VIP Marketplace: Przegląd i warunki

Korzystanie z usługi VIP Marketplace podlega — w uzupełnieniu do przewodnika po programie VIP dla przedsiębiorstw komercyjnych i instytucji rządowych — także warunkom VIP Marketplace. W przypadku sprzeczności między przewodnikiem po programie VIP a warunkami VIP Marketplace znaczenie rozstrzygające mają warunki VIP Marketplace.

Łatwe zakupy elektroniczne

VIP Marketplace to portal zamówień elektronicznych dla partnerów, w którym sprzedawcy obsługujący uczestników programu VIP mogą bezpośrednio nabywać licencje potrzebne klientom. Sprzedawca może nabywać dowolną liczbę licencji w ramach jednej prostej transakcji, z możliwością dodawania kolejnych w miarę rozwoju działalności klienta. 

Uwaga: W portalu VIP Marketplace nie są dostępne rabaty na duże zamówienia oraz możliwość przedłużania okresu subskrypcji.

Jak rozpocząć pracę

Gdy klient złoży zamówienie u swojego sprzedawcy, otrzyma zaproszenie do zaakceptowania warunków usługi VIP Marketplace. Po zaakceptowaniu tych warunków klient będzie mógł zarządzać swoimi licencjami i natychmiast rozpocząć ich wdrażanie za pomocą serwisu Adobe Admin Console.

Klienci, którzy są obecnie uczestnikami programu Value Incentive Plan, mogą bezproblemowo przejść na plan VIP Marketplace, aby korzystać z takich funkcji, jak automatyczne odnawianie. Szczegółowe informacje na temat przejścia na plan VIP Marketplace można uzyskać od sprzedawcy rozwiązań Adobe.

VIP ID: identyfikator konta organizacji

Identyfikator VIP ID to niepowtarzalny numer identyfikujący organizację klienta jako użytkownika usługi VIP Marketplace. Należy zapamiętać ten identyfikator i podawać go sprzedawcy przy składaniu zamówień lub zadawaniu pytań dotyczących konta. Identyfikator ten stanowi dane poufne uczestnika i zachowa ważność tak długo, dopóki uczestnik pozostanie użytkownikiem usługi VIP Marketplace.

Zarządzanie licencjami

Admin Console to narzędzie elektroniczne, które umożliwia organizacjom zarządzanie użytkownikami, a także dodawanie, przypisywanie i zmianę przypisania licencji na produkty Adobe. Dostęp do serwisu Admin Console organizacji uzyska jako pierwszy ten jej pracownik, który otrzymał powitalną wiadomość e-mail i zaakceptował warunki w portalu VIP Marketplace. Osoba ta po zalogowaniu się do Admin Console może rozpocząć zarządzanie licencjami i użytkownikami oraz nadać uprawnienia administracyjne innym osobom w organizacji.

Dodawanie licencji

Dodawanie licencji w serwisie Admin Console to prosty proces. Gdy tylko dodasz licencje potrzebne zespołowi, możesz udzielić użytkownikom natychmiastowego dostępu do produktów. Sprzedawca obsługujący Twoją organizację zostanie powiadomiony, że zgłoszono żądanie zamówienia. Zamówienie takie musisz złożyć u sprzedawcy w ciągu 7 dni, bo w przeciwnym razie Adobe automatycznie usunie te licencje.

Ważne daty

Data rocznicy na koncie

Data rocznicy VIP przypada 12 miesięcy po dacie pierwszego zamówienia.

Rozliczenia dzienne

W dowolnym momencie po dacie pierwszego zamówienia można dodawać kolejne licencje. Data rocznicy tych dodatkowych licencji zostanie wyświetlona w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz na karcie Konto w serwisie Admin Console. Opłaty za te dodatkowe licencje są dostosowane proporcjonalnie do okresu użytkowania, jaki pozostał do następnej daty rocznicy. Licencje będą odnawiane w dniu, w którym przypada data rocznicy. Wszelkie zmiany w subskrypcjach Adobe muszą zostać wprowadzone przed tą datą.

Odnowienie

Licencje zakupione za pośrednictwem usługi VIP Marketplace są automatycznie odnawiane w następnym roku. Klient może zrezygnować z automatycznego odnawiania. W takim przypadku licencje te ulegną dezaktywacji z następną datą rocznicy. Przed dezaktywacją licencji zostanie wysłane stosowne powiadomienie. Ustawienia odnawiania można zmienić, kontaktując się ze sprzedawcą przed datą rocznicy.

Zwroty

Zwroty mogą zostać przyjęte, jeśli zwracana jest całość zamówienia i jeśli licencje nie są obecnie używane. Wniosek o zwrot należy złożyć u sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty zamówienia.

Rezygnacja

Po zarejestrowaniu się w portalu VIP Marketplace, konto organizacji pozostaje aktywne do momentu wystąpienia dowolnego z następujących zdarzeń:

  • Uczestnik zdecyduje się opuścić program, informując o tym sprzedawcę z 30-dniowym wyprzedzeniem.
  • Adobe zamknie ten program.
  • Konto uczestnika zostaje zamknięte z powodu naruszenia warunków programu.

Warunki programu mogą ulec zmianie w dowolnej chwili. W przypadku takich zmian po następnym zalogowaniu się uczestnika zostanie wyświetlona nowa wersja warunków.

Wdrażanie w obrębie regionu

Licencje należy zakupić w kraju, w którym mieszkają członkowie zespołu. (W przypadku członków zespołu zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego termin „kraj” oznacza cały Europejski Obszar Gospodarczy).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto