Poznámka:

Aplikace Photoshop má aktualizované dialogové okno Velikost obrazu. Další informace naleznete v tématu Změna velikosti obrazů.

Rozměry v obrazových bodech a rozlišení vytištěného obrazu

Rozměry v obrazových bodech měří celkový počet obrazových bodů podél šířky a výšky obrazu. Rozlišení v bitmapovém obrazu vyjadřuje podrobnost detailů a měří se v obrazových bodech na palec (ppi). Čím více obrazových bodů na palec, tím větší je rozlišení. Obraz s vyšším rozlišením obvykle vytváří kvalitnější vytištěný obraz.

Photoshop: Rozměry v obrazových bodech a rozlišení vytištěného obrazu
Stejný obraz při 72 ppi a 300 ppi; výřez zvětšený na 200 %

Pokud se neprovede převzorkování obrazu (viz Převzorkování), množství obrazových dat zůstane konstantní i při změně tiskových rozměrů nebo změně rozlišení. Pokud například změníte rozlišení souboru, jeho šířka a výška se odpovídajícím způsobem změní, aby se zachovalo stejné množství obrazových dat.

Vztah mezi velikostí a rozlišením obrazu můžete v aplikaci Photoshop vidět v dialogovém okně Velikost obrazu (zvolte Obraz > Velikost obrazu). Volbu Převzorkovat obraz nechte nevybranou, protože nechcete změnit množství obrazových dat ve fotografii. Pak změňte šířku, výšku nebo rozlišení. Když změníte jednu z těchto hodnot, zbylé dvě hodnoty se změní odpovídajícím způsobem. Pokud vyberete volbu Převzorkovat obraz, můžete změnit rozlišení, šířku a výšku obrazu, aby odpovídal potřebám tisku nebo zobrazení na obrazovce.

Photoshop: Rozměry v obrazových bodech
Rozměry v obrazových bodech se rovnají (výstupní) velikosti dokumentu vynásobené rozlišením.

A. Původní rozměry a rozlišení B. Snížení rozlišení bez změny rozměrů v obrazových bodech (bez převzorkování) C. Snížením rozlišení při zachování velikosti dokumentu se zmenší rozměry v obrazových bodech (převzorkování). 

Rychlé zobrazení aktuální velikosti obrazu

Pokud chcete rychle zobrazit současnou velikost obrazu v dokumentu, použijte informační pole v dolní části okna dokumentu.

 1. Umístěte kurzor na informační pole souboru a podržte tlačítko myši.

Velikost souboru

Velikost souboru obrazu je digitální velikost souboru měřená v kilobytech (KB), megabytech (MB) nebo gigabytech (GB). Velikost souboru je úměrná rozměrům obrazu v obrazových bodech. Obrazy s více obrazovými body mohou dávat při dané velikosti tisku více detailů, vyžadují ale více místa na disku a jejich úpravy a tisk bývají pomalejší. Rozlišení obrazu je kompromisem mezi kvalitou obrazu (zachycením veškerých potřebných dat) a velikostí souboru.

Dalším faktorem, který ovlivňuje velikost souboru, je formát souboru. Protože formáty GIF, JPEG, PNG a TIFF využívají různé způsoby komprese, mohou se velikosti souborů při stejných rozměrech v obrazových bodech značně lišit. Podobně ovlivňuje velikost souboru barevná hloubka obrazu a počet vrstev a kanálů v obraze.

Photoshop podporuje maximální rozměry jednoho obrazu 300 000 krát 300 000 obrazových bodů. Toto omezení limituje dosažitelnou velikost tisku a rozlišení obrazu.

O rozlišení monitoru

Rozlišení monitoru se udává v rozměrech v obrazových bodech. Pokud je například rozlišení monitoru stejné jako rozměry fotografie v obrazových bodech, vyplní fotografie při zobrazení v měřítku 100 % celou obrazovku. Velikost obrazu na obrazovce závisí na kombinaci více faktorů – rozměrech obrazu v obrazových bodech, velikosti monitoru a nastavení rozlišení monitoru. V aplikaci Photoshop můžete změnit zvětšení obrazu na obrazovce, takže můžete snadno pracovat s obrazy s libovolnými rozměry v obrazových bodech.

Photoshop: Rozlišení monitoru
Obraz velikosti 620 x 400 obrazových bodů zobrazený na monitorech různé velikosti a s různým rozlišením.

Když připravujete obrazy pro zobrazení na monitoru, měli byste vzít v úvahu nejmenší rozlišení monitoru, na kterém by mohly být fotografie prohlíženy.

O rozlišení tiskárny

Rozlišení tiskárny se určuje podle počtu bodů tiskové barvy na palec, který se nazývá dpi. Obecně čím více bodů na palec, tím jemnější bude tiskový výstup. Většina inkoustových tiskáren má rozlišení přibližně 720 až 2880 dpi. (Technicky vzato inkoustové tiskárny vytvářejí mikroskopický postřik tiskovou barvou, ne skutečné body jako osvitové jednotky nebo laserové tiskárny).

Rozlišení tiskárny se liší od rozlišení obrazu, ale souvisí s ním. Chcete-li tisknout kvalitní fotografie na inkoustové tiskárně, mělo by dobré výsledky dávat rozlišení obrazu alespoň 220 ppi.

Hustota rastru je počet tiskových bodů neboli polotónových buněk na jeden palec použitých k vytištění obrazů ve stupních šedi nebo barevných výtažků. Hustota rastru, nazývaná také řádkový rastr, se měří v řádcích na palec (lines per inch, lpi) a udává počet řádků polotónových buněk na palec v polotónovém rastru. Čím větší je rozlišení výstupního zařízení, tím jemnější (vyšší) hustotu rastru můžete použít.

Vztah mezi rozlišením obrazu a hustotou rastru určuje kvalitu detailů ve vytištěném obraze. Zpravidla se pro vytvoření polotónového obrazu nejvyšší kvality používá rozlišení obrazu, které je od 1,5 až do 2 násobku hustoty rastru. Pro některé obrazy a výstupní zařízení můžete ale i při použití nižšího rozlišení dostat dobré výsledky. Potřebujete-li zjistit hustotu rastru své tiskárny, podívejte se do dokumentace k tiskárně nebo se obraťte na svého dodavatele tiskových služeb.

Poznámka:

Některé osvitové jednotky a laserové tiskárny s 600 dpi používají jiné techniky rastrování než je polotónový rastr. Pokud tisknete obraz na nepolotónové tiskárně, konzultujte doporučená obrazová rozlišení s osvitovým studiem nebo se podívejte do dokumentace tiskárny.

Photoshop: Příklady hustoty rastru
Příklady hustoty rastru

A. 65 lpi: Hrubý rastr, typicky používaný pro tisk oběžníků a nákupních kuponů. B. 85 lpi: Střední rastr, typicky používaný pro tisk novin C. 133 lpi: Kvalitní rastr, typicky používaný pro tisk barevných časopisů čtyřmi výtažky D. 177 lpi: Velmi jemný rastr, typicky používaný pro výroční zprávy a obrázky v knihách o umění 

Určení doporučeného rozlišení obrazu

Pokud plánujete tisk obrazu s použitím polotónového rastru, závisí rozmezí vhodného obrazového rozlišení na hustotě rastru výstupního zařízení. Photoshop umí určit doporučené rozlišení obrazu na základě hustoty rastru vašeho výstupního zařízení.

Poznámka:

Pokud je rozlišení vašeho obrazu větší než 2,5 násobek hustoty rastru, objeví se při pokusu o tisk obrazu výstražná zpráva. To znamená, že rozlišení obrazu je vyšší, než je pro tiskárnu potřebné. Uložte kopii souboru a pak rozlišení snižte.

 1. Vyberte položku Obraz > Velikost obrazu.
 2. Klikněte na Automaticky.
 3. Do pole Rastr zadejte hustotu rastru výstupního zařízení. V případě potřeby zvolte nové jednotky měření. Uvědomte si, že tato hustota rastru se použije pouze k výpočtu rozlišení obrazu; nenastavuje rastr pro tisk.
 4. Vyberte volbu v položce Kvalita:

  Malá

  Poskytuje rozlišení stejné, jako je hustota rastru (ne nižší než 72 obrazových bodů na palec).

  Střední

  Poskytuje rozlišení, které je jeden a půl násobkem hustoty rastru.

  Velká

  Poskytuje rozlišení, které je dvojnásobkem hustoty rastru.

Zobrazení velikosti tisku na obrazovce

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Zobrazení > Velikost tisku.

  • Vyberte nástroj Ručička nebo nástroj Lupa a v pruhu voleb klikněte na Velikost tisku.

  Obraz se zobrazí znovu ve své přibližné tiskové velikosti, jak je nastavena v oblasti Velikost dokumentu v dialogovém okně Velikost obrazu. Tiskovou velikost zobrazenou na monitoru ovlivňuje jeho velikost a rozlišení.

  Poznámka:

  Příkaz Velikost tisku není k dispozici ve verzi pro službu Creative Cloud.

Převzorkování

Převzorkování je změna množství obrazových dat, když se změní buď rozměry v obrazových bodech nebo rozlišení obrazu. Když obraz převzorkujete dolů (zmenšíte počet jeho obrazových bodů), určité informace se z obrazu vypustí. Když obraz převzorkujete nahoru (zvětšíte počet jeho obrazových bodů), přidají se do něho nové obrazové body. Můžete nastavit metodu interpolace, která určuje, jak se budou obrazové body přidávat nebo odstraňovat.

Photoshop: Převzorkování obrazových bodů
Převzorkování obrazových bodů

A. Po převzorkování dolů B. Originál C. Po převzorkování nahoru (pro každou sadu obrazů jsou zobrazené vybrané obrazové body) 

Uvědomte si, že převzorkování může způsobit zhoršení kvality obrazu. Pokud například převzorkujete obraz na větší rozměr v obrazových bodech, obraz ztratí některé detaily a ostrost. Aplikování filtru Doostřit na převzorkovaný obraz může pomoci znovu zaostřit detaily obrazu.

Potřebě převzorkování se můžete vyhnout tím, že naskenujete nebo vytvoříte obraz s dostatečně vysokým rozlišením. Pokud si chcete prohlédnout účinky změn rozměrů v obrazových bodech na obrazovce nebo vytisknout nátisky s různými rozlišeními, převzorkujte kopii souboru.

Photoshop provádí převzorkování obrazu s použitím metody interpolace pro přiřazení barevných hodnot novým obrazovým bodům podle barevných hodnot stávajících obrazových bodů. V dialogovém okně Velikost obrazu můžete vybrat metodu, kterou použijete.

Nejbližší soused

Rychlá, ale méně přesná metoda, která replikuje obrazové body v obrazu. Tato metoda se používá pro ilustrace obsahující nevyhlazené okraje, aby se zachovaly ostré hrany a vznikl menší soubor. Tato metoda ale může vést k zubatému vzhledu, který se objeví při deformování nebo změně velikosti obrázku nebo při provádění vícenásobných manipulací s výběrem.

Bilineární

Metoda, která přidá obrazové body zprůměrováním barevných hodnot okolních obrazových bodů. Tato metoda dává výsledky střední kvality.

Bikubická

Pomalejší, ale přesnější metoda založená na zkoumání hodnot sousedících obrazových bodů. Díky použití složitějších výpočtů vytváří bikubická metoda jemnější tónové přechody než metody Nejbližší soused nebo Bilineární.

Bikubická hladší

Metoda vhodná pro zvětšování obrazů na základě bikubické interpolace, je ale určena k dosažení vyšší hladkosti.

Bikubická ostřejší

Dobrá metoda pro zmenšování obrázku na základě bikubické interpolace s vyšším zostřením. Tato metoda zachová detaily v převzorkovaném obraze. Pokud volba Bikubická ostřejší některé oblasti obrázku přeostří, zkuste použít volbu Bikubická.

Poznámka:

Můžete určit výchozí metodu interpolace, kterou Photoshop použije při každém převzorkování obrazových dat. Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS) a pak zvolte metodu z nabídky Metoda interpolace obrazu.

Změna rozměrů obrazu v obrazových bodech

Změnou rozměrů obrazu v obrazových bodech změníte nejen velikost obrazu na obrazovce, ale také kvalitu obrazu a jeho tiskové charakteristiky – buď rozměry tisku nebo rozlišení obrazu.

 1. Vyberte položku Obraz > Velikost obrazu.
 2. Chcete-li zachovat současný poměr počtu obrazových bodů na šířku a na výšku, vyberte Zachovat proporce. Tato volba automaticky aktualizuje šířku při změně výšky a naopak.
 3. V části Rozměry v obrazových bodech zadejte hodnoty pro šířku a výšku. Chcete-li zadat hodnoty v procentech současných rozměrů, zvolte jako jednotky měření procenta. Nová velikost souboru obrazu se objeví v horní části dialogového okna Velikost obrazu a stará velikost souboru bude uvedena v závorce.
 4. Zkontrolujte, že je vybraná volba Převzorkovat obraz, a zvolte metodu interpolace.
 5. Pokud obraz obsahuje vrstvy, na které jsou aplikované styly, vyberte Měnit velikost stylů, aby se v obraze s novou velikostí upravila také velikost efektů. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že je vybraná volba Zachovat proporce.
 6. Až dokončíte nastavování voleb, klikněte na OK.

  Poznámka:

  Pro dosažení nejlepších výsledků při zmenšování obrazu převzorkujte obraz dolů a pak aplikujte filtr Doostřit. Chcete-li vytvořit větší obraz, naskenujte obraz znovu s vyšším rozlišením.

Změna tiskových rozměrů a rozlišení

Když připravujete obraz pro tisk, je vhodné specifikovat velikost obrazu pomocí tiskových rozměrů a rozlišení obrazu. Tyto dvě hodnoty, označované jako velikost dokumentu, určují celkový počet obrazových bodů a tím i velikost souboru obrazu; velikost dokumentu určuje také základní velikost, v jaké se obraz umísťuje do jiných aplikací. Velikost tištěného obrazu můžete také změnit pomocí příkazu Tisknout, ale změny provedené pomocí tohoto příkazu ovlivní pouze vytištěný obraz, ne velikost dokumentu.

Když zapnete převzorkování obrazu, můžete nezávisle na sobě změnit tiskové rozměry a rozlišení obrazu (a změnit tak celkový počet obrazových bodů v obraze). Když převzorkování vypnete, můžete změnit buď rozměry nebo rozlišení – Photoshop automaticky přizpůsobí druhou hodnotu tak, aby zachoval celkový počet obrazových bodů obrazu. Požadujete-li co nejlepší kvalitu tisku, je obecně nejlepší nejdříve nastavit rozměry a rozlišení bez převzorkování. Pak obraz převzorkujte, pouze když je to potřeba.

 1. Vyberte položku Obraz > Velikost obrazu.
 2. Změňte rozměry tisku, rozlišení obrazu nebo obě hodnoty:
  • Chcete-li změnit pouze tiskové rozměry nebo pouze rozlišení a úměrně upravit celkový počet obrazových bodů v obraze, vyberte volbu Převzorkovat obraz a pak zvolte metodu interpolace.

  • Chcete-li změnit rozměry tisku a rozlišení bez změny celkového počtu obrazových bodů v obraze, zrušte výběr volby Převzorkovat obraz.

 3. Chcete-li zachovat současný poměr šířky obrazu k jeho výšce, vyberte volbu Zachovat proporce. Tato volba automaticky změní šířku při změně výšky a naopak.
 4. V oblasti Velikost dokumentu zadejte nové hodnoty pro výšku a šířku. Pokud chcete, zvolte nové jednotky měření. Volba Sloupce pro Šířku použije hodnoty šířky sloupce a mezery mezi nimi, určené v předvolbách Jednotky a pravítka.
 5. Do pole Rozlišení zadejte novou hodnotu. Pokud chcete, zvolte nové jednotky měření.

  Poznámka:

  Chcete-li obnovit původní hodnoty zobrazené v dialogovém okně Velikost obrazu, podržte klávesu Alt a klikněte na příkaz Obnovit.

Co má vliv na velikost souboru?

Velikost souboru závisí na rozměrech obrazu v obrazových bodech a na počtu vrstev obsažených v obrazu. Obrazy s více obrazovými body mohou dávat při tisku více detailů, vyžadují ale více místa na disku a jejich úpravy a tisk bývají pomalejší. Měli byste mít stále přehled o velikosti svých souborů, abyste si byli jisti, že soubory nebudou pro vaše účely příliš velké. Pokud se velikost souboru příliš zvětší, zmenšete počet vrstev v obrazu nebo změňte velikost obrazu.

Informace o velikosti souboru určitého obrazu můžete zobrazit v dolní části okna aplikace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online