Sammenkæde tekstrammer

Teksten i en ramme kan være uafhængig af andre rammer, eller den kan løbe mellem forbundne rammer. Hvis du vil ombryde tekst mellem forbundne rammer (også kaldet tekstbokse), skal du først forbinde rammerne. Forbundne rammer kan være på samme side eller opslag eller på en anden side i dokumentet. At forbinde tekst i forskellige rammer kaldes at sammenkæde tekst. Det kaldes også lænkning af tekstrammer eller lænkning af tekstbokse.

Hver tekstramme indeholder en indport og en udport, som bruges til at etablere forbindelser til andre tekstrammer. En tom ind- eller udport angiver henholdsvis starten eller slutningen på en tekstenhed. En pil i en port angiver, at rammen er lænket til en anden ramme. Et rødt plus (+) i en udport angiver, at der er mere tekst i tekstenheden, som skal indsættes, men at der ikke er flere tekstrammer at indsætte den i. Den resterende, usynlige tekst kaldes overskudstekst.

Sammenkædede rammer
Sammenkædede rammer

A. Indport i begyndelsen af tekstenhed B. Udport, der angiver kæde til næste ramme C. Tekstkæde D. Indport, der angiver kæde fra forrige ramme E. Udport angiver overskudstekst 

Vælg Vis > Ekstrafunktioner > Vis tekstkæder for at få vist visuelle repræsentationer af sammenkædede rammer. Du kan kæde tekstrammer, uanset om de indeholder tekst eller ej.

Tilføje en ny ramme i kæden

 1. Vælg markeringsværktøjet , vælg en tekstramme, og klik derefter på ind- eller udporten for at indlæse et tekstikon.

  Når du klikker på indporten, kan du tilføje en ramme før den markerede ramme, og når du klikker på udporten, kan du tilføje en ramme efter den markerede ramme.

 2. Placer ikonet for indlæst tekst   der, hvor den næste tekstramme skal indsættes, og klik eller træk for at oprette en ny tekstramme.

Bemærk:

Når ikonet for indlæst tekst er aktivt, kan du udføre mange handlinger, herunder bladre i sider, oprette nye sider og zoome ind og ud. Hvis du begynder at sammenkæde to rammer og skifter mening, kan du annullere kæden ved at klikke på et værktøj i værktøjspanelet. Ingen tekst går tabt.

Tilføje en eksisterende ramme i en kæde

 1. Vælg markeringsværktøjet, og marker en tekstramme, og  klik derefter på ind- eller udporten for at indlæse et tekstikon.
 2. Placer ikonet for indlæst tekst over den ramme, du vil oprette forbindelse til. Ikonet for indlæst tekst skifter til kædeikonet.
  Føje en eksisterende ramme til en kæde
  Føje en eksisterende ramme til en kæde

 3. Klik i den anden ramme for at kæde den til den første.
Sammenkædede rammer

Når du kæder et rammenet til en almindelig tekstramme eller til et andet rammenet med forskellige netindstillinger, omdefineres tekstrammen for den kædede ramme, så den afspejler indstillingerne for det sammenkædede rammenet.

Bemærk:

Du kan tilføje automatiske henvisningslinjer ("fortsættes på" eller "fortsat fra"), der henviser til kædede tekstenheder, når de springer fra ramme til ramme. Se Tilføje automatisk sidenummerering i henvisninger til tekstenheder.

Tilføje en ramme i en sekvens af kædede rammer

 1. Klik med markeringsværktøjet på udporten på det sted i tekstenheden, hvor du vil tilføje en ramme. Når du slipper museknappen, vises et ikon for indlæst tekst.
 2. Træk for at oprette en ny ramme, eller marker en anden tekstramme. InDesign kæder rammen til en serie med lænkede rammer, der indeholder tekstenheden.
Tilføj ramme i kæde (øverst) og resultat (nederst)
Tilføj ramme i kæde (øverst) og resultat (nederst)

Fjerne sammenkædning af tekstrammer

Når du fjerner en kæde fra en tekstramme, bryder du forbindelsen mellem rammen og alle efterfølgende rammer i kæden. Tekst, der tidligere blev vist i rammer, bliver overskudstekst (ingen tekst slettes). Alle efterfølgende rammer er tomme.

 1. Vælg markeringsværktøjet, og benyt én af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på en ind- eller udport for at afbryde forbindelsen mellem rammer.
  • Klik på en ind- eller udport, der repræsenterer en kæde til en anden ramme. I en kæde med to rammer kan du f.eks. klikke på ind- eller udporten i den første ramme eller på indporten i den anden ramme. Placer ikonet for indlæst tekst over den forrige eller næste ramme for at få vist fjern kæde-symbolet . Klik i den ramme, du vil fjerne fra kæden.
  Fjerne en ramme fra en kæde
  Fjerne en ramme fra en kæde

Bemærk:

Du kan opdele en tekstenhed i to tekstenheder ved at klippe den tekst, der skal medtages i den anden tekstenhed, bryde forbindelsen mellem rammerne og derefter indsætte teksten i den første ramme i den anden tekstenhed.

Klippe eller slette sammenkædede tekstrammer

Når du klipper eller sletter tekstrammer, slettes teksten ikke, men bliver ved med at være en del af kæden.

Klippe en ramme ud af en kæde

Du kan klippe en ramme ud af en kæde og indsætte rammen et andet sted. Rammen fjernes med en kopi af teksten, men der fjernes ingen tekst fra den oprindelige tekstenhed. Når du klipper eller indsætter en række sammenkædede tekstrammer på én gang, bevarer de indsatte rammer deres forbindelse med hinanden, men mister forbindelsen til andre rammer i den oprindelige tekstenhed.

 1. Marker en eller flere rammer med markeringsværktøjet (du kan markere flere objekter ved at holde Shift nede, mens du klikker).
 2. Vælg Rediger > Klip. Rammen forsvinder, og teksten i den løber til den næste ramme i tekstenheden. Når du klipper den sidste tekstramme i en tekstenhed, gemmes teksten som overskudstekst i den forrige ramme.
 3. Du kan bruge den udtagne ramme et andet sted i dokumentet ved at gå til den side, hvor den udtagne tekst skal placeres, og vælge Rediger > Sæt ind.

Slette en ramme i en kæde

Når du sletter en tekstramme, der er en del af en kæde, slettes teksten ikke. Den medtages som overskud eller løber ind i næste ramme i rækken. Hvis tekstrammen ikke er forbundet med en anden ramme, slettes rammen og teksten.

 1. Marker tekstrammen ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på rammen med et markeringsværktøj.
  • Vælg tekstværktøjet, hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik derefter på rammen.
 2. Tryk på Tilbage eller Delete.

Ombryde tekst manuelt eller automatisk

Markøren ændres til et ikon for indlæst tekst , når du indsætter tekst eller klikker på en ind- eller udport. Du kan ombryde teksten på siderne ved hjælp af ikonet for indlæst tekst. Du kan angive, hvordan teksten skal ombrydes ved at holde en redigeringstast nede. Ikonet for indlæst tekst skifter udseende, afhængigt af hvor det placeres.

Når du placerer ikonet for indlæst tekst over en tekstramme, indsættes der parenteser omkring ikonet . Når du placerer ikonet for indlæst tekst ud for en hjælpelinje eller et fastgørelsespunkt til linjenet, bliver den sorte markør hvid .

Du kan ombryde tekst ved hjælp af fire forskellige metoder:

Metode

Hvad den gør

Manuel tekstombrydning 

Tilføjer tekst med én ramme ad gangen. Du skal genindlæse tekstikonet for at fortsætte tekstombrydningen.

Halvautomatisk ombrydning  ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker.

Fungerer som manuel tekstombrydning, dog bliver markøren til et ikon for indlæst tekst, hver gang du når til slutningen på en ramme, indtil al teksten i dokumentet er ombrudt.

Automatisk ombrydning  ved at holde Shift nede, mens du klikker.

Tilføjer sider og rammer, indtil al teksten i dokumentet er ombrudt.

Automatisk ombrydning med faste sider  ved at holde Shift+Alt (Windows) eller Shift+Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker.

Ombryder al tekst i dokumentet og tilføjer rammer efter behov, uden at der tilføjes sider. Resterende tekst er overskudstekst.

For at ombryde tekst i rammer registrerer InDesign vandret eller lodret tekst. Når tekst ombrydes med halvautomatisk eller automatisk ombrydning, ombrydes den i henhold til den rammetype og retning, der er indstillet i panelet Tekstenhed. Ikonet giver brugerne et visuelt indtryk af, hvilken retning teksten vil ombrydes.

Ombryde tekst manuelt

 1. Marker en fil ved hjælp af kommandoen Indsæt, eller klik på udporten  i en markeret tekstramme.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Placer ikonet for indlæst tekst et sted i en eksisterende ramme eller kurve, og klik. Teksten løber ind i rammen og de rammer, der er lænket til den. Bemærk, at teksten altid begynder at udfylde rammen øverst i den venstre spalte, også når du klikker i en anden spalte.
  • Placer ikonet for indlæst tekst i en spalte for at oprette en tekstramme med spaltens bredde. Rammens top placeres der, hvor du klikker.
  • Træk ikonet for indlæst tekst til en tekstramme med samme bredde og højde som det område, du definerer.
 3. Hvis der skal indsættes mere tekst, skal du klikke på udporten og gentage trin 1 og 2, indtil al teksten er indsat.

Bemærk:

Når du indsætter tekst i en ramme, der er kædet til andre rammer, ombrydes teksten automatisk gennem de kædede rammer, uanset hvilken metode du vælger.

Ombryde tekst halvautomatisk

 1. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på en side eller ramme med et ikon for indlæst tekst.

Teksten ombrydes som ved manuel ombrydning i en spalte ad gangen, men ikonet for indlæst tekst genindlæses automatisk, når hver spalte indsættes.

Ombryde tekst automatisk

 1. Aktiver ikonet for indlæst tekst, og hold Shift nede, mens du benytter én af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet for indlæst tekst i en spalte for at oprette en tekstramme med spaltens bredde. InDesign opretter nye tekstrammer og nye dokumentsider, indtil al teksten er tilføjet i dokumentet.
  • Klik i en tekstramme, der er baseret på en mastertekstramme. Teksten ombrydes automatisk i dokumentsiderammen og genererer nye sider efter behov ved hjælp af masterrammens attributter. Se Om mastere, stakrækkefølge og lag.

Ombryde tekst automatisk uden at tilføje sider

 1. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker med et ikon for indlæst tekst.

Bruge Smart tekstombrydning

Du kan bruge funktionen Smart tekstombrydning til at tilføje eller fjerne sider, når du skriver eller redigerer tekst. Denne funktion er nyttig, når du bruger InDesign til tekstredigering, og du vil tilføje en ny side, hver gang du indtaster mere tekst, end der kan være på den aktuelle side. Den er også nyttig, hvis du vil undgå overskudstekst eller tomme sider i situationer, hvor tekstflowet ændres pga. redigering af tekst, visning eller skjulning af betinget tekst eller andre ændringer i tekstflowet.

Smart tekstombrydning er som standard begrænset til mastertekstrammer, dvs. tekstrammer, der forekommer på en masterside. Hvis dokumentet består af modstående sider, skal mastertekstrammer vises på både venstre og højre masterside, og mastertekstrammerne skal være forbundet til Smart tekstombrydning for at fungere.

Du kan ændre indstillingerne for at tillade, at sider tilføjes eller fjernes, når du arbejder med tekstrammer, der ikke er baseret på mastersider. En tekstramme skal dog være forbundet til mindst en tekstramme på en anden side, for at Smart tekstombrydning fungerer.

Indstillinger for Smart tekstombrydning vises under tekstindstillingerne. Disse indstillinger anvendes på det aktuelle dokument. Du kan ændre standardindstillingerne for alle nye dokumenter ved at lukke alle dokumenter og angive indstillingerne.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Tekst (Mac OS)

 2. Vælg Smart tekstombrydning.

 3. Angiv en eller flere af følgende indstillinger, og klik derefter på OK.

Føj sider til

Brug denne indstilling til at bestemme, hvor den nye side oprettes. Du kan f.eks. have et dokument med tre sider, som har tekstrammer på de to første sider og en helsides grafik på den tredje side. Hvis du skriver til slutningen af side to, kan du bestemme, om den nye side skal tilføjes før eller efter den tredje side med helsides grafik. Vælg Slutningen af tekstenheden for at tilføje en ny side efter side to. Vælg Slutningen af dokumentet for at tilføje en ny side efter siden med helsides grafik.

Du kan vælge Slutningen af sektionen i et dokument med flere sektioner, hvis du vil tilføje en side i slutningen af sektionen.

Afgræns til mastertekstrammer

Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan du også tilføje eller fjerne sider, når du redigerer tekstrammer, der ikke er baseret på mastersider. Hvis du vil forhindre, at der opstår uønsket tekstombrydning, træder Smart tekstombrydning kun i kraft, hvis den tekstramme, du redigerer, som minimum er forbundet til en anden tekstramme på en anden side.

Bemærk: Når du bruger Smart tekstombrydning i tekstrammer, der ikke er baseret på mastersider, tilføjes sider med helsides tekstrammer med en enkelt spalte, uanset tekstrammernes attributter, som den nye ramme er forbundet med.

Bevar modstående sideopslag

Denne indstilling bestemmer, om modstående sideopslag skal bevares, når teksten ombrydes midt i et dokument. Hvis denne indstilling vælges, når tekst ombrydes midt i et dokument, tilføjes der et nyt tosidet opslag. Hvis indstillingen ikke er valgt, tilføjes der en enkelt ny side, og de efterfølgende sider "flyttes".

Hvis dit layout indeholder designelementer specifikt til enten højre eller venstre side af opslaget, skal du aktivere denne indstilling. Hvis de højre og venstre sider er ens, kan du deaktivere denne indstilling. Denne indstilling er nedtonet, hvis dokumentet ingen modstående sider har.

Slet tomme sider

Vælg denne indstilling for at slette sider, når du redigerer tekst eller skjuler tilstande. Sider slettes kun, hvis den tømte tekstramme er det eneste objekt på siden.

Bemærk:

Hvis du vil se, hvordan du med Smart tekstombrydning kan bruge InDesign som teksteditor, skal du oprette et dokument, hvor Modstående sider er deaktiveret og Mastertekstramme er valgt. Sørg for, at Smart tekstombrydning og Slet tomme sider er valgt i tekstindstillingerne. Hold Ctrl+Shift (Windows) eller Kommando+Shift (Mac OS) nede på den første side, og klik på mastertekstrammen for at tilsidesætte den. Når du skriver mere tekst, end der kan være i tekstrammen, tilføjes der automatisk en ny side med en tekstramme. Hvis du sletter overskydende tekst, fjernes der en side.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online