložit.

 3. Klikněte na možnost Další volby a poté zaškrtněte všechna tři políčka Vynechat pro OPI: EPS, PDFBitmapové.

 4. Změňte standard PDF na Žádný, čímž povolíte export bez obrázků.

 5. Klikněte na položku Exportovat.

Pokud se dokument vytiskne nebo exportuje, může být poškozený jeden či více grafických prvků na stránce. Pokračujte takto:

 1. Odstraňte určitou část grafik a zkuste tisknout. Opakujte postup, dokud neizolujete grafiku, která chybu způsobuje.

 2. Jakmile identifikujete grafiky, které chybu pravidelně způsobují, odstraňte je a znovu vložte. Může být nutné grafiku znovu exportovat z aplikace, v níž byla vytvořena.

Pokud se dokument bez grafik vytiskne, může být problémem také nedostatek paměti tiskárny. Při nedostatku paměti dochází například k nahrazení písem, chybí grafika nebo je tisk neúplný.Pokračujte takto:

 1. Zkuste vytisknout rozsah stránek.

 2. Tiskněte dokumenty s menším množstvím grafiky.

 3. Tiskněte v nižším rozlišení.

Pokud dokument obsahuje pouze grafické prvky, vytiskne se prázdná stránka pouze v případě, že je v aplikaci InDesign povolen tisk prázdných stránek. V dialogovém okně Tisknout v části Všeobecné vyberte možnost Tisknout prázdné stránky.

Řešení 4: Vynechte písma nebo snižte jejich počet na minimum.

Při tisku

Při exportu do PDF

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. Klikněte na položku Grafiky.

 3. V části Písma zvolte v nabídce Stahování možnost Žádná.

 4. Klikněte na tlačítko Tisknout.

Při exportu nelze písma vynechat, ale můžete snížit počet použitých písem.

 1. Zvolte Text > Hledat písmo.

 2. V seznamu Písma v dokumentu přidržte klávesu Shift a vyberte první a poslední písmo v seznamu, čímž vyberete všechna písma.

 3. V seznamu Změnit na: Rodina písma vyberte písmo, které funguje v jiných dokumentech (například Arial nebo Verdana).

 4. Klikněte na tlačítko Nahradit vše.

 5. Klikněte na tlačítko Hotovo.

 6. Zvolte možnost Soubor > Exportovat a vyberte formát Adobe PDF (Tisk).

 7. Zvolte umístění a klikněte na tlačítko Uložit.

 8. Klikněte na položku Exportovat.

Vytvořte kopii dokumentu a pak po jednom otestujte písma, abyste izolovali poškozené písmo. Poškozená písma můžete nahradit jejich opětovným stažením ze stránek výrobce.

Řešení 5: Zkontrolujte platnost odkazů.

Zobrazte stav vazeb výběrem možnosti Okna > Vazby. Zrušte nebo obnovte vazby souborů, jejichž název začíná otazníkem nebo jiným symbolem. Další informace o vazbách aplikace InDesign viz Správa vazeb na grafiky.

Řešení 6: Deaktivujte nastavení.

Deaktivujte co nejvíce nastavení. Pokud po deaktivaci nastavení přestane k problému docházet, povolujte nastavení postupně po skupinách, abyste izolovali konkrétní nastavení, které problém způsobuje.

Dostupnost nastavení závisí na použité tiskárně.

Výběrem možnosti Soubor > Tisknout otevřete dialogové okno Tisk. Následně změňte nastavení na příslušných panelech:

Panel Všeobecné

 • Nastavte počet kopií na hodnotu 1.
 • Výběrem možnosti Stránky zrušte výběr možnosti Dvojstránky.
 • Zrušte zaškrtnutí možností Tisknout vzorové stránky, Tisknout netištěné objekty a Tisknout viditelná vodítka a mřížky účaří.
 • Nastavte volbu Tisknout vrstvy na možnost Viditelné a tištěné vrstvy.

Panel nastavení

 • Nastavte volbu Velikost papíru na možnost Určená ovladačem.
 • Nastavte měřítko výšky a šířky na hodnotu 100 %.
 • Deaktivujte možnosti MiniaturyDlaždicově.

Podokno Značky a spadávky

 • Deaktivujte možnosti Značky, Spadávka Popis.

Panel Výstup

 • Nastavte volbu Barva na možnost Pro složené nechat nezměněné.
 • Deaktivujte možnosti Přesahy, Text jako černáSimulovat přetisk.
 • Ve Správci tiskových barev deaktivujte možnost Zástupce tiskové barvy.

Panel Grafiky

 • V části Obrazy nastavte volbu Posílat data na možnost Žádná nebo Všechna.
 • V části Písma nastavte volbu Zavést na možnost Žádná nebo Všechna.
 • Nastavte volbu PostScript na možnost Level 2.
 • Nastavte volbu Formát dat na možnost ASCII.

Panel Správa barev

 • Nastavte volbu Zpracování barev na možnost Nechat tiskárnu PostScript určit barvy.
 • Zaškrtněte políčko Zachovat číselné hodnoty CMYK.

Panel Stránky (mimo dialogové okno Tisknout)

Vyberte všechny stránky, klikněte pravým tlačítkem a poté vyberte možnost Atributy stránky > Sloučení dvojstránky > Žádné (ignorovat průhlednost).

Řešení 7: Vyřešte potíže se zásuvnými moduly.

Odeberte ze složky Plug-Ins (Zásuvné moduly) aplikace InDesign zásuvné moduly třetích stran a pak aplikaci InDesign znovu spusťte. Pokud problém přetrvává, přesuňte zásuvné moduly zpět do složky Plug-Ins aplikace InDesign. Pokud problém zmizí, zjistěte, které zásuvné moduly způsobují konflikt:

 1. Vyberte možnost InDesign > Konfigurovat zásuvné moduly (macOS), resp. Nápověda > Konfigurovat zásuvné moduly (Windows).

 2. Pro položku Nastavit vyberte možnost Všechny zásuvné moduly a v části Zobrazení zrušte výběr všech možností kromě možnosti Třetí strana. Vytvořte seznam těchto zásuvných modulů.

 3. Ukončete aplikaci InDesign a přesuňte tyto zásuvné moduly mimo složku Plug-Ins:

  • Windows /Program Files/Adobe/Adobe InDesign [verze]/Plug-Ins
  • macOS: /Applications/Adobe InDesign [verze]/Plug-Ins
 4. Znovu spusťte aplikaci InDesign, opět vyvolejte problém a postupujte takto:

  • Jestliže se problém neopakuje, znovu proveďte kroky 3 a 4 s tím, že do složky Plug-Ins přesunete zpět několik zásuvných modulů jiných výrobců.
  • Pokud se problém znovu objeví, informujte se u vývojáře naposledy přidaného zásuvného modulu, zda je dispozici aktualizace.

Řešení 8: Vytiskněte nebo exportujte dokument z nového uživatelského účtu.

V některých případech může dojít k poškození uživatelského účtu, přičemž uživatelský účet neumožní aplikaci přistupovat k potřebným souborům a složkám nebo do nich zapisovat. Vytvořte nový uživatelský účet (aniž byste odstranili původní účet), přihlaste se k novému účtu a zkuste dokument vytisknout nebo exportovat znovu.

Windows

macOS

Vyberte možnost Start > Ovládací panely > Uživatelské účty.

nabídce Apple vyberte možnost Předvolby systému > Uživatelé a skupiny.

Řešení 9: Zjistěte, zda není dokument poškozený.

Pokud se při tisku všech dokumentů aplikace InDesign zobrazuje chyba, odhalte příčinu problému na úrovni aplikace podle jednoho či více následujících postupů.

Řešení 1: Vytvořte znovu předvolby aplikace InDesign.

Pokud zaznamenáte nezvyklé chování aplikace InDesign, problém lze často vyřešit odstraněním (vymazáním) předvoleb a jejich opětovným vytvořením.

Předvolby lze znovu vytvořit dvěma způsoby:

Automaticky

Tato metoda rychle odstraní aktuální soubory předvoleb a poté vytvoří nové výchozí soubory předvoleb. Přijdete však o případná vlastní nastavení.

Ručně

Pokud nechcete přijít o vlastní nastavení, nejprve aktuální soubory předvoleb přejmenujte a poté vytvořte nové výchozí soubory předvoleb. Pokud se vytvořením nových předvoleb problém s tiskem či exportem nevyřeší, budete mít k dispozici záložní soubory předvoleb (včetně případných vlastních nastavení), kterými můžete nahradit nové soubory preferencí.

Automatické opětovné vytvoření souborů předvoleb aplikace InDesign

Opětovným vytvořením souborů předvoleb aplikace InDesign se odstraní veškeré stávající předvolby včetně vlastních nastavení. Nechcete-li přijít o vlastní nastavení, proveďte opětovné vytvoření souborů předvoleb ručně.

 1. Ukončete aplikaci InDesign.

 2. Znovu spusťte aplikaci InDesign a v závislosti na používaném systému ihned stiskněte jednu z následujících klávesových zkratek:

  • macOS: Control+Option+Command+Shift
  • Windows: Control+Alt+Shift
 3. V dialogovém okně s dotazem, zda chcete odstranit soubory předvoleb aplikace InDesign, klikněte na Ano. Aplikace InDesign se spustí s obnovenými výchozími předvolbami.

Ruční opětovné vytvoření souborů předvoleb aplikace InDesign

Přejmenujte oba soubory předvoleb (například změňte název souboru „InDesign SavedData“ na „InDesign SavedData backup“ a název souboru „InDesign Defaults“ na „InDesign Defaults backup“). Soubory předvoleb se nachází v následujícím umístění:

macOS

Soubor InDesign Defaults
Users/[uživatel]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [verze]/[jazyk]/InDesign Defaults

 

Uložená data aplikace InDesign:

Users/[uživatel]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [verze]/[jazyk]/InDesign SavedData

Windows XP

Soubor InDesign Defaults:
/Documents and Settings/[uživatel]/Application Data/Adobe/InDesign/Version [verze]/InDesign Defaults

Soubor je ve výchozím nastavení skrytý. Přečtěte si, jak lze zobrazit skryté soubory.

InDesign SavedData:
/Documents and Settings/[uživatel]/Local Settings/Application Data/Adobe/InDesign/Version[verze]/Caches/InDesign SavedData

Windows 7 a 8

Výchozí nastavení aplikace InDesign:

C:\Users\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[jazyk]\InDesign Defaults

Soubor je ve výchozím nastavení skrytý. Přečtěte si, jak lze zobrazit skryté soubory.

Uložená data aplikace InDesign:

/Users/[uživatel]/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version[verze]/[jazyk]/Caches/InDesign SavedData

Restartujte aplikaci InDesign. Aplikace InDesign vytvoří nové výchozí soubory předvoleb.

Pokud problém s tiskem či exportem přetrvává, můžete obnovit původní předvolby. Stačí přejmenovat zálohované soubory předvoleb zpět na původní název: InDesign SavedData a InDesign Defaults.

Řešení 2: (Pouze v systému Windows) Ověřte, zda je ovladač tiskárny aktuální.

Nainstalujte nejnovější ovladač tiskárny:

Řešení 3: (Pouze u tiskáren s podporou jazyka PostScript v systému Windows) Optimalizujte tisk PostScript na rychlost.

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. Klikněte na možnost Nastavení, vyberte tiskárnu, klikněte na Předvolby a poté na Další volby.

 3. Rozbalte položku Možnosti dokumentu a poté položku Možnosti jazyka PostScript.

 4. Vyberte volbu Možnost výstupu ve formátu PostScript.

 5. V rozbalovací nabídce vyberte možnost Optimalizovat na rychlost a klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko OK a poté na Tisknout.

Řešení 4: V tiskárně vypněte funkci ochrany stránek.

Pokyny k vypnutí funkce najdete v dokumentaci dodané s tiskárnou.

Řešení 6: Uložte soubor PDF na místní pevný disk.

Pokud k problému dochází při exportu PDF do umístění v síti, zkuste soubor PDF uložit na místní pevný disk.

Při exportu na připojené síťové jednotky může docházet k problémům kvůli nestabilitě sítě nebo potížím s oprávněními. Pokud lze soubor exportovat na místní disk, ale nikoli do síťového umístění, požádejte o vyřešení problému oddělení IT.

Pokud dochází k problémům při tisku na tiskárnu s podporou jazyka PostScript, vyzkoušejte jeden či více z následujících postupů. Po dokončení postupu vždy zkuste soubor vytisknout.

Řešení 1: Aktualizujte ovladač tiskárny.

Stáhněte si nejnovější ovladač PostScript pro systém macOS nebo Windows.

Pokud tisknete na síťovou tiskárnu, je možné, že používáte ovladač tiskárny, který je kompatibilní s operačním systémem tiskového serveru, ale nikoli s operačním systémem vašeho počítače. Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny, který je kompatibilní s operačním systémem vašeho počítače, nakonfigurujte síťovou tiskárnu znovu pomocí Průvodce přidáním tiskárny.

Řešení 2: Aktualizujte soubor PPD.

Soubor PPD (PostScript Printer Description) popisuje možnosti tiskárny s podporou jazyka PostScript, jako jsou okraje, barva a rozlišení. Nesprávné nebo neaktuální soubory PPD mohou prodloužit dobu tisku. Použijte ke konfiguraci tiskárny soubor PPD doporučený výrobcem.

Soubor PPD můžete získat od výrobce tiskárny nebo jej stáhnout z webu společnosti Adobe.

Řešení 3: (Pouze v systému Windows) Nastavte v tiskárně výstup optimalizovaného kódu PostScript.

Windows 7:

 1. Vyberte možnost Start > Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Předvolby tisku > Upřesnit.

 3. Rozbalte položku Možnosti dokumentu a poté položku Možnosti jazyka PostScript.

 4. Nastavte volbu Možnost výstupu ve formátu PostScript na možnost Optimalizovat pro přenositelnost.

Řešení 4: Uvolněte místo na disku.

Zkontrolujte, zda je na pevném disku dostatek volného místa. Na pevném disku by mělo být vždy alespoň 10 % volného místa. Chcete-li uvolnit místo na disku, vyhledejte dočasné soubory (.tmp) a odstraňte je z počítače a vymažte diskovou mezipaměť webového prohlížeče. Pokyny k vymazání diskové mezipaměti viz dokumentace k prohlížeči.

Řešení 5: Vytiskněte dokument na místní tiskárně.

Pokud tisknete na síťovou tiskárnu, zkuste soubor vytisknout z počítače, který je přímo připojený k místní tiskárně. Jestliže se soubor vytiskne správně, může být problém způsoben potížemi se sítí. Požádejte o pomoc správce sítě.

Řešení 6: (Pouze v systému Windows) Nainstalujte ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaším operačním systémem.

Pokud používáte síťovou tiskárnu, nainstalujte ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaším operačním systémem. Tiskové servery někdy neposkytují ovladače pro operační systémy klientských počítačů. Je tedy možné, že používáte ovladač tiskárny, který je vhodný pro operační systém tiskového serveru, ale nikoli operační systém vašeho počítače.

Windows 7:

 1. Vyberte možnost Start > Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na Přidat tiskárnu.

 3. Vyberte možnost Přidat místní tiskárnu.

 4. Vyberte možnost Vytvořit nový port > Místní port > Další.

 5. Zadejte název portu (například \\[nazevtiskovehoserveru]\[nazevtiskarny]) a klikněte na tlačítko OK.

 6. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladač, který odpovídá značce a modelu vaší síťové tiskárny.

Máte-li problém s tiskem na tiskárnu bez podpory jazyka PostScript, vyzkoušejte jeden či více z následujících postupů. Po dokončení postupu vždy zkuste soubor vytisknout.

U některých řešení je třeba změnit vlastnosti ovladače tiskárny. Umístění jednotlivých vlastností se může lišit v závislosti na tiskárně a ovladači tiskárny. Další informace získáte od výrobce tiskárny nebo v dokumentaci k tiskárně.

Řešení 1: Vytiskněte dokument jako bitmapový obraz.

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. Zkontrolujte, že není vybrána tiskárna s podporou jazyka PostScript, a poté vyberte panel Další volby.

 3. Zaškrtněte políčko Tisknout jako bitmapu a vyberte rozlišení vhodné pro danou tiskárnu.

Řešení 2: Zkontrolujte, zda má tiskárna dostatek paměti.

Pro tisk v rozlišení 300 dpi by měla mít tiskárna k dispozici alespoň 2 MB paměti RAM. Pro tisk v rozlišení 600 dpi by měla mít tiskárna k dispozici alespoň 4–6 MB paměti RAM. Informace o určení dostupné paměti tiskárny viz dokumentace k tiskárně.

Řešení 3: Použijte režim tiskárny PostScript, je-li k dispozici.

Podrobné informace viz dokumentace k tiskárně.

Řešení 4: (Pouze v systému Windows) Změňte ovladač grafické karty na standardní ovladač adaptéru SVGA.

Použijte standardní ovladač adaptéru SVGA systému Windows, abyste zjistili, zda problém způsobuje ovladač grafické karty třetí strany. Pokud se při použití standardního ovladače adaptéru SVGA problém nevyskytne, informujte se u výrobce grafické karty, zda je dispozici aktualizovaný ovladač. V případě, že používáte verzi ovladače, zkuste nastavit jiné rozlišení obrazovky (například snižte rozlišení na hodnotu 1024 x 768).

Pokud nefunguje tisk nebo export do formátu PDF v žádné aplikaci, kontaktujte technickou podporu společnosti Apple, technickou podporu společnosti Microsoft nebo výrobce tiskárny. Než kontaktujete technickou podporu, zkontrolujte fyzické připojení tiskárny k počítači. Někdy stačí k vyřešení problému pouze zapojit odpojený kabel.

Také si zkuste vzpomenout na nedávné změny v počítači, které by mohly mít na tisk nebo export vliv. Jedná se například o následující úkony:

 • upgrade hardwaru nebo přidání či odebrání hardwarových součástí;
 • přidání, aktualizace nebo odstranění hardwaru;
 • instalace nebo odstranění písem;
 • připojení k síti;
 • vymazání nebo odstranění souborů z pevného disku;
 • neočekávané systémové chyby nebo chyby v dalších aplikacích.

Výskyt problému s tiskem často přímo souvisí se změnou v počítači. Zaznamenávejte si změny provedené v počítači, abyste tyto informace případně mohli využít při řešení problémů s tiskem i dalších problémů.

Související zdroje

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.