Merk:

Photoshop-versjoner eldre enn Photoshop CC: noe av funksjonaliteten som diskuteres i denne artikkelen er kanskje kun tilgjengelig hvis du har Photoshop Extended. Photoshop CC har ikke et frittstående Extended-tilbud. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop CC.

Tidslinjeanimasjon, arbeidsflyt

Hvis du vil animere laginnhold i tidslinjemodus, angir du nøkkelbilder i tidslinjepanelet mens du flytter indikatoren for gjeldende tidspunkt til et annet tidspunkt/delbilde, og deretter endrer du plassering, tetthet eller stil for laginnholdet. Photoshop legger til eller endrer automatisk en serie med delbilder mellom to eksisterende delbilder, med jevn variasjon av lagegenskapene (plassering, tetthet og stiler) mellom de nye delbildene for å skape en illusjon av bevegelse eller transformering.

Hvis du for eksempel vil tone ut et lag, setter du tettheten for laget i startdelbildet til 100 % og klikker stoppeklokken for lagtetthet. Deretter flytter du indikatoren for gjeldende tidspunkt til tidspunktet/delbildet for sluttdelbildet og setter tettheten for det samme laget til 0 %. Photoshop interpolerer automatisk delbilder mellom start- og sluttdelbildet, og tettheten for laget reduseres jevnt mellom de nye delbildene.

I tillegg til å angi at Photoshop skal interpolere delbilder i en animasjon, kan du opprette en håndtegnet animasjon delbilde for delbilde ved å male på et tomt videolag.

Merk:

Hvis du vil opprette en animasjon i SWF-format, bruker du Adobe Flash, Adobe After Effects eller Adobe Illustrator.

Bruk følgende generelle arbeidsflyt når du skal opprette en tidslinjebasert animasjon.

1. Opprett et nytt dokument.

Angi størrelse og bakgrunnsinnhold. Kontroller at bildepunktproporsjonene og -dimensjonene er riktige for animasjonen du skal opprette. Fargemodusen bør være RGB. Med mindre du har spesielle grunner til å endre noe, bør du beholde oppløsningen på 72 bildepunkter/tommer (bpc), bildedybden på 8 bpc og bildepunktproporsjonene Firkantet.

Kontroller at tidslinjepanelet er åpnet. Klikk, om nødvendig, på pilen som peker nedover i midten av panelet, velg lag videotidslinje på menyen og klikk deretter på knappen til venstre for pilen. Hvis tidslinjepanelet er i modus for delbildeanimasjon, klikker du på ikonet for konvertering til videotidslinje nederst i venstre hjørne av panelet.

2. Spesifiser Angi bildefrekvens for tidslinje på panelmenyen.

Angi varighet og bildefrekvens. Se Angi tidslinjevarighet og bildefrekvens.

3. Legg til et lag.

Et bakgrunnslag kan ikke animeres. Hvis du vil animere innhold, må du enten konvertere bakgrunnslaget til et vanlig lag eller legge til et av følgende:

 • Et nytt lag for å legge til innhold.

 • Et nytt videolag for å legge til videoinnhold.

 • Et nytt tomt videolag for å klone innhold til eller opprette håndtegnede animasjoner.

4. Legg til innhold på laget.

5. (Valgfritt) Legg til en lagmaske.

En lagmaske kan brukes til å vise en del av laginnholdet. Du kan animere lagmasken for å vise forskjellige deler av laginnholdet over tid. Se Legge til lagmasker.

6. Flytt indikatoren for gjeldende tidspunkt til tidspunktet eller delbildet der du vil angi det første nøkkelbildet.

7. Aktiver angivelse av nøkkelbilder for en lagegenskap.

Klikk trekanten ved siden av lagnavnet. En nedadpekende trekant viser lagegenskapene. Klikk deretter stoppeklokken for å angi det første nøkkelbildet for lagegenskapen du skal animere. Du kan angi nøkkelbilder for mer enn én lagegenskap om gangen.

8. Flytt indikatoren for gjeldende tidspunkt, og endre en lagegenskap.

Flytt indikatoren for gjeldende tidspunkt til tidspunktet eller delbildet der lagegenskapen skal endres. Du kan gjøre ett eller flere av følgende:

 • Endre lagplasseringen for å flytte laginnhold.

 • Endre lagtetthet for å tone innhold inn eller ut.

 • Endre plasseringen av en lagmaske for å vise forskjellige deler av laget.

 • Aktivere eller deaktivere en lagmaske.

For noen typer animasjon, der for eksempel fargen på et objekt skal endres eller innholdet i et delbilde skal endres fullstendig, må du ha flere lag med det nye innholdet.

Merk:

Hvis du skal animere former, må du animere vektormasken, ikke formlaget, ved hjelp av stoppeklokken for tidsavvik for Vektormaskeposisjon eller Aktiver vektormaske.

9. Legg om nødvendig til flere lag med innhold, og rediger lagegenskapene.

10. Flytt eller skjær til lagvarigheten for å angi når et lag skal vises i en animasjon.

11. Forhåndsvis animasjonen.

Bruk kontrollene i tidslinjepanelet til å spille av animasjonen mens du oppretter den. Deretter forhåndsviser du animasjonen i webleseren. Du kan også forhåndsvise animasjonen i dialogboksen Lagre for web. Se Forhåndsvise video- eller tidslinjeanimasjoner.

12. Lagre animasjonen.

Du kan lagre animasjonen som en animert GIF-fil ved hjelp av kommandoen Lagre for web eller som en bildesekvens eller video ved hjelp av kommandoen Gjengi video. Du kan også lagre animasjonen i PSD-format, som kan importeres til Adobe After Effects.

Bruke nøkkelbilder til å animere lagegenskaper

Du kan animere ulike lagegenskaper, som Posisjon, Tetthet og Stil. Hver endring kan gjøres uavhengig av, eller samtidig med, andre endringer. Hvis du vil animere forskjellige objekter uavhengig av hverandre, er det best å opprette dem på separate lag.

Her er noen eksempler på hvordan du kan animere lagegenskaper:

 • Du kan animere en posisjon ved å legge til et nøkkelbilde i egenskapen Posisjon og deretter flytte indikatoren for gjeldende tidspunkt og dra laget i dokumentvinduet.

 • Du kan animere tettheten til et lag ved å legge til et nøkkelbilde i egenskapen Tetthet og deretter flytte indikatoren for gjeldende tidspunkt og endre lagtettheten i lagpanelet.

 • Du kan animere 3D-egenskaper, for eksempel objekt- og kameraposisjon. (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette 3D-animasjoner.)

 

Hvis du vil animere en egenskap ved hjelp av nøkkelbilder, må du angi minst to nøkkelbilder for egenskapen. Gjør du ikke dette, vil endringer du gjør i lagegenskapen, gjelde for hele lagvarigheten.

Hver lagegenskap har et stoppeklokkeikon for tidsavvik  som du klikker for å starte animeringen. Når stoppeklokken er inaktiv for en bestemt egenskap, angir Photoshop automatisk nye nøkkelbilder hver gang du endrer gjeldende tidspunkt og egenskapsverdien. Når stoppeklokken er inaktiv for en egenskap, har ikke egenskapen noen nøkkelbilder. Hvis du skriver inn en verdi for en lagegenskap mens stoppeklokken er inaktiv, gjelder verdien for hele lagvarigheten. Hvis du deaktiverer stoppeklokken, slettes alle nøkkelbildene for egenskapen permanent.

Velge interpoleringsmetode

Interpolering (noen ganger kalt innsetting) beskriver prosessen med å fylle ut ukjente verdier mellom to kjente verdier. I digital video og film betyr interpolering vanligvis å generere nye verdier mellom to nøkkelbilder. Hvis du for eksempel skal flytte et grafisk element 50 bildepunkter til venstre i 15 delbilder, angir du grafikkposisjonen i det første og det 15. delbildet og merker dem begge som nøkkelbilder. Photoshop interpolerer delbildene mellom de to nøkkelbildene. Interpolering mellom nøkkelbilder kan brukes til å animere bevegelse, tetthet, stiler og global lyssetting.

I tidslinjepanelet avhenger utseendet til et nøkkelbilde av hvilken interpoleringsmetode du velger for intervallet mellom nøkkelbildene.

Lineært nøkkelbilde

Endrer den animerte egenskapen jevnt fra ett nøkkelbilde til neste. (Det eneste unntaket er egenskapen Lagmaskeposisjon, som veksler usammenhengende mellom aktivert og deaktivert tilstand.)

Holdenøkkelbilde

Beholder gjeldende egenskapsinnstilling. Denne interpoleringsmetoden er nyttig for blitseffekter eller når du vil at lag skal vises eller forsvinne plutselig.

Slik velger du interpoleringsmetode for et nøkkelbilde:

 1. Velg ett eller flere nøkkelbilder i tidslinjepanelet.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Høyreklikk et valgt nøkkelbilde, og velg Lineær interpolering eller Hold-interpolering på hurtigmenyen.

  • Åpne panelmenyen, og velg Interpolering av nøkkelbilde > Lineær interpolering eller Interpolering av nøkkelbilde > Hold.

Flytte indikatoren for gjeldende tidspunkt til et nøkkelbilde

Når du har angitt startnøkkelbildet for en egenskap, viser Photoshop nøkkelbildenavigatøren, som du kan bruke til å gå fra nøkkelbilde til nøkkelbilde, eller til å angi eller fjerne nøkkelbilder. Når romben for nøkkelbildenavigatør er aktiv (gul), ligger indikatoren for gjeldende tidspunkt nøyaktig ved et nøkkelbilde for den lagegenskapen. Når romben for nøkkelbildenavigatør er inaktiv (grå), ligger indikatoren for gjeldende tidspunkt mellom nøkkelbilder. Når det vises piler på hver side av boksen for nøkkelbildenavigatør, finnes det andre nøkkelbilder for den egenskapen på begge sider av gjeldende tidspunkt.

 1. I tidslinjepanelet klikker du på en av pilene for nøkkelbildenavigatøren. Pilen til venstre flytter indikatoren for gjeldende tidspunkt til forrige nøkkelbilde. Pilen til høyre flytter indikatoren for gjeldende tidspunkt til neste nøkkelbilde.

Velge nøkkelbilder

 1. Gjør et av følgende i tidslinjepanelet:

  • Hvis du vil velge ett nøkkelbilde, klikker du nøkkelbildeikonet.

  • Hvis du vil velge flere nøkkelbilder, Skift+klikker du nøkkelbildene eller drar en markeringsramme rundt nøkkelbildene.

  • Hvis du vil velge alle nøkkelbildene for en lagegenskap, klikker du lagegenskapsnavnet ved siden av stoppeklokkeikonet.

Flytte nøkkelbilder

 1. Velg ett eller flere nøkkelbilder i tidslinjepanelet.

 2. Dra et hvilket som helst ikon for valgt nøkkelbilde til ønsket tidspunkt. (Hvis du har valgt flere nøkkelbilder, flyttes de som en gruppe, og tidsavstanden beholdes.)

Merk:

Hvis du vil utvide eller komprimere avstanden for flere nøkkelbilder, Alt+drar (Windows) eller Tilvalg+drar (Mac OS) du det første eller siste nøkkelbildet i markeringen. Nøkkelbildet i den motsatte enden av markeringen flyttes ikke når du drar, noe som gjør animasjonen langsommere eller raskere.

Kopiere og lime inn nøkkelbilder

Du kan kopiere nøkkelbilder for en egenskap (for eksempel Posisjon) til den samme egenskapen på et annet lag. Når du limer inn nøkkelbilder, gjenspeiler de den kopierte forskyvningen fra indikatoren for gjeldende tidspunkt.

Du kan bare kopiere nøkkelbilder fra ett lag om gangen. Når du limer inn nøkkelbilder på et annet lag, vises de i den tilsvarende egenskapen på mållaget. Det tidligste nøkkelbildet vises ved gjeldende tidspunkt, og de andre nøkkelbildene følger i relativ rekkefølge. Nøkkelbildene forblir merket etter at de er limt inn, slik at du straks kan flytte dem på tidslinjen.

Merk:

Du kan kopiere og lime inn nøkkelbilder mellom mer enn én egenskap om gangen.

 1. I tidslinjepanelet viser du lagegenskapen som inneholder nøkkelbildene du vil kopiere.

 2. Velg ett eller flere nøkkelbilder.
 3. Høyreklikk et valgt nøkkelbilde, og velg Kopier nøkkelbilder.
 4. I tidslinjepanelet som inneholder mållaget, flytter du indikatoren for gjeldende tidspunkt til tidspunktet der du vil at nøkkelbildene skal vises.

 5. Velg mållaget.
 6. Åpne panelmenyen, og velg Lim inn nøkkelbilder.

Slett nøkkelbilder

 1. Velg to eller flere lag i tidslinjepanelet, og gjør ett av følgende:

  • Høyreklikk (Windows) eller Ctrl+klikk (Mac OS) i et valgt nøkkelbilde, og velg Slett nøkkelbilder på hurtigmenyen.

  • Velg Slett nøkkelbilder på panelmenyen.

Opprette håndtegnede animasjoner

Du kan legge til et tomt videolag i et dokument når du vil opprette håndtegnede animasjoner delbilde for delbilde. Når du legger til et tomt videolag over et videolag og deretter justerer tettheten for det tomme videolaget, kan du se innholdet på videolaget under. Deretter kan du bruke rotoscope-teknikken på videolaginnholdet ved å male eller tegne på det tomme videolaget. Se også Male delbilder på videolag.

Merk:

Hvis du skal animere flere uavhengige elementer, oppretter du separat innhold på forskjellige tomme videolag.

 1. Opprett et nytt dokument.
 2. Legg til et tomt videolag.
 3. Mal eller legg til innhold på laget.
 4. (Valgfritt) I tidslinjepanelet, velger du Tillat gjennomskinnelige lag på panelmenyen for å aktivere modus for gjennomskinnelige lag.

 5. Flytt indikatoren for gjeldende tidspunkt til neste delbilde.
 6. Mal eller legg til innhold på laget i en litt annen posisjon enn innholdet i det forrige delbildet.

  Merk:

  Du kan legge til et tomt videodelbilde, duplisere et delbilde eller slette et delbilde fra det tomme videolaget ved å velge Lag > Videolag og deretter velge ønsket kommando.

  Etter hvert som du oppretter flere håndtegnede delbilder, kan du dra indikatoren for gjeldende tidspunkt eller bruke avspillingskontrollene til å forhåndsvise animasjonen.

Sette inn, slette eller duplisere tomme videodelbilder

Du kan legge til eller slette et tomt videodelbilde på et tomt videolag. Du kan også duplisere eksisterende (malte) delbilder på tomme videolag.

 1. Velg det tomme videolaget i tidslinjepanelet, og flytt deretter indikatoren for gjeldende tidspunkt til ønsket delbilde.

 2. Velg Lag > Videolag, og velg deretter ett av følgende:

  Sett inn tomt delbilde

  Setter inn et tomt videodelbilde på gjeldende tidspunkt på det tomme videolaget du har valgt.

  Slett delbilde

  Sletter videodelbildet på gjeldende tidspunkt fra det tomme videolaget du har valgt.

  Dupliser delbilde

  Legger til en kopi av videodelbildet ved gjeldende tidspunkt på det valgte tomme videolaget.

Angi innstillinger for gjennomskinnelige lag

I modus for gjennomskinnelige lag vises innhold som er tegnet på gjeldende delbilde, i tillegg til innhold som er tegnet på omkringliggende delbilder. For å skille disse ekstra delbildene fra gjeldende delbilde må du angi hvilken tetthet de skal vises ved. Modus for gjennomskinnelige lag er nyttig når du skal tegne animasjoner delbilde for delbilde, fordi den gir deg referansepunkter for strøkposisjoner og andre redigeringer.

Innstillingene for gjennomskinnelige lag angir hvordan tidligere og senere delbilder vises når gjennomskinnelige lag er aktivert. (Se Oversikt over tidslinjepanelet.)

 1. Åpne tidslinjepanelet, og velg Innstillinger for gjennomskinnelige lag.

 2. Angi alternativer for følgende:

  Antall gjennomskinnelige lag

  Angir hvor mange delbilder som vises før og etter. Angi verdi for Delbilder før og Delbilder etter i tekstboksene.

  Bildeavstand

  Angir antall delbilder mellom de viste delbildene. En verdi på 1 viser for eksempel umiddelbart etterfølgende delbilder, mens en verdi på 2 viser strøk som er to delbilder unna.

  Maks. tetthet

  Angir tetthetsprosenten for delbildene umiddelbart før og etter gjeldende tidspunkt.

  Min. tetthet

  Angir tetthetsprosenten for de siste delbildene i før- og etter-settet bestående av delbilder med gjennomskinnelige lag.

  Overgangsmodus

  Angir utseendet for områdene der delbildene overlapper hverandre.

  Gjennomskinnelige lag i Photoshop
  Gjennomskinnelige lag

  A. Gjeldende delbilde med ett delbilde etter B. Gjeldende delbilde med ett delbilde både før og etter C. Gjeldende delbilde med ett delbilde før 

Åpne en animasjon med flere lag

Du kan åpne animasjoner som er lagret i eldre versjoner av Photoshop, som Photoshop-filer (PSD) med flere lag. Lagene plasseres i tidslinjepanelet i stablingsrekkefølgen. Det nederste laget blir det første delbildet.

 1. Velg Fil > Åpne, og velg Photoshop-filen du vil åpne.
 2. I lagpanelet velger du lagene du vil bruke i animasjonen, og deretter velger du Opprett delbilder av lag på panelmenyen.

  Du kan redigere animasjonen, bruke kommandoen Lagre for web for å lagre en animert GIF-fil eller bruke kommandoen Gjengi video for å lagre animasjonen som en QuickTime-film.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet