סגנונות פסקה ותו

אודות סגנונות תו ופסקה

סגנון תו הוא אוסף של תכונות לעיצוב תו שניתן להחיל על טקסט בצעד אחד. סגנון פסקה כולל תכונות לעיצוב תווים ופסקאות, וניתן להחיל אותו על פסקה אחת או על טווח פסקאות. סגנונות פסקה וסגנונות תו ממוקמים בחלוניות נפרדות. סגנונות פסקה ותו נקראים לעתים סגנונות טקסט.

בעת שינוי העיצוב של סגנון, כל הטקסט שעליו הוחל סגנון זה מעודכן בעיצוב החדש.

ניתן ליצור, לערוך ולמחוק סגנונות במסמכי Adobe InCopy‎ עצמאיים או בתוכן InCopy המקושר למסמך Adobe InDesign CS4. כשמעדכנים את התוכן ב-InDesign, נוספים סגנונות חדשים למסמך InDesign, אך השינויים בסגנון שבוצעו ב-InCopy יידרסו על-ידי הסגנון ב-InDesign. לתוכן מקושר, מומלץ לנהל את הסגנונות ב-InDesign.

לערכת לימוד בווידאו בנושא יצירת מסגרת טקסט, ראה www.adobe.com/go/lrvid4277_id_il. לערכת לימוד בווידאו בנושא שימוש בסגנונות טקסט, ראה www.adobe.com/go/vid0076_il.

Thomas Silkjaer מספק סגנונות לדוגמה בנושא תבנית סגנון ללא תשלום של InDesign.

סגנונות [Basic Paragraph]

כברירת מחדל, כל מסמך חדש מכיל סגנון [Basic Paragraph] שמוחל על הטקסט שאתה מקליד. ניתן לערוך סגנון זה, אך לא ניתן לשנות את שמו או למחוק אותו. תוכל לשנות שמות ולמחוק סגנונות שיצרת בעצמך. תוכל גם לבחור סגנון ברירת מחדל אחר להחלה על טקסט.

תכונות סגנון תו

שלא כמו סגנונות פסקה, סגנונות תו אינם כוללים את כל תכונות העיצוב של הטקסט שנבחר. במקום זאת, בעת יצירת סגנון תו, InDesign יוצר רק את התכונות השונות מהעיצוב של חלק הטקסט שנבחר בסגנון. באופן זה, ניתן ליצור סגנון תו שבעת החלתו על טקסט, הוא משנה רק חלק מהתכונות, כגון משפחת הגופנים וגודל הגופן, ומתעלם מיתר תכונות התו. אם ברצונך שתכונות אחרות יהיו חלק מהסגנון, הוסף אותן בעת עריכת הסגנון.

הסגנון הבא

ניתן להחיל סגנונות באופן אוטומטי בעת הקלדת טקסט. לדוגמה, אם עיצוב המסמך מחייב שימוש בסגנון body text לאחר סגנון כותרת בשם heading 1, תוכל לקבוע את האפשרות Next Style של heading 1 לערך body text. לאחר שהקלדת פסקה שמעוצבת בסגנון heading 1, הקשה על Enter או Return תגרום להתחלת פסקה חדשה שמעוצבת בסגנון body text.

אם תשתמש בתפריט תלוי-ההקשר בעת החלת סגנון על שתי פסקאות או יותר, תוכל לגרום להחלת סגנון האב על הפסקה הראשונה ולהחלת Next Style על הפסקאות הבאות. ‏‏(ראה החלת סגנונות.)

לשימוש בתכונה Next Style, בחר סגנון מהתפריט Next Style בעת יצירה או עריכה של סגנון.

Jeff Witchel מספק ערכת לימוד בווידאו לגבי השימוש בתכונה Next Style בנושא שימוש בתכונה Next Style.

סקירה של החלונית Styles

השתמש בחלונית Character Styles כדי ליצור, לתת שם ולהחיל סגנונות תו על טקסט בתוך פסקה. השתמש בחלונית Paragraph Styles כדי ליצור, לתת שם ולהחיל סגנונות פסקה על פסקאות שלמות. הסגנונות נשמרים עם המסמך ומוצגים בחלונית בכל פעם שתפתח את המסמך.

בעת בחירת טקסט או מיקום נקודת ההכנסה, כל סגנון שהוחל על טקסט זה יודגש בחלוניות Styles, אלא אם כן הסגנון נמצא בקבוצת סגנונות מצומצמת. אם אתה בוחר טווח טקסט המכיל סגנונות מרובים, לא יודגש כל סגנון בחלונית Styles. אם אתה בוחר טווח טקסט שהוחלו עליו סגנונות מרובים, בחלונית Styles תוצג המילה (Mixed).

פתיחת החלונית Paragraph Styles

 1. בחר Type‏ ‏> ‏Paragraph Styles, או לחץ על הכרטיסייה Paragraph Styles המוצגת כברירת מחדל בצד ימין של חלון היישום.

פתיחת החלונית Character Styles

 1. בחר Type‏ ‏> ‏Character Styles, או לחץ על הכרטיסייה Character Styles המוצגת כברירת מחדל בצד ימין של חלון היישום.

הוספת סגנונות פסקה ותו

אם הסגנונות הרצויים כבר קיימים במסמך אחר של InDesign‏, InCopy או מסמך של מעבד תמלילים, ניתן לייבא סגנונות אלה לשימוש במסמך הנוכחי. אם אתה עובד על כתבה עצמאית, תוכל גם להגדיר סגנונות תו ופסקה ב-InCopy.

הגדרת סגנונות פסקה או תו

 1. אם ברצונך לבסס סגנון חדש על העיצוב של טקסט קיים, בחר טקסט זה או הצב בתוכו את נקודת ההכנסה.

  אם נבחרה קבוצה בחלונית Styles, הסגנון החדש יהיה חלק מהקבוצה.

 2. מתפריט החלונית Paragraph Styles בחר New Paragraph Style, או בחר New Character Style מתפריט החלונית Character Styles.
 3. בתיבה Style Name, הקלד שם לסגנון החדש.
 4. בתיבה Based On, בחר את הסגנון שעליו יתבסס הסגנון הנוכחי.
  הערה:

  האפשרות Based On מאפשרת לקשר סגנונות זה לזה, כך ששינויים בסגנון אחד משפיעים על סגנונות המבוססים עליו. כברירת מחדל, סגנונות מבוססים על [No Paragraph Style] לסגנונות פסקה או [None] לסגנונות תו, או על סגנון הטקסט הנוכחי שנבחר.

 5. עבור Next Style (בחלונית Paragraph Styles בלבד), ציין איזה סגנון יוחל לאחר הסגנון הנוכחי בעת הקשת Enter או Return.
 6. להוספת קיצור מקשים, הצב את נקודת ההכנסה בתיבה Shortcut וודא ש-Num Lock מופעל. הקש צירוף כלשהו של המקשים Shift‏, Alt או Ctrl ‏(Windows‎) או Shift‏, Option או Command ‏(Mac OS‎), והקש על אחד ממקשי הספרות בלוח הספרות. לא ניתן להשתמש באותיות או במספרים שאינם בלוח הספרות להגדרת מקשי קיצור לסגנונות. אם אין במקלדת שלך מקש Num Lock, לא תוכל להוסיף קיצורי מקשים לסגנונות.
 7. אם ברצונך שהסגנון החדש יוחל על הטקסט שנבחר, בחר Apply Style To Selection.
 8. לציון תכונות העיצוב, לחץ על קטגוריה (כגון Basic Character Formats) משמאל וציין את התכונות שברצונך להוסיף לסגנון.
  הערה:

  בעת ציון Character Color בתיבת הדו-שיח Style Options, ניתן ליצור צבע חדש על-ידי לחיצה פעמיים על התיבה Fill או Stroke.

 9. בסגנונות תו, המערכת מתעלמת מתכונות שאינך מציין. בעת החלת הסגנון, הטקסט שומר עיצוב סגנון הפסקה עבור אותה תכונה. להסרת הגדרה של תכונה מסגנון תו:
  • מתפריט ההגדרה, בחר (Ignore).

  • בתיבת טקסט, מחק את הטקסט של האפשרות.

  • בתיבת סימון, לחץ עד שתראה תיבה קטנה (Windows) או מקף (-) (Mac OS).

  • עבור צבע תו, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS), ולחץ על דוגמית הצבע.

 10. כשתסיים לציין אץ תכונות העיצוב, לחץ על OK.

סגנונות שאתה יוצר מופיעים בחלון הנוכחי בלבד. אם אין מסמך פתוח, הסגנונות שאתה יוצר מופיעים בכל המסמכים החדשים.

ביסוס סגנון פסקה או תו אחד על סגנון אחר

בעיצוב של מסמכים רבים יש היררכיות של סגנונות המשתפים תכונות מסוימות. למשל, כותרות וכותרות משנה מעוצבות לעתים קרובות באותו גופן. ניתן ליצור קישורים בין סגנונות דומים בקלות על-ידי יצירת סגנון בסיס, או סגנון אב. בעת עריכת סגנון האב, גם הסגנונות הבנים משתנים. לאחר מכן ניתן לערוך את הסגנונות הבנים כדי להבחין ביניהם לבין סגנון האב.

הערה:

כדי ליצור סגנון שכמעט זהה לסגנון אחר, אך ללא יחסי אב-בן, השתמש בפקודה Duplicate Style ולאחר מכן ערוך את העותק של הסגנון.

 1. צור סגנון חדש.
 2. בתיבת הדו-שיח New Paragraph Style או New Character Style, בחר את סגנון האב בתפריט Based On. הסגנון החדש הופך לסגנון בן.

  כברירת מחדל, סגנונות חדשים מבוססים על [No Paragraph Style] או [None], או על סגנון הטקסט הנוכחי שנבחר.

 3. ציין עיצוב בסגנון החדש שיבדיל בינו לבין הסגנון שעליו הוא מבוסס. לדוגמה, כדאי להשתמש בגודל גופן קטן יותר בסגנון כותרת המשנה בהשוואה לגודל הגופן בסגנון הכותרת הראשית (אב).
הערה:

אם ביצעת שינויים בעיצוב של סגנון בן והחלטת להתחיל מחדש, לחץ על Reset To Base. פעולה זו משחזרת את עיצוב סגנון הבן כך שיהיה זהה לסגנון שעליו הוא מבוסס. לאחר מכן תוכל לציין עיצוב חדש. בדומה, אם תשנה סגנון Based On של סגנון בן, הגדרת סגנון הבן תשתנה כך שתתאים לסגנון האב החדש.

ייבוא סגנונות ממסמכים אחרים

ניתן לייבא סגנונות פסקה וסגנונות תו ממסמך InDesign אחר (בגרסה כלשהי) למסמך הפעיל. במהלך הייבוא, ניתן לקבוע אילו סגנונות ייטענו, ומה יקרה אם לסגנון שטענת יש שם זהה לזה של סגנון במסמך הנוכחי. ניתן גם לייבא סגנונות ממסמך של InCopy.

ניתן לייבא סגנונות פסקה ותו ממסמך של InDesign או InCopy למסמך עצמאי של InCopy או לתוכן של InCopy המקושר ל-InDesign. ניתן לקבוע אילו סגנונות ייטענו, ומה יקרה אם לסגנון שטענת יש שם זהה לזה של סגנון במסמך הנוכחי.

הערה:

אם אתה מייבא סגנונות לתוכן מקושר, סגנונות חדשים נוספים למסמך של InDesign כשהתוכן מתעדכן, וכל סגנון עם התנגשות שמות נדרס על-ידי הסגנון של InDesign באותו שם.

 1. בחלונית Character Styles או Paragraph Styles, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Load Character Styles או Load Paragraph Styles מתפריט החלונית Styles.

  • בחר Load All Text Styles מתפריט החלונית Styles כדי לטעון גם את סגנונות התו וגם את סגנונות הפסקה.

 2. לחץ פעמיים במסמך InDesign המכיל את הסגנונות לייבוא.
 3. בתיבת הדו-שיח Load Styles, ודא שהסגנונות שברצונך לייבא מסומנים. אם לסגנון קיים כלשהו יש שם זהה לזה של אחד הסגנונות המיובאים, בחר אחת מהאפשרויות הבאות תחת Conflict With Existing Style, ולחץ על OK:

  Use Incoming Style Definition

  דורס את הסגנון הקיים בסגנון שנטען ומחיל את התכונות החדשות על כל הטקסט במסמך הנוכחי שהשתמש בסגנון הישן. הגדרות הסגנונות המיובאים והקיימים מוצגות בתחתית תיבת הדו-שיח Load Styles וניתן להשוות ביניהן.

  Auto-Rename

  משנה את שם הסגנון שנטען. לדוגמה, אם בשני המסמכים יש סגנון Subheading, שם הסגנון החדש ישתנה ל-Subheading copy במסמך הנוכחי.

מיפוי סגנונות לייצוא תגים | CC‏, CS6‏, CS5.5

הקדמה לייצוא תגים

השתמש באפשרות Export Tagging כדי להגדיר את אופן הסימון של טקסט עם סגנונות InDesign בפלט HTML, ‏EPUB או PDF מתויג.

ניתן גם לציין שמות מחלקות של CSS להוספה לתוכן המיוצא. בייצוא EPUB/‏HTML, ניתן להשתמש במחלקות CSS כדי ליצור הבחנה בין סגנונות שונים במקצת. אינך נדרש להזין שם מחלקה - InDesign ייצור שם באופן אוטומטי בהתאם לשם הסגנון.

לא ניתן להציג בתצוגה מקדימה את האפשרות Export Tagging בפריסת InDesign, משום שהיא משפיעה רק על קובצי EPUB, ‏HTML או PDF מיוצאים.

האפשרות Edit All Export Tags מאפשרת לך להציג ולשנות ביעילות את המיפויים בתיבת דו-שיח יחידה.

הגדרת מיפוי של תגי סגנון

 1. עבור הסגנון למיפוי, פתח את תיבת הדו-שיח Style Options של הפסקה, התו או האובייקט.
 2. לחץ על Export Tagging בחלונית השמאלית, ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Tag למיפוי עבור פלט EPUB או HTML.

  • ציין Class למיפוי עבור פלט EPUB או HTML. שמות המחלקות משמשים ליצירת הגדרות סגנון עבור תגי ברירת מחדל.

  • אם ברצונך לכלול סגנון זה ב-CSS, סמן את תיבת הסימון Emit CSS. אם לא, אל תסמן את תיבת הסימון, וכך לא תיווצר מחלקת CSS עבור סגנון זה. אם יש לך שני סגנונות או יותר שהוקצתה להם אותה מחלקה, InDesign מציג הודעת שגיאה/אזהרה בזמן הייצוא. אפשרות זו זמינה רק ב-InDesign CC.

  • בחר Tag למיפוי עבור פלט PDF. אפשרות זו זמינה רק עבור סגנונות פסקה.

עריכת כל תגי הייצוא

ניתן להציג ולשנות את כל תגי הייצוא יחד בחלון אחד.

 1. בחר Edit All Export Tags בתפריט החלונית Paragraph Style,‏ Character Style או Object Style.
 2. לחץ על EPUB and HTML או על PDF.
 3. לחץ על התג התואם לסגנון. הוא מומר לרשימה; בחר את הערך החדש.

המרת סגנונות Word לסגנונות InDesign

בעת ייבוא מסמך Microsoft Word ל-InDesign או ל-InCopy, ניתן למפות כל סגנון שנעשה בו שימוש ב-Word לסגנון מקביל ב-InDesign או ב-InCopy. כך תוכל לציין אילו סגנונות מעצבים את הטקסט המיובא. סמל דיסק  מופיע ליד כל סגנון מיובא של Word עד לעריכת הסגנון ב-InDesign או ב-InCopy.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להוסיף מסמך קיים של Word לטקסט קיים ב-InDesign או ב-InCopy, בחר File ‏> ‏Place. בחר Show Import Options, ולאחר מכן לחץ פעמיים על מסמך Word.

  • כדי לפתוח מסמך Word במסמך עצמאי של InCopy, הפעל את InCopy, בחר File ‏> Open ולחץ לחיצה כפולה על קובץ Word הרצוי.

 2. בחר Preserve Styles And Formatting From Text And Tables.
 3. בחר Customized Style Import ולאחר מכן לחץ על Style Mapping.
 4. בתיבת הדו-שיח Style Mapping, בחר סגנון Word ובחר אפשרות מהתפריט תחת סגנון InCopy. ניתן לבחור באפשרויות הבאות:
  • אם אין התנגשות בין שמות סגנונות, בחר New Paragraph Style או New Character Style, או בחר סגנון קיים של InCopy.

  • אם יש התנגשות בשמות סגנונות, בחר Redefine InCopy Style כדי לעצב את טקסט הסגנון המיובא בסגנון של Word. בחר סגנון קיים של InCopy לעיצוב הטקסט של הסגנון המיובא בסגנון של InCopy. בחר Auto Rename כדי לשנות את שמו של סגנון Word.

 5. לחץ על OK לסגירת תיבת הדו-שיח Style Mapping, ולאחר מכן לחץ על OK לייבוא המסמך.

החלת סגנונות

כברירת מחדל, החלת סגנון פסקה לא תסיר עיצוב תו קיים או סגנונות תו שהוחלו על חלק מהפסקה, אך ניתן להסיר עיצוב קיים בעת החלת סגנון. סימן פלוס (+) מוצג לצד סגנון הפסקה הנוכחי בחלונית Styles אם הטקסט שנבחר משתמש בסגנון תו או פסקה, וכן משתמש בעיצוב נוסף שאינו חלק מהסגנון שמוחל. עיצוב נוסף מסוג זה נקרא עיצוב בדריסה או עיצוב מקומי.

סגנונות תו מסירים או מאפסים תכונות תו של טקסט קיים אם תכונות אלה מוגדרות בסגנון.

החלת סגנון תו

 1. בחר את התווים שברצונך להחיל עליהם את הסגנון.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על שם סגנון התו בחלונית Character Styles.

  • בחר את שם סגנון התו מהרשימה הנפתחת בחלונית Control.

  • הקש את קיצור המקשים שהקצית לסגנון. ‏(ודא שמקש Num Lock מופעל.)

החלת סגנון פסקה

 1. לחץ בתוך פסקה או בחר את כל הפסקאות או חלק מהפסקאות שברצונך להחיל עליהן את הסגנון.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על שם סגנון הפסקה בחלונית Paragraph Styles.

  • בחר את שם סגנון הפסקה מהרשימה הנפתחת בחלונית Control.

  • הקש את קיצור המקשים שהקצית לסגנון. ‏(ודא שמקש Num Lock מופעל.)

 3. אם עיצוב לא רצוי נשאר בטקסט, בחר Clear Overrides בחלונית Paragraph Styles.

החלת סגנונות רציפים על פסקאות מרובות

האפשרות Next Style מציינת איזה סגנון יוחל אוטומטית בעת הקשת Enter או Return לאחר החלת סגנון מסוים. הוא גם מאפשר להחיל סגנונות שונים על פסקאות מרובות בפעולה אחת.

לדוגמה, נניח שמוגדרים שלושה סגנונות לעיצוב טור בעיתון: Title‏, Byline ו-Body. Title משתמש ב-Byline כ-Next Style, ‏Byline משתמש ב-Body כ-Next Style, ו-Body משתמש ב-[Same Style] כ-Next Style. אם תבחר מאמר שלם, כולל הכותרת, כותרת משנה של המחבר והפסקאות במאמר, ולאחר מכן תחיל את הסגנון Title באמצעות הפקודה המיוחדת Next Style בתפריט תלוי-ההקשר, הפסקה הראשונה של המאמר תעוצב בסגנון Title, הפסקה השנייה תעוצב בסגנון Byline, וכל יתר הפסקאות יעוצבו בסגנון Body.

Before and after applying a style with Next Style.

 1. בחר את הפסקאות שברצונך להחיל עליהן את הסגנונות.
 2. בחלונית Paragraph Styles, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ על סגנון האב, בחר Apply [Style Name], ולאחר מכן Next Style.

אם הטקסט כולל דריסות עיצוב או סגנונות תו, התפריט תלוי-ההקשר מאפשר גם להסיר דריסות, סגנונות תו, או את שניהם.

עריכת סגנונות תו ופסקה

אחד היתרונות שבשימוש בסגנונות הוא שבעת שינוי ההגדרה של סגנון כלשהו, כל הטקסט שעוצב בסגנון זה משתנה ומתאים להגדרת הסגנון החדשה.

הערה:

אם אתה עורך סגנונות בתוכן של InCopy המקושר למסמך InDesign, השינויים נדרסים כשהתוכן המקושר מתעדכן.

עריכת סגנון באמצעות תיבת הדו-שיח

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אינך רוצה להחיל את הסגנון על הטקסט שנבחר, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ על שם הסגנון בחלונית Styles, ובחר Edit [Style Name].

  • בחלונית Styles, לחץ פעמיים על שם הסגנון או בחר את הסגנון ובחר Style Options מתפריט החלונית Styles. שים לב שהפעולה מחילה את הסגנון על כל טקסט או מסגרת טקסט שנבחרו, או במקרה שלא נבחרו טקסט או מסגרת טקסט, מגדירה את הסגנון כסגנון ברירת המחדל לכל טקסט שתקליד במסגרות חדשות.

 2. שנה הגדרות בתיבת הדו-שיח, ולחץ על OK.

הגדרה מחדש של סגנון כך שיתאים לטקסט שנבחר

לאחר החלת סגנון, ניתן לדרוס כל אחת מההגדרות שבו. אם השינויים שביצעת משביעים את רצונך, תוכל להגדיר מחדש את הסגנון כך שיתאים לעיצוב הטקסט ששינית.

הערה:

אם אתה מגדיר מחדש סגנונות בתוכן של InCopy המקושר למסמך InDesign, השינויים נדרסים כשהתוכן המקושר מתעדכן.

 1. באמצעות הכלי Type  , בחר את הטקסט המעוצב בסגנון שברצונך להגדיר מחדש.
 2. בצע שינויים בתכונות הפסקה או התו לפי הצורך.
 3. בחר Redefine Style בתפריט החלונית Styles.

מחיקת סגנונות תו או פסקה

בעת מחיקת סגנון, ניתן לבחור סגנון אחר שיחליף אותו, וניתן לבחור אם לשמור על העיצוב. בעת מחיקת קבוצת סגנונות, כל הסגנונות בקבוצה נמחקים. אתה מתבקש להחליף כל אחד מהסגנונות בקבוצה, בזה אחר זה.

 1. בחר את שם הסגנון בחלונית Styles.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Delete Style מתפריט החלונית או לחץ על הסמל של Delete‏  בתחתית החלונית.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הסגנון ובחר Delete Style. שיטה זו שימושית במיוחד למחיקת סגנון מבלי להחילו על טקסט.

 3. בתיבת הדו-שיח Delete Paragraph Style, בחר בסגנון כדי להחליפו.

  אם תבחר [No Paragraph Style] להחלפת סגנון הפסקה או [None] להחלפת סגנון התו, בחר Preserve Formatting כדי לשמור על עיצוב הטקסט שעליו מוחל הסגנון. עיצוב הטקסט נשמר, אך הוא כבר אינו משויך לסגנון.

 4. לחץ על OK.
הערה:

למחיקת כל הסגנונות שאינם בשימוש, בחר Select All Unused בתפריט החלונית Styles, ולחץ על הסמל Delete. בעת מחיקת סגנון שאינו בשימוש, לא תתבקש להחליף את הסגנון.

דריסת סגנונות תו ופסקה

בעת החלת סגנון פסקה, סגנונות תו ועיצובים קודמים נשארים ללא שינוי. לאחר החלת סגנון, ניתן לדרוס כל אחת מההגדרות שלו על-ידי החלת עיצוב שאינו חלק מהסגנון. כשעיצוב שאינו חלק מהסגנון מוחל על טקסט שהסגנון חל עליו, הדבר נקרא עיצוב בדריסה או עיצוב מקומי. בעת בחירת טקסט עם דריסה, מוצג סימן פלוס (+) לצד שם הסגנון. בסגנונות תו, דריסה מוצגת רק אם התכונה המוחלת היא חלק מהסגנון. לדוגמה, אם סגנון תו משנה רק את צבע הטקסט, החלת גודל גופן שונה על הטקסט אינה מוצגת כדריסה.

ניתן לנקות סגנונות תו ודריסות עיצוב בעת החלת סגנון. ניתן גם לנקות דריסות מפסקה שהוחל עליה סגנון.

הערה:

אם מוצג סימן פלוס (+) ליד סגנון, העבר את מצביע העכבר מעל הסגנון להצגת תיאור של תכונות הדריסה.

שמירה או הסרה של דריסות בעת החלת סגנונות פסקה

 • כדי להחיל סגנון פסקה ולשמר סגנונות תו, אך להסיר דריסות, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על שם הסגנון בחלונית Paragraph Styles.
 • כדי להחיל סגנון פסקה ולהסיר סגנונות תו ודריסות, הקש Alt+‏Shift ‏(Windows) או Option+‏Shift ‏(Mac OS) ולחץ על שם הסגנון בחלונית Paragraph Styles.
הערה:

לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ על הסגנון בחלונית Paragraph Styles, ולאחר מכן בחר אפשרות מהתפריט תלוי-ההקשר. לאחר מכן ניתן לנקות דריסות, סגנונות תו או את שניהם בעת החלת הסגנון.

הדגשת פעולות דריסה של סגנונות תו ופסקה

כדי לזהות את כל פעולות הדריסה של סגנונות תו ופסקה שהוחלו במסמך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את החלונית Paragraph Styles או Character Styles.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הסמל Style Override Highlighter .
  • בחר Toggle Style Override Highlighter בתפריט החלונית.

התכונה Style Override Highlighter מדגישה את כל פעולות הדריסה של סגנונות התו והפסקה במסמך.

הערה:

ניתן לשייך קיצור מקשים לאפשרות Toggle Style Override Highlighter כדי לגשת אליה בקלות. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בערכות של קיצורי מקשים.

ניקוי דריסות של סגנונות פסקה

 1. בחר את הטקסט המכיל את הדריסות. ניתן גם לבחור פסקאות מרובות עם סגנונות שונים.
 2. בחלונית Paragraph Styles, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להסרת עיצוב פסקה ותו, לחץ על הסמל של Clear Overrides‏ , או בחר Clear Overrides מהחלונית Paragraph Styles.

  • להסרת דריסות תו תוך שמירה על דריסות עיצוב פסקה, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ולחץ על הסמל של Clear Overrides.

  • להסרת דריסות ברמת הפסקה תוך שמירה על דריסות ברמת התו, בחלונית Paragraph Styles, הקש Shift+‏Ctrl ‏(Windows) או Shift+‏Command‏ (Mac OS) ולחץ על הסמל של Clear Overrides.

  הערה:

  בעת ניקוי דריסות, הדריסות ברמת הפסקה מוסרות מכל הפסקה, גם אם בחרת רק חלק מהפסקה. דריסות ברמת התו מוסרות רק מהטקסט שנבחר.

  ניקוי דריסות אינו מסיר עיצוב סגנון תו. להסרת עיצוב סגנון תו, בחר את הטקסט המכיל את סגנון התו ולחץ על [None] בחלונית Character Styles.

בעת ניתוק קישור בין טקסט לסגנון שלו, הטקסט שומר על העיצוב הנוכחי שלו. עם זאת, שינויים עתידיים בסגנון לא ישתקפו בטקסט שהופרד מהסגנון.

 1. בחר את הטקסט שמסומן בסגנון שברצונך להתנתק ממנו.
 2. בחר Break Link To Style מתפריט החלונית Styles.

אם לא נבחר טקסט בעת בחירת Break Link To Style, כל טקסט חדש שתקליד יעוצב בעיצוב זהה לזה של הסגנון שנבחר, אך לא יוקצה סגנון לטקסט זה.

המרת תבליטי סגנון ומספור לטקסט

בעת יצירת סגנון המוסיף תבליטים או מספור לפסקאות, ייתכן שהתבליטים והמספרים יושמטו אם הטקסט יועתק או יעבור ייצוא ליישום אחר. כדי להימנע מבעיה זו, המר את התבליטים או המספרים בסגנון לטקסט.

הערה:

אם תמיר סגנון עם תבליטים בכתבה של InCopy המקושרת לפריסה ב-InDesign, ייתכן שתתבצע דריסה של השינוי כשתעדכן את התוכן ב-InDesign.

 1. בחלונית Paragraph Styles, בחר את הסגנון שמכיל תבליטים ומספור.
 2. מתפריט החלונית Paragraph Styles, בחר Convert “[style]” Bullets and Numbering to Text.

אם תמיר תבליטים ומספור לטקסט בסגנון שמבוסס עליו סגנון אחר (סגנון אב), גם התבליטים והמספור בסגנון הבן יומרו לטקסט.

לאחר המרת מספור לטקסט, ייתכן שיהיה עליך לעדכן את המספרים באופן ידני אם תערוך את הטקסט.

חיפוש והחלפה של סגנונות תו ופסקה

השתמש בתיבת הדו-שיח Find/Change לחיפוש מופעים של סגנון מסוים ולהחלפתם בסגנון אחר.

 1. בחר Edit ‏> ‏Find/Change.
 2. תחת Search, בחר Document כדי לשנות את הסגנון בכל המסמך.
 3. השאר את האפשרויות Find What ו-Change To ריקות. אם התיבות Find Format ו-Change Format לא מופיעות בתחתית תיבת הדו-שיח, לחץ על More Options.
 4. לחץ על הלחצן Find Format כדי להציג את תיבת הדו-שיח Find Format Settings. תחת Style Options, בחר את סגנון התו או הפסקה שברצונך לחפש ולחץ על OK.
 5. לחץ על הלחצן Change Format כדי להציג את תיבת הדו-שיח Change Format Settings. תחת Style Options, בחר את סגנון התו או הפסקה החלופי ולחץ על OK.
 6. לחץ על Find ולאחר מכן השתמש בלחצנים Change, ‏Change/Find או Change All כדי להחליף את הסגנון.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?