Når du velger alternativet Dobbeltsidig i dialogboksen Fil > Dokumentoppsett, ordnes dokumentsidene i oppslag. Et oppslag er et sett med sider som vises sammen, for eksempel de to sidene som vises hver gang du åpner en bok eller et blad. Hvert oppslag har sitt eget montasjebord. Dette er et område utenfor en side der du kan oppbevare objekter som du foreløpig ikke har montert på en side. På montasjebordet til hvert oppslag er det plass til objekter som faller ut eller strekker seg utenfor kanten av en side.

Sider-panelet
Sider-panelet

A. Sideikoner B. Side med mal "A" brukt C. Markert oppslag 

Når du velger alternativet Høyre til venstre for Innbinding i dialogboksen Dokumentoppsett, blir tallene tilknyttet sideikonene fra høyre til venstre i panelet Sider.

Merk:

I et langt dokument kan du flytte en side raskt ved å velge Layout > Gå til side.

Endre visning av sider og oppslag

I Sider-panelet kan du finne og styre informasjon om sider, oppslag og maler (sider eller oppslag som automatisk formaterer andre sider eller oppslag). Som standard viser Sider-panelet miniatyrbilder av innholdet på hver side.

 1. Hvis Sider-panelet ikke vises, velger du Vindu > Sider.

 2. Velg Panelvalg på menyen i Sider-panelet.

 3. Gå til Ikoner i Sider-panelet, og angi hvilke ikoner som vises ved siden av sideminiatyrene. Disse ikonene angir om det er lagt til gjennomsiktighet eller sideoverganger i et oppslag, og om oppslagsvisningen er rotert.

 4. I delene Sider og Maler:

  • Velg en ikonstørrelse for sider og maler.

  • Velg Vis vertikalt for å vise oppslag i en vertikal kolonne. Deaktiver dette valget hvis du vil at oppslag skal vises side ved side.

  • Velg Vis miniatyrer for å vise miniatyrbilder av innholdet på hver side eller mal. (Dette valget er ikke tilgjengelig hvis Ikonstørrelse er angitt for enkelte valg.)

 5. I delen Panellayout velger du Sider øverst hvis du vil vise sideikondelen over malikondelen. Du kan også velge Maler øverst hvis du vil vise malikondelen over sideikondelen.

 6. Angi et valg på Endre størrelse-menyen for å angi hvordan delene skal vises når du endrer størrelsen på panelet:

  • Hvis du vil endre størrelsen på både side- og maldelen i panelet, velger du Proporsjonal.

  • Hvis du vil beholde størrelsen på sidedelen og endre størrelsen på maldelen, velger du Faste sider.

  • Hvis du vil beholde størrelsen på maldelen og endre størrelsen på sidedelen, velger du Faste maler.

Angi eller markere en side eller et oppslag

Du kan markere eller angi sider eller oppslag, avhengig av hvilken oppgave du utfører. Noen kommandoer påvirker den markerte siden eller det markerte oppslaget, mens andre påvirker den angitte siden eller det angitte oppslaget. Du kan for eksempel bare dra hjelpelinjer til den angitte siden eller det angitte oppslaget, mens siderelaterte kommandoer (for eksempel Dupliser oppslag eller Slett side) påvirker siden eller oppslaget som er markert i Sider-panelet. Når du angir en side eller et oppslag, blir siden eller oppslaget aktivt. Dette er nyttig hvis det for eksempel vises flere oppslag i dokumentvinduet og du vil lime inn et objekt i et bestemt oppslag.

 1. I Sider-panelet:

  • Hvis du både vil angi og markere en side eller et oppslag, dobbeltklikker du på ikonet eller sidetallet under ikonet. Hvis siden eller oppslaget ikke vises i dokumentvinduet, vil den/det bli vist nå.

   Tips: Du kan også angi og markere en side eller et oppslag ved å klikke på en side, et hvilket som helst objekt på siden eller montasjebordet i dokumentvinduet.

   Den vertikale linjalen er nedtonet på alle andre sider eller oppslag enn den angitte siden eller det angitte oppslaget.

  • Hvis du vil markere en side, klikker du på ikonet. (Ikke dobbeltklikk hvis du ikke også vil angi og flytte den til visningen.)

  • Hvis du vil markere et oppslag, klikker du på sidetallene under ikonet for oppslaget.

  Merk:

  Noen valg for oppslag, for eksempel valgene på menyen i Sider-panelet, er bare tilgjengelige når et helt oppslag er markert.

Legge til nye sider i et dokument

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en side etter den aktive siden eller det aktive oppslaget, velger du knappen Ny side på Sider-panelet eller velger Layout > Sider > Legg til side. Den nye siden bruker den samme malen som den eksisterende aktive siden.

  • Hvis du vil legge til flere sider på slutten av dokumentet, velger du Fil > Dokumentoppsett. Angi totalt sideantall for dokumentet i dialogboksen Dokumentoppsett. Det blir nå lagt til sider etter den siste siden eller det siste oppslaget.

  • Hvis du vil legge til sider og angi dokumentmalen, velger du Sett inn sider på menyen i Sider-panelet eller velger Layout > Sider > Sett inn sider. Angi hvor sidene skal legges til, og marker en mal du vil bruke.

Opprette fargeetiketter for sideminiatyrer

Du kan tilordne fargede etiketter til sideminiatyrene i Sider-panelet. Fargeetiketter kan for eksempel brukes til å angi status for sider, eksempelvis grønn etikett for ferdige oppslag, gul etikett for oppslag under produksjon, og rød etikett for ikke-påbegynte oppslag.

 1. Marker sidene der du vil bruke fargeetikettene, i Sider-panelet.

 2. Velg Fargeetikett på menyen i Sider-panelet, og velg deretter fargen du vil tilordne.

Fargeetikettene vises under miniatyren i Sider-panelet.

Når du bruker en fargeetikett på malsider, påvirkes alle sider der malen brukes. Når du derimot bruker en fargeetikett på enkeltsider i dokumentet, brukes fargeetiketten for dokumentsidene. Hvis du vil bruke en fargeetikett for malsider, markerer du dokumentsidene du vil endre, og velger deretter Fargeetikett > Bruk malfarge på menyen i Sider-panelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet