Dodawanie tekstu do dokumentu

Tekst można dodawać do dokumentu, wpisując go lub wklejając, albo umieszczając tekst z aplikacji do edytowania tekstu. Jeżeli edytor tekstu obsługuje funkcje przeciągania i upuszczania, można także przeciągnąć tekst do ramek InDesign. W przypadku dużych bloków tekstu, wydajnym i uniwersalnym sposobem dodawania go do dokumentu jest polecenie Umieść. Program InDesign obsługuje wiele różnych formatów edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i plików tekstowych.

Wklejając lub umieszczając tekst, nie trzeba najpierw tworzyć ramki graficznej. Program InDesign zrobi to automatycznie.

Podczas umieszczania tekstu można zaznaczyć opcję Pokaż opcję importu. Pozwoli to określić, czy importowany tekst ma zachować swoje formatowanie i style. Przed wklejeniem tekstu można zaznaczyć opcję Wszystkie informacje lub Tylko tekst w oknie Preferencje obsługi schowka. Pozwala to określić, czy wklejany tekst zawiera informacje dotyczące próbek i stylów.

Uwaga:

Jeżeli tekst zaimportowany do dokumentu jest miejscami wyróżniony na różowo, zielono lub innym kolorem oznacza to, że prawdopodobnie włączone zostały opcje preferencji składu. Można to sprawdzić, otwierając sekcję Skład w oknie dialogowym Preferencje i oglądając opcje zaznaczone w sekcji Wyróżnij. Na przykład, wklejony tekst jest sformatowany niedostępnymi czcionkami zostanie wyróżniony na różowo.

Wpisywanie tekstu do dokumentu

 1. Aby umieścić punkt wstawiania w ramce tekstowej, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Tekst  i przeciągnij, aby utworzyć nową ramkę tekstową lub kliknij wewnątrz istniejącej ramki tekstowej.

  • Wybierz jedno z narzędzi do zaznaczania i dwukrotnie kliknij wewnątrz istniejącej ramki tekstowej. Automatycznie wybrane zostanie narzędzie Tekst.

 2. Rozpocznij wpisywanie.

Jeżeli na stronie wzorcowej utworzona została ramka tekstowa, przytrzymaj klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS) i kliknij w ramce na stronie dokumentu. W ten sposób na stronie dokumentu utworzona zostanie kopia ramki ze strony wzorcowej. Następnie można użyć narzędzia Tekst, aby dodać tekst w zaznaczonej ramce.

Wpisywanie tekstu w językach azjatyckich metodą liniową

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Typografia zaawansowana (Windows) albo InDesign > Preferencje > Typografia zaawansowana (Mac OS).
 2. Wybierz opcję Użyj wsadu liniowego dla tekstu nie łacińskiego, a następnie kliknij przycisk OK.

Znaki dwu- i czterobajtowe można wpisywać za pomocą systemowej metody wprowadzania. Metoda ta jest szczególnie użyteczna do wprowadzania znaków z języków azjatyckich.

Wstawianie tekstu zastępczego

Program InDesign może dodać tekst zastępczy (wypełniacz), który później można bez trudu zastąpić prawdziwym tekstem. Dodanie tekstu zastępczego pełniej odwzorowuje projekt dokumentu.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie i zaznacz przynajmniej jedną ramkę tekstową, albo wybierz narzędzie Tekst i kliknij w ramce tekstowej.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Wypełnij tekstem zastępczym.

Jeżeli do ramki powiązanej z innymi ramkami dodany zostanie tekst zastępczy, tekst zastępczy zostanie wstawiony na początku pierwszej ramki tekstowej (jeżeli wszystkie ramki są puste) lub na końcu istniejącego tekstu (jeżeli w powiązanych ramkach był już tekst).

Aby usunąć lub zastąpić tekst zastępczy, dwukrotnie kliknij dowolną ramkę w wątku, wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko, a następnie usuń tekst.

Uwaga:

Tekst służący jako „wypełniacz” można zmienić. Aby wykonać taką edycję, utwórz plik tekstowy, zawierający wybrany tekst, nazwij go Placeholder.txt i zapisz w folderze aplikacji.

Wklejanie tekstu

Jeśli kursor nie jest umieszczony w ramce tekstowej w trakcie wklejania tekstu do programu InDesign, to program utworzy nową ramkę tekstową. Jeśli punkt wstawienia jest umieszczony w ramce tekstowej, to tekst zostanie wklejony do tej ramki. Jeśli w trakcie wklejania istnieje jakiś zaznaczony tekst, to wklejany tekst zastąpi tekst zaznaczony.

Wklejanie tekstu z innej aplikacji

 1. Aby zachować formatowanie tekstu i informacje dotyczące stylów i znaczników indeksowania, otwórz panel Obsługa schowka w oknie dialogowym Preferencje i zaznacz opcję Wszystkie informacje w sekcji Wklejanie. Aby usunąć te elementy i inne atrybuty formatowania podczas wklejania, zaznacz opcję Tylko tekst.
 2. Wytnij lub skopiuj tekst w innej aplikacji lub w dokumencie programu InDesign.
 3. Można zaznaczyć tekst lub kliknąć w ramce tekstowej. W przeciwnym wypadku nowy tekst zostanie wklejony we własną ramkę.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Wklej. Jeżeli wklejony tekst nie zawiera całego formatowania, to można spróbować zmienić ustawienia w oknie dialogowym Opcje importu dla plików RTF.

  • Wybierz polecenie Edycja > Wklej bez formatowania (opcja Wklej bez formatowania jest niedostępna, jeżeli tekst z innej aplikacji jest wklejany po zaznaczeniu opcji Tylko tekst, dostępnej w preferencjach Obsługi schowka).

Uwaga:

Można także przeciągnąć tekst z innej aplikacji do dokumentu InDesign, a także wstawić plik tekstowy lub plik edytora tekstu do dokumentu programu InDesign bezpośrednio z Eksploratora systemu Windows aplikacji Finder systemu Mac OS. Tekst zostanie dodany w nowej ramce. Przeciąganie z wciśniętym klawiszem Shift usuwa formatowanie. Opcja wybrana w sekcji Obsługa schowka okna dialogowego Preferencje decyduje o tym, czy zachowywane są informacje dotyczące znaczników i próbek.

Automatyczne dostosowywanie odstępów podczas wklejania tekstu

Podczas wklejania tekstu program InDesign może automatycznie dodać lub usunąć spacje, zależnie od kontekstu. Na przykład, jeżeli wytnie się słowo i wklei między dwoma innymi słowami, program InDesign doda spację przed i za tym słowem. Jeżeli natomiast wklei się to słowo na końcu zdania, przed kropką, to program InDesign nie doda tam spacji.

Uwaga:

Ta funkcja służy przede wszystkim do pracy z tekstem łacińskim. Ponadto funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dla tekstu łacińskiego, który ma być wklejony, został ustawiony język łaciński w panelu Typografia.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InDesign > Preferencje > Tekst (Mac OS).
 2. Zaznacz opcję Automatycznie dostosuj odstępy przy wycinaniu i wklejaniu słów, a następnie kliknij przycisk OK.

Przeciąganie tekstu

Pracując w edytorze wątków lub w widoku Układ, można przeciągnąć tekst myszą i upuścić w innym miejscu. Można nawet przeciągać tekst z edytora wątków do okna układu (i na odwrót), a także do niektórych okien dialogowych, np. Znajdź/Zastąp. Przeciągnięcie tekstu z wątku zablokowanego lub pobranego do edycji powoduje, że tekst ten jest kopiowany, a nie przenoszony. Podczas przeciągania można również skopiować tekst lub utworzyć nową ramkę tekstową.

Jeff Witchel udostępnił samouczek wideo demonstrujący działanie przeciągania i upuszczania - Korzystanie z przeciągania i upuszczania tekstu w programie InDesign.

 1. Aby włączyć funkcję przeciągania i upuszczania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InDesign > Preferencje > Tekst (Mac OS), a następnie zaznacz opcję Włącz w widoku układu, opcję Włącz w edytorze wątków (InDesign) lub opcję Włącz w widoku Galeria/Wątek (InCopy). Na koniec kliknij przycisk OK.
 2. Zaznacz tekst, który ma zostać przeniesiony lub skopiowany.
 3. Umieść kursor nad zaznaczonym tekstem, aż zmieni się w ikonę przeciągania  i przeciągnij tekst.

  Podczas przeciągania zaznaczony tekst pozostaje na miejscu, ale pojawia się pionowy pasek wskazujący, gdzie tekst ten znajdzie się po zwolnieniu przycisku myszy. Pionowy pasek pojawi się w każdej ramce tekstową, nad którą przeciągnie się kursor myszy.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby upuścić tekst w nowym miejscu, umieść pionowy pasek tam, gdzie ma się znaleźć tekst, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  • Aby przeciągnąć tekst do nowej ramki, po rozpoczęciu przeciągania przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), a następnie zwolnij przycisk myszy przed zwolnieniem klawisza.

  • Aby przeciągnąć tekst bez formatowania, wciśnij klawisz Shift po rozpoczęciu przeciągania, a następnie zwolnij przycisk myszy przed zwolnieniem klawisza.

  • Aby skopiować tekst, po rozpoczęciu przeciągania przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a następnie zwolnij przycisk myszy przed zwolnieniem klawisza.

Uwaga:

W trakcie operacji można stosować także kombinacje tych klawiszy. Na przykład, aby skopiować niesformatowany tekst do nowej ramki, wciśnij klawisze Alt+Shift+Ctrl (Windows) lub Option+Shift+Command (Mac OS) po rozpoczęciu przeciągania.

Jeżeli wokół upuszczonego tekstu nie ma właściwych odstępów, zaznacz opcję Automatycznie dostosuj odstępy przy wycinaniu i wklejaniu słów, która znajduje się w oknie dialogowym preferencji tekstu.

Umieszczanie (importowanie) tekstu

Przy umieszczaniu pliku tekstowego lub arkusza danych można określić opcje opisujące formatowanie importowanego tekstu.

 1. (Opcjonalnie) Aby utworzyć łącza do plików, które są umieszczane, kliknij opcję Obsługa plików w oknie dialogowym Preferencje i zaznacz opcję Tworzenie łączy przy umieszczaniu plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.

  Zaznaczenie tej opcji utworzy łącze z umieszczanym plikiem. Panel Łącza może być używana do uaktualniania i ponownego przyłączania plików lub usuwania łączy. Jeśli jednak dołączony tekst zostanie sformatowany w programie InDesign, to po uaktualnieniu łącza formatowanie może nie zostać zachowane. Jeśli opcja ta jest wyłączona, zaimportowane pliki tekstowe i arkusza kalkulacyjne są osadzane (a nie przyłączane).

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeżeli dla umieszczanego tekstu ma zostać utworzona nowa ramka tekstowa, sprawdź, czy nigdzie nie jest aktywny punkt wstawiania i czy nie został zaznaczony żaden tekst ani ramka.

  • Aby dodać tekst do ramki, wybierz narzędzie Tekst  i zaznacz tekst lub umieść punkt wstawiania.

  • Aby zastąpić zawartość istniejącej ramki, wybierz jedno z narzędzi do zaznaczania i zaznacz tę ramkę. Jeżeli ramka jest częścią wątku, na ekranie pojawi się załadowany kursor tekstu.

  Uwaga:

  Jeżeli przypadkowo zastąpi się w ten sposób plik tekstowy lub grafikę, wybierz polecenie Edycja > Cofnij zastępowanie, a następnie kliknij i przeciągnij, aby utworzyć ramkę tekstową.

 3. Wybierz polecenie Plik > Umieść.
 4. Jeżeli importowany tekst ma zastąpić zawartość zaznaczonej ramki, zaznaczony tekst lub zostać dodany do ramki tekstowej w punkcie wstawiania, zaznacz opcję Zastąp wybrany element. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że importowany plik będzie wlewany w nową ramkę.
 5. Zaznacz pole Pokaż opcje importu, a następnie dwukrotnie kliknij plik, który ma zostać zaimportowany.
 6. Ustaw opcje importowania, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeżeli nie wyznaczono wcześniej istniejącej ramki, mającej przyjąć tekst, to kursor zmieni się w załadowaną ikonę tekstową, pozwalającą wlać tekst w miejscu kliknięcia lub przeciągnięcia.

Uwaga:

Umieszczona ramka tekstowa może zostać przekonwertowana na zwykłą ramkę tekstową lub siatkę ramki, w zależności od ustawień w panelu Wątek. Aby określić kierunek pisania dla ramki, można wybrać opcję Tekst > Kierunek pisania > Poziomy lub pionowy. Gdy tekst jest umieszczany w siatce ramki, wartości domyślne dokumentu ustawione w narzędziu Siatka mają zastosowanie w przypadku siatki ramki. W razie potrzeby zastosuj formatowanie siatki.

Jeśli na ekranie monitora pojawi się komunikat o braku wymaganego filtra, można umieścić plik z innej aplikacji tekstowej lub innej wersji programu Microsoft ®Word (np. Word 6). Otwórz plik w jego aplikacji źródłowej i zapisz w formacie RTF, który zachowuje większość informacji dotyczących formatowania.

Jeśli importowany dokument programu Microsoft Excel wyświetla w komórkach czerwone kropki, dostosuj rozmiar komórek lub atrybuty tekstu, tak aby zawartość była widoczna. Plik może być także umieszczony w tekście z tabulatorami bez formatowania, który zostanie potem przekonwertowany na tabelę.

Informacje o filtrach importowania

Program InDesign importuje z plików tekstowych większość atrybutów formatowania znaku i akapitu, ale ignoruje większość informacji o układzie strony, takich jak ustawienia marginesów i kolumn (które można skonfigurować w programie InDesign). Miej na uwadze, że:

 • Program InDesign importuje wszystkie informacje o formatowaniu określone w aplikacji do przetwarzania tekstu poza ustawieniami funkcji niedostępnych w InDesign.

 • Program InDesign dodaje zaimportowane style do listy stylów dokumentu. Obok zaimportowanych stylów pojawia się ikona dysku . (Zobacz Konwertowanie stylów programu Word na style programu InDesign).

 • Opcje importowania można wyświetlić, zaznaczając opcję Pokaż opcje importu w oknie dialogowym Umieść. Są one także wyświetlane podczas importowania pliku z programu Excel. Jeżeli opcja Pokaż opcje importu nie jest zaznaczona, program InDesign stosuje ostatnio użyte opcje importu podobnego typu dokumentu. Ustawione opcje obowiązują, dopóki się ich nie zmieni.

 • Jeżeli program InDesign nie może znaleźć filtra rozpoznającego plik po jego typie lub rozszerzeniu, wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy. W systemie Windows najlepsze rezultaty można uzyskać, stosując dla plików do importu standardowe rozszerzenia (takie jak .doc, .docx, .txt, .rtf, .xls, .xlsx). Czasami trzeba otworzyć plik w oryginalnej aplikacji i zapisać go w innym formacie, jak np. RTF lub Czysty tekst.

Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania plików, zobacz plik PDF ReadMe — Filtry dostępny pod adresem www.adobe.com/go/lr_indesignfilters_cs5_pl.

Opcje importowania dokumentów Microsoft Word i RTF

Jeżeli podczas umieszczania pliku Word lub pliku RTF zaznaczono opcję Pokaż opcje importu, można ustawić następujące opcje:

Tekst spisu treści

Importuje spis treści jako część tekstu wątku. Pozycje te są importowane jako zwykły tekst.

Tekst indeksu

Importuje indeks jako część tekstu wątku. Pozycje te są importowane jako zwykły tekst.

Przypisy dolne

Importuje przypisy dolne programu Word. Przypisy dolne i odwołania do nich są zachowywane, ale ich numeracja zmienia się zgodnie z ustawieniami przypisów określonymi w dokumencie. Jeśli przypisy dolne programu Word nie zostaną poprawnie zaimportowane, spróbuj zapisać dokument Word w formacie RTF i zaimportować plik RTF.

Przypisy końcowe

Importuje przypisy końcowe jako część tekstu i umieszcza je na końcu wątku.

Użyj cudzysłowów typograficznych

Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').

Usuń style i formatowanie z tekstu i tabel

Usuwa z importowanego tekstu (w tym również tekstu z tabel) atrybuty formatowania, takie jak czcionka, krój i kolor. Jeżeli opcja jest włączona, style akapitowe i grafika w wierszu nie są importowane.

Zachowaj przesłonięcia lokalne

Jeśli style i formatowanie ma być usunięte z tekstu i tabel, można zaznaczyć opcję Zachowaj przesłonięcia lokalne, aby zachować formatowanie znaków (np. pogrubiony lub pochylony), nadane fragmentom akapitu. Wyłączenie tej opcji pozwoli usunąć całe formatowanie.

Konwertuj tabele na

Jeżeli wybrano opcję usuwania stylów i formatowania z tekstu i tabel, można przekonwertować tabele na podstawowe, niesformatowane tabele, albo na niesformatowany tekst rozdzielany tabulatorami.

Aby zaimportować niesformatowany tekst i sformatowane tabele, zaimportuj tekst bez formatowania, a potem wklej tabele z programu Word do programu InDesign.

Zachowuj style i formatowanie z tekstu i tabel

Zachowuje formatowanie dokumentu programu Word w dokumentach programu InDesign lub InCopy. Inne opcje z sekcji Formatowanie pozwalają określić sposób zachowania stylów i formatowania.

Ręczne końce strony

Określa zasady formatowania końca stron dokumentu programu Word w aplikacjach InDesign i InCopy. Zaznaczenie opcji Zachowaj końce strony powoduje, że używane są te same podziały na strony, co w programie Word; można także wybrać opcję Konwertuj na zakończenia kolumny lub Bez dzielenia.

Importuj grafikę w wierszu

Zachowuje grafikę w wierszu z dokumentu programu Word w programie InDesign.

Importuj nieużywane style

Importuje wszystkie style z dokumentu programu Word, nawet jeżeli nie zostały one zastosowane w tekście.

Konwertuj punktowanie i numerowanie do tekstu

Importuje symbole punktowania i numery jako rzeczywiste znaki. Dzięki temu jest zachowywany wygląd akapitu. Niemniej, w przypadku list numerowanych, zmiana zawartości listy nie powoduje automatycznej aktualizacji numerów.

Przeglądaj zmiany

Wybór tej opcji sprawia, że w dokumencie programu InDesign pojawiają się znaczniki śledzenia zmian z dokumentu programu Word. W programie InDesign zmiany można przeglądać w Edytorze wątków.

Automatycznie importuj style

Importuje style z dokumentu programu Word do dokumentu programu InDesign lub InCopy. Pojawienie się żółtego trójkąta ostrzegawczego w sekcji Konflikty nazw stylów oznacza, że przynajmniej jeden styl akapitowy lub styl znaków z dokumentu programu Word ma taką samą nazwę, jak styl istniejący w programie InDesign.

Sposób rozwiązania tych konfliktów nazw określa się, wybierając jedną z opcji z menu Konflikty stylów znakowych oraz z menu Konflikty stylów akapitowych. Wybór opcji Użyj definicji stylu programu InDesign powoduje, że importowany tekst zostanie sformatowany zgodnie ze stylem istniejącym w programie InDesign. Wybór opcji Zmień definicję stylu programu InDesign powoduje, że importowany tekst zostanie sformatowany zgodnie ze stylem programu Word, a ponadto zmianie ulegnie tekst w programie InDesign, sformatowany stylem o tej nazwie. Wybór opcji Auto-zmiana nazwy powoduje, że nazwy importowanych stylów Worda zostaną zmienione. Na przykład, jeśli w programach InDesign i Word istnieją style o nazwie Podtytuł, to po włączeniu opcji Automatyczna zmiana nazw zaimportowany styl programu Word zmieni nazwę na Podtytuł_wrd_1.

Uwaga:

Program InDesign konwertuje style akapitowe i style znaków. Nie konwertuje natomiast stylów list wypunktowanych lub numerowanych.  

Dostosuj importowanie stylów

Umożliwia skorzystanie z okna Odwzorowanie stylów, gdzie można wybrać styl istniejący w programie InDesign, który ma być użyty dla każdego ze stylów programu Word w importowanym dokumencie.

Zapisz predefiniowane ustawienia

Zapisuje bieżące opcje importowania plików Worda, aby można było wykorzystać je w przyszłości. Należy ustawić opcje importowania, kliknąć przycisk Zapisz ustawienia, wpisać nazwę i kliknąć przycisk OK. Przy importowaniu kolejnego stylu z programu Word będzie można wybrać zapisany w ten sposób zestaw ustawień z menu Ustawienie. Aby wybrany zestaw ustawień służył jako domyślne opcje przy importowaniu dokumentów z programu Worda, można kliknąć przycisk Ustaw jako domyślne.

Opcje importu plików tekstowych

Jeżeli podczas umieszczania pliku tekstowego zaznaczono opcję Pokaż opcje importu, można ustawić następujące opcje:

Zestaw znaków

Określa w języku komputerowym zestaw znaków, np. ANSI, Unicode UTF8 lub Windows CE, którego użyto do utworzenia tego pliku tekstowego. Domyślnym wyborem jest zestaw znaków odpowiadający domyślnemu językowi i platformie ustawionymi w programie InDesign lub InCopy.

Określa w języku komputerowym zestaw znaków, np. ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS lub Chinese Big 5, którego użyto do utworzenia tego pliku tekstowego. Domyślnym wyborem jest zestaw znaków odpowiadający domyślnemu językowi i platformie ustawionymi w programie InDesign lub InCopy.

Platforma

Określa, czy plik został utworzony w systemie Windows, czy Mac OS.

Ustaw słownik na

Określa słownik, jakiego będzie używał importowany tekst.

Dodatkowe końce wiersza

Określa metodę importowania dodatkowych końców akapitów. Można wybrać opcje Usuń na końcu każdego wiersza lub Usuń pomiędzy akapitami.

Zastąp

Zastępuje podaną liczbę spacji tabulatorem.

Użyj cudzysłowów typograficznych

Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').

Opcje importu plików Microsoft Excel

Podczas importowania plików z programu Microsoft Excel można ustawić następujące opcje:

Arkusz

Określa, który arkusz ma zostać zaimportowany.

Widok

Określa, czy importować zapisany widok własny lub dostosowany, czy też ignorować widoki.

Zakres komórek

Umożliwia podanie zakresu komórek. Zakres definiuje się przy użyciu dwukropka (:), na przykład A1:G15. Jeżeli w arkuszu istnieją nazwane zakresy, to ich nazwy pojawią się w menu Zakres komórek.

Importuj ukryte komórki niezapisane w widoku

Dołącza wszystkie komórki sformatowane w arkuszu Excela jako ukryte.

Tabela

Określa sposób, w jaki informacje z arkusza kalkulacyjnego prezentowane są w dokumencie.

Sformatowana tabela

Program InDesign próbuje zachować formatowanie obowiązujące w programie Excel; mimo to mogą nie zostać utrzymane formatowania tekstu w poszczególnych komórkach. Jeśli arkusz został połączony, a nie osadzony, to uaktualnienie łącza spowoduje nadpisanie przez program InDesign wszelkich dotychczasowych formatowań tabeli.

Niesformatowana tabela

Tabela jest importowana bez formatowania z arkusza. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, do zaimportowanej tabeli można zastosować styl tabeli. Jeśli tekst sformatowany jest za pomocą stylów akapitowych i znakowych, formatowanie zostaje zachowane nawet po uaktualnieniu łącza do arkusza.

Niesformatowany tekst tabulowany

Tabela jest importowana w postaci tekstu tabulowanego, który w programach InDesign i InCopy można przekonwertować na zwykłą tabelę.

Formatowany tylko raz

Program InDesign zachowuje wstępnie formatowanie obowiązujące w programie Excel. Jeśli arkusz jest połączony, a nie osadzony, to po zaktualizowaniu łącza zmiany w formatowaniu arkusza zostaną zignorowane w połączonej tabeli. Opcja nie jest dostępna w programie InCopy.

Styl tabeli

W importowanym dokumencie jest stosowany określony styl tabeli. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono opcję Niesformatowana tabela.

Wyrównanie komórki

Określa wyrównanie komórek w importowanym dokumencie.

Dołącz grafiki w wierszu

Zachowuje grafikę w wierszu z dokumentu programu Excel w programie InDesign.

Liczba miejsc po przecinku do załączenia:

Określa liczbę miejsc po przecinku w pozycjach arkusza kalkulacyjnego.

Użyj cudzysłowów typograficznych

Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').

Opcje importu tekstu oznakowanego

Używając formatu tekstu oznakowanego, można importować (lub eksportować) plik tekstowy zdolny do wykorzystania funkcji formatowania programu InDesign. Pliki oznakowane to pliki tekstowe zawierające informacje opisujące formatowanie, jakie ma zastosować program InDesign. Odpowiednio oznakowany plik może opisywać niemal wszystkie cechy formatowania, jakie mogą się pojawić w wątku programu InDesign, łącznie z atrybutami na poziomie akapitu, atrybutami na poziomie znaku i znakami specjalnymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat określania znaczników, zobacz plik Tekst oznaczony PDF, dostępny na stronie www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_pl (PDF).

Jeżeli podczas importowania pliku oznakowanego zaznaczono opcję Pokaż opcje importu w oknie dialogowym Umieść, dostępne są następujące opcje:

Użyj cudzysłowów typograficznych

Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').

Usuń formatowanie tekstu

Usuwa z importowanego tekstu atrybuty formatowania, takie jak czcionka, krój i kolor.

Rozwiąż konflikt stylów tekstowych za pomocą

Określa, który styl znakowy lub akapitowy ma zostać zastosowany w przypadku konfliktu między stylem z importowanego pliku a stylem z dokumentu programu InDesign. Opcja „Definicja publikacji” powoduje, że używana będzie definicja stylu już istniejąca w dokumencie InDesign. Wybór opcji „Definicja pliku oznakowanego” spowoduje, że używany będzie styl zdefiniowany w tekście oznakowanym.

Przed umieszczeniem wyświetl listę znaczników powodujących problemy

Wyświetla listę nierozpoznanych znaczników. Jeżeli lista ta się pojawi, można anulować lub kontynuować importowanie. Jeżeli wybierze się kontynuowanie, wygląd importowanego pliku może odbiegać od oczekiwań.

Zapisywanie opcji importu programu Word lub formatu RTF jako ustawień predefiniowanych

 1. Podczas umieszczania pliku programu Word lub w formacie RTF upewnij się, że opcja Pokaż opcje importu jest zaznaczona i wybierz Otwórz.
 2. Określ wybrane ustawienia w oknie dialogowym Opcje importu.
 3. Kliknij opcję Zapisz predefiniowane ustawienia, wpisz dla nich nazwę i kliknij przycisk OK.
 4. (Opcja dodatkowa) Kliknij opcję Ustaw jako domyślne, aby użyć tych ustawień do każdego importowanego pliku tego typu.

Można potem wybrać własne ustawienie predefiniowane z menu Ustawienia predefiniowane, w oknie Opcje importu przy otwieraniu pliku w formacie Word lub RTF.

Importowanie dokumentów z usługi Buzzword

Buzzword to internetowy edytor tekstu, który pozwala użytkownikom tworzyć i przechowywać pliki tekstowe na serwerze internetowym. Używając programu InDesign CS5, można importować i eksportować tekst z dokumentów usługi Buzzword.

Podczas importowania dokumentu usługi Buzzword tworzone jest łącze URL do dokumentu Buzzword na serwerze. Po zaktualizowaniu dokumentu usługi Buzzword poza programem InDesign możesz użyć panelu Łącza, aby zaktualizować wersję zaimportowaną w programie InDesign. Wykonanie tej czynności wymazuje jednak wszelkie zmiany wprowadzone w tekście usługi Buzzword w programie InDesign.

Uwaga:

Aplikacja Acrobat.com Buzzword dostępna jest tylko w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść z usługi Buzzword.

 2. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do usługi CS Live, należy kliknąć przycisk Zaloguj, podać adres e-mail i hasło, a następnie kliknąć Zaloguj.

  Po zalogowaniu się okno dialogowe Umieść dokumenty usługi Buzzword wyświetla listę dokumentów usługi Buzzword, które możesz zaimportować.

 3. Wybierz jeden lub więcej dokumentów, które chcesz importować lub wklej adres URL dokumentu usługi Buzzword w pole Wklej adres URL.

 4. Wybierz dowolną z następujących opcji, a następnie kliknij OK.

  Pokaż opcje importowania

  Jeśli wybierzesz tę opcję, przed umieszczeniem pliku pojawi się okno dialogowe Opcje importu usługi Buzzword.

  Zastąp wybrany element

  Wybierz tą opcję, aby zastąpić aktualnie zaznaczony w dokumencie obiekt.

  Łącze do dokumentu

  Wybierz tą opcję, aby utworzyć łącze pomiędzy dokumentem usługi Buzzword, a umieszczonym tekstem. Jeśli utworzysz łącze i zaktualizujesz dokument usługi Buzzword, panel Łącze wskaże, że plik ten został zaktualizowany. Jeśli zaktualizujesz łącze, tekst w programie InDesign zostanie zaktualizowany. Zmiany formatowania wprowadzone do tego tekstu w programie InDesign zostaną jednak utracone.

 5. W przypadku zaznaczenia opcji Pokaż opcje importu, określ ustawienia w oknie dialogowym Opcje importu usługi Buzzword.

  To okno dialogowe zawiera większość opcji, które można znaleźć w oknie dialogowym Opcje importowania dokumentów RTF. Zobacz Opcje importowania dokumentów Microsoft Word i RTF. Usługa Buzzword nie posiada obecnie funkcji stylów, zatem w chwili obecnej żadna z opcji stylów nie działa.

 6. Mając wczytany kursor tekstowy, kliknij i przeciągnij, aby utworzyć ramkę tekstową.

Tekst umieszczany w programie InDesign domyślnie nie jest przyłączany z oryginalnego pliku. Przed umieszczeniem pliku można zaznaczyć opcję Twórz łącza podczas umieszczania plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych w preferencjach Obsługa plików. Wówczas nazwa umieszczonego pliku tekstowego pojawi się w panelu Łącza. Panel Łącza umożliwia uaktualnianie pliku i zarządzanie nim. Po uaktualnieniu przyłączonego pliku tekstowego wszystkie zmiany edycyjne i formatowanie wprowadzone w programie InDesign zostaną utracone. Ze względu na to ryzyko, przyłączone pliki tekstowe nie są automatycznie uaktualniane po zmianie pliku oryginalnego. Możesz jednak łatwo użyć panelu Łącza, aby uaktualnić zawartość lub odłączyć (osadzone) pliki.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować tę zmianę do konkretnego dokumentu, otwórz ten dokument.

  • Aby zastosować te zmianę do każdego z nowo tworzonych dokumentów, zamknij wszystkie dokumenty.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików (Windows) lub InDesign > Preferencje > Obsługa plików (Mac OS).
 3. Aby utworzyć łącza dla umieszczanych plików, zaznacz opcję Tworzenie łączy przy umieszczaniu plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli opcja jest włączona, panel Łącza może być używany do uaktualniania i ponownego przyłączania plików lub usuwania łączy. Gdy opcja ta jest wyłączona, pliki tekstowe są osadzane (a nie przyłączane).

Uwaga:

Aby odłączyć (osadzony) połączony plik tekstowy, wybierz plik w panelu Łącza, a następnie wybierz polecenie Odłącz od z menu panelu Łącza.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online