Besøg siden med InDesign-videoselvstudier for at se de nyeste selvstudier til InDesign.

Design og layout

Flere sidestørrelser

Du kan definere forskellige sidestørrelser til siderne i samme dokument. Denne funktion er især nyttig, når du skal styre relaterede design i én fil. Du kan f.eks. medtage visitkort, postkort, brevhoved og konvolutsider i samme dokument.

Hvis du vil oprette flere sidestørrelser, skal du bruge sideværktøjet til at vælge en side og derefter ændre indstillingerne i kontrolpanelet. Se Bruge flere sidestørrelser.

Nyt Lag-panel

Det nye InDesign-panel Lag ligner mere Illustrator-panelet Lag. Hvert lag har en visningstrekant, som du kan udvide for at få vist objekterne og deres stakrækkefølge på laget for det aktive opslag.

Nye sideelementer tildeles som standard generiske navne som f.eks. <rektangel> og <kurve>. Du kan give ethvert sideelement er andet navn ved at klikke, holde pause og klikke på elementnavnet i panelet Lag.

Du kan ændre stakrækkefølgen af objekter ved at trække elementer på listen. Du kan også bruge panelet Lag til at vise eller skjule og låse de enkelte sideelementer eller låse dem op.

Se Lag

Tilpassede sidestørrelser

I stedet for at redigere en tekstfil, når du vil oprette tilpassede sidestørrelser, kan du bruge dialogboksen Tilpas sidestørrelse til at gøre tilpassede sidestørrelser tilgængelige, når du opretter dokumenter. Se Oprettelse af tilpassede sidestørrelser.

Forenklede omdannelser

InDesign indeholder en række nye markerings- og omdannelsesfunktioner, der forenkler manipuleringen med objekter.

Håndværktøj til indhold

Håndværktøjet til indhold vises som en cirkel, når du hviler markøren på et billede ved hjælp af markeringsværktøjet. Brug håndværktøjet til indhold til at markere og flytte indholdet af en ramme, mens markeringsværktøjet stadig er valgt. Denne funktionsmåde erstatter positionsværktøjet, som er fjernet i InDesign CS5. Hvis du roterer indholdet sammen med rammen, vises en vandret linje i midten af håndværktøjet til indhold. Denne linje afspejler indholdets rotationsvinkel.

Håndværktøjet til indhold tegner hen over hver ramme, der indgår i en gruppe. Brug markeringsværktøjet til at flytte indhold i en ramme, der indgår i en gruppe.

Hvis du ikke vil have vist håndværktøjet til indhold, når du hviler markøren på et billede, skal du vælge Vis > Ekstrafunktioner > Skjul håndværktøj til indhold.

Se Markere objekter.

Funktionalitet af dobbeltklik

Dobbeltklik på grafik med markeringsværktøjet skifter ikke længere til værktøjet Direkte markering. Dobbeltklik på en grafikramme markerer nu indholdet af rammen. Hvis indholdet er markeret, vil dobbeltklik på indholdet markere dets ramme. Når indholdet er markeret, kan du også klikke på kanten af dets ramme for at markere rammen.

I en gruppe vil dobbeltklik på et element i gruppen markere det element, du har dobbeltklikket på. Hvis du igen vil markere gruppen, skal du dobbeltklikke på kanten af det element eller den gruppe, der er markeret. I alle tilfælde forbliver markeringsværktøjet det aktive værktøj. Denne fremgangsmåde giver hurtig og gennemført markering af grafikrammer og grupper.

Fremhævning af rammekant

InDesign tegner nu midlertidigt rammekanterne, mens du bruger markeringsværktøjet til at lade markøren hvile på elementerne på en side. Denne metode gør det lettere at finde det ønskede element, før du markerer det. Farven på den rammekant, der tegnes, matcher farven på det lag, hvor objektet er placeret. Grupper tegnes med en stiplet linje. Denne feedback er især nyttig, når du arbejder i skærmversionstilstand eller med markering af Skjul rammekanter.

Fremhævning af kurver og punkter

Når du lader musemarkøren hvile på et sideelement med værktøjet Direkte markering, viser InDesign kurven og kurvepunkterne. Denne feedback gør det lettere at se det kurvepunkt, du vil manipulere med. Du skal ikke længere markere objektet med værktøjet Direkte markering og derefter markere kurvepunktet. Du kan blot trække det ønskede punkt.

Roter

Ligesom i Illustrator skal du ikke skifte til roteringsværktøjet for at rotere et markeret sideelement. Med markeringsværktøjet kan du bare placere markøren lige uden for et hjørnehåndtag og derefter trække med musen for at rotere elementet. Når du holder op med at trække, forbliver markeringsværktøjet det aktive værktøj. Se Rotation af et objekt ved hjælp af markeringsværktøjet.

Omdannelse af flere markerede elementer

Du behøver ikke længere at gruppere flere elementer, før du kan skalere eller rotere dem eller ændre deres størrelse med markeringsværktøjet. Du kan nøjes med at markere de elementer, du vil omdanne, og se afgrænsningsrammen for omdannelse omkring de markerede elementer. Trækning i et håndtag ændrer størrelsen af de markerede elementer. Hvis du holder Shift nede, ændres deres størrelse proportionalt. Hvis du holder Ctr (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, skaleres de. Hvis du holder Ctr+Shift (Windows) eller Kommando+Shift (Mac OS) nede, skaleres de proportionalt. Hvis du medtager Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) foretages omdannelserne fra midten af de markerede objekter. Se Omdanne objekter.

Dynamisk skærmtegning

I InDesign CS5 kan du se indholdet blive tegnet, mens du trækker det. I tidligere versioner af InDesign skal du holde pause, før du trækker, for at kunne se indholdet blive tegnet. Du kan ændre indstillingen af Dynamisk skærmtegning i indstillingerne Brugergrænseflade for at bruge den tidligere funktionsmåde. Se Ændre indstillinger for brugergrænseflade.

Favorisering af det markerede objekt

Hvis du markerer det ene af en række overlappende sideelementer og begynder at trække med musen, forbliver det markerede objekt markeret. Hvis du vil markere et andet element, skal du klikke på et udsnit af elementet, som ikke overlapper eller gennemskærer det aktuelt markerede element.

Live Distribute

Når du omdanner flere markerede objekter i InDesign CS5 kan du proportionalt ændre størrelsen på afstanden mellem de markerede elementer i stedet for at ændre størrelsen på selve elementerne. Se Fordeling af objekter via Live Distribute.

Ændring af omdannelsesværktøjernes rækkefølge

Værktøjerne Roter, Skaler og Vrid vises under værktøjet Fri omdannelse i værktøjspanelet. Du kan skalere eller rotere objekter eller ændre deres størrelse uden at skulle skifte væk fra markeringsværktøjet.

Mellemrumsværktøj

Mellemrumsværktøjet gør det hurtigt at tilpasse størrelsen af et mellemrum mellem to eller flere elementer. Mellemrumsværktøjet bruger ét trin til at justere layoutet via direkte manipulering med mellemrum. Se Justere objekter med mellemrumsværktøjet.

Afsnit, der spænder over eller opdeler spalter

I InDesign CS5 kan du få et afsnit til at spænde over flere spalter uden at oprette separate tekstrammer. Du kan også inddele et afsnit i flere spalter i samme tekstramme. Se Oprettelse af afsnit, der spænder over eller opdeler spalter.

Hold sammen med forrige

Dialogboksen Indstillinger for hold sammen har nu indstillingen Hold sammen med forrige, som holder den første linje i det aktuelle afsnit sammen med den sidste linje i det forrige afsnit. Se under Kontrollere afsnitsskift ved hjælp af indstillinger for at holde sammen.

Afbalancerede spalter

Du kan bruge indstillingen Afbalancer spalter i dialogboksen Tekstrammeindstillinger til automatisk at afbalancere tekst hen over spalter i en tekstramme med flere spalter. Se Tilføje spalter i en tekstramme.

Lodret justering i ikke-rektangulære rammer

I tidligere versioner af InDesign ignoreres lodrette justeringsindstillinger, når en ikke-rektangulær tekstramme anvendes. I InDesign CS5 kan du anvende både lodret justering og hjørneeffekter og andre uregelmæssigt formede rammer. Se Justere tekst lodret i en tekstramme.

Dynamiske hjørneeffekter

Klik på det gule kvadrat, der vises nær det øverste højre hjørne af en markeret ramme, for at anvende hjørneeffekter på rektangulære rammer. Nu kan du også anvende en anden hjørneeffekt og en anden hjørneradius på hvert enkelt hjørne. Se Bruge dynamiske hjørner.

Farveprøver i kontrolpanelet

Du kan anvende farveprøver på objekter direkte i kontrolpanelet. Marker et objekt, og vælg en farveprøve i menuen Fyld eller Streg i kontrolpanelet. Du kan også trække den farveprøve, der aktuelt vises i kontrolpanelet, og anvende den på andre objekter. Se Anvende farve.

Forbedrede netplaceringer

Når du skal indsætte flere filer, kan du gå i gang med at trække og derefter bruge piletasterne til at ændre antallet af kolonner og rækker til de indsatte billeder. Mens du trækker, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og samtidig trykke på piletasterne for at ændre kolonnemellemrummet. Se Indsætte flere grafikelementer og Oprette kontaktaftryk.

Tilpasse automatisk

Vælg indstillingen Tilpas automatisk, så billedstørrelsen ændres automatisk, når du ændrer rammens størrelse. Se Brug af Tilpas automatisk.

Tegning af flere rammer i et net

Når du bruger billedoprettelsesværktøjer som f.eks. Rektangel eller Tekst, kan du trykke på piletasterne for at oprette jævnt fordelte rammer. Se Tegning af flere objekter som et net.

Dublere objekter ind i et net

Du kan oprette et net med objekter, mens du trækker en kopi af et markeret objekt. Se Dublere objekter ind i et net.

Dynamiske billedtekster fra metadata

I InDesign CS5 kan du oprette billedtekster på basis af billedmetadata ved hjælp af forskellige metoder.

  • Du kan generere billedtekster, mens du indsætter billeder, ved at markere afkrydsningsfeltet Opret statiske billedtekster i dialogboksen Indsæt.

  • Du kan oprette billedtekster ud fra indsatte billeder. Du skal først bruge dialogboksen Konfiguration af billedtekst til at identificere de metadata, der skal medtages i billedet. Vælg derefter en indstilling i menuen Objekt > Billedtekster for at generere enten en dynamisk eller statisk billedtekst.

  • Du kan føje en tekstvariabel til en tekstramme, der viser metadataene til det billede, som berører eller er grupperet sammen med tekstrammen.

Mini Bridge

Mini Bridge er en delmængde af Adobe Bridge, der er tilgængeligt som et panel i InDesign. Med Mini Bridge kan du navigere i filsystemet og se skærmversioner af filer i form af visuelle miniaturebilleder uden at skulle forlade InDesign. Du kan trække filer fra Mini Bridge og slippe dem i InDesign som en alternativ metode til indsætning af filer i et dokument. De billeder, der trækkes, indlæses i indsættelsesmarkøren, ligesom ved trækning fra Bridge. Du kan også trække markerede elementer til Mini Bridge for at oprette snippets.

Forbedret Adobe Bridge-integration

InDesign CS5 og Adobe Bridge CS5 er mere integreret på to måder.

Sideminiaturer

Med den nye præferenceindstilling Filhåndtering kan du generere sideminiaturer til andre sider end den første side i InDesign-filer. Standardantallet af sider, der genereres miniaturer for, er 2, men du kan ændre det til 1, 2, 5, 10 eller Alle. Nu kan du se skærmversioner af siderne i en INDD-fil i Bridge-ruden Skærmversion. Hvis du væger flere miniaturesider, kan det tage længere tid at gemme InDesign-dokumentet. Se Inkludere skærmversioner i arkiverede dokumenter.

Visning af lænker i en InDesign-fil inde fra Bridge

Du kan få vist lænkerne inde i et InDesign-dokument, mens du arbejder i Adobe Bridge, uden at skulle åbne dokumentet i InDesign. Du kan måske ikke huske placeringen af et billede, men du kan huske, at du har indsat det i et InDesign-dokument. I Adobe Bridge kan du navigere til InDesign-filen og derefter få vist miniaturer af alle de indsatte filer i den valgte InDesign-fil.

Design på tværs af medier

Interaktive dokumenter og præsentationer

FLV- og MP3-import

Du kan importere videofiler i Flash Video-format (.FLV og .F4V), H.264-kodede filer (f.eks. MP4) og SWF-filer. Du kan importere lydfiler i MP3-format. Ældre mediefiltyper som f.eks. QuickTime (.MOV), .AVI og .WMV understøttes stadig. Brug filformaterne FLV, F4V, MP4 og MP3 til at få fuldt udbytte af den avancerede medieunderstøttelse i de seneste versioner af Acrobat, Adobe Reader og Adobe Flash Player.

Brug Adobe Media Encoder til at konvertere ældre mediefiltyper til .FLV. Se Sammenlænkning af ældre mediefiler igen.

Panelet Medie

I panelet Medie kan du se skærmversioner af SWF-, FLV-, F4V-, MP4- og MP3-filer direkte i InDesign. Til FLV-, F4V- og MP4-filer kan du vælge ethvert billede i videoen som pladsholder for displaybilledet. Du kan vælge, hvilke kontrolelementer for videoafspilning som fremviseren af det interaktive dokument skal have. I panelet Medie kan du oprette navigationspunkter, der er tidskodemærker, som kan være mål for knaphandlinger. Se Tilføjelse af film og lydfiler i dokumenter.

Forudindstillinger af bevægelser

I panelet Animation kan du tildele ethvert sideelement en forudindstilling af bevægelse, så du hurtigt kan oprette en animation. Disse forudindstillinger af bevægelser er de samme som dem, der findes i Adobe Flash CS5 Professional. Desuden kan InDesign importere enhver tilpasset forudindstilling af bevægelse, der er oprettet i Flash, så brugere af InDesign og Flash kan samarbejde omkring oprettelsen af animationseffekter. Se Animering af et dokument med forudindstillinger af bevægelser.

Panelet Animation

Brug panelet Animation til at oprette eller ændre animationseffekter. Du kan redigere understøttede animationsattributter som f.eks. position, skalering, rotering og opacitet. Gem enhver tilpasset animation, der er oprettet i InDesign, som en tilpasset forudindstilling af bevægelse, som kan deles med andre.

Brug panelet Animation til at angive, hvornår et animeret objekt skal afspilles, f.eks. når nogen indlæser eller klikker på siden. Se Animation.

Panelet Timing

Brug panelet Timing til at ændre den rækkefølge, som animerede objekter skal afspilles i. Se Brug af timingpanelet til at ændre animationsrækkefølgen.

Panelet Objekttilstande

Brug panelet Objekttilstande til at oprette flere versioner af et objekt. Du kan f.eks. oprette et enkelt sideobjekt med 20 forskellige tilstande, hvor hver tilstand indeholder et separat foto. Alle, der åbner PDF- eller SWF-filen, kan klikke på fremad- og tilbageknapperne for at gennemse fotogalleriet. Se Oprettelse af et objektdiasshow med flere tilstande.

Panelet Skærmversion

I InDesign kan du få vist skærmversioner af interaktivitet og animation til den aktuelle markering, det aktuelle opslag eller hele dokumentet i panelet Skærmversion. Du kan også teste interaktive elementer i en webbrowser. Se Skærmversion af interaktive dokumenter.

Pixel som måleenhed

Nu kan du angive pixel som måleenhed i Indstillinger > Enheder og intervaller. Du kan tilsidesætte den aktuelle måleenhed ved at føje “px” til værdierne i redigeringsfelter i kontrolpanelet, dialogbokse og andre paneler. Når du bruger pixel, fastgøres objekter og X/Y-koordinater til hele pixelværdier, og stregstyrkerne i panelet Streg skifter også til pixel. Se Ændre linealer og måleenheder.

Konvertering af URL'er til hyperlinks

Brug kommandoen Konverter URL'er til hyperlinks til at søge i den aktuelle markering, den aktuelle tekstenhed eller det aktuelle dokument efter URL-strenge og konvertere dem til hyperlinks. Du kan også anvende en tegntype på de fundne URL'er. Se Konvertering af URL'er til hyperlinks.

Forbedret eksport til Flash Player

SWF-fileksport kan nu inkludere animation, video, lyd og fjernovergange. Der findes også en række nye indstillinger, som du kan bruge til at styre det endelige SW-filoutput. Se Oprette interaktive SWF-filer (Flash) til internettet.

Forbedret eksport til Flash Professional

InDesign CS5 eksporterer til FLA-format i stedet for XFL-format, når filen skal redigeres i Flash Professional. FLA-eksportindstillinger understøtter avanceret medieindhold og giver flere muligheder for at håndtere tekst. Se Oprettelse af FLA-filer til internettet.

Forbedret eksport til interaktivt PDF-format

InDesign CS5 indeholder separate kommandoer til eksport af udskrifter og interaktive PDF-filer.

InDesign CS5 eksporterer alt avanceret medieindhold til RMA-lag (Rich Media Annotation) under eksport til interaktivt PDF-format, så afspilning i Adobe Reader bliver mere pålidelig. For at få de bedste resultater skal videofiler have FLV- eller F4V-format, og lydfiler skal have MP3-format.

Der findes et par nye indstillinger for eksport til interaktivt PDF-format, herunder indledende visningsindstillinger, præsentationsindstillinger og sideovergange. Se Oprettelse af interaktive PDF-dokumenter.

Forbedret XHTML-eksport

Eksport til XHTML kan bruges til at trække indhold ud af et InDesign-dokument og overføre det til en webudvikler, som kan omstrukturere det i et webprogram som f.eks. Dreamweaver. Forbedringerne i InDesign CS5 omfatter muligheden for at matche attributterne for InDesign-tekstformatering, bevare lokal formatering og styre rækkefølgen af indhold. InDesign-tabeller tildeles nu entydige id'er, så der kan henvises til dem som Spry-datasæt i Dreamweaver. Se Eksport af indhold til Dreamweaver (CS5).

Forbedret JPEG-eksport

Dialogboksen Eksporter JPEG indeholder en række nye indstillinger, herunder muligheden for at angive farverum, bruge dokumentbeskæringsindstillinger og simulere overprint. Se Eksport til JPEG-format.

Samarbejde

Integreret kommentering og gennemsyn

CS Review er en onlinetjeneste, som gør det nemt at dele design på internettet, så andre kan give feedback. Brug panelet CS Review i InDesign til at overføre snapshots af det aktuelle dokument til et arbejdsrum på Acrobat.com, hvor andre kan tilføje kommentarer. Se Gennemsyn af InDesign-dokumenter.

Registrering af tekstændringer

Hvis kommandoen Registrer tekstændringer er slået til, bliver ændringer af teksten registreret for hver bruger. Du kan se ændringer i Teksteditor (men ikke i layoutvisning). De understøttede tekstændringer omfatter sletning af tekst, flytning af tekst og indsætning af tekst. Brug panelet Registrer ændringer til at acceptere eller afvise ændringer i dokumentet. Se Registrere og vise ændringer.

Dokumentinstallerede skrifttyper

Alle skrifter i en mappe med dokumentskrifter, der har samme placering som et InDesign-dokument, er tilgængelige, når dokumentet åbnes. Skrifter, der er installeret af ét dokument, er ikke tilgængelige for andre dokumenter. Kommandoen Pakke kan oprette en mappe med dokumentskrifter, hvis du vil dele dokumentet med andre eller flytte det til en anden computer. Se Dokumentinstallerede skrifter.

Præsentationstilstand

InDesign CS5 har en ny skærmtilstand med navnet præsentationstilstand. I præsentationstilstand er programmenuen og alle paneler skjult. Du kan bruge tastetryk og klik til at gå frem og tilbage i dokumentet ét opslag ad gangen. Se Brug af præsentationstilstand.

Farvelabels til sideminiaturer

Nu kan du tildele sideminiaturer farvelabels i panelet Sider. Se Oprettelse af farvelabels til sideminiaturer.

Anvendelighed og produktivitet

Baggrundsopgaver

Når du gemmer store dokumenter eller eksporterer dem til PDF- eller IDML-filer, kan du fortsat arbejde med dokumentet. Du kan også sætte flere PDF-eksporter i baggrundskøen. Brug panelet Baggrundsopgaver (Vindue > Hjælpeværktøjer > Baggrundsopgaver) til at se status for eksportprocesserne. Se Panelet Baggrundsopgaver.

Værktøjsgenveje

Du kan midlertidigt skifte fra det aktuelle værktøj til et andet værktøj ved at holde den rette bogstavtast nede. Mens du holder tasten nede, skifter det aktuelle værktøj til det andet værktøj, og når du slipper tasten, vender du tilbage til det tidligere værktøj. Du kan f.eks. trykke på U-tasten for at bruge mellemrumsværktøjet og derefter slippe tasten for at gå tilbage til markeringsværktøjet. Se Valg af værktøjer midlertidigt.

Panelet Værktøjstip

I panelet Værktøjstip (Vindue > Hjælpeværktøjer > Værktøjstip) vises alle de skjulte redigeringstasters funktionsmåder for det aktuelt valgte værktøj. Se Visning af værktøjstip.

Community Help

I Adobe Community Help er der adgang til komplet Adobe-produktdokumentation samt til community-oprettet læringsindhold og andet læringsindhold på Adobe.com/dk. Adobe Community Help indeholder en AIR-baseret fremviser af den seneste online Hjælp eller en lokal version af Hjælp, hvis der ikke er nogen tilgængelig webforbindelse.

Community Help omfatter også ekspertkommentarer til og brugerklassifikationer af Adobe-dokumentation, knowledge base-artikler, selvstudier og andet indhold.

Angivelse af startsidenummer

Når du opretter et dokument i InDesign CS5, kan du få den første side til at starte på et bestemt sidenummer. Hvis du angiver et lige nummer, og modstående sider er slået til, begynder dokumentet med et tosidet opslag. Du kan ændre startsidenummeret i dialogboksen Dokumentopsætning, når du har oprettet et dokument. Se Oprette nye dokumenter.

Redigering af original til flere markerede elementer

Du kan vælge kommandoen Rediger original for at åbne flere billeder i deres respektive redigeringsprogrammer. Se Redigere oprindelig illustration.

Nye indstillinger for låsning af objekter

Nu kan du vælge Objekt > Lås eller Objekt > Lås alle op på opslag for at låse objekter og låse dem op. Hvis du klikker på låseikonet, låses et låst objekt også op.

Du kan bruge den nye indstilling Undgå markering af låste objekter i de generelle indstillinger til at angive, om låste objekter kan markeres.

Sammenlænke filtypenavne igen

Sammenlænkning af filer ud fra filtypenavn. Du kan f.eks. erstatte et sæt JPEG-filer med TIFF-filer. Se Sammenlænke filer med forskellige filtypenavne igen.

Skjule objekter

Nu kan du skjule objekter på siden ved at vælge Objekt > Skjul. Skjulte objekter bliver ikke udskrevet eller eksporteret, og de kan ikke markeres. Vælg Objekt > Vis alle på opslag, hvis du vil have vist alle skjulte objekter.

Selvklæbende Skærmversion-afkrydsningsfelter

InDesign kan nu huske, om afkrydsningsfeltet Skærmversion er markeret i en dialogboks, når du har afsluttet og genstartet programmet.

Indsættelsesmarkør under trækning fra Adobe Bridge

I tidligere versioner vil trækning af et billede fra Adobe Bridge eller skrivebordet indsætte billedet på siden, så der oprettes en ramme med samme størrelse som billedet. I InDesign CS5 indlæser denne handling indsættelsesmarkøren, så du kan trække en billedramme med proportional størrelse.

Åbning af bogfiler i Stifinder eller Finder

Der vises en kommando i bogpanelmenuen, som du kan bruge til at få vist et dokument i et Stifinder- eller Finder-vindue.

Diverse forbedringer

Afrunding af CMYK-værdier til hele tal

I panelet Farver afrundes værdierne på CMYK-skydeknapperne til nærmeste hele værdi.

Sletning af alle hjælpelinjer

Den nye kommando Slet alle hjælpelinjer på opslag vises i menuen Vis > Net og hjælpelinjer.

Zoom fra dialogbokse

Nu kan du bruge genvejstasterne til at zoome ind og ud af dokumentet, når en modaldialogboks er åben. Tryk på Ctrl+- eller Ctrl+= (Windows) eller Kommando+- eller Kommando +=.

Ny standardskrift

Standardskriften er ændret fra Times (Mac) og Times New Roman (Windows) til OpenType-versionen af Minion Pro Regular, der fungerer på tværs af platformene.

Skjule flere lænker til samme kilde

I InDesign bliver lænker til billeder, der er indsat flere gange i et dokument, skjult i en enkelt række i panelet Lænker. Nu kan du slå denne skjulning fra med en ny indstilling i dialogboksen Panelindstillinger.

Placering af vinduet Teksteditor huskes

Når du lukker og genåbner vinduet Teksteditor, genåbnes det i InDesign med den tidligere bredde, højde og placering på skærmen.

Skæremærker

Hvis du vælger skæremærker, når du udskriver opslag, udskrives skæremærker som fuldt optrukne linjer.

Ændrede eller flyttede menukommandoer

Følgende menukommandoer har nye navne eller nye placeringer.

Tip: Vælg Vindue > Arbejdsrum> [Nyheder i CS5] for at fremhæve menukommandoerne i nye og forbedrede funktioner.

InDesign CS4-kommando

Ny placering i InDesign CS5

Filer > Eksporter til Digital Editions

Filer > Eksporter til > EPUB

Filer > Eksporter til Dreamweaver

Filer > Eksporter til > Dreamweaver

Objekt > Lås position

Objekt > Lås

Objekt > Lås position op

Objekt > Lås alle op på opslag

Objekt > Interaktiv > Filmindstillinger/Lydindstillinger

Panelet Medie

Objekt > Kurver > Konverter punkt > Stregslutning / Hjørne / Udjævning / Udglat symmetrisk

Objekt > Konverter punkt > Almindelig / Hjørne / Udjævning / Symmetrisk

Vis > Vis/Skjul hyperlinks, Vis/Skjul tekstkæder, Vis/Skjul rammekanter, Vis/Skjul tildelte rammer og Vis/Skjul noter

Vis > Ekstrafunktioner > Vis/Skjul hyperlinks, Vis/Skjul tekstkæder, Vis/Skjul rammekanter, Vis/Skjul tildelte rammer og Vis/Skjul noter

Vindue > Opgaver

Vindue > Redaktionel > Opgaver

Vindue > Attributter

Vindue > Output > Attributter

Vindue > Automatisering > Datafletning / Scriptlabel / Scripts

Vindue > Hjælpeværktøjer > Datafletning / Scriptlabel / Scripts

Vindue > Farve

Vindue > Farve > Farve

Vindue > Forløb

Vindue > Farve > Forløb

Vindue > Objektformater

Vindue > Formater > Objektformater

Vindue > Farveprøver

Vindue > Farve > Farveprøver

Vindue > Mærker

Vindue > Værktøjer > Mærker

Vindue > Tekst og tabeller > Noter

Vindue > Redaktionel > Noter

Vindue > Tekst og tabeller > Celleformater/Tegntype/Afsnitstyper > Tabelformater

Vindue > Formater > Celleformater / Tegntype / Afsnitstyper > Tabelformater

Hjælp/InDesign > Konfigurer ekstramoduler

Hjælp/InDesign > Styr udvidelser

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online