Praca z próbkami

Omówienie panelu Próbki

Panel Próbki (Okno > Próbki) umożliwia tworzenie i nazywanie kolorów, gradientów lub tint oraz szybkie stosowanie ich w dokumencie. Próbki przypominają style akapitowe i znakowe. Zmiana wprowadzona w próbce spowoduje zmianę wszystkich obiektów, do których zastosowano tę próbkę. Próbki ułatwiają modyfikowanie schematów koloru bez potrzeby odszukiwania i dostosowywania poszczególnych obiektów.

Gdy wypełnienie lub obrys zaznaczonego tekstu lub obiektu zawiera kolor lub gradient z panelu Próbki, to zastosowana próbka jest wyróżniona w panelu Próbki. Utworzone próbki są powiązane tylko z bieżącym dokumentem. Każdy dokument może mieć inny zestaw próbek zapisany w panelu Próbki.

Uwaga:

Podczas przygotowania do druku, można posłużyć się próbkami, aby jasno wyróżnić kolory dodatkowe. Możesz także określić ustawienia kolorów w profilu inspekcji wstępnej, aby dopasować je do typu drukarki.

Domyślnie w panelu Próbki pojawia się sześć kolorów CMYK: niebieskozielony, karmazynowy, żółty, czerwony, zielony i niebieski.

Rodzaje próbek

Panel Próbki przechowuje następujące typy próbek:

Kolory

Ikony w panelu Próbki identyfikują kolory dodatkowe  i podstawowe  oraz tryby koloru LAB , RGB , CMYK  i kolory mieszane .

Tinty

Wartość procentowa obok próbki w panelu Próbki oznacza tintę koloru dodatkowego lub podstawowego.

Gradienty

Ikona w panelu Próbki wskazuje, czy gradient jest promienisty  czy liniowy .

Brak

Próbka Brak usuwa obrys lub wypełnienie z obiektu. Próbki tej nie można edytować ani usunąć.

Papier

Papier to wbudowana próbka symulująca kolor papieru, na którym dokument będzie drukowany. Obiekty znajdujące się za obiektem w kolorze papieru nie zostaną wydrukowane w tych miejscach, w których je zasłania. Zamiast obiektów w tym miejscu widoczny będzie kolor papieru. Aby dostosować próbkę Papier do koloru używanego papieru, należy dwukrotnie kliknąć tę próbkę w panelu Próbki. Kolor papieru pełni tylko funkcję podglądu — nie będzie drukowany na drukarce kompozytowej ani na rozbarwieniach. Próbki tej nie można usunąć. Nie należy stosować próbki Papier po to, by usunąć kolor z obiektu. Do tego celu służy próbka Brak.

Uwaga:

Jeżeli próbka Papier nie funkcjonuje w opisany sposób na drukarce nie-postscriptowej , można spróbować przełączyć sterownik drukarki na tryb grafiki rastrowej.

Czarny

Czarny to wbudowany kolor podstawowy 100% czerni, zdefiniowany w modelu CMYK. Próbki tej nie można edytować ani usunąć. Domyślnie, wszystkie wystąpienia próbki Czarny są nadrukowywane (nakładane na wierzch) kolorów leżących pod spodem; dotyczy to także znaków tekstowych każdej wielkości. Zachowania tego nie można wyłączyć.

Pasery

Próbka Pasery  to wbudowana próbka powodująca, że obiekty drukują się w każdym rozbarwieniu na drukarce PostScriptowej. Koloru tego używają na przykład znaki paserów, dzięki czemu płyty podstawowe można precyzyjnie ułożyć na maszynie. Próbki tej nie można edytować ani usunąć.

Do panelu Próbki można także dodać kolory z biblioteki próbek, tak aby były one zapisywane razem z dokumentem.

Dostosowywanie wyświetlania próbek

W programie InDesign można sterować wielkością próbek i tym, czy przy próbce wyświetlana jest jej nazwa.

 1. Wybierz jedną z następujących opcji z menu panelu Próbki:
  • Polecenie Nazwa wyświetla małą próbkę obok jej nazwy. Ikony po prawej stronie nazwy wskazują na tryb koloru (CMYK, RGB, itd.), oraz czy jest to standardowy kolor rozbarwiany, kolor dodatkowy, kolor pasera lub brak.

  • Polecenie Mała nazwa wyświetla zmniejszone wiersze próbek.

  • Polecenie Mała próbka lub Duża próbka wyświetla tyko próbkę. Trójkąt z kropką w rogu próbki wskazuje, że jest to kolor dodatkowy. Trójkąt bez kropki wskazuje, że jest to kolor podstawowy.

 2. Aby sprawdzić, jaki rodzaj próbek jest wyświetlany, wciśnij jeden z następujących przycisków na dole panelu Próbki:
  • Przycisk Pokaż wszystkie próbki wyświetla wszystkie próbki koloru, tinty i gradientu.

  • Przycisk Pokaż próbki kolorów wyświetla tylko próbki standardowych kolorów podstawowych, kolorów dodatkowych oraz tint.

  • Przycisk Pokaż próbki gradientów wyświetla tylko próbki gradientu.

Uwaga:

Próbka Brak jest zawsze wyświetlana, niezależnie od tego, który przycisk się naciśnie.

Tworzenie próbek kolorów

Próbki mogą zawierać kolory dodatkowe lub podstawowe, farby mieszane (kolory CMYK zmieszane z kolorami dodatkowymi), kolory RGB lub LAB, gradienty oraz tinty.

Po umieszczeniu w dokumencie obrazu zawierającego kolory dodatkowe, kolory takie są automatycznie dodawane do panelu Próbki. Próbki te można nadawać obiektom w dokumencie, ale nie można ich usuwać ani zmieniać ich definicji.

Uwaga:

Zanim stworzysz próbki, dowiedz się jakie ustawienia są odpowiednie dla Twojej drukarki. Możesz określić ustawienia kolorów w profilu inspekcji wstępnej, aby podświetlić te ustawienia, które nie działają z drukarką.

Tworzenie nowej próbki koloru

 1. Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu Próbki.
 2. W polu Typ koloru wybierz metodę, jaką kolory będą drukowane na maszynie drukarskiej.
 3. W polu Nazwa próbki wybierz jedną z następujących możliwości:
  • Jeżeli z menu Typ koloru wybrano opcję Podstawowy, a nazwa koloru ma zawsze opisywać jego wartości, należy pozostawić zaznaczenie w opcji Nazwa z wartością koloru.

  • Jeżeli z menu Typ koloru wybrano opcję Podstawowy, ale użytkownik chce użyć własnej nazwy koloru, należy usunąć zaznaczenie z opcji Nazwa z wartością koloru, a następnie wpisać nazwę w pole Nazwa próbki.

  • Jeżeli wybrano kolor dodatkowy, wpisać nazwę w pole Nazwa próbki.

 4. Z menu Tryb koloru wybierz tryb definicji koloru. Należy unikać zmiany trybu już po zdefiniowaniu koloru.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności.
  • Przeciągnij suwaki, zmieniając wartości kolorów. Możesz także wprowadzać wartości liczbowe w polach obok suwaków.

  • Kolory dodatkowe można wybrać z bibliotek kolorów dostępnych w menu Tryb koloru.

 6. Jeżeli pojawi się ikona alarmu przestrzeni kolorów  , to można wykorzystać inny kolor dostępny w przestrzeni kolorów jak najbardziej zbliżony do wybranego. W tym celu należy kliknąć małe pole koloru obok ikony alarmu przestrzeni kolorów.
 7. Wykonaj jedną z poniższych czynności.
  • Wciśnij przycisk Dodaj, aby dodać próbkę i zdefiniować następną. Po zakończeniu definiowania wciśnij przycisk Gotowe.

  • Wciśnij przycisk OK, aby dodać próbkę i zamknąć okno dialogowe.

Uwaga:

Aby bezpośrednio zdefiniować kolor dodatkowy, używając przycisku Nowa próbka w panelu Próbki, należy usunąć zaznaczenie ze wszystkich próbek, przytrzymać klawisze Alt+Ctrl (Windows) lub Option+Command (Mac OS) i kliknąć przycisk Nowa próbka .

Tworzenie próbki na podstawie koloru obiektu

 1. Zaznacz obiekt.
 2. Wybierz pole wypełnienia lub obrysu w panelu Próbki lub w Przyborniku.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Próbki:
  • Kliknij przycisk Nowa próbka i dwukrotnie kliknij powstałą nową próbkę.

  • Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu Próbki.

Wybrany kolor lub gradient pojawi się w panelu Próbki oraz w polu Wypełnienie lub Obrys na pasku narzędziowym, a także zostanie zastosowany do wypełnienia lub obrysu wszystkich zaznaczonych obiektów.

Dodawanie nienazwanych kolorów do panelu Próbki

Kolory można tworzyć korzystając z panelu Kolor lub Próbnika kolorów. Jednak kolory nienazwane trudniej jest później edytować i stosować z zachowaniem spójności. Opcja Dodaj kolory nienazwane umożliwia wyszukanie nienazwanych kolorów nadanych obiektom w dokumencie, a następnie dodanie ich do panelu Próbki. Kolory są automatycznie nazywane zgodnie z ich składowymi CMYK, RGB lub LAB.

 1. Wybierz polecenie Dodaj kolory nienazwane z menu panelu Próbki.

Zarządzanie próbkami

Można edytować, powielać, sortować i usuwać próbki w panelu Próbki.

Edycja kolorów domyślnych w panelu Próbki

Próbki wyświetlane domyślnie dla nowych dokumentów można zmodyfikować.

 1. Zamknij wszystkie otwarte dokumenty.
 2. W panelu Próbki zmodyfikuj te próbki, które mają zostać zmienione.

Powielanie próbki

Próbki mogą być też powielane; jest to przydatne, gdy trzeba utworzyć cieplejszą lub chłodniejszą wersję istniejącego koloru. Należy pamiętać, że powielenie koloru dodatkowego spowoduje wygenerowanie kolejnej płyty drukarskiej.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności.
  • Zaznacz próbkę i wybierz polecenie Powiel próbkę z menu panelu Próbki.

  • Zaznacz próbkę i kliknij przycisk Nowa próbka w dolnej części panelu.

  • Przeciągnij próbkę na przycisk Nowa próbka w dolnej części panelu.

Edycja próbki

Za pomocą okna dialogowego Opcje próbek można zmienić poszczególne atrybuty próbki. Przy edycji próbek farb mieszanych i grup farb mieszanych dostępne są dodatkowe opcje.

 1. Zaznacz próbkę w panelu Próbki i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij próbkę.

  • Wybierz polecenie Opcje próbek z menu panelu Próbki.

 2. Odpowiednio dostosuj ustawienia i kliknij przycisk OK.

Zarządzanie nazwami próbek

Domyślnie nazwa próbki koloru rozbarwianego wyprowadzana jest z wartości składowych tego koloru. Na przykład, jeżeli utworzony zostanie czerwony kolor CMYK używający 10% farby niebieskozielonej, 75% farby karmazynowej, 100% farby żółtej oraz 0% farby czarnej, próbka zostanie domyślnie nazwana C=10 M=75 Y=100 K=0. Ułatwia to rozpoznawanie składowych kolorów CMYK.

Domyślnie, nazwa próbki podstawowego koloru rozbarwianego jest automatycznie uaktualniana po zmianie jego składowych CMYK; w razie potrzeby można wyłączyć tę opcję dla poszczególnych próbek. Tak jak w przypadku każdej definiowanej próbki, w dowolnym momencie można zmienić nazwę próbki koloru rozbarwianego.

 1. Dwukrotnie kliknij kolor podstawowy w panelu Próbki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności i kliknij OK:
  • Aby program InCopy automatycznie zmienił nazwę próbki po zmodyfikowaniu jej składowych CMYK, zaznacz opcję Nazwa z wartością koloru.

  • Aby zmienić nazwę próbki po zmodyfikowaniu jej składowych CMYK, usuń zaznaczenie z opcji Nazwa z wartością koloru.

Uwaga:

Gdy opcja ta jest niezaznaczona, nowej próbce automatycznie nadawana jest nazwa Nowa próbka koloru (za tą nazwą znajduje się numer, jeżeli istnieje więcej niż jedna nowa próbka koloru). Nazwę tę można ręcznie zmienić.

Sortowanie próbek

Można sortować próbki według nazwy lub wartości koloru. Możesz wybrać między sortowaniem wszystkich lub wybranych próbek.

Sortowanie według nazwy

Próbki są sortowane alfabetycznie (od A do Z).

Aby posortować wszystkie próbki według nazwy, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Sortuj z menu panelu Próbki, a następnie wybierz Wszystkie próbki według nazwy. 
 • Kliknij próbkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Sortuj > Wszystkie próbki według nazwy.

Aby posortować wybrane próbki według nazwy, wybierz próbki i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Sortuj z menu panelu Próbki, a następnie wybierz Wybrane próbki według nazwy. 
 • Kliknij wybrane próbki prawym przyciskiem myszy i wybierz Sortuj > Wybrane próbki według nazwy.

Sortowanie według wartości koloru

Próbki są sortowane według wartości koloru. Pierwszy próbki są sortowane w następującej kolejności: CMYK > Kolory Lab > Kolory mieszane > RGB. Następnie wszystkie próbki
danego trybu kolorów są sortowane według wartości koloru.
Na przykład wszystkie próbki CMYK są sortowane według wartości C, M, Y i K.

Aby posortować wszystkie próbki według wartości koloru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Sortuj z menu panelu Próbki, a następnie wybierz Wszystkie próbki według wartości koloru. 
 • Kliknij próbkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Sortuj > Wszystkie próbki według wartości koloru.

Aby posortować wybrane próbki według wartości koloru, wybierz próbki i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Sortuj z menu panelu Próbki, a następnie wybierz Wybrane próbki według wartości koloru. 
 • Kliknij wybrane próbki prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Sortuj > Wybrane próbki według wartości koloru.
Uwaga:

Próbki znajdujące się w grupie kolorów również są sortowane zgodnie z zastosowanymi ustawieniami sortowania.

Usuwanie pojedynczych próbek

Przy usuwaniu próbki, która została nadana obiektowi w dokumencie, program InCopy prosi o wybór próbki zastępczej. Można wybrać istniejącą lub nienazwaną próbkę. Jeżeli usunie się próbkę używaną jako podstawa tinty lub farby mieszanej, program poprosi o wybranie próbki zastępczej.

 1. Zaznacz jedną lub więcej próbek.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności.
  • Wybierz polecenie Usuń próbkę z menu panelu Próbki.

  • Kliknij ikonę Usuń, znajdującą się w dolnej części panelu Próbki.

  Uwaga:

  Nie można usuwać kolorów dodatkowych, które zostały użyte w plikach graficznych umieszczonych w dokumencie. Aby usunąć te kolory, trzeba najpierw usunąć grafikę.

 3. Program InCopy zapyta, w jaki sposób zastąpić usuwaną próbkę. Wykonaj jedną z następujących czynności i kliknij OK:

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia tej próbki inną próbką, zaznaczyć opcję Usuń próbkę i wybrać próbkę z menu.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia danej próbki odpowiednim kolorem nienazwanym, zaznaczyć opcję Nieznana próbka.

Usuwanie wszystkich nieużywanych próbek

 1. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane. Zaznaczone zostaną tylko próbki, które nie są obecnie używane w aktywnym pliku.
 2. Kliknij ikonę Usuń.

Scalanie próbek

Podczas importowania próbek lub kopii elementów z innych dokumentów może się okazać, że powielone próbki są zastosowane dla różnych obiektów. Użyj polecenia Scal próbki, aby połączyć powielone próbki.

 1. W panelu Próbki, wybierz co najmniej dwie zduplikowane próbki.

  Pierwsza wybrana próbka jest tą, która zostanie zachowana (zostanie scalona).

 2. Wybierz polecenie Scal próbki z menu panelu Próbki.

Kopiowanie próbek między dokumentami programu InCopy

Próbkę (albo obiekt z nadaną próbką) można skopiować lub przeciągnąć z jednego dokumentu do drugiego. W takim przypadku próbka jest dodawana do panelu Próbki dokumentu docelowego. Aby skopiować również tinty i gradienty tej próbki, trzeba skopiować oryginalny obiekt, a nie tylko próbkę.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności.
  • Skopiuj obiekt do bieżącego dokumentu używając techniki przeciągania i upuszczania albo kopiowania i wklejania.

  • Zaznacz próbki, które mają zostać skopiowane. Przeciągnij je z panelu Próbki do okna dokumentu właściwego dla innego dokumentu InCopy.

  Uwaga:

  Jeżeli przeciągnie się próbkę, która ma taką samą nazwę, jak już istniejąca próbka (łącznie z użyciem wielkich liter), ale zawiera inne wartości koloru, to program InCopy zmieni jej nazwę na „[oryginalna nazwa próbki] 2”.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?