Přečtěte si, jak můžete vyřešit problémy při tisku nebo exportu z aplikace InDesign do formátu PDF.

Provádějte jednotlivá řešení v uvedeném pořadí. Jakmile se vám podaří problém vyřešit, nepokračujte v dalších krocích.

Řešení známých problémů s tiskem a exportem naleznete také na stránce https://helpx.adobe.com/cz/indesign.html.

Určení úrovně problému

Při řešení problému s tiskem nebo exportem je nejprve potřeba zjistit, za jakých podmínek k problému dochází. Jednalo se například od jednorázovou chybu nebo ji lze vyvolat vždy
při tisku nebo exportu všech dokumentů, některých dokumentů nebo konkrétního dokumentu? Pomocí níže uvedených postupů a testů určete, jak a kdy k problému dochází, což usnadní hledání řešení.

1. Restartujte počítač.

Pokud chyba zmizí, mohla být způsobena dočasným problémem s komunikací, nedostatkem systémových prostředků nebo jinými dočasnými faktory prostředí. Pokud po prvním restartu počítače nedojde při tisku či exportu k chybě, ale později se chyba opět vyskytne, řešte problém na úrovni systému.

2. Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.

Pokud k chybě nedojde, mohlo se jednat o problém s pamětí tiskárny. Jestliže chyba přetrvává, přejděte ke kroku 3.

3. Vytvořte nový testovací dokument.

Pokud lze nový dokument vytisknout či exportovat, ale původní dokument nikoli, řešte problém na úrovni dokumentu.

4. Vyzkoušejte tisk nebo export v jiné aplikaci.

Jestliže funguje tisk z jiné aplikace (například WordPad nebo TextEdit) nebo export či uložení do formátu PDF z jiné aplikace (například Illustrator nebo Photoshop), řešte problém na úrovni aplikace.

5. Zkuste dokument vytisknout na jiné tiskárně.

Je-li k dispozici jiná tiskárna, zkuste na ní dokument vytisknout. Pokud toto řešení pomůže, zkontrolujte, zda je původní tiskárna zapnuta a připojena online. Odpojte kabely tiskárny a znovu je zapojte. Také spusťte samočinný test tiskárny, který odhalí případné mechanické poškození tiskárny nebo poškození kabelů. Jestliže se vám na základě těchto kroků nepodaří odhalit příčinu problému, řešte chybu na úrovni systému.

6. Vytvořte soubor PDF jiným způsobem.

 • Pokud k problému dochází při exportu souboru PDF z aplikace InDesign do aplikace Acrobat Standard, Pro nebo Pro Extended, zkuste dokument vytisknout na tiskárně Adobe PDF. (Pokud používáte aplikaci Acrobat 9 v systému Mac OS verze 10.6 nebo novější, viz Podpora příkazu Uložit jako Adobe PDF aplikace Acrobat 9.)
 • Pokud k problému dochází při vytváření souboru PDF pomocí funkce pro tisk, zkuste vybrat možnost Soubor > Exportovat do PDF.

Řešení problémů s tiskem či exportem na úrovni dokumentu

Pokud k problému nedochází při tisku nebo exportu nového dokumentu, je možné, že jsou v původním dokumentu neplatná nastavení tisku nebo exportu, případně dokument obsahuje poškozený objekt nebo písmo nebo je poškozena struktura dokumentu. Vyzkoušejte některé z následujících kroků.

Poznámka:

Umístění nastavení se může lišit v závislosti na používané tiskárně a může být odlišné od informací uvedených v následujících postupech. Nahlédněte do dokumentace k tiskárně.   

1. Exportujte soubor do formátu IDML (v aplikaci InDesign CS4 nebo novější) nebo INX (v aplikaci InDesign CS3 nebo starší).

Dokument může být poškozen. K poškození dokumentu může dojít při převodu z předchozí verze aplikace InDesign nebo z dokumentu aplikace QuarkXPress. Exportem do formátu IDML (InDesign Markup Language) nebo INX (InDesign Interchange) lze problematická data odstranit.

2. (Pouze tiskárny s podporou jazyka PostScript) Povolte zpracování chyb jazyka PostScript.

Windows

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Klikněte na tlačítko Nastavení.
 3. Pokud se zobrazí následující dialog, klikněte na tlačítko OK: „Pokud je požadované nastavení tisku dostupné v tiskovém dialogu InDesignu, nastavte ho prosím tam, abyste předešli konfliktům při tisku.“
 4. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu a zvolte příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Obecné klikněte na tlačítko Předvolby tisku.
 6. Klikněte na tlačítko Upřesnit.
 7. Rozbalte položku Možnosti dokumentu a následně rozbalte položku Možnosti jazyka PostScript. Pokud v rozbalovací nabídce Odeslat popisovač chyby modulu PostScript není nastavena možnost Ano, rozbalte nabídku a zvolte možnost Ano.

Mac OS X

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Klikněte na tiskárnu.
 3. V nabídce pod nabídkou Předvolba zvolte možnost Ošetření chyb.
 4. Vyberte možnost Tisknout podrobnou zprávu a pak klikněte na tlačítko Tisknout.

Pokud problém způsobuje chyba jazyka PostScript, vytiskne popisovač chyby modulu PostScript stránku s informacemi o chybě. Viz Řešení chyb jazyka PostScript.

3. Vytiskněte nebo exportujte dokument bez grafik.

Vytištění dokumentu bez grafik

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Klikněte na položku Grafiky a v nabídce Posílat data vyberte možnost Žádná.
 3. Klikněte na tlačítko Tisknout.

Export dokumentu bez grafik

 1. Vyberte možnost Soubor > Exportovat a vyberte formát Adobe PDF (Tisk) nebo možnost Uložit jako typ.
 2. Zvolte umístění a klikněte na tlačítko Uložit.
 3. Klikněte na možnost Další volby a poté zaškrtněte všechna tři políčka Vynechat pro OPI: EPS, PDF, Bitmapové.
 4. Změňte standard PDF na možnost Žádný, čímž povolíte export bez obrázků.
 5. Klikněte na položku Exportovat.

Pokud lze dokument vytisknout nebo exportovat, může být poškozen jeden či více grafických prvků na stránce. Odstraňte 50 % grafik smazáním stránek nebo grafických rámečků na jedné stránce. Po každé změně dokument vytiskněte nebo exportujte, abyste zjistili, zda odstraněná část obsahuje poškozenou grafiku, která způsobuje problém. Pokud lze dokument po změně vytisknout nebo exportovat, vraťte změnu zpět a odstraňte zbývajících 50 % stránek nebo grafik. Ověřte, zda dojde k chybě, pak odstraňte dalších 50 % stránek nebo grafik atd. Jakmile identifikujete grafiky, které chybu pravidelně způsobují, odstraňte je a znovu vložte. Může být nutné grafiku znovu exportovat z aplikace, v níž byla vytvořena.

Pokud se dokument bez grafik vytiskne, může být problémem také nedostatek paměti tiskárny. Při nedostatku paměti dochází například k nahrazení písem, chybí grafika nebo je tisk neúplný. Zkuste po částech tisknout rozsahy stránek nebo publikaci zjednodušte a ověřte, zda se dokument s menším počtem grafik vytiskne. Případně zkuste dokument vytisknout v nižším rozlišení.

Poznámka:

Pokud dokument obsahuje pouze grafické prvky, vytiskne se prázdná stránka pouze v případě, že je v aplikaci InDesign povolen tisk prázdných stránek. V dialogovém okně Tisknout v části Všeobecné vyberte možnost Tisknout prázdné stránky.

4. Vynechte písma nebo snižte jejich počet na minimum.

Vynechání písem při tisku

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Klikněte na položku Grafiky.
 3. V části Písma zvolte v nabídce Zavádění možnost Žádná.
 4. Klikněte na tlačítko Tisknout.

Snížení počtu písem při exportu do formátu PDF

Při exportu nelze písma vynechat, ale můžete snížit počet použitých písem.

 1. Vyberte možnost Text > Hledat písmo.
 2. V seznamu Písma v dokumentu klikněte na první písmo, přidržte klávesu Shift a klikněte na poslední písmo v seznamu, čímž vyberete všechna písma.
 3. V seznamu Změnit na: Rodina písma vyberte písmo, které funguje v jiných dokumentech (například Arial nebo Verdana).
 4. Klikněte na tlačítko Nahradit vše.
 5. Klikněte na tlačítko Hotovo.
 6. Zvolte možnost Soubor > Exportovat a vyberte formát Adobe PDF (Tisk).
 7. Zvolte umístění a klikněte na tlačítko Uložit.
 8. Klikněte na položku Exportovat.

Pokud lze dokument vytisknout či exportovat, může problém souviset s některým písmem použitým v dokumentu. Obsahuje-li dokument velký počet písem, vynecháním písem dokument zjednodušíte. Uložte dokument s novým názvem a poté zkoušením jednotlivých písem zjistěte, zda nejsou poškozena. Pokud u určitého písma pravidelně dochází k problému, ověřte, zda není aktivních více instancí daného písma. Případně písmo stáhněte od autora znovu, abyste měli jistotu, že není poškozené.

5. Ověřte, zda jsou platné vazby.

Zobrazte stav vazeb výběrem možnosti Okna > Vazby. Zrušte nebo obnovte vazby souborů, jejichž název začíná otazníkem nebo jiným symbolem. Další informace o vazbách aplikace InDesign viz Správa vazeb na grafiky.

6. Deaktivujte nastavení.

Někdy bývají chyby způsobeny konkrétní funkcí v rámci procesu tisku nebo exportu, která zpracovává určitý obsah dokumentu. Snažte se tato nastavení co nejvíce omezit. Pokud
po omezení nastavení přestane k problému docházet, povolujte nastavení postupně po částech, abyste mohli odhalit konkrétní nastavení, které způsobuje problém.

Poznámka:

V závislosti na používané tiskárně nemusí být některá nastavení k dispozici.

Výběrem možnosti Soubor > Tisknout otevřete dialogové okno Tisknout. Následně změňte nastavení na následujících panelech:

Panel Všeobecné

 • Nastavte počet kopií na hodnotu 1.
 • Výběrem možnosti Stránky zrušte výběr možnosti Dvojstránky.
 • Zrušte zaškrtnutí možností Tisknout vzorové stránky, Tisknout netištěné objekty a Tisknout viditelná vodítka a mřížky účaří.
 • Nastavte volbu Tisknout vrstvy na možnost Viditelné a tištěné vrstvy.

Panel Nastavení

 • Nastavte volbu Velikost papíru na možnost Určená ovladačem.
 • Nastavte měřítko výšky a šířky na hodnotu 100 %.
 • Deaktivujte možnosti MiniaturyDlaždicově.

Panel Značky a spadávky

 • Deaktivujte možnosti Značky, Spadávka Popisy.

Panel Výstup

 • Nastavte volbu Barva na možnost Pro složené nechat nezměněné.
 • Deaktivujte možnosti Přesahy, Text jako černáSimulovat přetisk.
 • Ve Správci tiskových barev deaktivujte možnost Zástupce tiskové barvy.

Panel Grafiky

 • V části Obrazy nastavte volbu Posílat data na možnost Žádná nebo Všechna.
 • V části Písma nastavte volbu Zavést na možnost Žádná nebo Všechna.
 • Nastavte volbu PostScript na možnost Level 2.
 • Nastavte volbu Formát dat na možnost ASCII.

Panel Správa barev

 • Nastavte volbu Zpracování barev na možnost Nechat tiskárnu PostScript určit barvy.
 • Zaškrtněte políčko Zachovat číselné hodnoty CMYK.

Panel Stránky (mimo dialogové okno Tisknout)

Vyberte všechny stránky, klikněte pravým tlačítkem a poté vyberte možnost Atributy stránky > Sloučení dvojstránky > Žádné (ignorovat průhlednost).

7. Vyřešte potíže se zásuvnými moduly.

Odeberte ze složky Plug-Ins (Zásuvné moduly) aplikace InDesign zásuvné moduly třetích stran a pak aplikaci InDesign znovu spusťte. Pokud problém přetrvává, přesuňte zásuvné moduly zpět do složky Plug-Ins aplikace InDesign. Pokud problém zmizí, zjistěte, které zásuvné moduly způsobují konflikt:

 1. Vyberte možnost Nápověda > Konfigurovat zásuvné moduly (Windows) nebo InDesign > Konfigurovat zásuvné moduly (Mac OS).
 2. Vyberte možnost Všechny zásuvné moduly a v části Zobrazení zrušte výběr všech možností kromě možnosti Jiný výrobce. Vytvořte seznam těchto zásuvných modulů.
 3. Ukončete aplikaci InDesign a přesuňte tyto zásuvné moduly mimo složku Plug-Ins:
  • Windows: /Program Files/Adobe/Adobe InDesign [verze]/Plug-Ins
  • Mac OS: /Applications/Adobe InDesign [verze]/Plug-Ins
 4. Znovu spusťte aplikaci InDesign a zkuste problém opět vyvolat.
  • Jestliže se problém neopakuje, znovu proveďte kroky 3 a 4 s tím, že do složky Plug-Ins přesunete zpět několik zásuvných modulů jiných výrobců.
  • Pokud se problém znovu objeví, informujte se u vývojáře naposledy přidaného zásuvného modulu, zda je dispozici aktualizace.

8. Vytiskněte nebo exportujte dokument z nového uživatelského účtu.

V některých případech může dojít k poškození uživatelského účtu, přičemž uživatelský účet neumožní aplikaci přistupovat k potřebným souborům a složkám nebo do nich zapisovat. Vytvořte nový uživatelský účet (aniž byste odstranili původní účet), přihlaste se k novému účtu a zkuste dokument vytisknout nebo exportovat znovu.

Windows

Vyberte možnost Start > Ovládací panely > Uživatelské účty.

Mac OS X

V nabídce Apple vyberte možnosti Předvolby systému > Uživatelé a skupiny.

9. Zjistěte, zda není dokument poškozený.

Řešení potíží s tiskem či exportem na úrovni aplikace

Pokud se při tisku všech dokumentů aplikace InDesign zobrazuje chyba, odhalte příčinu problému na úrovni aplikace podle jednoho či více postupů uvedených níže.

1. Znovu vytvořte soubory předvoleb aplikace InDesign.

Pokud zaznamenáte nezvyklé chování aplikace InDesign, problém lze často vyřešit odstraněním (vymazáním) předvoleb a jejich opětovným vytvořením.

Předvolby lze znovu vytvořit dvěma způsoby:

 • Automaticky: Tímto způsobem lze rychle odstranit aktuální soubory předvoleb a poté vytvořit nové výchozí soubory předvoleb. Přijdete však o případná vlastní nastavení.

-nebo-

 • Ručně: Pokud nechcete přijít o vlastní nastavení, nejprve aktuální soubory předvoleb přejmenujte a poté vytvořte nové výchozí soubory předvoleb. Pokud se vytvořením nových předvoleb problém s tiskem či exportem nevyřeší, budete mít k dispozici záložní soubory předvoleb (včetně případných vlastních nastavení), kterými můžete nahradit nové soubory preferencí.

Automatické opětovné vytvoření souborů předvoleb aplikace InDesign

Poznámka:

Opětovným vytvořením souborů předvoleb aplikace InDesign se odstraní veškeré stávající předvolby včetně vlastních nastavení. Nechcete-li přijít o vlastní nastavení, proveďte opětovné vytvoření souborů předvoleb ručně.

 1. Ukončete aplikaci InDesign.
 2. Znovu spusťte aplikaci InDesign a v závislosti na používaném systému ihned stiskněte jednu z následujících klávesových zkratek:
  • Mac OS: Ctrl+Alt+Cmd+Shift
  • Windows: Ctrl+Alt+Shift
 3. Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete odstranit soubory předvoleb aplikace InDesign. Klikněte na Ano. Aplikace InDesign se spustí s obnovenými výchozími předvolbami.

Ruční opětovné vytvoření souborů předvoleb aplikace InDesign

Přejmenujte oba soubory předvoleb (například změňte název souboru „InDesign SavedData“ na „InDesign SavedData backup“ a název souboru „InDesign Defaults“ na „InDesign Defaults backup“). Soubory předvoleb se nachází v následujícím umístění:

 • Mac OS X

  Soubor InDesign Defaults: 

  Users/[uživatel]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [verze]/[jazyk]/InDesign Defaults

Soubor InDesign SavedData:

Users/[uživatel]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [verze]/[jazyk]/InDesign SavedData

 • Windows XP

  Soubor InDesign Defaults:

  /Documents and Settings/[uživatel]/Data aplikací/Adobe/InDesign/Version [verze]/InDesign Defaults

Soubor je ve výchozím nastavení skrytý. Přečtěte si, jak lze zobrazit skryté soubory.

Soubor InDesign SavedData:

/Documents and Settings/[uživatel]/Local Settings/Data aplikací/Adobe/InDesign/Version[verze]/Caches/InDesign SavedData

 • Windows 7 a 8

Soubor InDesign Defaults:

C:\Users\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[jazyk]\InDesign Defaults

Soubor je ve výchozím nastavení skrytý. Přečtěte si, jak lze zobrazit skryté soubory.

Soubor InDesign SavedData:

/Users/[uživatel]/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version[verze]/[jazyk]/Caches/InDesign SavedData

Restartujte aplikaci InDesign. Aplikace InDesign vytvoří nové výchozí soubory předvoleb.

Pokud problém s tiskem či exportem přetrvává, můžete obnovit původní předvolby. Stačí přejmenovat zálohované soubory předvoleb zpět na původní název: InDesign SavedData a InDesign Defaults.

2. (Pouze v systému Windows) Ověřte, zda je ovladač tiskárny aktuální.

Nainstalujte nejnovější ovladač tiskárny:

3. (Pouze u tiskáren s podporou jazyka PostScript v systému Windows) Optimalizujte tisk PostScript na rychlost.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Klikněte na možnost Nastavení, vyberte tiskárnu, klikněte na možnost Předvolby a poté klikněte na možnost Další volby.
 3. Rozbalte položku Možnosti dokumentu a následně rozbalte položku Možnosti jazyka PostScript.
 4. Vyberte volbu Možnost výstupu ve formátu PostScript.
 5. V rozbalovací nabídce vyberte možnost Optimalizovat na rychlost a klikněte na tlačítko OK.
 6. Klikněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Tisknout.

4. Vypněte v tiskárně funkci ochrany stránek.

Pokyny k vypnutí funkce najdete v dokumentaci dodané s tiskárnou.

5. Připojte počítač k tiskárně.

Pokud k problému dochází při tisku v síti, připojte počítač přímo k tiskárně a zkuste tisknout znovu.

Pokud počítač nemůžete připojit přímo k tiskárně, uložte dokument jako soubor PostScript. Odešlete soubor do tiskárny pomocí příkazového řádku v počítači, který lze připojit přímo k tiskárně. 

6. Uložte soubor PDF na místní pevný disk.

Pokud k problému dochází při exportu PDF do umístění v síti, zkuste soubor PDF uložit na místní pevný disk.

Při exportu na připojené síťové jednotky může docházet k problémům kvůli nestabilitě sítě nebo potížím s oprávněními. Pokud lze soubor exportovat na místní disk, ale nikoli do síťového umístění, požádejte o vyřešení problému oddělení IT.

Řešení potíží s tiskem na úrovni tiskárny

Řešení problémů s tiskem na tiskárnu s podporou jazyka PostScript

Pokud dochází k problémům při tisku na tiskárnu s podporou jazyka PostScript, vyzkoušejte jeden či více z následujících postupů. Po dokončení postupu vždy zkuste soubor vytisknout.

1. Aktualizujte ovladač tiskárny.

Stáhněte nejnovější ovladač PostScript pro systém Mac nebo Windows.

Poznámka:

Pokud tisknete na síťovou tiskárnu, je možné, že používáte ovladač tiskárny, který je kompatibilní s operačním systémem tiskového serveru, ale nikoli s operačním systémem vašeho počítače. Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaším operačním systémem, nakonfigurujte síťovou tiskárnu znovu pomocí Průvodce přidáním tiskárny. Viz krok Nainstalujte ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaším operačním systémem.

2. Aktualizujte soubor PPD.

Soubor PPD (PostScript Printer Description) popisuje možnosti tiskárny s podporou jazyka PostScript, jako jsou okraje, barva a rozlišení. Nesprávné nebo neaktuální soubory PPD mohou prodloužit dobu tisku. Použijte ke konfiguraci tiskárny soubor PPD doporučený výrobcem.

Soubor PPD můžete získat od výrobce tiskárny nebo jej stáhnout z webu společnosti Adobe.

3. (Pouze v systému Windows) Nastavte v tiskárně výstup optimalizovaného kódu PostScript.

Windows 7:

 1. Vyberte možnost Start > Zařízení a tiskárny.
 2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Předvolby tisku > Upřesnit.
 3. Rozbalte položku Možnosti dokumentu a následně rozbalte položku Možnosti jazyka PostScript.
 4. Nastavte volbu Možnost výstupu ve formátu PostScript na možnost Optimalizovat pro přenositelnost.

4. Uvolněte více místa na disku.

Zajistěte, aby byl na pevném disku dostatek volného místa. Na pevném disku by mělo být vždy alespoň 10 % volného místa. Chcete-li uvolnit místo na disku, vyhledejte dočasné soubory (.tmp) a odstraňte je z počítače a vymažte diskovou mezipaměť webového prohlížeče. Pokyny k vymazání diskové mezipaměti viz dokumentace k prohlížeči.

Další možnosti uvolnění místa na disku naleznete v dokumentaci k operačnímu systému (například v dokumentu Tipy pro uvolnění místa na disku počítače pro systém Windows nebo v dokumentu Zvětšení místa na disku pro systém Mac OS).

5. Vytiskněte dokument na místní tiskárně.

Pokud tisknete na síťovou tiskárnu, zkuste soubor vytisknout z počítače, který je přímo připojen k místní tiskárně. Jestliže se soubor vytiskne správně, může být problém způsoben potížemi se sítí. Požádejte o pomoc správce sítě.

6. (Pouze v systému Windows) Nainstalujte ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaším operačním systémem.

Pokud používáte síťovou tiskárnu, nainstalujte ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaším operačním systémem. Tiskové servery někdy neposkytují ovladače pro operační systémy klientských počítačů. Je tedy možné, že používáte ovladač tiskárny, který je vhodný pro operační systém tiskového serveru, ale nikoli pro operační systém vašeho počítače.

Windows 7:

 1. Vyberte možnost Start > Zařízení a tiskárny.
 2. Klikněte na možnost Přidat tiskárnu.
 3. Vyberte možnost Přidat místní tiskárnu.
 4. Vyberte možnost Vytvořit nový port > Místní port > Další.
 5. Zadejte název portu (například \\[nazevtiskovehoserveru]\[nazevtiskarny]) a klikněte na tlačítko OK.
 6. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladač, který odpovídá značce a modelu vaší síťové tiskárny.

Řešení problémů s tiskem na tiskárnu bez podpory jazyka PostScript

Máte-li problém s tiskem na tiskárnu bez podpory jazyka PostScript, vyzkoušejte jeden či více z následujících postupů. Po dokončení postupu vždy zkuste soubor vytisknout.

Poznámka:

U některých řešení je potřeba změnit vlastnosti ovladače tiskárny. Umístění jednotlivých vlastností se může lišit v závislosti na tiskárně a ovladači tiskárny. Další informace získáte od výrobce tiskárny nebo v dokumentaci k tiskárně.

1. Vytiskněte dokument jako bitmapový obraz.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Ověřte, že není vybrána tiskárna s podporou jazyka PostScript, a poté vyberte panel Další volby.
 3. Zaškrtněte políčko Tisknout jako bitmapu a vyberte rozlišení vhodné pro danou tiskárnu.

2. Ověřte, zda má tiskárna dostatek paměti.

Pro tisk v rozlišení 300 dpi by měla mít tiskárna k dispozici alespoň 2 MB paměti RAM. Pro tisk v rozlišení 600 dpi by měla mít tiskárna k dispozici alespoň 4–6 MB paměti RAM. Informace o určení dostupné paměti tiskárny viz dokumentace k tiskárně.

3. Použijte režim tiskárny PostScript, je-li k dispozici.

Podrobné informace viz dokumentace k tiskárně.

4. (Pouze v systému Windows) Změňte ovladač grafické karty na standardní ovladač adaptéru SVGA.

Použijte standardní ovladač adaptéru SVGA systému Windows, abyste zjistili, zda problém způsobuje ovladač grafické karty třetí strany. Pokud se při použití standardního ovladače adaptéru SVGA problém nevyskytne, informujte se u výrobce grafické karty, zda je dispozici aktualizovaný ovladač. V případě, že používáte verzi ovladače, zkuste nastavit jiné rozlišení obrazovky (například snižte rozlišení na hodnotu 1024 x 768).

Řešení potíží s tiskem či exportem na úrovni systému

Pokud nefunguje tisk nebo export do formátu PDF v žádné aplikaci, kontaktujte technickou podporu společnosti Apple, technickou podporu společnosti Microsoft nebo výrobce tiskárny. Než kontaktujete technickou podporu, zkontrolujte fyzické připojení tiskárny k počítači. Někdy stačí k vyřešení problému pouze zapojit odpojený kabel.

Také si zkuste vzpomenout na nedávné změny v počítači, které by mohly mít na tisk nebo export vliv. Jedná se například o následující úkony:

 • upgrade hardwaru nebo přidání či odebrání hardwarových součástí;
 • přidání, aktualizace nebo odstranění hardwaru;
 • instalace nebo odstranění písem;
 • připojení k síti;
 • vymazání nebo odstranění souborů z pevného disku;
 • neočekávané systémové chyby nebo chyby v dalších aplikacích.

Výskyt problému s tiskem často přímo souvisí se změnou v počítači. Zaznamenávejte si změny provedené v počítači, abyste tyto informace případně mohli využít při řešení problémů s tiskem i dalších problémů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online