Kreslení pomocí čar a tvarů

Kreslení základních čar a tvarů

 1. V panelu nástrojů proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li nakreslit čáru nebo tvar, vyberte nástroj čára , nástroj elipsa , nástroj obdélník nebo nástroj mnohoúhelník . (klikněte a podržte myš na nástroji obdélník, chcete-li vybrat nástroj elipsa nebo mnohoúhelník.)

  • Chcete-li nakreslit rámeček (prázdný), vyberte nástroj elipsovitý rámeček , nástroj obdélníkový rámeček nebo nástroj mnohoúhelníkový rámeček .

 2. Tažením v okně dokumentu vytvořte cestu nebo rámeček.
  • Chcete-li kreslit od středu, podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

  • Chcete-li omezit čáry na úhly po 45° nebo zachovat šířku a výšku cesty nebo rámečku ve stejném poměru, podržte při tažení stisknutou klávesu Shift.

  • Chcete-li vytvořit více tvarů v mřížce, stiskněte některou klávesu se šipkou a přidržte tlačítko myši. Viz článek Vykreslení několika objektů ve formě mřížky.

  • Chcete-li změnit počet stran mnohoúhelníku, začněte s přetahováním, stiskněte mezerník a poté šipky nahoru a dolů. Pomocí kláves se šipkami doleva a doprava můžete změnit vsazení hvězdy. Dalším stisknutím mezerníku se vrátíte do režimu mřížky.

Vytvoření základní kružnice tažením

Poznámka:

Výsledek nahoře zobrazuje ohraničovací rámeček okolo cesty. Pokud byl předtím aktivní nástroj pro výběr , zobrazí se tento ohraničovací rámeček. Pokud byl dříve aktivní nástroj pro přímý výběr , cesta se zobrazí s kotevními body.

Vykreslení několika objektů ve formě mřížky

Když použijete nástroje pro tvorbu rámečků, například nástroj Obdélník nebo nástroj Text, můžete pomocí modifikačních kláves vytvořit mřížku stejnoměrně vzdálených rámečků.

 1. Vyberte nástroj, kterým se kreslí rámeček.

 2. Začněte přetahovat. Ještě když držíte stisknuté tlačítko myši, proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Pomocí šipkové klávesy Doleva a Doprava můžete změnit počet sloupců. Pomocí šipkové klávesy Nahoru a Dolů můžete změnit počet řádků.

  • Podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a pomocí šipkových kláves změňte mezeru mezi rámečky.

 3. Uvolněte tlačítko myši.

Chcete-li použít klávesy šipek ke změně počtu stran nebo vsazení hvězdy pomocí nástroje Mnohoúhelník, stiskněte mezerník a přidržte tlačítko myši.

Nakreslení tvaru vyhrazeného rámečku

Tvary vyhrazeného rámečku jsou elipsa, obdélník nebo mnohoúhelník, které se zobrazují v okně dokumentu s X, označujícím, že by měl být později nahrazen textem nebo obrazem.

 1. V panelu nástrojů vyberte nástroj elipsovitý rámeček , nástroj obdélníkový rámeček nebo nástroj mnohoúhelníkový rámeček .
 2. Tažením v okně dokumentu vytvořte cestu nebo rámeček. Podržte klávesu Shift, chcete-li zachovat šířku a výšku rámečku.
Poznámka:

Můžete změnit velikost oříznutí, referenční bod a další volby přizpůsobení vyhrazeného rámečku, když zvolíte Objekt > Přizpůsobit > Volby přizpůsobení rámečku.

Určení nastavení mnohoúhelníku

 1. Chcete-li nastavení mnohoúhelníku použít na stávající tvary, vyberte mnohoúhelníky.
 2. Dvojitě klikněte na nástroj mnohoúhelník , určete následující nastavení a klikněte na OK:
  • V poli Počet stran zadejte požadovaný počet stran mnohoúhelníku.

  • V poli Vsazení hvězdy zadejte hodnotu v procentech určující délku hrotů hvězdy. Špičky hrotů se dotýkají vnějšího okraje ohraničovacího rámečku mnohoúhelníku a procenta určují hloubku poklesu mezi hroty. Vyšší hodnoty vytvoří delší, užší hroty.

Automatická změna tvaru cesty

Libovolnou cestu můžete převést na předdefinovaný tvar. Například obdélník můžete převést na trojúhelník. Nastavení tahu pro původní cestu zůstane stejné i pro novou cestu. Pokud je novou cestou mnohoúhelník, jeho tvar je založen na volbách v dialogovém okně Nastavení mnohoúhelníku. Pokud nová cesta má rohový efekt, jeho poloměr je založen na nastavení velikosti v dialogovém okně Volby rohů.

 1. Vyberte cestu.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zvolte Objekt > Převést tvar > [nový tvar].

  • V panelu Cestář (Okna > Objekt a rozvržení > Cestář) klikněte na tlačítko tvaru v části Převést tvar.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?