Afsnits- og tegntyper

Om tegn- og afsnitstyper

Et tegntype er en samling tegntyperingsattributter, der kan anvendes på tekst i ét samlet trin. Et afsnitstype indeholder både tegn- og afsnitstypeattributter og kan anvendes på ét eller flere afsnit. Afsnitstyper og tegntyper er placeret i separate paneler. Afsnitstyper og tegntyper kaldes også for tekstformater.

Når du ændrer et format, opdateres al den tekst, hvor formatet er anvendt, med det nye format.

Du kan oprette, redigere og slette formater i enkeltstående Adobe InCopy-dokumenter eller i InCopy-indhold, der er lænket til et Adobe InDesign CS4-dokument. Når indhold opdateres i InDesign, tilføjes nye formater til InDesign-dokumentet, men alle ændringer, der er foretaget i InCopy, vil blive tilsidesat af InDesign-formatet. Med hensyn til lænket indhold er det som regel bedst at håndtere dine formater i InDesign.

Du kan se et videoselvstudium om oprettelse af en afsnitstype på www.adobe.com/go/lrvid4277_id_dk. Du kan se et videoselvstudium om brug af tekstformater på www.adobe.com/go/vid0076_dk.

Thomas Silkjaer viser eksempler på formater i Gratis InDesign-formatskabelon.

Formatet [Grundlæggende afsnit]

Et nyt dokument indeholder som standard formatet [Grundlæggende afsnit], som anvendes på den tekst, der indtastes. Det er muligt at redigere dette format, men det er ikke muligt at omdøbe eller slette det. Du har kun adgang til at omdøbe og slette de formater, du selv har oprettet. Du kan også markere et andet standardformat, som skal anvendes på teksten.

Tegntypeattributter

I modsætning til afsnitstyper indeholder tegntyper ikke alle formateringsattributter i den markerede tekst. Når du opretter en tegntype, opretter InDesign kun de attributter, der adskiller sig fra formateringen i den markerede tekstdel i formatet. Det betyder, at du har adgang til at oprette en tegntype, som kun ændrer visse attributter, f.eks. skriftfamilie og -størrelse, mens alle andre tegnattributter udelades, når tegntypen anvendes på en tekst. Du kan udvide formatet med andre attributter ved at tilføje attributterne, når du redigerer formatet.

Næste format

Du kan anvende formater automatisk, når du indtaster tekst. Hvis designet på dokumentet f.eks. kræver, at formatet "brødtekst" anvendes efter et overskriftsformat, der hedder "overskrift 1," kan du angive indstillingen Næste format for "overskrift 1" til "brødtekst". Når du har indtastet et afsnit med formatet "overskrift 1", startes et nyt afsnit med formatet "brødtekst", når du trykker på Enter eller Retur.

Hvis du bruger genvejsmenuen til at anvende et format på to eller flere afsnit, kan du risikere, at det overordnede format anvendes på første afsnit, og at Næste format anvendes på øvrige afsnit. (Se Anvende formater).

Du får adgang til at bruge funktionen Næste format ved at vælge et format i menuen Næste format, når du opretter eller redigerer et format.

Jeff Witchel viser et videoselvstudium om brugen af funktionen Næste format på Brug af funktionen Næste format.

Oversigt over formatpaneler

Med panelet Tegntyper kan du oprette, navngive og anvende tegntyper på tekst i et afsnit. Med panelet Afsnitstyper kan du oprette, navngive og anvende afsnitstyper på hele afsnit. Formater arkiveres sammen med et dokument og vises i panelet, hver gang det pågældende dokument åbnes.

Når du markerer tekst eller placerer indsættelsespunktet i en tekst, fremhæves eventuelle formater, der er anvendt på den pågældende tekst, i et af formatpanelerne, medmindre formatet tilhører en minimeret formatgruppe. Hvis du markerer et tekstudsnit, der indeholder flere formater, fremhæves der ingen formater i formatpanelet. Hvis du markerer et tekstudsnit, hvor der er anvendt flere formater, vises "(Blandet)" i panelet Formater.

Åbne panelet Afsnitstyper

 1. Vælg Tekst > Afsnitstyper, eller klik på fanen Afsnitstyper, der som standard vises i højre side af programvinduet.

Åbne panelet Tegntyper

 1. Vælg Tekst > Tegntyper, eller klik på fanen Tegntyper i højre side af programvinduet.

Tilføjelse af afsnits- og tegntyper

Hvis de formater, du vil bruge, allerede findes i et andet dokument, der er oprettet i InCopy, InDesign eller et tekstbehandlingsprogram, kan du importere formaterne og bruge dem i det aktuelle dokument. Hvis du arbejder på en enkeltstående tekstenhed, kan du også definere tegn- og afsnitstyper i InCopy.

Definere afsnits- eller tegntyper

 1. Du kan oprette et nyt format, der er baseret på formateringen i eksisterende tekst, ved at markere teksten eller placere indsættelsespunktet i teksten.

  Hvis der er markeret en gruppe i formatpanelet, føjes det nye format til den pågældende gruppe.

 2. Vælg Nyt afsnitstype i menuen i panelet Afsnitstyper, eller vælg Nyt tegntype i menuen i panelet Tegntyper.
 3. Indtast et navn til det nye format under Formatnavn.
 4. Angiv, hvilket format det aktuelle format er baseret på i Baseret på.
  Bemærk:

  Indstillingen Baseret på giver dig mulighed for at sammenkæde formater med hinanden, således at eventuelle ændringer i ét format også slår igennem i de formater, der er baseret på det. Nye formater baseres som standard på [Ingen afsnitstype] for afsnitstyper, [Ingen] for tegntyper eller på typen i eventuel markeret tekst.

 5. Angiv, hvilket format der skal anvendes efter det aktuelle format, når du trykker på Enter eller Retur, under Næste format (gælder kun for panelet Afsnitstyper).
 6. Du kan tilføje en genvej ved at placere indsættelsespunktet i feltet Genvej. Kontroller, at Num Lock er aktiveret. Hold derefter en kombination af Shift, Alt og Ctrl (Windows) eller Shift, Alternativ og Kommando (Mac OS) nede, og tryk på et tal på det numeriske tastatur. Det er ikke muligt at definere tastaturgenveje for formater ved hjælp af bogstaver eller tal uden for det numeriske tastatur. Hvis dit tastatur mangler tasten Num Lock, kan du ikke føje tastaturgenveje til formater.
 7. Du kan anvende det nye format på den markerede tekst ved at vælge Anvend format på markering.
 8. Du kan angive formateringsattributterne ved at klikke på en kategori (f.eks. Grundlæggende tegntyper) til venstre og angive de attributter, du vil føje til formatet.
  Bemærk:

  Når du angiver en tegnfarve i dialogboksen Indstillinger for format, kan du oprette en ny farve ved at dobbeltklikke på fyld- eller stregfeltet.

 9. I forbindelse med afsnitstyper udelades attributter, der ikke angives, og teksten bevarer afsnitstyperingen for den pågældende attribut, når formatet anvendes. Sådan fjernes en attributindstilling fra en afsnitstype:
  • Vælg (Ignorer) i menuen for en indstilling.

  • Slet teksten for indstillingen i et tekstfelt.

  • Klik i et afkrydsningsfelt, indtil der vises en lille kasse (Windows) eller en bindestreg (-) (Mac OS).

  • Du kan angive en tegnfarve ved at holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på farveprøven.

 10. Klik på OK, når du er færdig med at angive formateringsattributterne.

Formater, du opretter, vises kun i det aktuelle dokument. Hvis der ikke er noget dokument åbent, vises de formater, der oprettes, i alle nye dokumenter.

Basere et afsnits- eller tegntype på et andet

Mange dokumentdesign har formathierarkier med visse fælles attributter. Overskrifter og underoverskrifter bruger f.eks. ofte den samme skrift. Du kan nemt oprette lænker mellem formater, der ligner hinanden, ved at oprette et basisformat eller overordnet format. Når det overordnede format redigeres, ændres de underordnede formater også. Det er derefter muligt at redigere de underordnede formater, så de adskiller sig fra det overordnede format.

Bemærk:

Du kan oprette et format, som er næsten identisk med et andet format, men uden det tilhørende forhold imellem det overordnede og det underordnede format, ved at vælge kommandoen Dubler format og derefter redigere kopien af formatet.

 1. Opret et nyt format.
 2. Vælg det overordnede format i menuen Baseret på i dialogboksen Ny afsnitstype eller Ny tegntype. Det nye format bliver det underordnede format.

  Nye formater baseres som standard på [Ingen afsnitstype] eller [Ingen] eller på formatet i eventuel markeret tekst.

 3. Angiv formateringen i det nye format, så det er muligt at skelne det fra det format, det er baseret på. Du kan f.eks. gøre den skrift, der anvendes i en underoverskrift, lidt mindre end den skrift, der anvendes i overskriftsformatet (det overordnede format).
Bemærk:

Du kan fortryde ændringer til formateringen af et underordnet format og starte forfra ved at klikke på Nulstil til basis. Derved gendannes formateringen for det underordnede format, så det er identisk med det format, det er baseret på. Det er derefter muligt at definere den nye formatering. Det samme gør sig gældende, hvis du ændrer formatet Baseret på i det underordnede format, idet indstillingerne for det underordnede format opdateres, så de er i overensstemmelse med det nye overordnede format.

Importere formater fra andre dokumenter

Du kan importere afsnits- og tegntyper fra andre InDesign-dokumenter (alle versioner) til det aktive dokument. Under importen kan du angive, hvilke formater der skal indlæses, og hvad der skal ske, hvis et indlæst format har samme navn som et format i det aktuelle dokument. Det er også muligt at importere formater fra et InCopy-dokument.

Du kan importere afsnits- og tegntyper fra et InDesign- eller et InCopy-dokument til et enkeltstående InCopy-dokument eller til InCopy-indhold, der er lænket til InDesign. Du kan angive, hvilke formater der skal indlæses, og hvad der skal ske, hvis et indlæst format har samme navn som et format i det aktuelle dokument.

Bemærk:

Hvis du importerer formater i lænket indhold, føjes der nye formater til InDesign-dokumentet, når indholdet opdateres, og alle formater med navnekonflikter tilsidesættes af InDesign-formatet med samme navn.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder i panelet Tegntyper eller Afsnitstyper:
  • Vælg Indlæs tegntyper eller Indlæs afsnitstyper i formatpanelets menu.

  • Vælg Indlæs alle formater i formatpanelets menu for at indlæse både tegn- og afsnitstyper.

 2. Dobbeltklik på det InDesign-dokument, der indeholder de formater, der skal importeres.
 3. Kontroller, at afkrydsningsfeltet ud for det format, der skal importeres, er markeret i dialogboksen Indlæs formater. Vælg én af følgende indstillinger under Konflikt med eksisterende format, hvis et eksisterende format har samme navn som et af de indgående formater, og klik derefter på OK.

  Brug definition fra indgående format

  Overskriver de eksisterende formater med det indlæste format og føjer dets attributter til al tekst i det aktuelle dokument, som benyttede det gamle format. Definitionerne på de indgående og eksisterende formater vises nederst i dialogboksen Indlæs formater, så du kan se en sammenligning.

  Omdøb automatisk

  Omdøber det indlæste format. Hvis der for eksempel findes et underoverskriftsformat i begge dokumenter, omdøbes det indlæste format til "Underoverskriftskopi" i det aktuelle dokument.

Knytning af formater til eksportmærker | CC, CS6, CS5.5

Introduktion til eksportmærker

Med Eksporter mærker kan du definere, hvordan tekst med InDesign-formater skal markeres i HTML, EPUB eller i det mærkede PDF-output.

Du kan også angive CSS-klassenavne, der skal føjes til det eksporterede indhold. I EPUB/HTML-eksport kan CSS-klasser bruges til at skelne mellem små variationer i formateringen. Det er ikke nødvendigt at angive et klassenavn – InDesign opretter automatisk et navn baseret på formatnavnet.

Du kan ikke få vist en skærmversion af Eksporter mærker i InDesign-layoutet, da funktionen kun påvirker den eksporterede EPUB-, HTML- eller PDF-fil.

Med Rediger alle eksportmærker kan du let se og redigere tilknytningerne i en enkelt dialogboks.

Definere tilknytning af formatmærke

 1. Åbn dialogboksen Indstillinger for afsnitstype, tegntype eller objektformat for det format, der skal tilknyttes.
 2. Klik på Eksporter mærker i venstre rude, og benyt én af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg et mærke, der skal tilknyttes EPUB- og HTML-output.

  • Angiv en klasse, der skal tilknyttes EPUB- og HTML-output. Klassenavne bruges til at generere formatdefinitioner for standardmærker.

  • Hvis du vil inkludere dette format i CSS'en, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag CSS. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, oprettes der ikke nogen CSS-klasse for dette format. Hvis du har to eller flere formater med den samme tilknyttede klasse, viser InDesign en fejl-/advarselsmeddelelse under eksporten. Denne indstilling er kun tilgængelig i InDesign CC.

  • Vælg et mærke, der skal tilknyttes PDF-output. Denne indstilling er kun tilgængelig for afsnitstyper.

Redigere alle eksportmærker

Du kan se og ændre alle eksportmærker samlet i et enkelt vindue.

 1. Vælg Rediger alle eksportmærker i panelmenuen Afsnits-, Tegn- eller Objektformat.
 2. Klik på EPUB og HTML eller på PDF.
 3. Klik på det mærke, der svarer til formatet. Det bliver konverteret til en liste. Vælg den nye værdi.

Konvertering af Word-formater til InDesign-formater

Når du importerer et Microsoft Word-dokument i InDesign eller InCopy, kan du knytte hver typografi, der bruges i Word-dokumentet, til et tilsvarende format i InDesign eller InCopy. På den måde kan du angive, hvilke formater der skal bruges til formatering af den importerede tekst. Der vises et diskikon  ud for hver enkelt importeret Word-typografi, indtil typografien redigeres i InDesign eller InCopy.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan føje Word-dokumentet til eksisterende tekst i InDesign eller InCopy ved at vælge Filer > Indsæt. Marker Vis importindstillinger, og dobbeltklik derefter på Word-dokumentet.

  • Du kan åbne Word-dokumentet i et enkeltstående InCopy-dokument ved at starte InCopy, vælge Filer > Åbn og derefter dobbeltklikke på Word-filen.

 2. Vælg Bevar formater og formatering i tekst og tabeller.
 3. Marker Tilpas import af formater, og klik derefter på Tilknytning af format.
 4. Marker Word-typografien i dialogboksen Tilknytning af format, og vælg derefter en indstilling i menuen under InCopy-formatet. Du kan vælge følgende indstillinger:
  • Vælg Nyt afsnitstype, Nyt tegntype eller vælg et eksisterende InCopy-format, hvis der ikke er konflikt mellem formatnavnene.

  • Vælg Omdefiner InCopy-format for at formatere teksten i den importerede typografi med Word-typografien, hvis der er konflikt mellem navnene. Vælg et eksisterende InCopy-format for at formatere teksten i det importerede format med InCopy-formatet. Vælg Omdøb automatisk for at omdøbe Word-typografien.

 5. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilknytning af format, og klik derefter på OK for at importere dokumentet.

Anvendelse af formater

Som standard vil anvendelse af en afsnitstype ikke fjerne eksisterende tegntypering eller tegntyper, der er anvendt på en del af et afsnit, selvom du har mulighed for at fjerne eksisterende formatering, når du anvender et format. Der vises et plus (+) ved det aktuelle afsnitstype i formatpanelet, hvis den markerede tekst indeholder et tegn- eller afsnitstype samt ekstra formatering, der ikke indgår i det anvendte format. Denne type yderligere formatering kaldes en tilsidesættelse eller lokal formatering.

Tegntyper fjerner eller nulstiller tegnattributter for eksisterende tekst, hvis attributterne defineres af formatet.

Anvende en tegntype

 1. Vælg de tegn, formatet skal anvendes på.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på tegntypenavnet i panelet Tegntyper.

  • Vælg tegntypenavnet på rullelisten i kontrolpanelet.

  • Tryk på den tastaturgenvej, formatet er blevet tildelt. Kontroller, at Num Lock er aktiveret.

Anvende en afsnitstype

 1. Klik i et afsnit, eller marker alle eller en del af de afsnit, formatet skal anvendes på.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på afsnitstypenavnet i panelet Afsnitstyper.

  • Vælg afsnitstypenavnet i menuen i kontrolpanelet.

  • Tryk på den tastaturgenvej, formatet er blevet tildelt. Kontroller, at Num Lock er aktiveret.

 3. Du kan fjerne eventuelt uønsket formatering i teksten ved at vælge Slet tilsidesættelser i panelet Afsnitstyper.

Anvende fortløbende formater på flere afsnit

Indstillingen Næste format angiver, hvilket format der automatisk skal anvendes, når du trykker på Enter eller Retur efter at have anvendt et bestemt format. Du har også mulighed for at anvende flere forskellige formater på flere afsnit i en enkelt handling.

Lad os f.eks. forestille os, at du har tre formater til formatering af en avisspalte: Titel, Forfatter og Tekst. Titel anvender Forfatter til Næste format, Forfatter anvender Tekst til Næste format og Tekst anvender [Samme format] til Næste format. Hvis du markerer en hel artikel, herunder titel, forfatter og artiklens afsnit, og derefter anvender titelformatet ved hjælp af kommandoen "Næste format" i genvejsmenuen, vil det første afsnit i artiklen blive formateret med titelformatet, det andet afsnit med forfatterformatet, mens alle øvrige afsnit vil blive formateret med tekstformatet.

Before and after applying a style with Next Style.

 1. Marker de afsnit, formaterne skal anvendes på.
 2. Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede, og klik (Mac OS) på det overordnede format i panelet Afsnitstyper, og vælg derefter Anvend [formatnavn] og Næste format.

Hvis teksten indeholder tilsidesættelser af formatering eller tegntyper, kan du også slette tilsidesættelser, tegntyper eller begge dele i genvejsmenuen.

Redigering af tegn- og afsnitstyper

En af fordelene ved at anvende formater er, at du, når du ændrer indstillingerne for et format, samtidig ændrer al den tekst, der er formateret med det pågældende format, så teksten afspejler de nye indstillinger for formatet.

Bemærk:

Hvis du redigerer formater i InCopy-indhold, der er lænket til et InDesign-dokument, tilsidesættes ændringerne, når det lænkede indhold opdateres.

Redigere et format ved hjælp af dialogboksen

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan undlade at anvende formatet på markeret tekst ved at højreklikke (Windows) eller holde Control nede og klikke (Mac OS) på formatnavnet i formatpanelet og vælge Rediger [formatnavn].

  • Dobbeltklik på formatnavnet i panelet Objektformater, eller marker formatet, og vælg Formatindstillinger i menuen i panelet Formater. Bemærk, at formatet herved anvendes på al markeret tekst eller på alle markerede tekstrammer. Hvis der ikke er markeret nogen tekst eller tekstramme, anvendes formatet som standardformat for tekst, der indtastes i nye rammer.

 2. Juster indstillingerne i dialogboksen, og klik derefter på OK.

Omdefinere et format, så det afspejler den markerede tekst.

Når du har anvendt et format, kan du tilsidesætte alle dets indstillinger. Du kan beholde de ændringer, du har foretaget, ved at omdefinere formatet, så det afspejler formateringen af den ændrede tekst.

Bemærk:

Hvis du omdefinerer formater i InCopy-indhold, der er lænket til et InDesign-dokument, tilsidesættes ændringerne, når det lænkede indhold opdateres.

 1. Marker den tekst, der er formateret med det format, der skal omdefineres, ved hjælp af tekstværktøjet  .
 2. Foretag eventuelle ændringer i afsnits- eller tegnattributterne.
 3. Vælg Omdefiner format i formatpanelets menu.

Sletning af tegn- eller afsnitstyper

Når du sletter et format, kan du vælge et andet format, der skal erstatte det slettede format, og du kan vælge, om formateringen skal bevares. Når du sletter en formatgruppe, slettes alle formater i gruppen. Du bliver for hvert enkelt format bedt om at erstatte det med et andet format.

 1. Marker formatnavnet i formatpanelet.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Slet format i panelmenuen, eller klik på ikonet Slet  i bunden af panelet.

  • Højreklik (Windows), eller hold Control nede, og klik (Mac OS) på formatet, og vælg derefter Slet format. Denne metode er særligt anvendelig til sletning af et format uden at anvende det på tekst.

 3. Marker formatet i dialogboksen Slet afsnitstype for at erstatte det.

  Hvis du markerer [Ingen afsnitstype] som erstatning for en afsnitstype eller [Ingen] som erstatning for en tegntype, skal du markere Bevar formatering for at bevare formateringen af den tekst, som typen er anvendt på. Teksten bevarer sin formatering, men er ikke længere knyttet til et format.

 4. Klik på OK.
Bemærk:

Du kan slette alle ubenyttede formater ved at vælge funktionen Vælg alle ubrugte i formatpanelmenuen og derefter klikke på ikonet Slet. Når du sletter et ubenyttet format, bliver du bedt om at erstatte det slettede format med et andet format.

Tilsidesættelse af tegn- og afsnitstyper

Når du anvender en afsnitstype, påvirkes tegntyper og anden tidligere formatering ikke af afsnitstypen. Når du har anvendt et format, kan du tilsidesætte eventuelle indstillinger ved at anvende formatering, der ikke indgår i formatet. Når formatering, som ikke indgår i et format, anvendes på tekst med det pågældende format, kaldes det en tilsidesættelse eller lokal formatering. Når du markerer tekst med en tilsidesættelse, vises et plus (+) ud for formatnavnet. I tegntyper vises en tilsidesættelse kun, hvis den tilføjede attribut er en del af formatet. Hvis en tegntype f.eks. kun ændrer tekstfarven, vises anvendelse af en anden skriftstørrelse på teksten ikke som en tilsidesættelse.

Du kan slette alle tilsidesættelser af tegntyper og formatering, når du anvender et format. Du kan også slette tilsidesættelser fra et afsnit, der er anvendt et format på.

Bemærk:

Hvis der er vist et plustegn (+) ud for et format, kan du få vist en beskrivelse af attributterne for tilsidesættelse ved at holde musemarkøren hen over formatet.

Bevare eller slette tilsidesættelser ved anvendelse af afsnitstyper

 • Du kan anvende en afsnitstype og bevare tegntyper, men slette tilsidesættelser, ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på formatnavnet i panelet Afsnitstyper.
 • Du kan anvende en afsnitstype og slette både tegntyper og tilsidesættelser ved at holde Alt+Shift (Windows) eller Alternativ+Shift (Mac OS) nede, mens du klikker på formatnavnet i panelet Afsnitstyper.
Bemærk:

Højreklik (Windows), eller hold Control nede, og klik (Mac OS) på formatet i panelet Afsnitstyper, og vælg derefter en indstilling i genvejsmenuen. Du kan derefter slette tilsidesættelser, tegntyper eller begge dele, samtidig med at formatet anvendes.

Fremhæv tegntype- og afsnitstypetilsidesættelser

Gør følgende for at identificere alle de afsnits- og tegntypetilsidesættelser, der er anvendt i dokumentet:

 1. Åbn panelet for afsnitstyper eller tegntyper.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på ikonet Tilsidesæt format – fremhævning .
  • Vælg Slå Tilsidesæt format – fremhævning til/fra i panelmenuen.

Tilsidesæt format – fremhævning fremhæver alle afsnits- og tegntypetilsidesættelserne i dokumentet.

Bemærk:

Du kan tilknytte en tastaturgenvej med indstillingen Slå Tilsidesæt format – fremhævning til/fra for nemt at få adgang til den. Få flere oplysninger i Bruge tastaturgenvejssæt.

Slette tilsidesættelser af afsnitstyper

 1. Marker den tekst, der indeholder tilsidesættelserne. Det er muligt at markere flere afsnit med forskellige formater.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i panelet Afsnitstyper:
  • Klik på ikonet Slet tilsidesættelser , eller vælg Slet tilsidesættelser i panelet Afsnitstyper for at fjerne afsnits- og tegntyper.

  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, samtidig med at du klikker på ikonet Slet tilsidesættelse, for at slette tilsidesættelser af tegn, men bevare tilsidesættelser af afsnitstyper.

  • Hold Skift+Ctrl (Windows) eller Skift+Kommando (Mac OS) nede, samtidig med at du klikker på ikonet Slet tilsidesættelser i panelet Afsnitstyper, for at fjerne tilsidesættelser på afsnitsniveau, men bevare tilsidesættelser på tegnniveau.

  Bemærk:

  I forbindelse med sletning af tilsidesættelser slettes tilsidesættelser på afsnitsniveau fra hele afsnittet, også selvom det kun er en del af afsnittet, der er markeret. Tilsidesættelser på tegnniveau slettes kun fra det markerede.

  Formatering af tegntyper slettes ikke i forbindelse med sletning af tilsidesættelser. Du kan slette formatering af tegntyper ved at markere den tekst, der indeholder tegntypen, og derefter klikke på [Ingen] i panelet Tegntyper.

Når du bryder kæden mellem tekst og format, bevarer teksten sin aktuelle formatering. Fremtidige ændringer i det pågældende format afspejles imidlertid ikke i den tekst, der ikke længere er knyttet til formatet.

 1. Marker den tekst, som er markeret med det format, du vil frigøre den fra.
 2. Vælg Bryd kæde til format i formatpanelmenuen.

Hvis der ikke er markeret tekst, når du vælger Bryd kæde til format, vil al ny tekst, du indtaster, anvende samme formatering som det markerede format, men der knyttes ikke noget format til den pågældende tekst.

Konvertering af punkttegns- og nummereringsformater til tekst

Når du opretter et format, som føjer punkttegn eller nummerering til afsnit, går punkttegnene eller nummereringen tabt, hvis teksten kopieres eller eksporteres til et andet program. Det er muligt at omgå problemet ved at konvertere punkttegns- og nummereringsformater til tekst.

Bemærk:

Hvis du konverterer punkttegnsformater i en InCopy-tekstenhed, der er lænket til et InDesign-layout, tilsidesættes ændringen muligvis, når indholdet opdateres i InDesign.

 1. Vælg det format, der indeholder punkttegn og nummerering, i panelet Afsnitstyper.
 2. Vælg Konverter "[format]" Punkttegn og nummerering til tekst i panelet Afsnitstyper.

Hvis du konverterer punkttegn og nummerering til tekst i et format, som et andet format er baseret på (et overordnet format), konverteres punktegn og nummerering i det underordnede format også til tekst.

Når du har konverteret nummerering til tekst, er du muligvis nødt til at opdatere numrene manuelt, hvis du redigerer i teksten.

Finde og erstatte tegn- og afsnitstyper

Du kan søge efter forekomster af et bestemt format og erstatte det med et andet ved hjælp af dialogboksen Find/Erstat.

 1. Vælg Rediger > Find/Erstat.
 2. Vælg Dokument under Søg, hvis du vil ændre formatet i hele dokumentet.
 3. Lad indstillingerne Søg efter og Erstat med være tomme. Klik på Flere indstillinger, hvis felterne Find format og Erstat format ikke vises nederst i dialogboksen.
 4. Klik på feltet Find format for at få vist dialogboksen Indstillinger for Find format. Vælg den tegn- eller afsnitstype, der skal søges efter, under Formatindstillinger, og klik derefter på OK.
 5. Klik på feltet Erstat format for at få vist dialogboksen Indstillinger for Erstat format. Vælg erstatningstegn- eller afsnitstypeet under Formatindstillinger, og klik derefter på OK.
 6. Klik på Find, og erstat formatet ved hjælp af knapperne Erstat, Erstat/Find eller Erstat alle.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online