Přizpůsobení pracovní plochy a vodítek

Můžete nastavit barvy pro zobrazení vodítek okrajů stránky a sloupců i vodítek oblastí spadávky a popisu na pracovní ploše. Abyste snadněji rozlišili režimy zobrazení Normální a Náhled, můžete změnit barvu pozadí náhledu.

V aplikaci InDesign můžete také nastavit jak blízko musí objekt být, aby se přitáhnul k vodítku, zda se mají vodítka zobrazovat před nebo za objekty, a také velikost pracovní plochy.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Vodítka a pracovní plocha (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Vodítka a pracovní plocha (Mac OS).
 2. V části Barvy vyberte požadované barvy v následujících nabídkách, nebo zvolte Vlastní a v dialogu pro výběr barvy určete vlastní barvu.

  Okraje

  Nastavte barvu okrajů stránky.

  Sloupce

  Nastavte barvu vodítek sloupců stránky.

  Spadávka

  Nastavte barvu oblasti spadávky (která se nastavuje v dialogovém okně Nastavení dokumentu).

  Popisy

  Nastavte barvu oblasti popisu (která se nastavuje v dialogovém okně Nastavení dokumentu).

  Pozadí náhledu

  Nastavte barvu pracovní plochy v režimu zobrazení Náhled.

 3. Chcete-li nastavit jak blízko musí objekt být, aby se přitáhnul na vodítko nebo mřížku, zadejte hodnotu v obrazových bodech do Zóna přitahování.
 4. Chcete-li zobrazovat vodítka za objekty, vyberte Vodítka vzadu.
 5. Chcete-li určit, o kolik přesahuje pracovní plocha stránku nebo dvojstránku (nebo oblast spadávky nebo popisu, je-li zadaná), zadejte hodnotu do Vodorovné okraje a Svislé okraje.
 6. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Předvolby.

Poznámka:

Můžete změnit barvu papíru na obrazovce. Když není vybraný žádný text nebo objekty, dvojitě klikněte na barvu Papír v panelu Vzorník (zvolte Okna > Vzorník). Barva papíru se zobrazuje pouze na obrazovce a neovlivní výstup; účelem je pouze simulovat návrh pro barevné papíry.

Změna nastavení dokumentu, okrajů a sloupců

Po vytvoření dokumentu někdy změníte svůj původní názor na jeho nastavení. Můžete například chtít jen jednotlivé stránky namísto dvojstránek, případně změnit velikost stránky či nastavení okrajů.

Změna nastavení dokumentu

Změna voleb v dialogovém okně Nastavení dokumentu ovlivní všechny stránky v dokumentu. Pokud změníte velikost nebo orientaci stránky po vložení objektů na stránky, můžete pomocí funkce Úpravy rozvržení minimalizovat čas potřebný k novému uspořádání existujících objektů. Viz téma O automatických úpravách rozvržení.

 1. Zvolte Soubor > Nastavení dokumentu.

 2. Určete volby dokumentu a pak klikněte na OK. (Viz téma Volby nového dokumentu.)

Změna nastavení okrajů a sloupců stránky

Můžete změnit nastavení sloupců a okrajů stránek a dvojstránek. Když změníte nastavení sloupců a okrajů na vzorové stránce, změní se nastavení na všech stránkách, na které je daná vzorová stránka použitá. Změna sloupců a okrajů na normálních stránkách ovlivní pouze tyto stránky vybrané v panelu Stránky.

Poznámka:

Dialogové okno Okraje a sloupce nemění sloupce uvnitř textových rámečků. Sloupce textových rámečků existují pouze uvnitř jednotlivých textových rámečků, ne na samotné stránce. Můžete nastavit sloupce uvnitř jednotlivých textových rámečků, když použijete dialogové okno Volby textového rámečku. (Viz téma Přidání sloupců do textového rámečku.) Sloupce textového rámečku mohou být také ovlivněny funkcí Úpravy rozvržení.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li změnit nastavení okrajů a sloupců pro jednu dvojstránku nebo stránku, přejděte na danou dvojstránku nebo vyberte jednu dvojstránku nebo stránku v panelu Stránky.

  • Chcete-li změnit nastavení okrajů a sloupců pro více stránek, vyberte tyto stránky v panelu Stránky nebo vyberte vzor, podle kterého se řídí stránky, které chcete změnit.

 2. Zvolte Formát > Okraje a sloupce, určete následující volby a pak klikněte na OK.

  Okraje

  Zadejte hodnoty, abyste určili vzdálenost mezi vodítky okrajů a okraji stránky. Pokud je vybraná volba Protilehlé stránky v dialogovém okně Nový dokument nebo Nastavení dokumentu, názvy voleb okrajů Levý a Pravý se změní na Uvnitř a Vně, aby bylo možné určit přidané místo u vnitřních okrajů pro vazbu.

  Sloupce

  Udává počet sloupců

  Určete směr sloupců výběrem možnosti Vodorovně nebo Svisle. Tím také nastavíte směr psaní pro mřížku účaří dokumentu.

Vytvoření sloupců s nestejnou šířkou

Když máte na stránce více sloupců, vodítka sloupců mezi nimi se objevují v párech. Když přetáhnete jedno vodítko sloupce, posune se celý pár. Odstup mezi vodítky sloupců je určený zadanou hodnotou pro mezeru; pár se posunuje společně, aby se tato hodnota zachovala.

Poznámka:

V textovém rámečku nemůžete vytvořit sloupce s nestejnou šířkou. Místo toho vytvořte zřetězené textové rámečky vedle sebe s různými šířkami sloupců.

 1. Přejděte na vzor nebo dvojstránku, kterou chcete změnit.

 2. Pokud jsou vodítka sloupců zamčená, zvolte Zobrazení > Mřížka a vodítka > Zamknout vodítka sloupců, abyste volbu odznačili.

 3. Nástrojem pro výběr  přetáhněte vodítko sloupce. Vodítko nelze přetáhnout za sousední vodítko sloupce nebo mimo okraj stránky.

Vytvoření sloupců s nestejnou šířkou tažením vodítka sloupce

Poznámka:

Chcete-li vytvořit sloupce s různými mezerami, vytvořte rovnoměrně rozmístěná vodítka a pak přetáhněte jednotlivá vodítka do požadovaných poloh. (Viz téma Vytváření vodítek.)