Podręcznik użytkownika Anuluj

Przewodnik po programie VIP: Dodawanie i wdrażanie licencji

Po zarejestrowaniu się w programie VIP dodawanie i wdrażanie licencji przebiega w prosty sposób. Serwis Admin Console — narzędzie do zarządzania licencjami w Internecie — umożliwia dodawanie licencji i informowanie użytkowników, że oprogramowanie zostało dla nich wdrożone. W celu obsługi zmieniających się potrzeb, np. w zakresie edukacji w placówkach i zarządzania projektami w instytucjach, można ponadto w łatwy sposób przypisywać licencje użytkownikom lub je odbierać.

Łatwe zarządzanie licencjami za pomocą serwisu Admin Console

Instytucje i placówki, które nabywają produkty Adobe w ramach programu VIP, mają dostęp do serwisu Admin Console — scentralizowanego narzędzia do zarządzania, które umożliwia łatwe administrowanie licencjami, monitorowanie pamięci masowej i wykonywanie innych funkcji. Subskrypcje dla przedsiębiorstw udostępniają administratorom systemów informatycznych dodatkowe funkcje zarządzania grupami, organizowania produktów i kontrolowania poziomów dostępu. Informacje na temat zarządzania produktami podano na stronach pomocy Admin Console w serwisie Adobe.com.

Dodawanie licencji

Uczestnicy programu VIP mogą składać zamówienia w dowolnym momencie całego okresu subskrypcji. Uczestnik może skontaktować się z obsługującym go opiekunem konta lub wyrazić zamiar zakupu, dodając licencje w serwisie Admin Console, a następnie przekazując zlecenie opiekunowi konta.

Uwaga:

Uczestnik programu VIP może przypisać opiekuna konta jako dodatkowego administratora, który będzie pomagać w zarządzaniu kontem uczestnika. Opiekun konta nie jednak może być głównym administratorem.

Klienci uczestniczący w programie VIP mogą dodawać licencje imienne na dostępne produkty bezpośrednio w serwisie Admin Console w celu ich natychmiastowego wdrożenia. Dodane licencje są uznawane za wdrożone niezależnie od tego, czy zostały przydzielone określonym użytkownikom. (Uwaga: Wdrożenie licencji imiennej powoduje przydzielenie aplikacji i usług firmy Adobe określonej osobie). Niektórych produktów nie można dodawać bezpośrednio w serwisie Admin Console. Uczestnicy mogą składać zamówienia na takie produkty bezpośrednio w firmie Adobe lub u autoryzowanego sprzedawcy rozwiązań Adobe. Zamówienie należy złożyć przed wdrożeniem licencji. Każda licencja imienna uprawnia do dwóch aktywacji. Wyjątek stanowią produkty na licencji FRL (z ograniczeniami licencyjnymi funkcji), które można aktywować tylko na jednym urządzeniu.

Oprogramowanie komercyjne i przeznaczone dla instytucji rządowych jest licencjonowane „na użytkownika”, co oznacza, że uczestnik musi nabyć jedną licencję dla każdej osoby. Produkty FRL (z ograniczeniami licencyjnymi funkcji) można aktywować tylko na jednym urządzeniu. Takie produkty nie zawierają Usług.

Niektóre produkty, takie jak transakcje Sign, są materiałami eksploatacyjnymi. Materiały eksploatacyjne to takie produkty, które kupuje się i zużywa, po czym można dokupić kolejne. Są to więc produkty odmienne od licencji imiennych lub licencji urządzeń, które umożliwiają dostęp do produktów i korzystanie z nich w okresie subskrypcji. Materiały eksploatacyjne domyślnie tracą ważność z końcem okresu subskrypcji. Jednak niektóre materiały eksploatacyjne mają daty ważności i cykle zakupowe, które mogą nie być zsynchronizowane z datą rocznicy VIP i bieżącym okresem subskrypcji.

Uczestnicy programu VIP, którzy nabędą licencje na Transakcje Sign, otrzymają dostęp do usług Sign oraz licencjonowanej liczby Transakcji w Okresie Subskrypcji.  Uczestnik programu VIP dokonuje w dobrej wierze oszacowania poziomu wykorzystania usługi w Okresie Subskrypcji. Jeśli faktyczne wykorzystanie przekracza liczbę Transakcji licencjonowanych w Okresie Subskrypcji, to uczestnik ma prawo złożyć zamówienie na dodatkowe Transakcje.

W ciągu 14 dni od dodania licencji musi wpłynąć odpowiednie zamówienie lub płatność z tego tytułu

Uczestnicy programu VIP muszą wystawić dokument zamówienia lub uiścić płatność za licencje w ciągu 14 dni od dodania licencji. Jeśli firma Adobe nie otrzyma zamówienia w tym terminie, nie będzie można dodawać dodatkowych licencji ani produktów. Jeśli organizacja lub instytucja nie wystawi zamówienia na dodane lub wdrożone licencje w ciągu 60 dni, firma Adobe ma prawo zawiesić dostęp do tych licencji.

Usuwanie licencji

Autoryzacje zakupu licencji można usunąć z planu organizacji lub instytucji w ciągu 30 dni od ich dodania. Aby usunąć licencje, należy skontaktować się z firmą Adobe lub jej autoryzowanym sprzedawcą. Po 30 dniach licencji nie można już usunąć.

Uwaga:

Uwaga: Chociaż organizacja lub instytucja może dodawać licencje imienne za pomocą serwisu Admin Console, nadal konieczna jest bezpośrednia współpraca z firmą Adobe lub jej autoryzowanym sprzedawcą w celu złożenia zamówienia na tak dodane lub wdrożone licencje. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować zawieszenie licencji.

Zarządzanie wdrażaniem

Zarządzanie wdrażaniem to jedna z kluczowych funkcji programu VIP. Administratorzy programu VIP mają możliwość przeglądania informacji o wdrożonych i dodanych licencjach, takich jak osoby, u których zostały one wdrożone, oraz porównywania informacji o liczbie kupionych i wdrożonych licencji. Za pomocą serwisu Admin Console administrator programu VIP może przydzielać licencje oraz je odbierać i przenosić na innych użytkowników.

Przypisywanie licencji

Po dodaniu licencji imiennych w serwisie Admin Console administrator programu VIP może przypisać je konkretnym użytkownikom. Konta użytkowników można dodawać do serwisu Admin Console pojedynczo lub w ramach procesu przesyłania zbiorczego. Po dodaniu użytkowników administrator może przypisać im uprawnienia do produktu. Przypisani użytkownicy otrzymają powitalną wiadomość e-mail z powiadomieniem o dostępie do produktów.

Zwroty

Zwroty mogą zostać przyjęte, jeśli zwracana jest całość zamówienia i jeśli licencje nie są obecnie używane.

Produkty kupione w ramach planu VIP można zwracać wyłącznie w następujących sytuacjach:

  • Gdy uczestnik programu VIP nie zaakceptuje warunków umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym.
  • Gdy zakupiono niewłaściwy produkt, na niewłaściwą platformę lub w niewłaściwej ilości. (Obejmuje to przypadki, gdy Adobe dostarczy produkt zgodnie z zamówieniem wystawionym firmie Adobe lub jej autoryzowanemu sprzedawcy, ale okaże się, że informacje te nie zgadzają się z pozycjami faktycznie zamówionymi przez uczestnika).
  • Gdy uczestnik programu VIP otrzymał produkty lub faktury dwukrotnie (z powodu powielonego zamówienia realizowanego przez Adobe lub autoryzowanego sprzedawcę Adobe obsługującego uczestnika).
  • Materiałów eksploatacyjnych oraz subskrypcji „Rozwiązania Adobe Acrobat Sign dla instytucji rządowych” nie można zwracać, jeśli zostały w jakiejkolwiek części wykorzystane, chyba że warunki danego Produktu stanowią inaczej.
Uwaga:

Firma Adobe musi zatwierdzić każdy zwrot i wydać dokument autoryzacji zwrotu (RMA). Uczestnik programu VIP musi złożyć zlecenie zwrotu w firmie Adobe lub u autoryzowanego sprzedawcy Adobe w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W zleceniu należy podać powód zwrotu oraz przedstawić dowód oryginalnej daty zamówienia.

Rezygnacja z uczestnictwa w programie VIP; zmiany warunków

Po rejestracji w programie VIP klient pozostaje jego uczestnikiem do chwili rezygnacji z tego uczestnictwa przez klienta za 30-dniowym wypowiedzeniem, zakończenia programu przez Adobe albo wypowiedzenia przez Adobe umowy uczestnictwa z klientem w wyniku naruszenia przez niego warunków. Warunki programu mogą ulec zmianie w dowolnej chwili. W przypadku takich zmian po następnym zalogowaniu się uczestnika zostanie wyświetlona nowa wersja warunków.

Licencje oparte na urządzeniach (tylko w instytutach edukacyjnych)

Składanie zamówienia VIP na licencje oparte na urządzeniach

Aby uzyskać licencje oparte na urządzeniach, klienci korzystający z planów Creative Cloud dla sektora edukacji muszą złożyć zamówienie VIP u autoryzowanego sprzedawcy rozwiązań Adobe. Firma Adobe utworzy wówczas pulę wdrożeniową zamówionych produktów. Na przykład w przypadku zakupu 100 licencji na plan Wszystkie aplikacje usługi Creative Cloud i 50 licencji na program Photoshop zostaną utworzone dwie pule wdrożeniowe.

Aktywowanie licencji opartych na urządzeniach

Licencje aktywuje się na urządzeniu po utworzeniu pakietu licencyjnego za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager i wdrożeniu go ręcznie lub za pomocą narzędzi innych firm. Licencje oparte na urządzeniach są przydzielane w chwili uruchomienia pierwszej aplikacji na danym urządzeniu w odpowiedniej klasie lub pracowni.

Zwrot licencji opartych na urządzeniach

Licencje z planu instytucji można zwrócić w ciągu 14 dni od ich zamówienia. Aby zwrócić licencje, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Adobe. Po 14 dniach licencji nie można już zwrócić.

Wdrażanie w obrębie regionu

Uczestnicy programu VIP muszą nabywać produkty w kraju, w którym zamieszkują ich członkowie zespołów (w przypadku członków zespołu zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego termin „kraj” oznacza cały Europejski Obszar Gospodarczy). Ograniczenie to ma znaczenie rozstrzygające w przypadku sprzeczności pomiędzy jego treścią a postanowieniami warunków konkretnej umowy z użytkownikiem końcowym.

Przykład (dotyczy przedsiębiorstw)

Firma ABC ma siedzibę w USA. Jednak niektórzy z jej pracowników mieszkają we Francji, a inni w Japonii. Firma ABC musi kupić licencje europejskie dla tych pracowników, którzy mieszkają we Francji, a licencje japońskie dla tych pracowników, którzy mieszkają w Japonii.

Jeśli produkty zakupiono od Adobe lub autoryzowanego sprzedawcy rozwiązań Adobe, musi zostać spełnione jedno z następujących wymagań:

  • Wszystkie licencje muszą być nabywane centralnie od Adobe lub od sprzedawcy autoryzowanego na wszystkie regiony. Klient musi określić liczbę licencji wdrażanych w poszczególnych krajach.
  • Lokalne biura firmy ABC we Francji i Japonii muszą nabyć produkty od Adobe lub lokalnych sprzedawców (podając ten sam identyfikator VIP, który został przypisany firmie ABC).

Program VIP w Chinach

Klienci nabywający licencje do użytku w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) podlegają następującym zasadom i ograniczeniom.

W przypadku organizacji komercyjnych i instytucji rządowych:

Klienci nabywający licencje do użytku w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) podlegają następującym zasadom i ograniczeniom. W celu zakupu licencji do użytku i wdrażania w ChRL należy skorzystać z osobnej umowy VIP (zwanej „Umową VIP na Chiny”). W ramach umowy VIP na Chiny nie można nabywać licencji przeznaczonych do wdrażania w innym kraju lub regionie. Licencje do użytku w ChRL muszą być nabywane z pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy rozwiązań Adobe z siedzibą w ChRL. Listę produktów, które można licencjonować i wdrażać w ChRL, podano w porównaniu planów zakupowych. Licencje oferowane do użytku i wdrażania w ChRL nie obejmują obecnie usług.

W przypadku instytucji edukacyjnych:

  • W celu zakupu licencji do użytku i wdrażania w ChRL należy skorzystać z osobnej umowy VIP (zwanej „Umową VIP na Chiny”).
  • W ramach umowy VIP na Chiny nie można nabywać licencji przeznaczonych do wdrażania w innym kraju lub regionie. Licencje do użytku w ChRL muszą być nabywane z pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy rozwiązań Adobe z siedzibą w ChRL.
  • Listę produktów, które można licencjonować i wdrażać w ChRL, podano w porównaniu planów zakupowych. Licencje oferowane do użytku i wdrażania w ChRL nie obejmują obecnie usług.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto