Forstå baner og former

Typer baner og former

Du kan tegne baner og sette dem sammen på flere måter i InDesign. I InDesign kan du tegne følgende typer baner og former:

Enkle baner

Enkle baner er de grunnleggende byggesteinene i sammensatte baner og former. De består av en åpen eller lukket bane som kan krysse seg selv.

Sammensatte baner

Sammensatte baner består av to eller flere enkle baner som virker sammen eller krysser hverandre. De er enklere enn sammensatte former og gjenkjennes av alle PostScript-kompatible programmer. Baner som er satt sammen til en sammensatt bane, fungerer som ett objekt og deler attributter (for eksempel farger og strekmaler).

Sammensatte former

Sammensatte former består av to eller flere baner, sammensatte baner, grupper, blandinger, tekstkonturer, tekstrammer eller andre former som virker sammen og krysser hverandre for å danne nye, redigerbare former. Enkelte sammensatte former vises som sammensatte baner, men komponentbanene kan redigeres hver for seg, og trenger ikke å dele attributter.

Typer baner og former

A. Tre enkle baner B. Sammensatt bane C. Sammensatt form 

Om baner

Når du tegner, lager du en linje som kalles en bane. En bane består av ett eller flere rette eller buede segmenter. Begynnelsen og slutten på hvert segment er markert med ankerpunkt, som fungerer omtrent som en nål som holder en tråd festet til en tavle. En bane kan være lukket (for eksempel en sirkel) eller åpen med ulike endepunkt (for eksempel en bølget linje).

Du endrer formen på en bane ved å dra ankerpunktene, tangentpunktene ved slutten av tangentlinjene som vises på ankerpunkt, eller selve banesegmentet.

Komponenter i en bane

A. Merket (fylt) endepunkt B. Merket ankerpunkt C. Umerket ankerpunkt D. Buet banesegment E. Tangentlinje F. Tangentpunkt 

Baner kan ha to typer ankerpunkt: hjørnepunkt og avrundingspunkt. Hjørnepunkt er navnet på det stedet der banen brått endrer retning. Avrundingspunkt er navnet på det stedet der banesegmenter knyttes sammen i en jevn kurve. Du kan tegne en bane ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av hjørne- og avrundingspunkt. Hvis du tegner feil type punkt, kan du alltid endre det.

Punkt på en bane

A. Fire hjørnepunkt B. Fire avrundingspunkt C. Kombinasjon av hjørne- og avrundingspunkt 

Du kan bruke et hjørnepunkt til å koble sammen to rette eller buede segmenter, mens du alltid bruker et avrundingspunkt til å koble sammen to buede segmenter.

Du kan bruke et hjørnepunkt til å koble sammen både rette og buede segmenter.

Merk:

Du må ikke forveksle hjørne- og avrundingspunkt med rette og buede segmenter.

Konturen til en bane kalles en strek. En farge eller en forløpning som brukes inne i en åpen eller lukket bane, kalles fyll. En strek kan ha vekt (tykkelse), farge og et strekmønster (Illustrator og InDesign) eller et stilisert linjemønster (InDesign). Når du har tegnet en bane, kan du endre egenskapene for streken og fyllet på banen.

I InDesign har alle baner et midtpunkt som markerer midten av figuren, men som ikke er en del av selve banen. Du kan bruke dette punktet til å dra banen, justere den etter andre objekter eller markere alle ankerpunkt på den. Midtpunktet vises alltid. Du kan ikke skjule eller slette det.

Om tangentlinjer og tangentpunkt

Når du merker et ankerpunkt som kobler sammen buede segmenter (eller når du merker selve segmentet), viser ankerpunktene på tilkoblingssegmentene tangenthåndtak, som består av tangentlinjer som ender i tangentpunkter. Vinkelen og lengden på tangentlinjene bestemmer formen og størrelsen på de buede segmentene. Hvis du beveger tangentlinjene, endres formen på kurvene. Tangentlinjer vises ikke i den endelige utskriften.

Når du har markert et ankerpunkt (til venstre), vises tangentlinjer på buede segmenter som er koblet sammen med ankerpunktet (til høyre).

Et avrundingspunkt har alltid to tangentlinjer, som flyttes sammen som én enkelt rettlinjet enhet. Når du flytter en tangentlinje på et avrundingspunkt, justeres de buede segmentene på begge sider av punktet samtidig, slik at en sammenhengende bue beholdes på ankerpunktet.

Til sammenligning kan et hjørnepunkt ha to, én eller ingen tangentlinjer, avhengig av om det henholdsvis forbinder to, ett eller ingen buede segmenter. Tangentlinjer for hjørnepunkt opprettholder hjørnet ved bruk av forskjellige vinkler. Hvis du flytter en tangentlinje i et hjørnepunkt, justeres bare kurven på samme side av punktet som tangentlinjen justeres.

Når du har markert et ankerpunkt (til venstre), vises tangentlinjer på buede segmenter som er koblet sammen med ankerpunktet (til høyre).

Justering av tangentlinjer på et avrundingspunkt (til venstre) og et hjørnepunkt (til høyre)

Tangentlinjer tangerer alltid (vinkelrett på radiusen til) kurven på ankerpunktene. Vinkelen til hver tangentlinje angir hellingen til kurven, og lengden til hver tangentlinje angir høyden (eller dybden) til kurven.

Hvis du flytter eller endrer størrelse på tangentlinjer, endres hellingen til kurvene.

Merk:

I Illustrator kan du vise eller skjule ankerpunkt, tangentlinjer og tangentpunkt ved å velge View > Show Edges eller View > Hide Edges.