Podrobnější informace a pokyny hledejte na následujících odkazech.

O cestách a rámečcích

V dokumentu můžete kreslit objekty a použít je jako cesty nebo jako rámečky. Cesty jsou vektorové grafiky, podobné jako ty, které vytváříte v kreslicích aplikacích, jako je Adobe Illustrator®. Rámečky jsou stejné jako cesty, pouze s jedním rozdílem – mohou tvořit kontejnery pro text nebo jiné objekty. Rámeček může také existovat jako vyhrazené místo – kontejner bez obsahu. Jako kontejnery a vyhrazená místa jsou rámečky základními stavebními bloky pro rozvržení dokumentu.

Cesty a rámečky
Cesty a rámečky

A. Cesta B. Rámeček jako grafický kontejner C. Rámeček s umístěnou grafikou 

Pomocí nástrojů v panelu nástrojů můžete kreslit cesty i rámečky. Rámečky můžete také jednoduše vytvářet umístěním (importem) nebo vložením obsahu do cesty.

Poznámka:

V aplikaci QuarkXPress jsou cesty uváděny jako čáry a rámečky jako pole.

Protože rámeček je pouze kontejnerovou verzí cesty, můžete s rámečkem provádět všechny úkony jako s cestou, například přidat barvu nebo přechod do jeho výplně nebo tahu nebo upravit vlastní tvar rámečku nástrojem pero. Také můžete kdykoliv rámeček použít jako cestu nebo cestu jako rámeček. Tato pružnost umožňuje snadné změny návrhu a nabízí široký rozsah možností při návrhu.

Rámečky mohou obsahovat text nebo grafiky. Textový rámeček určuje oblast, kterou bude zabírat text, a jak bude text na stránkách natékat. Textové rámečky můžete rozpoznat podle vstupních a výstupních bodů textu v jejich levých horních a pravých dolních rozích.

Mřížka rámečku je textový rámeček se základní mřížkou, která určuje velikost znaků a mezer v připojeném rámečku.

Grafický rámeček může fungovat jako ohraničení a pozadí, a může grafiku oříznout nebo maskovat. Když funguje jako prázdné vyhrazené místo, zobrazuje se v grafickém rámečku kříž z diagonálních čar.

Textové a grafické rámečky
Textový rámeček (vlevo) a prázdný grafický rámeček (vpravo)

Když uvnitř prázdného grafického rámečku nevidíte kříž, může být vypnuté zobrazování okrajů rámečků.

Zobrazení nebo skrytí okrajů rámečku

Na rozdíl od cest se netištěné tahy (obrysy) rámečků standardně zobrazují, i když nejsou rámečky vybrané. Pokud je okno dokumentu přeplněné, můžete pomocí příkazu Zobrazovat/Skrýt okraje rámečku zjednodušit zobrazení na obrazovce skrytím okrajů rámečků. Tím se také skryje kříž v rámečku vyhrazeného místa pro grafiku. Nastavení zobrazení okrajů rámečku neovlivní zobrazení vstupních a výstupních bodů textu v textových rámečcích.

Poznámka:

Okraje rámečku jsou definovány jako tah rámečku a ne jako vnější okraj tloušťky tahu.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit nebo skrýt okraje rámečku, zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné > Zobrazovat/skrýt okraje rámečků.

  • Chcete-li skrýt okraje rámečku, klikněte na režim náhledu dole v panelu nástrojů.

  • Chcete-li zobrazit mřížku rámečku zvolte možnost Zobrazit > Mřížky a vodítka> Zobrazit mřížku rámečku nebo Zobrazit > Mřížky a vodítka > Skrýt mřížku rámečku.

Používání vyhrazených míst při návrhu stránek

Když máte k dispozici konečný text a grafiky, můžete je jednoduše přidat do dokumentu; InDesign automaticky vytvoří při jejich importu rámečky (pokud neimportujete text nebo grafiku přímo do existujících rámečků). Jestliže ale obsah ještě nemáte nebo chcete zhruba vyznačit návrh před přidáním textu a grafiky, můžete použít rámečky jako vyhrazená místa.

Vyhrazená místa
Druhy vyhrazených míst

A. Vyhrazený grafický rámeček B. Vyhrazený textový rámeček 

Můžete například použít jednu z těchto strategií:

 • Textovým nástrojem nakreslete textové rámečky a nástroji pro kreslení nakreslete grafické rámečky. Nastavte vzájemné zřetězení prázdných textových rámečků, abyste mohli importovat konečný text v jednom kroku.

 • Nakreslete prázdné vyhrazené tvary pomocí kreslicích nástrojů. Když jste připraveni začít s označováním ploch pro text a grafiky, předefinujte vyhrazená místa buď jako textové nebo grafické rámečky.

 • Nastavte volby přizpůsobení rámečku pro vyhrazený rámeček, takže když umístíte obraz do rámečku, obraz se podle toho ořízne a přizpůsobí.

Předefinování účelu cest a rámečků

 • Chcete-li použít cestu nebo textový rámeček jako vyhrazené místo pro grafiku, vyberte cestu nebo prázdný grafický rámeček a pak zvolte Objekt > Obsah > Grafika.
 • Chcete-li použít cestu nebo grafický rámeček jako vyhrazené místo pro text, vyberte cestu nebo prázdný grafický rámeček a pak zvolte Objekt > Obsah > Text.
 • Chcete-li použít textový nebo grafický rámeček pouze jako cestu, vyberte prázdný rámeček a pak zvolte Objekt > Obsah > Nepřiřazený.

Poznámka:

Když rámeček obsahuje text nebo grafiku, nemůžete ho předefinovat pomocí nabídky Objekt > Obsah. Pokud však grafiku nahradíte textem, bude automaticky změněna definice typu obsahu.

O automatických úpravách rozvržení

Když použijete příkazy Nastavení dokumentu nebo Okraje a sloupce pro provedení změn v existujícím rozvržení, například pro změnu šířky sloupců nebo orientace stránky, mohlo by vám dost času zabrat uspořádání objektů tak, aby odpovídaly novému rozvržení. Funkce Úpravy rozvržení může velkou část této práce provést automaticky. Můžete například rychle přeformátovat stávající dokument na šířku se čtyřmi sloupci navržený pro velikost stránky A4 do formátu na výšku se dvěma sloupci na velikosti stránky Legal. S funkcí Úpravy rozvržení se textové a grafické rámečky přesunou a podle potřeby se změní jejich velikost na základě nových relativních poloh vodítek sloupců, okrajů stránky a okrajů papíru.

Poznámka:

Tažení vodítek sloupců úpravy rozvržení nevyvolá.

Funkce Úpravy rozvržení vytvoří lépe předvídatelné výsledky, když je návrh striktně založen na systému okrajů, sloupců stránek a vodítek a když jsou objekty přitažené k vodítkům. Výsledky jsou méně předvídatelné, když se objekty nedrží okrajů, sloupců a vodítek nebo když je stránka přeplněna nepotřebnými vodítky sloupců a pomocnými vodítky. Úpravy rozvržení nejsou ovlivněny mřížkou dokumentu ani mřížkou účaří.

Úpravy rozvržení
Stránka navržená svisle pro tisk (vlevo); po změně orientace stránky pro zobrazení na obrazovce, s automaticky přizpůsobeným uspořádáním pomocí funkce Úpravy rozvržení (vpravo)

V dialogovém okně Úpravy rozvržení můžete změnit používaná pravidla. Funkce Úpravy rozvržení se pokouší napodobit proporce starého návrhu v novém uspořádání pomocí následujících úkonů:

 • Přidáním nebo odstraněním vodítek sloupců, pokud nové rozvržení určuje jiný počet sloupců.

 • Pokud se změní velikost stránky, posunutím vodítek pravítka se zachovávají poměry vzdáleností od okrajů stránky nebo vodítek sloupců.

 • Přesunutím objektů, které jsou již zarovnané k jakémukoli okraji, sloupci, spadávce/popisu nebo vodítku, nebo na libovolná dvě navzájem kolmá vodítka, aby objekty zůstaly s danými vodítky, když se vodítka přesunou během úprav rozvržení. Rovněž se přesunou objekty již zarovnané k libovolnému okraji nebo navzájem kolmým okrajům stránky.

 • Proporcionální změnou velikosti objektů již zarovnaných ke dvěma rovnoběžným okrajům, sloupcům, spadávce/popisu, vodítkům pravítka nebo vodítkům na třech stranách, aby objekty zůstaly s těmito vodítky, když se vodítka během úprav rozvržení přesunou. Rovněž se posunou objekty zarovnané ke dvěma rovnoběžným okrajům stránky nebo okrajům stránky na třech stranách.

 • Zachováním relativní polohy objektů, které jsou ukotvené do textu podle zadání v dialogovém okně Volby ukotveného objektu.

 • Přesunutím objektů, aby si zachovaly svou relativní polohu na stránce, pokud se změní velikost stránky.

Poznámka:

Úpravy rozvržení ovlivňují sloupce uvnitř textových rámečků jiným způsobem než sloupce stránek. Pokud funkce Úpravy rozvržení změní velikost samotného rámečku a není vybraná volba Pevná šířka sloupce v dialogovém okně Objekt > Volby textového rámečku, sloupce textového rámečku se změní proporcionálně. Pokud je vybraná volba Pevná šířka sloupců, sloupce se podle potřeby přidají nebo odstraní.

Nastavení voleb pro úpravy rozvržení

Pamatujte, že změna voleb v dialogovém okně Úpravy rozvržení nezmění okamžitě nic. Úpravy rozvržení se spouští pouze změnou velikosti stránky, orientace stránky, okrajů nebo nastavení sloupců, nebo když aplikujete nový vzor. Když chcete rozvržení obnovit do jeho předchozího stavu, musíte vrátit zpět akci, která způsobila úpravy rozvržení.

 1. Zvolte Formát > Úpravy rozvržení.

 2. Vyberte Povolit úpravy rozvržení.

 3. Určete nastavení úprav rozvržení a klikněte na OK.

Volby úprav rozvržení

Povolit úpravy rozvržení

Vyberte tuto volbu, aby se úpravy rozvržení provedly vždy, když změníte velikost stránky, orientaci stránky, okraje nebo sloupce.

Oblast přitahování

Zadejte hodnotu, která určuje, jak blízko musí být objekt k nejbližšímu okrajovému vodítku, vodítku sloupců nebo k okraji stránky, aby se k tomuto prvku přitáhl během úprav rozvržení.

Povolit změnu velikosti grafik a skupin

Vyberte tuto volbu, chcete-li aby funkce Úpravy rozvržení mohla měnit velikosti grafik, rámečků a skupin. Když je tato volba vypnutá, může funkce Úpravy uspořádání grafiky a skupiny přesunout, ale nemůže změnit jejich velikost.

Povolit posun vodítek

Vyberte tuto volbu, když chcete, aby funkce Úpravy rozvržení mohla přemísťovat vodítka.

Ignorovat zarovnání na vodítka

Vyberte tuto volbu, když vodítka nejsou dobře umístěna pro úpravy rozvržení. Objekty zůstanou zarovnány na vodítka sloupců, vodítka okrajů a okraje stránky.

Ignorovat zamknutí objektů a vrstev

Vyberte tuto volbu, když chcete, aby funkce Úpravy rozvržení změnila také polohy objektů, které jsou individuálně zamknuté nebo jsou zamknuté, protože jsou na zamknuté vrstvě.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online