Glify i znaki specjalne

Omówienie panelu Glify

Glify są wprowadzane za pomocą panelu Glify. W panelu Glify początkowo są widoczne glify czcionki związanej z tekstem, wewnątrz którego ustawiono kursor. Użytkownik może jednak zmienić tę czcionkę lub jej styl (np. na zwykły lub pogrubiony), a także wyświetlić pewien podzbiór glifów danej czcionki (np. symbole matematyczne, liczby i znaki interpunkcyjne).

Panel Glify

A. Pole wyszukiwania B. Wyświetlanie podzbioru glifów C. Podpowiedź zawierająca identyfikator glifu, kod Unicode i nazwę D. Lista czcionek E. Styl czcionki 

Ustawiając kursor nad glifem, można obejrzeć skojarzoną z nim wartość CID/GID, kod Unicode oraz nazwę.

Otwieranie panelu Glify

 1. Wybierz polecenie Tekst > Glify lub Okno > Tekst i tabele > Glify.

Zmiana widoku panelu Glify

 • Kliknij ikonę przejścia (widoczną w panelu Glify po lewej stronie słowa „Glify”), aby przejść do innego widoku tabeli. Ikona pozwala przechodzić kolejno do trzech widoków: zwinięty panel, cały panel i panel bez ostatnio używanych glifów.
 • Kliknij przycisk Powiększ lub Zmniejsz w prawym dolnym rogu panelu Glify.
 • Zmień rozmiar panelu Glify, przeciągając jego prawy dolny róg.

Filtrowanie wyświetlanych glifów

 1. Przejdź na listę Pokaż i określ rodzaj glifów, które mają być wyświetlane w panelu Glify:
  • Wybierz opcję Cała czcionka, aby były wyświetlane wszystkie glify danej czcionki.

  • Wybierz opcję pod polem Cała czcionka, aby wyświetlić tylko pewien podzbiór glifów. Na przykład, opcja Interpunkcja powoduje wyświetlanie glifów interpunkcyjnych, a opcja Symbole matematyczne — glifów symboli matematycznych.

Sortowanie glifów w panelu Glify

 1. Wybierz opcję Według CID / GID lub Według Unicode, określającą kryterium sortowania glifów.

Wyszukiwanie glifów w panelu Glify

 1. W panelu Glify kliknij pole wyszukiwania i wprowadź kryteria wyszukiwania.

  Domyślnie program InCopy wykorzystuje zwykłe wyszukiwanie w oparciu o nazwę glifu, kod Unicode lub identyfikator glifu.

 2. Można jednak określić parametr wyszukiwania w celu dalszego filtrowania wyników.

  Aby to zrobić, kliknij strzałkę służącą do rozwijania znajdującą się po lewej stronie pola wyszukiwania i wybierz odpowiedni parametr.

Wstawianie glifów i znaków specjalnych

Glif to specyficzna forma znaku. Na przykład, w niektórych czcionkach wielka litera A jest dostępna w kilku formach, np. jako znaku kaligraficzny albo kapitalik. Panel Glify umożliwia odszukanie dowolnego glifu w czcionce.

Czcionki OpenType, takie jak Adobe Caslon™ Pro, zawierają liczne glify dla wielu znaków standardowych. Do wstawiania tych alternatywnych glifów do dokumentu służy panel Glify. Panelu Glify można także używać do wyświetlania i wstawiania atrybutów OpenType, takich jak ozdobniki, znaki kaligraficzne, ułamki i ligatury.

Wstawianie znaków specjalnych

Do tekstu można wstawiać często używane znaki, takie jak pauzy i półpauzy, symbole zarejestrowanego znaku towarowego oraz wielokropki.

 1. Wybierz narzędzie Tekst i umieścić punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony znak.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny, a następnie wybierz odpowiedni znak z menu.

Jeżeli często używane znaki specjalne nie pojawiają się na liście, można je dodać do własnego zestawu glifów.

Wstawianie glifów z wybranej czcionki

 1. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij, aby umieścić punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma zostać wprowadzony znak.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Glify, aby wyświetlić panel Glify.
 3. Aby w panelu Glify wyświetlić inny zestaw znaków, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz inną czcionkę i krój, jeżeli jest dostępny. Z menu Pokaż wybierz opcję Cała czcionka. W przypadku czcionki OpenType możesz wybrać jedną z kategorii OpenType.

  • Wybierz własny zestaw glifów z menu Pokaż. (Zobacz Tworzenie i edycja własnych zestawów glifów).

 4. Przewijając wykaz znaków, odszukaj glif, który ma zostać wstawiony. Jeżeli wybrano czcionkę OpenType, możesz wyświetlić wyskakujące menu alternatywnych glifów, klikając w polu glifu i przytrzymując klawisz myszy.
 5. Dwukrotnie kliknij znak, który ma zostać wstawiony. Pojawi się on w punkcie wstawiania tekstu.

Wstawianie ostatnio używanego glifu

Program InCopy zapamiętuje 35 ostatnio wstawianych, różnych glifów. Są one dostępne w pierwszym wierszu panelu Glify, w menu Niedawno używane (panel należy rozwinąć, tak aby w pierwszym wierszu mogło zmieścić się 35 glifów).

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Dwukrotnie kliknij wybrany glif w menu Niedawno używane.

  • Wybierz pozycję Niedawno używane glify z listy Pokaż, tak aby niedawno używane glify były widoczne w głównej części panelu Glify, po czym kliknij dwukrotnie wybrany glif.

Czyszczenie niedawno używanych glifów

 • Aby usunąć niedawno używany glif z sekcji Niedawno używane, kliknij glif prawym przyciskiem myszy (Windows®) lub z naciśniętym klawiszem Control (Mac OS), po czym wybierz polecenie Usuń glif z niedawno używanych.
 • Aby usunąć z listy wszystkie niedawno używane glify, wybierz polecenie Wyczyść wszystkie niedawno używane glify.

Zastępowanie znaku alternatywnym glifem

Jeśli z pewien znak ma kilka alternatywnych glifów (czyli form), w panelu Glify jest oznaczony trójkątem (widocznym w prawym dolnym rogu znaku). Alternatywne glify można wyświetlić w panelu Glify. Można też kliknąć wybrany znak i przytrzymać przycisk myszy, aby wyświetlić wyskakujące menu alternatywnych glifów.

Wybór alternatywnych glifów z czcionki OpenType

 1. Wybierz polecenie Tekst > Glify, aby wyświetlić panel Glify.
 2. Z menu Pokaż wybierz polecenie Alternatywne znaki dla zaznaczenia.
 3. Za pomocą narzędzia Tekst zaznacz znak w dokumencie.
 4. Aby zastąpić zaznaczony znak w dokumencie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij glif w panelu Glify.

  • Wybierz glif z menu.

Wyświetlanie atrybutów OpenType w panelu Glify

W panelu Glify można wyświetlić tylko te znaki, które są wyznaczone przez zaznaczone atrybuty OpenType. W menu Pokaż jest dostępnych szereg odpowiednich opcji.

Uwaga:

Nie należy mylić tych opcji z opcjami, które pojawiają się w menu panelu Glify i umożliwiają stosowanie form znaków w zaznaczonym tekście. (Zobacz Stosowanie atrybutów czcionek OpenType).

Opcje menu Pokaż w panelu Glify

 1. Przejdź do panelu Glify i wybierz z listy czcionek czcionkę OpenType.
 2. Wybrać opcję z menu Pokaż.

Zależnie od zaznaczonej czcionki są dostępne różne opcje. Informacje o stosowaniu atrybutów czcionek OpenType można znaleźć w części Stosowanie atrybutów czcionek OpenType. Więcej informacji o czcionkach OpenType można uzyskać pod adresem www.adobe.com/go/opentype_pl.

Podświetlanie alternatywnych glifów w tekście

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Skład (Windows) lub InCopy > Preferencje > Skład (Mac OS).
 2. Zaznacz opcję Podmienione glify, a następnie kliknij przycisk OK. Podstawione glify w tekście zostaną wyróżnione przez niedrukowalny kolor żółty.

Tworzenie i edycja własnych zestawów glifów

Zestaw glifów to nazwana kolekcja glifów z jednej lub wielu czcionek. Zapisanie często używanych glifów w zestawie eliminuje konieczność każdorazowego poszukiwania ich, gdy są potrzebne. Zestawy glifów nie są powiązane z żadnym konkretnym dokumentem. Są one zapisywane razem z innymi preferencjami programu InDesign w oddzielnym pliku, który można udostępniać.

Można także określać, czy dla dodanego glifu zapamiętywana jest czcionka. Zapamiętywanie czcionek jest użyteczne np. w przypadku symboli specjalnych, które mogą nie być dostępne w innych czcionkach. Jeżeli czcionka glifu została zapamiętana, ale czcionki tej brakuje, odpowiednie pole w panelu Glify lub w oknie dialogowym Edytuj zestaw glifów zostanie wyróżniony na różowo. Jeżeli dla dodanego glifu nie zapamiętano czcionki, to obok glifu pojawi się litera „u” sygnalizująca, że o wyglądzie glifu decyduje wartość Unicode w danej czcionce.

Tworzenie własnego zestawu glifów

 1. Wybierz polecenie Tekst > Glify.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności.
  • Wybierz polecenie Nowy zestaw glifów z menu panelu Glify.

  • Otwórz menu kontekstowe panelu Glify i wybierz polecenie Nowy zestaw glifów.

 3. Wprowadź nazwę nowego zestawu.
 4. Wybierz kolejność, w jakiej glify będą dodawane do zestawu, po czym kliknij przycisk OK:

  Wstaw na przedzie

  Każdy nowy glif jest wstawiany na początku zestawu.

  Dodaj na końcu

  Każdy nowy glif jest wstawiany na końcu zestawu.

  Kolejność Unicode

  Kolejność glifów jest określana na podstawie ich wartości Unicode.

 5. Aby dodać glify do własnego zestawu, wybierz czcionkę zawierającą dany glif z dolnej części panelu Glify. Kliknij glif, aby go zaznaczyć. Następnie wybierz nazwę własnego zestawu glifów z menu Dodaj do zestawu glifów, które jest dostępne w menu panelu Glify.

Wyświetlanie własnego zestawu glifów

 1. W panelu Glify wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz zestaw glifów z listy Pokaż.

  • Przejdź do menu panelu Glify, wybierz polecenie Nowy zestaw glifów i określ jego nazwę.

Edycja własnych zestawów glifów

 1. Z menu panelu Glify wybierz polecenie Zmień zestaw glifów i wybierz własny zestaw glifów.
 2. Zaznacz glif do edycji, wykonaj jedną z poniższych czynności, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Zaznacz opcję Pamiętaj czcionkę z glifem, aby powiązać glif z jego czcionką. Gdy glif pamiętający swoją czcionkę zostanie wstawiony do tekstu w dokumencie, ignoruje czcionkę nadaną temu tekstowi. Glif taki ignoruje także czcionkę określoną w samym panelu Glify. Jeżeli wyłączy się tę opcję, to używana będzie wartość Unicode bieżącej czcionki.

  • Wybierz inną czcionkę lub krój, aby wyświetlić dodatkowe glify. Jeżeli glif nie został zdefiniowany z czcionką, to nie można wybrać innej czcionki.

  • Kliknij przycisk Usuń z zestawu, aby usunąć glif z własnego zestawu glifów.

  • Wybierz opcję Kolejność wstawiania, aby zmienić kolejność dodawania glifów do zestawu. Jeśli przy tworzeniu zestawu była zaznaczona opcja Wstaw na przedzie lub Wstaw na końcu, nie jest dostępna opcja Kolejność Unicode.

Usuwanie glifów z własnych zestawów glifów

 1. Wybierz polecenie Własny zestaw glifów z menu Pokaż w panelu Glify.
 2. Kliknij glif prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij glif, przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz polecenie Usuń glif z zestawu.

Usuwanie własnych zestawów glifów

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności.
  • Z menu panelu Glify wybierz polecenie Usuń zestaw glifów.

  • Z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń zestaw glifów.

 2. Kliknij nazwę własnego zestawu glifów.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby zatwierdzić usunięcie.

Zapisywanie i wczytywanie zestawów glifów

Własne zestawy glifów są przechowywane w folderze Glyph Sets, który stanowi podfolder folderu Presets. Pliki zestawów glifów można kopiować na inne komputery, co czyni je dostępnymi dla innych użytkowników. Pliki zestawów glifów są udostępniane z następujących folderów:

Mac OS

Users\[Nazwa_użytkownika]\Library\Preferences\Adobe InCopy\[Wersja]\[Język]\Glyph Sets

Windows XP

Documents and Settings\[Nazwa_użytkownika]\Application Data\Adobe\InCopy\[Wersja]\[Język]\Glyph Sets

Windows Vista i Windows 7

Users\[Nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\InCopy\[Wersja]\[Język]\Glyph Sets

Używanie cudzysłowów

Dla różnych języków można wybierać różne rodzaje cudzysłowów. Odpowiednie znaki cudzysłowów będą się pojawiać automatycznie, jeżeli zaznaczona zostanie opcja Użyj cudzysłowów typograficznych w sekcji Tekst okna dialogowego Preferencje.

Określanie rodzaju cudzysłowów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Słownik (Windows) albo InCopy  > Preferencje > Słownik (Mac OS).
 2. Wybierz słownik z menu Język.
 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Wybierz parę cudzysłowów z menu Podwójne cudzysłowy lub wpisz parę znaków, które mają być używane.

  • Wybierz parę cudzysłowów z menu Pojedyncze cudzysłowy lub wpisz parę znaków, które mają być używane.

Wstawianie prostych cudzysłowów

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności.
  • Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Cudzysłowy > Proste podwójne cudzysłowy lub Proste pojedyncze (apostrof).

  • Wyłącz opcję Użyj cudzysłowów drukarskich w sekcji Tekst okna dialogowego Preferencje, a następnie wpisz cudzysłów lub apostrof.

  • Nacisnąć klawisze Shift+Ctrl+Alt+' (Windows) lub Shift+Command+Option+' (Mac OS), aby przełączać stan opcji Użyj cudzysłowów typograficznych na włączony lub wyłączony.

Uwaga:

Znakiem często używanym do oznaczenia stóp, minut kątowych lub minut czasu jest pierwsza. Wyglądem przypomina nachylony apostrof. Znakiem często używanym do oznaczenia cali, sekund kątowych lub sekund czasu jest podwójna pierwsza. Symbole te różnią się od apostrofów i cudzysłowiów. Niektóre czcionki posiadają znaki pierwszej i podwójnej pierwszej. Aby wstawić te znaki, użyj panelu Glify. Jeśli dana czcionka nie posiada znaku pierwszej lub podwójnej pierwszej, wstaw prosty cudzysłów i przechyl go.

Wstawianie znaków odstępu

Znak białego odstępu to puste miejsce między dwoma znakami. Takie odstępy mają wiele różnych zastosowań, np. utrzymanie dwóch słów razem, bez podziału na końcu wiersza.

 1. Wybierz narzędzie Tekst i umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony odpowiedni biały odstęp.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw odstęp, a następnie wybierz jeden z rodzajów odstępów (np. spację firetową) z menu kontekstowego.
Uwaga:

Symbole reprezentujące znaki białego odstępu można wyświetlić, wybierając polecenie Tekst > Pokaż ukryte znaki.

Opcje białych odstępów

W menu Tekst > Wstaw biały odstęp dostępne są następujące opcje:

Spacja ideograficzna 

Jest to odstęp oparty na znakach o pełnej szerokości w językach azjatyckich. Jest on zawijany do następnego wiersza dokładnie tak, jak w przypadku innych znaków o pełnej szerokości.

Spacja firetowa 

Jej szerokość jest równa wielkości pisma. W piśmie 12-punktowym spacja firetowa ma szerokość 12 punktów.

Spacja półfiretowa 

Jej szerokość jest równa połowie spacji firetowej.

Spacja twarda 

Dodaje odstęp tej samej szerokości, co odstęp wstawiany po naciśnięciu klawisza spacji. W miejscu wstawienia spacji twardej wiersz nie może zostać podzielony.

Spacja twarda (stała szerokość) 

Spacja o stałej szerokości, która nie ulega zmianie nawet w wyniku justowania. W miejscu jej wstawienia tekst nie może zostać podzielony. Spacja o stałej szerokości ma te same właściwości co spacja twarda wstawiana w programie InCopy CS2.

Jedna trzecia firetu 

Jej szerokość jest równa jednej trzeciej spacji firetowej.

Jedna czwarta firetu 

Jej szerokość jest równa jednej czwartej spacji firetowej.

Jedna szósta firetu 

Jej szerokość jest równa jednej szóstej spacji firetowej.

Spacja justująca 

Dodaje odstęp o zmiennej szerokości do ostatniego wiersza akapitu z justowaniem pełnym. Ułatwia justowanie tekstu w ostatnim wierszu. (Zobacz Zmiana ustawień justowania).

Spacja włoskowa 

Jej szerokość jest równa 1/24 spacji firetowej.

Chuda spacja 

Jej szerokość jest równa jednej ósmej szerokości spacji firetowej. Chude spacje można umieszczać wokół pauz i półpauz.

Spacja cyfrowa 

Jej szerokość jest równa szerokości cyfr w danej czcionce. Spacja ta umożliwia wyrównywanie liczb, np. w tabelach finansowych.

Spacja interpunkcyjna 

Jej szerokość jest równa szerokości wykrzyknika, kropki lub dwukropka w danej czcionce.

Informacje o programie Adobe SING Glyphlet Manager

Adobe SING Glyphlet Manager to narzędzie do instalacji i wyszukiwania glifletów. Nie jest on częścią pakietu Adobe Creative Suite 5.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto