Oprette knapper

Du kan oprette knapper, der udfører en handling, når dokumentet eksporteres til EPUB-, PDF- eller SWF-format med fixed layout. Du kan f.eks. oprette en knap, der springer til en anden side eller åbner et websted.

Konfigurere knap til afspilning af film i eksporteret PDF

Når du opretter en knap, kan du gøre følgende:

Bemærk:

Når du arbejder med knapper og opretter dynamiske dokumenter, skal du vælge arbejdsrummet Interaktivitet.

Oprettelse af en knap

 1. Brug penneværktøjet eller et tegneværktøj som f.eks. Rektangelværktøj eller Ellipseværktøj til at tegne knappens form. Tilføj evt. tekst til knappen, f.eks. "Næste" eller "Køb", ved hjælp af tekstværktøjet.

  Bemærk:

  Hvis du opretter navigationsknapper (f.eks. Næste side eller Forrige side), der skal vises på flere sider, skal du føje dem til en masterside, så du slipper for at skulle oprette knapper på hver eneste dokumentside. Disse knapper vises på alle de sider i dokumentet, som mastersiden anvendes på.

 2. Brug markeringsværktøjet til at vælge det billede, den form eller tekstramme, du vil konvertere.

  Du kan ikke konvertere en film, lyd eller et displaybillede til en knap.

 3. Klik på ikonet Konverter objekt til en knap i panelet Knapper (vælg Vindue > Interaktiv > Knapper). Eller vælg Objekt > Interaktiv > Konverter til knap.
 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Knapper:
  • Angiv et navn til knappen, så du kan kende den fra de andre knapper, du opretter, i tekstboksen Navn.
  • Angiv en eller flere knaphandlinger, som bestemmer, hvad der skal ske, når der klikkes på knappen i den eksporterede EPUB-, PDF- eller SWF-fil med fixed layout. Se Gør knapper interaktive.
  • Aktiver flere tilstande for udseende, og skift udseende for at angive, hvordan knappen skal se ud, når du bevæger musemarkøren hen over den, eller når du klikker på den i den eksporterede EPUB-, PDF- eller SWF-fil med fixed layout. Se Ændring af knapudseende ved rul hen over og klik.
 5. Anvend panelet Skærmversion af (Vindue > Interaktiv > EPUB-interaktivitetsvisning/SWF-forhåndsvisning) til at teste knappen, før du eksporterer dokumentet til EPUB, PDF- eller SWF med fixed layout.

Tilføje en knap fra panelet Eksempelknapper

Panelet Eksempelknapper indeholder en række foruddefinerede knapper, som du kan trække over i dit dokument. Eksempelknapperne indeholder effekter som f.eks. forløbsudtynding og skyggeeffekt. Knapperne har et lidt anderledes udseende i tilstanden Overgang. Eksempelknapperne er også tildelte handlinger. Pileknapperne er f.eks. konfigureret på forhånd med handlingerne Gå til næste side eller Gå til forrige side. Du kan redigere disse knapper efter behov.

Panelet Eksempelknapper er et objektbibliotek. Som med andre objektbiblioteker kan du tilføje knapper i panelet og fjerne eventuelle overflødige knapper. (Se Brug objektbiblioteker.) Eksempelknapperne er gemt i filen ButtonLibrary.indl, som findes i mappen Presets/Button Library i mappen med InDesign-programmet.

 1. Vælg Eksempelknapper i menuen Knappanel for at åbne panelet Eksempelknapper.
 2. Træk en knap fra panelet Eksempelknapper til dokumentet. Hvis navigationsknapperne skal vises på hver eneste side, skal du tilføje knapperne på en masterside.
 3. Marker knappen ved hjælp af markeringsværktøjet, og foretag derefter den nødvendige redigering af knappen ved hjælp af panelet Knapper.

Vær opmærksom på følgende, når du redigerer eksempelknapperne:

 • Hvis du føjer tekst til en knap, skal du huske at kopiere og indsætte teksten fra knaptilstanden Normal til knaptilstanden Overgang. Ellers vises den tekst, du tilføjer, ikke, når musen ruller hen over knappen i EPUB-, PDF- eller SWF-filen med fixed layout.

 • Du kan tilpasse størrelsen på knapper. Hvis du trækker to pileknapper af typen Næste side/Forrige side over i dokumentet, kan du tilpasse størrelsen på den første knap og derefter vælge Objekt > Omdan igen > Omdan igen.

Bemærk:

Brug panelet Skærmversion til at teste knappen.

Konvertere en knap til et objekt

Når du konverterer en knap til et objekt, bevares indholdet af knappen på siden uden knapegenskaberne. Eventuelt indhold, som er knyttet til knappens øvrige tilstande, fjernes også.

 1. Brug markeringsværktøjet til at markere knappen.
 2. Vælg Objekt > Interaktiv > Konverter til objekt.

Gøre knapper interaktive

Du kan oprette, redigere og styre interaktive effekter i InDesign. Når dokumentet eksporteres til EPUB, PDF eller SWF med fixed layout, kan disse interaktive handlinger være aktive.

Et eksempel kan være, at du vil oprette en knap, som afspiller lyd i et PDF-dokument. Du kan indsætte lydfilen i et InDesign-dokument og derefter oprette en knap, der afspiller lyden, når du klikker på knappen i PDF-dokumentet.

I dette eksempel består hændelsen i at klikke med museknappen, og handlingen er afspilningen af lyden.

Denne knap er indstillet til at afspille en lyd, når museknappen slippes.

Bemærk:

Nogle handlinger understøttes i både PDF- og SWF-/EPUB-filer, mens andre handlinger kun understøttes i PDF eller SWF/EPUB. Når du vælger en handling, skal du undgå handlinger, der kun gælder for PDF, hvis du eksporterer til SWF eller EPUB med fixed layout. Undgå også handlinger, der kun gælder for SWF/EPUB, hvis du eksporterer til PDF.

Føje handlinger til knapper

Du kan tildele handlinger til forskellige hændelser. I en eksporteret PDF-fil kan du for eksempel angive en lyd, der skal afspilles, når musemarkøren bevæger sig ind i knapområdet, og en film, der skal afspilles, når der klikkes med museknappen, og den slippes igen. Du kan også tildele flere handlinger til den samme hændelse. Du kan for eksempel oprette en handling, som afspiller en film og konfigurerer zoomindstillingen til Naturlig størrelse.

 1. Marker den knap, du har oprettet, vha. markeringsværktøjet.
 2. Vælg en hændelse, som angiver, hvordan handlingerne aktiveres, f.eks. Ved slip, i panelet Knapper.
 3. Klik på knappen med plustegnet ved siden af Handlinger, og vælg den handling, der skal tildeles hændelsen.
 4. Angiv indstillingerne for handlingen.

  Hvis du f.eks. vælger Gå til første side, skal du angive zoomindstillingen. Hvis du vælger Gå til URL, skal du angive adressen til websiden. I forbindelse med visse handlinger, f.eks. Gå til næste visning, er det ikke muligt at foretage yderligere indstillinger.

 5. Fortsæt med at tilføje alle de eventuelle handlinger, der skal knyttes til de forskellige hændelser.

Bemærk:

Du kan teste knappen ved at eksportere dokumentet til EPUB, PDF eller SWF med fixed layout for at få vist den eksporterede fil. Hvis du eksporterer til PDF, skal du kontrollere, at indstillingen Interaktive elementer er valgt. Hvis du eksporterer til SWF, skal du kontrollere, at Medtag knapper er valgt.

Hændelsestyper

Hændelserne angiver, hvordan handlinger aktiveres i knapperne, når dokumentet eksporteres til EPUB, PDF eller SWF. (I Acrobat kaldes hændelser udløsere).

Ved slip

Når museknappen slippes, efter at der er blevet klikket. Dette er den mest anvendte hændelse, da den giver brugeren en sidste mulighed for at fjerne markøren fra knappen og undgå at aktivere handlingen.

Ved klik

Når der klikkes med museknappen (uden at den slippes). Medmindre du har en særlig grund til at bruge Ved klik, anbefales det, at du bruger Ved slip, så brugerne bevarer muligheden for at annullere handlingen.

Ved rul hen over

Når musemarkøren bevæger sig ind i det knapområde, der er defineret af knappens afgrænsningsramme.

Ved rul væk fra

Når musemarkøren forlader knapområdet.

Ved fokus

Når der sættes fokus på knappen i en PDF-fil, enten ved en handling med musen eller ved tryk på tabulatortasten.

Ved sløring

Når fokus flyttes til en anden knap eller et andet formularfelt i PDF-filen.

Handlingstyper

Når du opretter en handling, angiver du, hvad der skal ske, når en bestemt hændelse finder sted, eksempelvis når brugeren klikker på en knap. Du kan vælge at aktivere følgende handlinger, når hændelsestypen aktiveres:

Gå til destination

Springer til det angivne tekstanker, som er oprettet i panelet Bogmærker eller Hyperlinks. Se Opret spring til tekstankre.

Gå til første/sidste/næste/forrige side

Springer til den første, sidste, forrige eller næste side i EPUB-, PDF- eller SWF-filen med fixed layout. Vælg en indstilling i menuen Zoom for at bestemme, hvordan siden vises.

Gå til URL

Åbner websiden for den angivne URL-adresse.

Vis/Skjul knapper

Skifter mellem at vise og skjule de angivne knapper i den eksporterede EPUB-, PDF- eller SWF-fil med fixed layout. Hvis du f.eks. vil have vist en anden knap, når musemarkøren placeres på en knap, kan du skjule målknappen, indtil den udløses, og oprette en handling, der viser den skjulte knap, når der rulles hen over den. Se Visning af en anden knap ved rul hen over.

Video

Giver mulighed for at afspille, holde pause i, standse eller fortsætte den valgte film. Kun film, der er føjet til dokumentet, vises i menuen Video.

Lyd

Giver mulighed for at afspille, holde pause i, standse eller fortsætte det valgte lydklip. Kun lydklip, der er føjet til dokumentet, vises i menuen Lyd.

Animation: (SWF/EPUB)

Giver mulighed for at afspille, holde pause i, standse eller fortsætte den valgte animation. Det er kun animationer, der er føjet til dokumentet, som vises i menuen Animation.

Gå til side (SWF/EPUB)

Springer til den side, du angiver, i SWF-filen.

Gå til tilstand (SWF/EPUB)

Springer til en bestemt tilstand i et objekt med flere tilstande. Hvis et objekt med flere tilstande f.eks. indeholder flere forskellige billeder som tilstande, kan du bruge denne handling til at afspille et bestemt billede.

Gå til næste/forrige tilstand (SWF/EPUB)

Springer til næste eller forrige tilstand i et objekt med flere tilstande. Disse indstillinger er især nyttige til at klikke igennem et diasshow. Se Oprettelse af objekter med flere tilstande.

Gå til næste visning (PDF)

Springer til en side efter at være gået til den forrige visning. På samme måde som knappen Fremad kun er tilgængelig i en webbrowser, når man klikker på knappen Tilbage, er denne indstilling kun tilgængelig, hvis brugeren er sprunget til en tidligere visning.

Gå til forrige visning (PDF)

Springer til den side, der sidst blev vist i PDF-dokumentet, eller vender tilbage til den sidst anvendte zoomstørrelse.

Åbn fil (PDF)

Åbner den fil, du vælger. Hvis du vælger en fil, som ikke er PDF, skal læseren bruge det oprindelige program for at kunne åbne den. Angiv et absolut stinavn (f.eks. C:\dokumenter\eksempel.pdf).

Vis zoom (PDF)

Viser siden med den zoomindstilling, du angiver. Du kan ændre zoomniveauet for siden (f.eks. Naturlig størrelse), sidelayoutet (f.eks. Fortløbende - Modstående) eller rotationsretningen.

Redigere eller slette knaphandlinger

 1. Brug markeringsværktøjet til at markere knappen.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Knapper:
  • Du kan deaktivere handlinger ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for elementet. Deaktivering af hændelser og handlinger kan være nyttigt i forbindelse med testning.
  • Du kan ændre rækkefølgen med træk og slip-handlinger.
  • Du kan slette en handling ved at markere handlingen på listen og klikke på knappen Slet valgte handling .
  • Du kan redigere en handling ved at vælge den hændelse, som handlingen er tildelt til, markere handlingen på listen og skifte indstillingerne. Hvis du har brug for at erstatte en handling, som er knyttet til en eksisterende hændelse, med en anden handling, skal du slette handlingen og derefter føje den nye handling til hændelsen.

Oprette spring til tekstankre

Hvis du opretter et tekstanker i et InDesign-dokument, kan du få en knap til at springe til det pågældende anker, selv i et andet InDesign-dokument. Brug panelet Bogmærker og panelet Hyperlinks til at tilføje tekstankre. Du kan ikke oprette spring fra knapper til bogmærker, der ikke er tekstankre.

Bemærk:

Hvis du konfigurerer en hyperlinkdestination for en knap, har hyperlinket ingen virkning i det eksporterede EPUB-, PDF- eller SWF-dokument med fixed layout.

 1. Brug markeringsværktøjet til at markere knappen.
 2. Vælg den hændelse, der skal udløse springet, f.eks. Ved slip, i panelet Knapper.
 3. Klik på knappen med plustegnet ud for Handlinger, og vælg Gå til destination.
 4. Vælg et af de åbne InDesign-dokumenter i menuen Dokumenter, og klik på mappeikonet til højre for menuen, og angiv filen.
 5. Angiv et anker, som blev oprettet ved hjælp af panelet Bogmærker eller panelet Hyperlinks.
 6. Vælg en indstilling i menuen Zoom for at bestemme, hvordan siden vises.

Bemærk:

Hvis du angiver et anker i et andet dokument, skal du huske at eksportere det pågældende måldokument til PDF og bruge det samme filnavn som InDesign-dokumentet, hvor du blot erstatter filtypenavnet INDD med PDF. PDF-dokumenterne skal også opbevares i samme mappe for at sikre, at lænkerne forbliver gyldige i Acrobat og Reader.

Ændring af knapudseende ved rul hen over og klik

En knap består af en gruppe individuelle objekter, som hver repræsenterer et knapudseende (også kaldet en "tilstand"). Hver knap kan have op til tre udseender: Normal, Overgang og Klik. Udseendet Normal vises i den eksporterede fil, medmindre musemarkøren flyttes ind i området (Overgang), eller der klikkes på knapområdet med museknappen (Klik). Du kan oprette forskellige udseender for at give visuel feedback.

Alle knapper, du opretter, defineres som standard med udseendet Normal, der indeholder knappens tekst eller billede. Når du aktiverer et nyt udseende, kopieres udseendet Normal. Du kan skelne udseenderne fra hinanden ved at skifte farven på dem eller ved at tilføje tekst eller billeder.

Knaptilstande

A. Markør befinder sig ikke over knapområde (Normal) B. Markør bevæger sig ind i knapområde (Overgang) C. Markør klikker (Klik) 

Bemærk:

Knappens klikområde eller hotspot er den firkantede afgrænsningsramme i den største tilstand i knappen. En rund knap har f.eks. et firkantet hotspot.

Ændring af knappers udseende

Hvis du opretter en knap med flere udseender (Normal, Overgang og Klik), er det en god ide at færdiggøre designet af knappen, før du aktiverer andre udseender. Når du aktiverer udseendet Overgang eller Klik, kopieres udseendet Normal.

Nogle ændringer gælder kun for de valgte udseender, mens andre ændringer påvirker alle aktive udseender. Hvis du vælger et udseende og anvender en anden baggrundsfarve eller redigerer teksten, gælder ændringen kun for det valgte udseende. Hvis du flytter eller tilpasser størrelsen på knappen ved hjælp af markeringsværktøjet, gælder ændringen for alle udseender.

 1. Vælg Vindue > Interaktiv > Knapper for at få vist panelet Knapper.
 2. Brug markeringsværktøjet til at vælge knappen i det layout, du vil redigere.
 3. Klik på [Overgang] for at aktivere udseendet Overgang.

  Udseendet Normal kopieres til Overgang.

 4. Rediger knappens udseende, mens Overgang fortsat er valgt.
  • Hvis du vil ændre farven, skal du vælge en farveprøve i menuen Fyld eller Streg i kontrolpanelet.
  • Hvis du vil indsætte et billede i udseendet, skal du markere det eksisterende billede med værktøjet Direkte markering eller dobbeltklikke på det eksisterende knapbillede og derefter vælge Filer > Indsæt og dobbeltklikke på en fil.
  • Du kan indsætte et billede i en tekstramme ved at kopiere elementet til Udklipsholder, vælge udseendet i panelet Knapper og derefter vælge Rediger > Indsæt i.
  • Du kan skrive tekst ved at vælge tekstværktøjet, klikke på knappen og skrive teksten. Du kan også kopiere en indsat tekstramme ved at vælge Rediger > Indsæt i.
 5. Du kan tilføje udseendet Klik ved at klikke på [Klik] for at aktivere det og derefter benytte den samme fremgangsmåde for at ændre udseendet.
 6. Brug panelet Skærmversion til at teste de forskellige knapudseender.

Bemærk:

Du kan ændre størrelsen på miniaturebillederne for Tilstandsvisning i panelet Knapper ved at vælge Panelindstillinger i panelmenuen Knapper, vælge en indstilling og derefter klikke på OK.

Sletning og deaktivering af udseender

 1. Vælg udseendet i panelet Knapper.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan slette udseendet Overgang eller Klik ved at klikke på ikonet Slet i bunden af panelet. Sletning af et udseende er især nyttigt, hvis du foretager en omfattende redigering af udseendet Normal og vil basere tilstanden Overgang eller Klik på det nye normale udseende.
  • Hvis du vil deaktivere et udseende uden at slette det, skal du klikke på øjenikonet ved siden af udseendet for at fjerne markeringen af det. Deaktiverede tilstande eksporteres ikke til EPUB-, PDF- eller SWF-filen med fixed layout.

Bemærk:

Du kan ikke slette eller deaktivere tilstanden Normal.

Oprettelse af objekter med flere tilstande

Brug panelet Objekttilstande til at oprette flere versioner af et objekt. En tilstand er en version af et sideelement. Et objekt, der indeholder flere tilstande, kaldes et objekt med flere tilstande.

I panelet Objekttilstande er der ingen grænser for, hvor mange tilstande du kan oprette til et objekt. Hver gang du opretter en tilstand, genereres en ny version af sideelementet. Kun én tilstand er synlig på siden ad gangen. Til udskrifter og PDF-output er det kun den aktive tilstand, der vises på det endelige output.

Oprettelse af et objektdiasshow med flere tilstande

En af de mest almindelige anvendelser af et objekt med flere tilstande er i et diasshow, hvor brugerne af en SWF-fil kan klikke gennem en række billeder. Du kan f.eks. oprette et diasshow med 20 billeder uden at skulle indsætte billederne på 20 forskellige sider.

 1. Indsæt de billeder, der skal vises i diasshowet.

  Hvis du vil have de bedst mulige resultater, skal du sørge for, at billedrammerne har samme størrelse.

  En tilstand behøver ikke at være et enkelt element. Det kan være en samling af elementer.

 2. Hvis du vil stable billederne, skal du markere dem og klikke på Juster vandret, centreret  og Juster lodret, centreret  i kontrolpanelet.

 3. Åbn panelet Tilstande (Vindue > Interaktiv > Objekttilstande), mens billederne er markeret, og klik på knappen Konverter markering til objekt med flere tilstande .

  Billederne vises som tilstande i panelet Objekttilstande, og de markerede billeder har en stiplet ramme som kant.

 4. Opret navigationsknapper, der udløser handlingerne Gå til næste tilstand og Gå til forrige tilstand, når museknappen slippes. Se Oprette knapper.

 5. Brug panelet Skærmversion (Vindue > Interaktiv > EPUB-interaktivitetsvisning/SWF-forhåndsvisning) til at teste navigationsknapperne.

 6. Eksporter dokumentet til SWF-format. Se Interaktive dokumenter.

Redigering af et objekt med flere tilstande

 1. Marker et objekt med flere tilstande.

 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder i panelet Objekttilstande:

  • Rediger en tilstand ved at markere tilstanden i panelet Objekttilstande og derefter redigere objektet. Du kan f.eks. tilføje en streg eller fyld, eller du kan ændre størrelsen af objektet.

  • Hvis du vil føje et objekt til en eksisterende tilstand, skal du markere både objektet og objektet med flere tilstande og derefter klikke på knappen Føj objekter til synlig tilstand .

  • Hvis du vil tilføje et objekt i et eksisterende objekt med flere tilstande, skal du markere både objektet og objektet med flere tilstande og derefter klikke på knappen Konverter markering til objekt med flere tilstande .

  • Hvis du vil dublere en tilstand, skal du markere den tilstand, som den nye tilstand skal baseres på, og derefter vælge Ny tilstand i panelmenuen. Tilføj, fjern eller rediger indholdet af tilstanden.

  • Hvis du vil sætte objekter ind i en eksisterende tilstand, skal du klippe eller kopiere et eller flere objekter, markere objektet med flere tilstande, markere tilstanden i panelet Objekttilstande og vælge Indsæt i tilstand i panelmenuen Objekttilstande.

  • Hvis du vil konvertere et objekt med flere tilstande tilbage til et sæt uafhængige objekter, skal du markere tilstanden i panelet Objekttilstande og vælge Slip tilstand på objekter i panelmenuen. Hvis du vil konvertere alle tilstande i et objekt med flere tilstande til objekter, skal du vælge Slip alle tilstande på objekter.

  • Hvis du vil slette en tilstand og fjerne dens indhold, skal du markere tilstanden og vælge Slet tilstand i panelmenuen.

  • Hvis du vil skjule objektet med flere tilstande i den eksporterede fil, indtil det udløses af en knap, skal du vælge Skjult, indtil det udløses i panelmenuen.

  • Hvis du vil nulstille alle objekter med flere tilstande i dokumentet til den første tilstand, skal du vælge Nulstil alle objekter med flere tilstande til første tilstand i panelmenuen. Når du markerer en tilstand, forbliver objektet i denne tilstand, selvom du lukker og genåbner dokumentet. Med denne indstilling kan du hurtigt nulstille alle objekter med flere tilstande.

Oprettelse af hotspots til knapper

I visse tilfælde foretrækker du måske, at knapområdet (også kaldet "hotspot" eller “hotlink”) skal være usynligt, indtil musemarkøren hviler på det. Når du bevæger markøren hen over en knap på et kort, kan der f.eks. vises et billede af et område. Billedet forsvinder derefter igen, når markøren bevæges væk fra området.

Der vises et billede i den eksporterede PDF-fil, når markøren hviler på et hotspot.

Visning af et skjult billede ved rul hen over

Du kan bl.a. skabe en “hotspot”-effekt ved at anvende et billede på tilstanden Overgang i panelet Knapper. Du kan gøre dette ved at oprette en knap, hvor tilstanden [Overgang] viser et billede, mens tilstanden [Normal] ikke viser billedet.

 1. Vælg det billede, du vil bruge som hotspot. Sørg for, at billedrammen ikke har nogen kant eller baggrund.

 2. Klik på udseendet [Normal] i panelet Knapper (vælg Vindue > Interaktiv > Knapper) for at konvertere det valgte billede til en knap.

 3. Klik på udseendet [Overgang] i panelet Knapper for at aktivere det.

 4. Klik igen på udseendet [Normal]. Marker derefter billedet med værktøjet Direkte markering , og slet billedet.

  Sørg for at slette billedet (indholdet af billedrammen), ikke rammen og indholdet. Sletning af rammen sletter hele knappen.

 5. Brug panelet Skærmversion til at få vist hotspoteffekten.

Visning af en anden knap ved rul hen over

Du kan oprette et hotspot på et objekt, så klik eller placering af musemarkøren på objektet viser et andet objekt. Du kan gøre dette ved at oprette to knapper, skjule den ene af knapperne og bruge handlingen Vis/Skjul knap til at vise og skjule målknappen.

 1. Opret et objekt, der skal bruges som kildeknap. Klik på ikonet Konverter objekt til en knap i panelet Knapper.
 2. Indsæt det billede, der skal bruges som målknap, og konverter det til en knap.
 3. Marker målbilledet, og vælg Skjult, indtil det udløses nederst i panelet Knapper.

  Billedet skal være skjult i det eksporterede dokument, så det kan vises, når nogen klikker eller placerer musemarkøren på kildeknappen.

 4. Marker kildeknappen, og opret to forskellige handlinger, hvoraf den ene viser målbilledet, og den anden skjuler det.

  Hvis billedet skal vises, når musen hviler på kildeknappen, skal du bruge hændelserne Ved rul hen over og Ved rul væk fra. Hvis billedet skal vises, når du klikker på kildeknappen, og det skal forsvinde, når du slipper den, skal du bruge hændelserne Ved klik og Ved slip. I begge tilfælde skal du bruge handlingen Vis/Skjul knapper til at vise og skjule målknappen. Se Gøre knapper interaktive.

 5. Brug panelet Skærmversion til at teste knapperne.

Ændring af PDF-indstillinger for knapper

 1. Brug markeringsværktøjet til at markere knappen.
 2. Vælg PDF-indstillinger i panelmenuen Knapper.
 3. Indtast en beskrivelse, der fungerer som alternativ tekst for synshandicappede brugere.
 4. Angiv, om knappen skal udskrives i PDF-filen, og klik derefter på OK.

Indstille knappernes tabuleringsrækkefølge

Tabuleringsrækkefølgen angiver det næste (eller forrige) felt, som sættes i fokus, når brugeren trykker på Tab (eller Skift+Tab) i PDF- eller SWF-dokumentet. Tabuleringsrækkefølgen omfatter knapper på skjulte lag, men ikke knapper på mastersider.

 1. Gå til den side, der indeholder knapperne.
 2. Vælg Objekt > Interaktiv > Indstil tabuleringsrækkefølge.
 3. Marker hver knap, du vil flytte, og træk den til dens nye position, eller klik på knapperne Flyt op og Flyt ned. Klik på OK, når du er færdig.

Hvis du bruger Acrobat til at redigere PDF'en og tilføje flere knapper eller formularfelter på siden, skal du muligvis angive en ny tabuleringsrækkefølge i Acrobat.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online