Podręcznik użytkownika Anuluj

Style akapitowe i znakowe

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
   7. Rozszerzenie Capture
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Style obiektowe
   3. Inicjały i style zagnieżdżone
   4. Praca ze stylami
   5. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
   11. Formularze
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Udostępniaj i współpracuj        
  2. Udostępnianie do recenzji
  3. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  4. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Eksport zawartości do formatu EPUB
   3. Opcje Adobe PDF
   4. Eksport zawartości do formatu HTML
   5. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   6. Eksportowanie do formatu JPEG
   7. Eksportowanie do formatu HTML
   8. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Informacje o stylach znaków i akapitowych

Styl znakowy to zestaw atrybutów formatowania znaków, które można zastosować do zaznaczonego fragmentu tekstu. Styl akapitowy zawiera zarówno atrybuty formatowania znaków, jak i akapitów; można go zastosować do akapitu lub serii akapitów. Style akapitowe i znakowe mają swoje odrębne panele. Style akapitowe i znakowe nazywa się czasami stylami tekstowymi.

Format Siatki z nazwą może być zastosowany do siatki ramki w ustawieniach formatu Siatka ramki. (Patrz Informacje ogólne o panelu Siatki nazwane). Możesz też utworzyć styl obiektu o właściwościach siatki. (Patrz Informacje o stylach obiektowych).

Po zmianie formatowania stylu uaktualniony zostanie cały tekst, do którego zastosowano ten styl.

Możesz tworzyć, edytować i usuwać style w samodzielnych dokumentach Adobe InCopy lub w zawartości InCopy połączonej z dokumentem Adobe InDesign. Podczas uaktualniania zawartości w programie InDesign są dodawane nowe style do dokumentu InDesign, ale jakiekolwiek modyfikacje stylu dokonane w programie InCopy zostaną nadpisane przez styl InDesign. Style połączonej zawartości najlepiej ustalać w programie InDesign.

Style [podstawowego akapitu]

Każdy nowy dokument zawiera domyślnie styl [podstawowy akapitowy], który jest nadawany wpisywanemu tekstowi. Styl ten można edytować, ale nie można zmieniać jego nazwy ani usuwać go. Zmiana nazwy i usuwanie są możliwe w przypadku stylów utworzonych przez użytkownika. Można również wybrać inny styl domyślny, który ma być nadawany tekstowi.

Atrybuty stylu znakowego

W odróżnieniu od stylów akapitowych, style znakowe nie zawierają wszystkich formatowanych atrybutów zaznaczonego tekstu. W zamian za to, podczas tworzenia stylu znakowego, program InDesign tworzy tylko te atrybuty, które różnią się stylem formatowania od stylu zaznaczonych części tekstu. W ten sposób możesz utworzyć styl znakowy, który jeśli zastosujesz go do tekstu, zmienia tylko atrybuty takie, jak rodzina czcionek i rozmiar, pomijając wszystkie inne atrybuty znaku. Jeśli chcesz, aby inne atrybuty również były częścią stylu, dodaj je podczas edytowania stylu.

Następny styl

Style można nadawać automatycznie podczas pisania tekstu. Na przykład jeżeli projekt dokumentu zakłada, że po stylu o nazwie „tekst podstawowy” ma występować styl „tytuł 1”, to można ustawić opcję „Następny styl” w stylu „tytuł 1” na „tekst podstawowy”. Po wpisaniu akapitu, któremu nadano styl „tytuł 1”, naciśnięcie klawisza Enter lub Return rozpocznie nowy akapit ze stylem „tekst podstawowy”.

Posługując się menu kontekstowym podczas stosowania stylu do dwóch lub większej liczby akapitów, można wybrać, że pierwszemu akapitowi nadany zostanie styl macierzysty, a kolejnym — styl zdefiniowany w opcji Następny styl. (Zobacz Nadawanie stylów).

Aby wykorzystać funkcję Następny styl, podczas edytowania lub tworzenia stylu wybierz styl z menu Następny styl.

Jeff Witchel udostępnił samouczek wideo poświęcony użyciu funkcji Następny styl — Korzystanie z funkcji Następny styl.

Omówienie panelu Style

Użyj panelu Style znaku, aby utworzyć, nazwać i zastosować style znaku do tekstu wewnątrz paragrafu; użyj panelu Style paragrafu, aby utworzyć, nazwać i zastosować style paragrafu do wewnętrznych paragrafów. Style są zapisywane razem z dokumentem. Po każdym otwarciu tego dokumentu będą pojawiać się na panelu.

Kiedy zaznaczysz tekst lub umieścisz punktu wstawiania, każdy styl zastosowany do tego tekstu będzie podświetlony w którymkolwiek z paneli Style chyba, że styl ten jest w zwiniętej grupie stylu. Jeżeli zaznaczysz zakres tekstu zawierający wiele stylów, to w panelu Style nie jest wyróżniany żaden styl. Jeżeli zaznaczysz zakres tekstu, w którym zastosowano wiele stylów, to w panelu Style pojawi się informacja „(Mieszane)”.

Otwórz panel Style akapitowe

 1. Wybierz polecenie Tekst > Style akapitowe lub kliknij zakładkę Style akapitowe, która pojawia się domyślnie po prawej stronie okna aplikacji.

Otwórz panel Style znakowe

 1. Wybierz polecenie Tekst > Style znakowe lub kliknij zakładkę Style znakowe po prawej stronie okna aplikacji.

Dodawanie stylów akapitowych i znakowych

Jeżeli potrzebne style istnieją w innym dokumencie InDesign, InCopy lub procesora tekstu można je zaimportować do bieżącego dokumentu. Jeśli pracujesz nad samodzielnym wątkiem, możesz także definiować style znakowe i akapitowe w programie InCopy.

Definiowanie stylów akapitowych lub znakowych

 1. Aby oprzeć nowy styl na formatowaniu istniejącego tekstu, zaznacz ten tekst albo umieść w nim punkt wstawiania.

  Jeśli w panelu Style zaznaczono grupowanie, to nowy styl będzie częścią tej grupy.

 2. Wybierz polecenie Nowy styl akapitowy z menu panelu Style akapitowe albo polecenie Nowy styl znakowy z menu panelu Style znakowe.

 3. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę nowego stylu.

 4. W opcji Na podstawie wybierz styl, na którym oparty będzie tworzony styl.

  Uwaga:

  Opcja Na podstawie umożliwia łączenie ze sobą stylów w taki sposób, że zmiany w jednym stylu rozprzestrzeniają się na wszystkie style, które są na nim oparte. Domyślnie nowy styl jest oparty na ustawieniu [Brak stylu akapitowego] w przypadku stylów akapitowych lub [Żaden] w przypadku stylów znakowych, lub na stylu bieżąco zaznaczonego tekstu.

 5. W sekcji Następny styl (tylko w panelu Style akapitowe) wybierz styl, który będzie nadawany po bieżącym stylu w przypadku naciśnięcia klawisza Enter lub Return.

 6. Aby dodać skrót klawiaturowy, umieść punkt wstawiania w polu Skrót. Naciśnij klawisz Num Lock. Następnie przytrzymaj dowolną kombinację klawiszy Shift, Alt i Ctrl (Windows) lub Shift, Option i Command (Mac OS) i naciśnij klawisz cyfry na klawiaturze numerycznej. Definiując skróty klawiaturowe, nie można używać liter ani cyfr z klawiatury nienumerycznej. Jeśli klawiatura nie posiada klawisza Num Lock, skrótów klawiaturowych nie można dodać do stylów.

 7. Jeśli chcesz zastosować nowy styl do zaznaczonego tekstu, wybierz Zastosuj styl do zaznaczenia.

 8. Aby określić atrybuty formatowania, kliknij kategorię (np. Podstawowe formatowanie znakowe) po lewej stronie, a następnie ustaw opcje, które mają zostać dodane do stylu.
  Uwaga:

  Podając kolor znaku w oknie dialogowym Opcje stylu można utworzyć nowy kolor, dwukrotnie klikając pole wypełnienia lub obrys.

 9. W przypadku stylów znakowych atrybuty, które nie zostały określone, są pomijane; gdy dodaje się taki styl, tekst zachowuje formatowanie danego atrybutu wynikające ze stylu akapitowego. Aby usunąć ustawienia atrybutów ze stylu znakowego:

  • Z menu ustawień wybierz opcję (Pomiń).

  • W polu tekstowym usuń tekst opcji.

  • Kliknij w polu wyboru, aby pojawił się mały kwadrat (Windows) lub dywiz (-) (Mac OS).

  • Aby nadać kolor znakowi, przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij próbkę koloru.

 10. Po określeniu atrybutów formatowania kliknij przycisk OK.

Utworzone style pojawią się tylko w bieżącym dokumencie. Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, wówczas utworzone przez Ciebie style pojawią się we wszystkich nowych dokumentach.

Oprzyj styl akapitowy lub znakowy na innym stylu

Wiele projektów dokumentów wykorzystuje hierarchie stylów o podobnych atrybutach. Na przykład, tytuły i podtytuły używają tej samej czcionki. Poprzez tworzenie stylu podstawowego lub macierzystego można utworzyć zależności między podobnymi stylami. Gdy będziesz edytował styl macierzysty, zmienione zostaną również style potomne. Następnie możesz edytować style potomne, aby odróżnić je od stylu macierzystego.

Uwaga:

Aby utworzyć styl, który jest nieomal identyczny z innym stylem lecz nie pozostaje w relacji między elementem macierzystym a potomnym, użyj polecenia Powiel styl i następnie edytuj kopię.

 1. Utwórz nowy styl.
 2. W oknie dialogowym Nowy styl akapitowy albo Nowy styl znakowy wybierz styl macierzysty z menu Na podstawie. Nowy styl stanie się stylem potomnym.

  Domyślnie, nowy styl jest oparty na ustawieniu [Brak stylu akapitowego], [Żaden] lub na stylu bieżąco zaznaczonego tekstu.

 3. Określ formatowanie nowego stylu, które odróżnia go od jego stylu macierzystego. Można np. zmniejszyć nieco rozmiar czcionki w podtytule w porównaniu z czcionką używaną w tytułach (w stylu macierzystym).
Uwaga:

Aby wyczyścić zmiany wprowadzone w formatowaniu stylu potomnego i powrócić do ustawień stylu macierzystego, można nacisnąć przycisk Resetuj do podstaw. Powoduje to przywrócenie formatowania stylu potomnego na identyczne z jego stylem bazowym. Możesz wówczas wybrać nowe formatowanie. Podobnie, jeżeli zmieni się styl wybrany w opcji „Na podstawie” danego stylu potomnego, to definicja stylu potomnego zostanie uaktualniona zgodnie z definicją nowego stylu macierzystego.

Importowanie stylów z innych dokumentów

Style akapitowe i znaku można zaimportować do aktywnego dokumentu z innego dokumentu InDesign (w dowolnej wersji). Podczas importu możesz wybrać style do wczytania oraz zdecydować, jak program ma postąpić w przypadku, gdy wczytywany styl ma taką samą nazwę, jak styl istniejący już w dokumencie. Możesz także importować style z dokumentu InCopy.

Style akapitowe i znakowe z dokumentu InDesign lub InCopy można importować do samodzielnego dokumentu InCopy lub do zawartości InCopy powiązanej z programem InDesign. Użytkownik może wybrać style do wczytania oraz zdecydować, jak program ma postąpić w przypadku, gdy wczytywany styl ma taką samą nazwę, jak styl istniejący już w dokumencie.

Uwaga:

Jeśli importujesz style do dołączonej zawartości, nowe style są dodawane do dokumentu InDesign podczas uaktualniania zawartości. Styl o innej nazwie jest zastępowany przez styl InDesign tą samą nazwą.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu stylów akapitowych lub znakowych:
  • Z menu panelu Style wybierz polecenie Wczytaj style znakowe lub Wczytaj style akapitowe.

  • Aby wczytać zarówno style znakowe, jak i akapitowe, wybierz polecenie Wczytaj wszystkie style tekstu z menu panelu Style.

 2. Dwukrotnie kliknij dokument InDesign zawierający style, które mają być zaimportowane.
 3. Sprawdź, w oknie dialogowym Wczytaj style widoczny jest znak wyboru obok pozycji stylów do zaimportowania. Jeżeli istniejący styl ma taką samą nazwę, jak importowany styl, wybierz jedną z następujących opcji w sekcji Konflikt z istniejącym stylem, a następnie kliknij przycisk OK.

  Użyj definicji stylu przychodzącego

  Zastępuje on istniejący styl stylem wczytywanym i stosuje nowe atrybuty tego stylu do całego tekstu w bieżącym dokumencie, który sformatowano starym stylem. Definicje stylów przychodzących i istniejących wyświetlane są na dole okna dialogowego Wczytaj style, można je więc porównać.

  Automatyczna zmiana nazw

  Zmienia nazwę wczytywanego stylu. Na przykład, jeżeli w obu dokumentach istnieje styl „Podtytuł”, to nazwa wczytywanego stylu zostanie w bieżącym dokumencie zmieniona na „Podtytuł kopia”.

Style można wymieniać również za pomocą funkcji Księga. (Zobacz Synchronizowanie dokumentów księgi).

Mapowanie stylów do znaczników eksportu | CC, CS6, CS5.5

Znaczniki eksportu — wprowadzenie

Użyj Znakowania eksportu, aby zdefiniować sposób, w jaki tekst ze stylem programu InDesign ma być znakowany w formacie HTML, EPUB lub w oznakowanym pliku wyjściowym PDF.

Możesz również określić nazwy klas CSS, aby dodać je do eksportowanej zawartości. W eksporcie EPUB/HTML klasy CSS mogą być używane do rozróżniania drobnych różnic stylów. Nie trzeba wpisywać nazwy klasy. InDesign automatycznie generuje ją na podstawie nazwy stylu.

Nie można uzyskać podglądu Znakowania eksportu w układzie programu InDesign, ponieważ ma on wpływ jedynie na plik EPUB, HTML lub PDF.

Polecenie Edytuj wszystkie znaczniki eksportu pozwala zobaczyć i modyfikować odwzorowania w pojedynczym oknie dialogowym.

Definiowanie odwzorowań znaczników stylu

 1. Aby utworzyć mapowanie stylu, otwórz okno dialogowe Opcje stylu akapitowego, znakowego lub obiektu.
 2. Kliknij opcję Eksportowanie znaczników w lewym panelu i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz znacznik do odwzorowania w pliku wyjściowym EPUB lub HTML.

  • Określ klasę do odwzorowania w przypadku pliku wyjściowego EPUB lub HTML. Nazwy klas używane są do generowania definicji stylów znaczników domyślnych.

  • Aby dołączyć dany styl do pliku CSS, zaznacz pole wyboru Utwórz CSS. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, program nie utworzy pliku CSS dla danego stylu. Jeśli do dwóch lub większej liczby stylów przypisano tę samą klasę, podczas próby eksportu program InDesign wyświetli komunikat z ostrzeżeniem lub komunikat o błędzie. Ta opcja dostępna jest wyłącznie w programie InDesign.

  • Wybierz znacznik do odwzorowania w pliku wyjściowym PDF. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku stylów akapitowych.

Edycja wszystkich znaczników eksportu

Możesz zobaczyć lub zmodyfikować wszystkie znaczniki eksportu w pojedynczym oknie.

 1. Z menu panelu Style akapitowe, Style znakowe lub Style obiektu wybierz polecenie Edytuj wszystkie znaczniki eksportu.
 2. Kliknij opcję EPUB, HTML lub PDF.
 3. Kliknij znacznik odpowiadający danemu stylowi. Zostanie przekonwertowany na listę; wybierz nową wartość.

Konwertowanie stylów programu Word na style programu InDesign

W trakcie importu dokumentu Microsoft Word do programu InDesign lub InCopy można przypisać każdy styl użyty w dokumencie programu Word do stylu InDesign lub InCopy. Pozwoli to określić, za pomocą jakich stylów sformatować zaimportowany tekst. Obok każdego z zaimportowanych stylów dokumentu Word pojawia się ikona , która znika dopiero po zmodyfikowaniu tego stylu w programie InDesign lub InCopy.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Aby dodać dokument Worda do istniejącego tekstu InDesign lub InCopy wybierz z menu Plik > Umieść. Zaznacz pole Pokaż opcje importu i dwukrotnie kliknij dokument programu Word.

  • Aby otworzyć dokument programu Word w samodzielnym dokumencie InDesign uruchom program InCopy, wybierz z menu Plik > Otwórz a następnie dwukrotnie kliknij plik programu Word.

 2. Wybierz opcję Zachowaj style i formatowanie tekstu i tabel.
 3. Zaznacz opcję Dostosuj importowanie stylów i naciśnij przycisk Mapowanie stylów.
 4. W oknie dialogowym Mapowanie stylów zaznacz styl Word, a następnie wybierz jedną z opcji z menu w stylach InCopy. Możesz wybrać następujące opcje:
  • Jeżeli nie zachodzi konflikt nazw, wybierz opcję Nowy styl akapitowy, Nowy styl znakowy albo jeden z istniejących stylów InCopy.

  • Jeżeli zachodzi konflikt nazwy, wybierz opcję Zmień definicję stylu InCopy, aby sformatować importowany tekst za pomocą stylu Worda. Wybierz istniejący styl InCopy, aby sformatować zaimportowany tekst za pomocą stylu programu InCopy. Wybierz opcję Automatyczna zmiana nazw, aby zmienić nazwę stylu Worda.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Mapowanie stylów, a następnie jeszcze raz kliknij przycisk OK, aby zaimportować dokument.

Nadawanie stylów

Domyślnie nadanie stylu akapitowego nie usuwa istniejącego formatowania znaków lub akapitu ani żadnych stylów zastosowanych do części akapitu, chociaż istnieje opcja usuwania istniejącego formatowania podczas nadawania stylu. Jeżeli zaznaczony tekst używa stylu znakowego lub akapitowego, a oprócz niego także dodatkowego formatowania, które nie wchodzi w skład tego stylu, to w panelu obok nazwy zastosowanego stylu pojawia się znak plus (+). Takie dodatkowe formatowanie nazywa się przesłanianiem lub lokalnym formatowaniem.

Style znakowe usuwają lub zerują atrybuty typograficzne istniejącego tekstu, jeżeli atrybuty te zostały zdefiniowane w stylu.

Zastosuj styl znakowy

 1. Zaznacz znaki, do których ma zostać nadany styl.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij nazwę stylu znakowego w panelu Style znakowe.

  • Wybierz nazwę stylu znakowego z rozwijanej listy w panelu Sterowanie.

  • Naciśnij skrót klawiaturowy przypisany do tego stylu. Należy pamiętać o włączeniu klawisza Num Lock.

Nadaj styl akapitowy

 1. Kliknij w akapicie, któremu ma zostać nadany styl. Można też zaznaczyć całość lub część takich akapitów.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij nazwę stylu akapitowego w panelu Style akapitowe.

  • Wybierz nazwę stylu akapitowego z menu panelu Sterowanie.

  • Naciśnij skrót klawiaturowy przypisany do tego stylu. Należy pamiętać o włączeniu klawisza Num Lock.

 3. Jeśli w tekście pozostanie niewłaściwe formatowanie wówczas wybierz polecenie Wyczyść przesłonięcia z panelu Style akapitowe.

Nadaj serię stylów do wielu akapitów

Opcja Następny styl określa, jaki styl zostanie automatycznie nadany po naciśnięciu klawisza Enter lub Return w tekście o określonym stylu. Pozwala również zastosować różne style jednocześnie na wielu akapitach.

Załóżmy na przykład, że przy formatowaniu łamu gazety używamy trzech stylów: Tytuł, Podtytuł i Treść. Tytuł wyznacza Podtytuł jako następny styl, natomiast Podtytuł wyznacza Treść jako następny styl. Z kolei Treść podaje [Ten sam styl] w opcji Następny styl. Jeżeli zaznaczony zostanie cały artykuł, łącznie z tytułem, podtytułem i poszczególnymi akapitami, a następnie nadany zostanie styl Tytuł za pomocą specjalnego polecenia „Następny styl” z menu kontekstowego, to pierwszy akapit artykułu zostanie sformatowany stylem Tytuł; drugi akapit zostanie sformatowany stylem Podtytuł, a wszystkie pozostałe akapity zostaną sformatowane stylem Treść.

Przed i po nadaniu stylu z wyznaczoną opcją Następny styl.

 1. Zaznacz akapity, do których mają zostać nadane style.
 2. W panelu Style znakowe kliknij styl macierzysty prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS). Następnie wybierz polecenie Nadaj [Nazwa stylu], następny styl.

Jeżeli tekst zawiera przesłonięcia formatowania lub style znakowe, to menu kontekstowe pozwoli również usunąć takie przesłonięcia, style znakowe lub obie te funkcje.

Edytowanie stylów znakowych i akapitowych

Jedną z zalet stosowania stylów jest to, że po zmianie definicji stylu cały tekst sformatowany tym stylem jest uaktualniany zgodnie z nowymi atrybutami.

Uwaga:

Podczas edycji stylu w zawartości InCopy, która jest dołączona do dokumentu InDesign modyfikacje zostaną przesłonięte w czasie uaktualnienia dołączonej zawartości.

Edycja stylu przy użyciu okna dialogowego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby styl nie został nadany zaznaczonemu tekstowi kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij przytrzymując klawisz Control (Mac OS) nazwę stylu w panelu Style, a następnie wybierz polecenie Edytuj [nazwa stylu].

  • Dwukrotnie kliknij nazwę stylu w panelu Style albo zaznacz styl i wybierz polecenie Opcje stylu obiektu z menu panelu Style. Należy pamiętać, że czynność ta nadaje kliknięty styl całemu zaznaczonemu tekstowi lub ramce tekstowej; jeżeli nie jest zaznaczony żaden tekst ani ramka, styl ten staje się domyślnym stylem nowego tekstu.

 2. Zmień ustawienia w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmień definicję stylu na podstawie zaznaczonego tekstu

Po nadaniu stylu można przesłonić jego atrybuty. Jeżeli wprowadzone w ten sposób zmiany okażą się korzystne, to można zmienić definicję stylu w taki sposób, aby dopasować go do zmienionego tekstu.

Uwaga:

Podczas zmiany definicji stylu w zawartości InCopy, dołączonej do dokumentu InDesign modyfikacje zostaną przesłonięte w czasie uaktualnienia dołączonej zawartości.

 1. Używając narzędzia Tekst  zaznacz tekst sformatowany stylem, który ma zostać zmodyfikowany.
 2. Wprowadź zmiany w atrybutach znaku lub akapitu.
 3. Wybierz polecenie Redefiniuj styl z menu panelu stylów.

Usuwanie stylów znaków lub akapitowych

Podczas usuwania stylu możesz wybrać inny, zastępujący go styl, jak również zdecydować o zachowaniu formatowania. Podczas usuwania grupy stylów, usuwasz wszystkie style w obrębie grupy. Zaleca się pojedyncze zastępowanie stylów w grupie.

 1. Zaznacz nazwę stylu w panelu Style.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Usuń styl z menu panelu lub kliknij ikonę Usuń , znajdującą się na dole panelu.

  • Kliknij styl prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz z menu polecenie Usuń styl. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy usuwa się styl, nie nadając go tekstowi.

 3. W oknie dialogowym Usuń styl akapitowy, wybierz styl do zastąpienia.

  Jeżeli [Brak stylu akapitowego] ma zastąpić styl akapitowy lub [Brak] ma zastąpić styl znakowy, można zaznaczyć opcję Zachowaj formatowanie, aby pozostawić formatowanie tekstu, który używał tego stylu. Tekst zachowa formatowanie, ale nie będzie już związany ze stylem.

 4. Kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Aby usunąć wszystkie nieużywane style, wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane z menu panelu Style, a następnie kliknij ikonę Usuń. Gdy usuwa się styl nieużywany, program nie prosi o wybór stylu zastępczego.

Przesłanianie stylów znakowych i akapitowych

Po nadaniu stylu akapitowego style znakowe i inne wcześniej nadane atrybuty formatowania pozostają nienaruszone. Po zastosowaniu stylu możesz przesłonić dowolne jego ustawienia poprzez zastosowanie formatowania, które nie jest częścią tego stylu. Formatowanie tekstu, które nie wchodzi w skład jego stylu, nazywane jest przesłanianiem lub lokalnym formatowaniem. Po zaznaczeniu tekstu z przesłonięciem obok nazwy stylu pojawia się znak plus (+). W przypadku stylów znakowych przesłonięcie jest sygnalizowane tylko wtedy, gdy zastosowany atrybut wchodzi w skład stylu. Na przykład, jeżeli styl znakowy definiuje jedynie kolor tekstu, to zmiana rozmiaru czcionki w takim tekście nie zostanie zasygnalizowana jako przesłonięcie.

Podczas nadawania stylu można wyczyścić przesłonięcia formatowania i style znakowe. Można również usunąć przesłonięcia z akapitu, do którego już zastosowano styl.

Uwaga:

Jeżeli obok nazwy stylu pojawia się znak plus (+), można przytrzymać kursor nad stylem, aby wyświetlić opis atrybutów przesłonięcia.

Zachowanie lub usunięcie przesłonięcia podczas nadawania stylów akapitowych

 • Aby nadać styl akapitowy i zachować style znakowe, ale usunąć przesłonięcia, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij nazwę stylu w panelu Style akapitowe.
 • Aby nadać styl akapitowy i usunąć zarówno style znakowe, jak i przesłonięcia, przytrzymaj klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS) i kliknij nazwę stylu w panelu Style akapitowe.
Uwaga:

Można także kliknąć styl w panelu Style akapitowe prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz odpowiednie polecenie z menu kontekstowego. Menu to pozwala na wyczyszczenie przesłonięć, stylów znakowych lub obu tych funkcji podczas nadawania nowego stylu.

Znak wyróżnienia i przesłonięcie stylu akapitu 

Aby zidentyfikować wszystkie przesłonięcia stylów akapitowych i znakowych zastosowane w dokumencie, należy wykonać następujące czynności.

 1. Otwórz panel stylów akapitowych lub znakowych.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Kliknij ikonę Wyróżnienie przesłonięcia stylu .
  • Wybierz opcję Przełącz wyróżnienie przesłonięcia stylu z menu panelu.

Funkcja Wyróżnienie przesłonięcia stylu wskazuje wszystkie akapity lub przesłonięcia stylu znakowego zastosowane w dokumencie.

Uwaga:

Można powiązać skrót klawiaturowy z opcją Przełącz wyróżnienie przesłonięcia stylu w celu ułatwienia dostępu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dostosowywanie menu i skrótów klawiaturowych.

Czyszczenie przesłonięć stylu akapitowego

 1. Zaznacz tekst zawierający przesłonięcia. Można nawet zaznaczyć wiele akapitów z różnymi stylami.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Style akapitowe:
  • Aby usunąć formatowanie akapitowe i znakowe, kliknij ikonę Wyczyść przesłonięcia  lub wybierz polecenie Wyczyść przesłonięcia z panelu Style akapitowe.

  • Aby usunąć przesłonięcia znakowe, ale zachować przesłonięcia formatowania akapitu, przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij ikonę Wyczyść przesłonięcia.

  • Aby usunąć przesłonięcia na poziomie akapitu, ale zachować przesłonięcia znakowe, przytrzymaj klawisze Shift+Ctrl (Windows) lub Shift+Command (Mac OS) i kliknij ikonę Wyczyść przesłonięcia w panelu Style akapitowe.

  Uwaga:

  Wyczyszczenie przesłonięć powoduje usunięcie przesłonięć akapitowych z całego akapitu, nawet jeżeli zaznaczono tylko jego część. Przesłonięcia znakowe są usuwane tylko z zaznaczonego tekstu.

  Wyczyszczenie przesłonięć nie usuwa formatowania pochodzącego ze stylów znakowych. Aby usunąć formatowanie stylów znakowych, zaznacz tekst zawierający dany styl i kliknij opcję [Brak] w panelu Style znakowe.

Zerwanie powiązania między tekstem a jego stylem powoduje, że tekst zachowuje bieżące formatowanie. Jednak przyszłe zmiany stylu nie będą już wpływały na tekst, który został od niego odseparowany.

 1. Zaznacz tekst sformatowany stylem, który ma zostać odseparowany.
 2. Wybierz polecenie Zerwij łącze ze stylem z menu panelu Style.

Jeżeli w momencie wybrania polecenia Zerwij łącze ze stylem nie był zaznaczony żaden tekst, to nowo wpisywany tekst będzie używał takiego samego formatowania, jak zaznaczony styl, ale styl ten nie zostanie nadany do tekstu.

Konwersja punktorów i numeracji w stylach na tekst

Gdy utworzysz styl dodający punktory lub numerowanie akapitów mogą one zostać utracone jeśli tekst zostanie skopiowany lub wyeksportowany do innego programu. W celu uniknięcia tego problemu przekonwertuj styl punktów lub numerowanie na tekst.

Uwaga:

Jeśli konwertujesz punktory stylu w wątku InCopy powiązanym z układem InDesign zmiany mogą zostać przesłonięte w trakcie uaktualnienia zawartości w programie InDesign.

 1. Otwórz panel Style akapitowe i zaznacz styl z punktorami lub numeracją.
 2. Z menu panelu Style akapitowe wybierz polecenie Konwertuj „[style]” punktory i numerację na tekst.

Jeśli konwertujesz punktory i numerację na tekst w stylu na, którym oparty jest inny styl (styl macierzysty) wówczas punktory i numeracja w stylu potomnym są również konwertowane na tekst.

Przekonwertowanie numeracji na tekst powoduje, że w razie zmodyfikowania akapitów trzeba ręcznie uaktualniać numery.

Wyszukiwanie i zastępowanie stylów znakowych i akapitowych

Okno dialogowe Znajdź/Zastąp pozwala wyszukać wystąpienia konkretnego stylu i zastąpić go innym.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
 2. W sekcji Przeszukuj wybierz opcję Dokument, aby zamienić style w całym dokumencie.
 3. Pozostaw puste pola Znajdź i Zamień na. Jeśli na dole okna dialogowego nie są widoczne pola Znajdź format i Zamień format, kliknij opcję Więcej opcji.
 4. Kliknij pole Znajdź format, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia wyszukiwania formatu. W sekcji Opcje stylu zaznacz styl znakowy lub akapitowy, którego chcesz szukać, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij pole Zmień format, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia zmiany formatu. W sekcji Opcje stylu zaznacz zastępujący styl znakowy lub akapitowy, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij opcję Znajdź, a następnie przycisk Zmień, Zmień/Znajdź albo Zmień wszystkie, aby zastąpić styl.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto