Importere artikler ved hjelp av stibaserte sidecar.xml-filer

Det er to hovedmetoder for å importere artikler:

Importere artikler fra en mappe — Når du bruker denne metoden, angir du enten "Importer én artikkel" eller "Importer flere artikler" i dialogboksen for å importere artikler, og du viser til en mappe som inneholder kildefilene. Hvis du bruker denne metoden, er det avgjørende at du organiserer mapper og filer ordentlig. Når du velger "Importer flere artikler", er det valgfritt om du vil oppgi en sidecar.xml-fil som inneholder metadata for artikkelen og den klassiske sidecar.xml-filen må være på samme nivå som artikkelens undermapper. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du importerer artikler med denne metoden, kan du se Mappestruktur for å importere artikler.

Importer artikler angitt i sidecar.xml — Når du velger "Importer ved hjelp av sidecar.xml" i dialogboksen for å importere artikler, angir du en sidecar.xml-fil som inneholder bestemte stinavn til filer. Dette alternativet er spesielt nyttig ved import av InDesign-dokumenter med vekslende layout eller import av filer fra ulike steder. Denne metoden fungerer bare for InDesign CS6 og nyere.

Merk:

Når du bruker alternativet "Importer ved hjelp av sidecar.xml", kan du ikke velge den klassiske sidecar.xmli-filen for å importere dokumenter. Du må bruke sidecar.xml-formatet som inneholder stinavn til filene dine.

Alternativer for å importere artikkel

Eksempelfil for stibasert sidecar.xml

Her er et eksempel på en stibasert sidecar.xml for dobbeltorientert folio. Dette eksempelet inneholder tre ulike artikkeltyper: en InDesign-artikkel med vekslende layout, et par InDesign-dokumenter med _h og _v og en HTML-artikkel.

Dessverre støtter verktøyet Sidecar.xml ikke opprettelse av den nye stibaserte sidecar.xml-formatet. Vi anbefaler at du laster ned og redigerer eksempelfilen sidecar.xml. Legg til og fjern elementer etter behov.

Last ned

Denne stibaserte sidecar.xml-filen importerer to InDesign-artikler og en HTML-artikkel.

Redigere stibasert sidecar.xml-fil

Oppføringene i den stibaserte sidecar.xml-filen inkluderer <contentSource>-elementer som definerer plasseringen av kildefiler. For InDesign-artikler angir du plassering og layout på kildefilene. For HTML-artikler angir du mappen som inneholder HTML-ressursene.

Hver <entry>-seksjon definerer plasseringen av og metadata for en artikkel.

Informasjon om stinavn (InDesign)

Du angir type og plassering av kildefilene til artikkelen i seksjonen <contentSource>.

Gyldige verdier for <sourceFormat> inkluderer "indd" for InDesign-kildefiler og "html" for HTML-kildefiler.

For <customTocIcon> angir du stinavnet på TOC-bildefilen hvis du ønsker det. Hvis du ønsker at TOC-bildet skal opprettes, utelater du dette elementet eller oppgir ingen verdi. Bruk elementet <customTocIcon> bare for InDesign-filer, ikke for HTML-filer. For HTML-filer inkluderer du ganske enkelt .png-filen for TOC i målmappen på samme nivå som .html-filen.

Opprett <sourceFile_v>-seksjoner for artikler i folioer med kun vertikalt format, <sourceFile_h> for artikler i folioer med kun horisontalt format eller begge seksjoner for folioer med dobbel orientering. Angi stinavn for InDesign-filen i elementet <location>. For dokumenter med varierende layout angir du layout-navnet (f.eks. "iPad V") i <layoutName>-elementet slik det fremstår i InDesign Pages-panelet.

Elementet <layoutName> kreves bare for InDesign-dokumenter med varierende layout.

Gyldige formater for stinavn:

(Mac OS) /Users/johndoe/Documents/black box.indd
(Windows) C:\Users\johndoe\Documents\black box.indd

Merk:

I Mac OS er anbefalt alternativ å kopiere stien ved å høyreklikke filen, velge Få info og kopiere stien i Info-panelet. Lim inn stinavnet og skriv eller lim deretter inn filnavnet på slutten av stien. I Windows holder du nede Shift, høyreklikker filen i Utforsker og velger Kopier som sti.

Informasjon om stinavn (HTML)

Når du importerer en HTML-artikkel, angir du mappestien i <sourceFolder>-elementet. Mappen du angir bør inneholde en -html-fil, en valgfri TOC .png-fil og andre HTML-ressurser i undermapper. Det er bare nødvendig å bruke suffiksets _v og _h i HTML-filnavn hvis du ønsker å vise forskjellig HTML-innhold i horisontal og vertikal layout. Du kan f.eks. legge til filene "index_v.html" og "index_h.html" i samme mappe.

Flere elementer

Gyldige verdier for <isAd>, <isFlattenedStack> og <isTrustedContent> er “true” og “false.” Verdien <isFlattenedStack> angir om Bare horisontal dra-bevegelse er slått på, og <isTrustedContent> angir om Tillat tilgang til rettighetsinformasjon er valgt for en HTML-artikkel.

Gyldige verdier for <smoothScrolling> er "always" (alltid), "portrait" (stående), "landscape" (liggende) og "never" (aldri). Standardverdien er "never", noe som betyr at rullingen tilpasses sidene.

Gyldige <articleAccess>-verdier inkluderer "free," "metered," og "protected".

Du kan bruke enten <byline> eller <author> for Skrevet av-metadataene.

For <section>-oppføringer angir du en tegnstreng, for eksempel "Livsstil".

Rekkefølgen til <entry>-oppføringene bestemmer rekkefølgen til artiklene i folioen når du oppretter eller oppdaterer folioen. Rekkefølgen til objekter i hver <entry> er ikke viktig.

Importere artikler ved hjelp av stibaserte sidecar.xml-filer

  1. Opprett en sidecar.xml-fil som inneholder stinavn til kildefilene dine. Filen må hete "sidecar.xml"

  2. I Folio Builder-panelet kan du velge Importer artikkel fra panelmenyen.

  3. Velg Importer ved hjelp av sidecar.xml, angi den stibaserte sidecar.xml-filen og velg OK.

Merk:

Når du oppretter flere folioer basert på samme dokumentsett med varierende layout, er én mulighet å opprette en sidecar.xml-fil, kopiere den inn i forskjellige mapper og deretter redigere <layoutName>-verdiene til den kopierte sidecar.xml-filen.

Administrere sidecar.xml-filer

Løse feilmeldinger i sidecar.xml

Ugyldig contentSource-element i sidecar.xml

Denne feilmeldingen vises i følgende situasjoner:

  • De oppgitte kildefilene er ikke tilgjengelige eller kan ikke åpnes ordentlig.
  • Stinavnet inneholder et eller flere ugyldige tegn. Hvis du f.eks. bruker Terminal til å kopiere stinavnet, settes omvendt skråstrek (\) foran mellomrom i stinavnet. Fjern disse skråstrekene.
  • Du oppga et <customTocIcon>-element i en artikkel i HTML-format.

Ved Importer ved hjelp av sidecar.xml, er folderName-elementet ugyldig.

Du anga en klassisk sidecar.xml-fil i stedet for en stibasert sidecar.xml-fil under bruk av alternativet "Importer ved hjelp av sidecar.xml. Angi en stibasert sidecar.xml-fil eller bruk alternativet Importer flere artikler, som beskrevet i Mappestruktur for å importere artikler.

Ved Importer flere artikler, er contentSource ugyldig i sidecar.xml

Hvis denne feilmeldingen vises, har du valgt Importer flere artikler for å importere en foliomappe som inneholder en stibasert sidecar.xml-fil. Bruk enten en klassisk sidecar.xml-fil med alternativet Importer flere artikler, eller velg alternativet "Importer ved hjelp av sidecar.xml" og angi den stibaserte sidecar.xml-filen.

Stående/liggende layout for denne artikkelen ble ikke funnet i det tilknyttede InDesign-dokumentet

Verdien du oppga for <layoutName> er ikke gyldig. Åpne InDesign-dokumentet og kontroller layout-navnet i Sider-panelet, og rediger deretter sidecar.xml-filen.

Oppdatere metadata ved hjelp av stibaserte sidecar.xml-filer

Du kan inkludere elementet <metadataUpdateOnly/> som en direkte underordnet av elementet <sidecar> for å vise at nye artikler ikke skal opprettes. Hvis elementet <metadataUpdateOnly/> er til stede, oppdateres metadata for eksisterende artikler (som identifisert via <articleName>-verdiene) når du importerer sidecar.xml-filen.

Når <metadataUpdateOnly/> er angitt, er elementene <sourceFile_v>, <sourceFile_h> og <sourceFolder> valgfrie og ignoreres hvis de er tilstede.

Hvis du vil oppdatere metadata i eksisterende artikler, redigerer du filen sidecar.xml, setter inn elementet <metadataUpdateOnly/> rett etter elementet <sidecar> og deretter importerer du filen sidecar.xml ved hjelp av alternativet "Importer ved hjelp av sidecar.xml" i dialogboksen for å importere artikler.

Hvis du vil oppdatere metadata i eksisterende artikler, setter du inn elementet metadataUpdateOnly etter elementet sidecar.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din