Pokročilé oříznutí, změna velikosti a převzorkování

V aplikaci Photoshop můžete změnit velikost obrazů a oříznout je několika způsoby. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků při oříznutí nebo změně velikosti obrazů, je užitečné porozumět principům způsobů změny velikosti a tomu, jak změna velikosti ovlivňuje oříznutí.

Pokyny ke změně velikosti fotografií najdete v článku Velikost obrazu a rozlišení.

Pokyny k oříznutí fotografií najdete v článku Oříznutí a narovnání fotografií.

Velikost obrazů na obrazovce a při tisku

Velikost obrazu na obrazovce je odlišná od velikosti obrazu, který vytisknete. Pokud porozumíte těmto rozdílům, budete mít lepší představu o tom, které nastavení je potřeba při změně velikosti obrazu změnit.

Velikost obrazovky

Rozlišení obrazovky monitoru označuje počet obrazových bodů, které lze na monitoru zobrazit. Například na monitoru s rozlišením obrazovky 640 x 480 lze zobrazit 640 obrazových bodů na šířku a 480 obrazových bodů na výšku. Můžete zvolit různá rozlišení obrazovky, přičemž rozsah dostupných rozlišení se obvykle odvíjí od fyzické velikosti obrazovky monitoru. Velké monitory například obvykle podporují vyšší rozlišení než malé monitory, protože mají více obrazových bodů.

Chcete-li zjistit rozlišení obrazovky, zvolte v nabídce Start možnosti Ovládací panely > Zobrazení > Nastavení a podívejte se na uvedené rozlišení obrazovky (systém Windows) nebo zvolte možnosti Předvolby systému > Monitory a podívejte se na seznam rozlišení (macOS).

Velikost obrazů na obrazovce

Obrazy zobrazené na monitoru mají pevně danou velikost v obrazových bodech. Velikost zobrazeného obrazu závisí na rozlišení obrazovky. Na monitoru s rozlišením 640 x 480 obrazových bodů se zobrazuje méně obrazových bodů než na monitoru s rozlišením 1 024 x 768 obrazových bodů. Jednotlivé obrazové body jsou proto na monitoru s rozlišením 640 x 480 obrazových bodů větší než na monitoru s rozlišením 1 024 x 768 obrazových bodů.

Na obrazovce s rozlišením 640 x 480 zabírá obraz o velikosti 100 x 100 obrazových bodů přibližně jednu šestinu plochy, ale na obrazovce s rozlišením 1 024 x 768 jen asi jednu desetinu plochy. Při rozlišení 1 024 x 768 proto obraz vypadá menší než při rozlišení 640 x 480.

Velikost obrazu při tisku

Další hodnoty používané při změně velikosti obrazů, konkrétně fyzická velikost obrazu při tisku a rozlišení, hrají roli pouze při tisku obrazu. V tomto případě se od fyzické velikosti obrazu, jeho rozlišení a rozměrů v obrazových bodech odvíjí množství obrazových dat a kvalita tisku. Kvalita tisku je obecně vyšší u obrazů s vyšším rozlišením. V následujících částech se dozvíte další informace o rozlišení a fyzické velikosti.

Dialogové okno Velikost obrazu

Při změně velikosti obrazu pomocí dialogového okna Velikost obrazu (volbou možností Obraz > Velikost obrazu) lze změnit čtyři parametry obrazu:

  • Rozměry v obrazových bodech: Jedná se o šířku a výšku obrazu.
  • Velikost obrazu zobrazeného v aplikaci Photoshop: Tato hodnota je uvedena v horní části dialogového okna.
  • Velikost dokumentu: Fyzická velikost vytištěného obrazu včetně šířky a výšky.
  • Rozlišení vytištěného obrazu: Tato hodnota je uvedena v obrazových bodech nebo v obrazových bodech na centimetr.

Aplikace Photoshop počítá fyzickou velikost obrazu, jeho rozlišení a rozměry v obrazových bodech následujícím způsobem:

  • Fyzická velikost = rozlišení x rozměry v obrazových bodech
  • Rozlišení = fyzická velikost / rozměry v obrazových bodech
  • Rozměry v obrazových bodech = fyzická velikost / rozlišení

V dialogu Velikost obrazu lze změnit velikost obrazu dvěma způsoby. Můžete zvýšit nebo snížit množství obrazových dat (převzorkování). Případně můžete zachovat stejné množství obrazových dat (změna velikosti bez převzorkování). Při převzorkování může do jisté míry dojít ke snížení kvality obrazu. K vykompenzování negativního efektu převzorkování může být potřeba provést určité další úpravy, například zostřit obraz pomocí filtru Doostřit.

Tip: Chcete-li obnovit  výchozí nastavení dialogového okna Velikost obrazu, stiskněte v systému Windows nebo Mac OS klávesu Alt. Po stisknutí této klávesy se tlačítko Zrušit změní na tlačítko Obnovit.

Změna velikosti obrazů s převzorkováním

Při změně velikosti obrazu s převzorkováním se změní množství dat v daném souboru. Pokud chcete obraz převzorkovat, ujistěte se, že je v dolní části dialogu Velikost obrazu vybrána možnost pro převzorkování. Ve výchozím nastavení je převzorkování zapnuto.

Při převzorkování se změní celkový počet obrazových bodů v obrazu, které jsou v dialogu Velikost obrazu zobrazeny jako šířka a výška v obrazových bodech. Pokud v této části dialogového okna zvýšíte počet obrazových bodů (převzorkování nahoru), aplikace přidá do obrazu data. Jestliže počet obrazových bodů snížíte (převzorkování dolů), aplikace data odebere. Při každém odebrání nebo přidání obrazových dat se do jisté míry zhorší kvalita obrazu. Odebrání obrazových dat obvykle představuje lepší možnost než jejich odebrání. Při převzorkování nahoru totiž musí aplikace Photoshop odhadovat, které obrazové body se mají přidat. Tento proces je náročnější než odhadování obrazových bodů, které se mají odebrat při převzorkování dolů. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete v aplikaci Photoshop pracovat s obrazy v rozlišení, které odpovídá požadovanému výstupu. Při změně velikosti obrazu tak dosáhnete požadovaného výsledku, aniž by bylo potřeba převzorkování. Pokud je však převzorkování nutné, proveďte jej pouze jednou.

Pokud zapnete převzorkování, můžete změnit libovolnou hodnotu v dialogu Velikost obrazu: rozměry v obrazových bodech, fyzickou velikost a rozlišení. Změna jedné hodnoty se projeví i na ostatních hodnotách. Rozměry v obrazových bodech se změní vždy.

  • Změna rozměrů v obrazových bodech má vliv na fyzickou velikosti, ale nikoli na rozlišení.
  • Změna rozlišení má vliv na rozměry v obrazových bodech, ale nikoli na fyzickou velikost.
  • Změna fyzické velikosti má vliv na rozměry v obrazových bodech, ale nikoli na rozlišení.

Velikost souboru nelze změnit. Mění se při změně celkového množství obrazových dat (rozměrů v obrazových bodech). Před změnou hodnot v dialogovém okně si poznamenejte velikost souboru. Na základe údajů o velikosti souboru můžete při převzorkování zjistit, jaké množství obrazových dat bylo odebráno nebo přidáno. Pokud se například velikost souboru zvýší z 250 kB na 500 kB, znamená to, že se množství obrazových dat zdvojnásobilo, což může snížit kvalitu obrazu. Takové obrazy mohou být rozmazané či neostré nebo mohou obsahovat blokové artefakty.

Změna velikosti obrazů bez převzorkování

Pokud změníte velikost obrazu bez převzorkování, dojde ke změně velikosti obrazu, aniž by se snížilo nebo zvýšilo množství obrazových dat. Při změně velikosti bez převzorkování se změní fyzická velikost obrazu, ale jeho rozměry v obrazových bodech zůstanou zachovány. Množství obrazových dat se nesníží ani nezvýší. Když vypnete převzorkování, nejsou pole rozměrů v obrazových bodech k dispozici. Lze změnit pouze dvě hodnoty, a to fyzickou velikost (šířka a výška v části Velikost dokumentu) nebo rozlišení (obrazové body / palec). Při změně velikosti bez převzorkování můžete nastavit buď fyzickou velikost, nebo rozlišení obrazu. Aplikace Photoshop vykompenzuje vámi nastavenou hodnotu zvýšením nebo snížením druhé hodnoty, aby byl zachován počet obrazových bodů v obrazu. Pokud například změníte fyzickou velikost, aplikace Photoshop upraví rozlišení.

Když zůstávají rozměry v obrazových bodech konstantní a snížíte fyzickou velikost obrazu, rozlišení se odpovídajícím způsobem zvýší. Pokud zmenšíte fyzickou velikost obrazu na polovinu, rozlišení se zdvojnásobí. Do stejného prostoru se tak vyjde dvojnásobné množství obrazových bodů. Pokud zdvojnásobíte velikost obrazu, rozlišení se sníží o polovinu, protože vzdálenost obrazových bodů musí být dvojnásobná, aby byla dosažena potřebná fyzická velikost obrazu.

Například obraz o velikosti 400 x 400 obrazových bodů má fyzickou velikost 4 x 4 palce a rozlišení 100 obrazových bodů na palec (ppi). Chcete-li bez převzorkování zmenšit fyzickou velikost obrazu o polovinu, je třeba nastavit fyzickou velikost 2 x 2 palce. Aplikace Photoshop zvýší rozlišení na 200 ppi. Při změně velikosti obrazu tímto způsobem zůstává celkový počet obrazových bodů konstantní (200 ppi x 2 x 2 palce = 400 x 400 obrazových bodů). Pokud zdvojnásobíte fyzickou velikost (na 8 x 8 palců), sníží se rozlišení na 50 ppi. Když se zvětší velikost obrazu v palcích, znamená to, že na jeden palec připadá pouze poloviční počet obrazových bodů. Upravíte-li rozlišení obrazu, změní se i fyzická velikost.

Důležité upozornění: Rozměry v obrazových bodech ovlivňují množství dat, zatímco rozlišení a fyzická velikost se používají pouze při tisku.

Poznámka: Počet obrazových bodů na palec (ppi) uvádí počet obrazových bodů v jednom palci obrazu. Počet bodů na palec (dpi) se vztahuje pouze k tiskárnám a liší se v závislosti na tiskárně. Obvykle na jeden obrazový bod připadají 2,5 až 3 body inkoustu. U tiskárny s rozlišením 600 dpi stačí ke kvalitnímu tisku obraz s rozlišením 150–300 ppi.

Další informace o dialogu Velikost obrazu naleznete v části Rozměry v obrazových bodech a rozlišení vytištěného obrazu v nápovědě aplikace Photoshop.

Použití nástroje oříznutí

Pokud změníte velikost obrazu pomocí nástroje oříznutí, změní se rozměry v obrazových bodech a velikost souboru, ale obraz se nepřevzorkuje. Při použití nástroje oříznutí se v rámci rozměrů v obrazových bodech a rozlišení zvýší počet obrazových bodů na palec v závislosti na velikosti oblasti oříznutí. Aplikace Photoshop nicméně nepřidává ani neodebírá žádná obrazová data.

Při oříznutí obrazu se z původního obrazu odebráním nebo přidáním dat vytvoří odlišný obraz. Vzhledem k tomu, že se jedná o odebrání nebo přidání dat vzhledem k původnímu obrazu, koncept převzorkování se mění. Počet obrazových bodů na palec se totiž může lišit v závislosti na počtu obrazových bodů ve vybrané oblasti oříznutí. Pokud je to vzhledem k počtu obrazových bodů v oblasti oříznutí možné, aplikace Photoshop se snaží zachovat rozlišení původního obrazu. Tento způsob tedy představuje oříznutí bez převzorkování. Pokud však přesně nevyberete počet obrazových bodů, dojde u nového souboru ke změně rozměrů v obrazových bodech a velikosti souboru.

Volby nástroje oříznutí

Volby zobrazené v pruhu nástroje oříznutí se změní po výběru oblasti. Když nástroj oříznutí vyberete poprvé, můžete zadat šířku, výšku a rozlišení. Jednotkou šířky a výšky mohou být palce, centimetry, milimetry, bodypica. Do pole pro hodnotu zadejte číslo spolu s jednotkou nebo zkratkou jednotky, například 100 ob, 1", 1 palec, 10 cm, 200 mm, 100 b nebo 100 pica. Pokud do polí ŠířkaVýškapruhu voleb nástroje oříznutí nezadáte jednotku, jako výchozí jednotka se použijí palce.

Do pole Rozlišení můžete rovněž zadat hodnotu rozlišení oříznutého obrazu. V rozbalovací nabídce zvolte možnost obrazových bodů / palec nebo obrazových bodů / cm.

Další informace o volbách nástroje oříznutí naleznete v dokumentu Oříznutí a narovnání fotografií.

Pouze změna velikosti v palcích

Když pomocí voleb nástroje oříznutí nastavíte fyzickou velikost obrazu v palcích a nezměníte rozlišení, změní se rozměry v obrazových bodech. Rozměry se mění v závislosti na poměru počtu obrazových bodů zahrnutých do výběru oříznutí vzhledem k rozměrům původního obrazu v obrazových bodech. Rozlišení se mění tak, aby mohly být do každého palce obrazu přidány obrazové body na základě původní velikosti obrazu.

Poznámka: Původní obraz použitý v příkladech níže má velikost 4 x 4 palce, rozlišení 100 ppi, rozměry 400 x 400 obrazových bodů a jeho velikost je 468,8 kB.

Velikost v palcích
(nastavená uživatelem)

Rozlišení
(upravené aplikací Photoshop)

Rozměry v obrazových bodech
(velikost označené oblasti oříznutí)

Velikost souboru

2 x 2 palce

104 ppi
(původně 100 ppi)

208 x 208 obrazových bodů
(původně 400 x 400 obrazových bodů)

125,8 kB
(původně 468,8 kB)

V tomto příkladu zmenší aplikace Photoshop fyzickou velikost obrazu o polovinu (ze 4 na 2 palce čtvereční). Aplikace Photoshop rovněž zmenší rozměry v obrazových bodech o 50 %. Původní rozlišení (100 ppi) zůstane zachováno, ale zvýší se tak, aby byl vykompenzován vyšší počet obrazových bodů (8 obrazových bodů / palec) přidaných k rámečku oříznutí.

Změna velikosti v palcích a rozlišení

Když pomocí voleb nástroje oříznutí nastavíte fyzickou velikost obrazu v palcích a změníte počet obrazových bodů na palec, změní se rozměry v obrazových bodech. V celém dokumentu výsledného obrazu je více nebo méně obrazových bodů. Můžete určit počet palců a počet obrazových bodů v každém palci. Aplikace Photoshop odebere nebo přidá data tak, aby počet obrazových bodů odpovídal zadaným hodnotám v palcích.

Poznámka: Původní obraz použitý v příkladech níže má velikost 4 x 4 palce, rozlišení 100 ppi, rozměry 400 x 400 obrazových bodů a jeho velikost je 468,8 kB.

Velikost v palcích
(nastavená uživatelem)

Rozlišení
(nastavené uživatelem)

Rozměry v obrazových bodech
(upravené)

Velikost souboru

2 x 2 palce

200 ppi

400 x 400 obrazových bodů

468,8 kB

2 x 2 palce

300 ppi

600 x 600 obrazových bodů

1,03 MB

2 x 2 palce

50 ppi

100 x 100 obrazových bodů

29,3 kB

V prvním příkladu bylo zmenšení fyzické velikosti o polovinu vyrovnáno zdvojnásobením rozlišení. Rozměry v obrazových bodech a velikost souboru proto zůstaly stejné.

Ve druhém příkladu byla zmenšena fyzická velikost o polovinu a zvýšeno rozlišení. Rozměry v obrazových bodech se proto zvýšily tak, aby odpovídaly většímu počtu obrazových bodů na palec. Zvětšila se také velikost souboru.

Ve třetím příkladu byla uživatelem o polovinu snížena fyzická velikost a rozlišení (hodnota ppi). Rozměry v obrazových bodech se tedy zmenšily, protože obraz nyní obsahuje menší počet obrazových bodů. Zmenšila se i velikost souboru.

Pouze změna rozměrů v obrazových bodech

Když nastavíte rozměry v obrazových bodech, ale nenastavíte rozlišení, zůstane rozlišení stejné jako u původního obrazu. Nová fyzická velikost je upravena tak, aby odpovídala zadanému počtu obrazových bodů v obraze a na palec. Fyzická velikost obrazu se změní, protože měníte rozměry obrazu v obrazových bodech a aplikace Photoshop zároveň zachovává počet obrazových bodů na palec.

Poznámka: Původní obraz použitý v příkladech níže má velikost 4 x 4 palce, rozlišení 100 ppi, rozměry 400 x 400 obrazových bodů a jeho velikost je 468,8 KB.

Velikost v palcích
(upravená)

Rozlišení
(upravené)

Rozměry v obrazových bodech
(nastavené uživatelem)

Velikost souboru

2 x 2 palce

100 ppi

200 x 200 obrazových bodů

117,2 kB

3 x 3 palce

100 ppi

300 x 300 obrazových bodů

263,7 kB

6 x 6 palců

100 ppi

600 x 600 obrazových bodů

1,03 MB

V těchto příkladech zůstává rozlišení stejné, ale mění se rozměry v obrazových bodech. Fyzická velikost se upraví tak, aby odpovídala zadanému počtu obrazových bodů na palec (rozměrům v obrazových bodech).

Změna rozměrů v obrazových bodech a rozlišení

Když nastavíte rozměry v obrazových bodech a rozlišení, změní aplikace Photoshop fyzickou velikost. Obraz obsahuje určený počet obrazových bodů a počet obrazových bodů na palec odpovídá zadanému nastavení. Velikost souboru se změní, protože dochází ke změně celkového počtu obrazových bodů v obrazu a počtu obrazových bodů na palec.

Poznámka: Původní obraz použitý v příkladech níže má velikost 4 x 4 palce, rozlišení 100 ppi, rozměry 400 x 400 obrazových bodů a jeho velikost je 468,8 KB.

Velikost v palcích
(upravená)

Rozlišení
(upravené)

Rozměry v obrazových bodech
(nastavené uživatelem)

Velikost souboru

1 x 1 palec

600 ppi

600 x 600 obrazových bodů

1,03 MB

2 x 2 palce

300 ppi

600 x 600 obrazových bodů

1,03 MB

0,667 x 0,667 palce

300 ppi

200 x 200 obrazových bodů

117,2 kB

V těchto příkladech se mění rozměry v obrazových bodech i rozlišení. Fyzická velikost se upraví tak, aby odpovídala celkovému počtu obrazových bodů a počtu obrazových bodů na palec (rozměrům v obrazových bodech a rozlišení).

Pouze změna rozlišení

Pokud pomocí voleb nástroje oříznutí změníte pouze rozlišení, odvíjí se velikost obrazu od počtu obrazových bodů v oblasti oříznutí.

Tip: Počet obrazových bodů zahrnutých do oblasti oříznutí je zobrazen na panelu Informace.

Poznámka: Původní obraz použitý v příkladech níže má velikost 4 x 4 palce, rozlišení 100 ppi, rozměry 400 x 400 obrazových bodů a jeho velikost je 468,8 kB.

Velikost v palcích
(výsledná)

Rozlišení
(nastavené uživatelem)

Rozměry v obrazových bodech
(výsledné)

Velikost oblasti oříznutí
(označené uživatelem)

Velikost souboru

0,767 x 0,767 palce

300 ppi

230 x 230 obrazových bodů

2,3 x 2,3 palce

115 kB

1 x 1 palec

300 ppi

300 x 300 obrazových bodů

3 x 3 palce

263,7 kB

0,75 x 0,75 palce

400 ppi

300 x 300 obrazových bodů

3 x 3 palce

263,7 kB

1 x 1 palec

200 ppi

200 x 200 obrazových bodů

2 x 2 palce

117,2 kB

0,5 x 0,5 palce

200 ppi

100 x 100 obrazových bodů

1 x 1 palec

29,3 kB

1,5 x 1,5 palce

200 ppi

300 x 300 obrazových bodů

3 x 3 palce

263,7 kB

V těchto příkladech aplikace Photoshop změní velikost obrazu na základě velikosti oblasti oříznutí a zadaného rozlišení. Fyzická velikost nového obrazu a jeho rozměry v obrazových bodech odpovídají počtu obrazových bodů v označené oblasti oříznutí a nově nastavenému rozlišení.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.