Sposoby ponownego wykorzystania grafiki i tekstu

Program InDesign oferuje kilka różnych sposobów ponownego wykorzystania grafiki i tekstu.

Urywki

Urywek jest plikiem zawierającym obiekty i opisującym ich położenie względem siebie na stronie lub na stronach widzących. (Zobacz Korzystanie z zajawek).

Biblioteki obiektów

Biblioteka obiektów umożliwia wygodne przechowywanie elementów takich jak logotypy, panele boczne lub inne powtarzające się elementy. (Zobacz Korzystanie z bibliotek obiektów).

Szablony

Szablon to dokument zawierający zastępczy tekst i grafikę. (Zobacz Zastosowanie szablonów dokumentu).

Korzystanie z urywków

Urywek jest plikiem obsługującym obiekty i opisującym ich położenie względem siebie na stronie lub na stronach widzących. Urywki pozwalają na wygodne umieszczanie i ponowne korzystanie z obiektów na stronie. Urywki można tworzyć poprzez zapisanie obiektów w pliku urywka, który opatrzony jest rozszerzeniem .IDMS (w poprzednich wersjach programu InDesign używane było rozszerzenie .INDS). Podczas umieszczania pliku urywka w InDesign możesz określić, czy obiekty umieszczane są w ich oryginalnym położeniu, czy w miejscu kliknięcia. Urywki mogą być umieszczane nie tylko na dysku twardym, ale też w Bibliotece obiektów i w Adobe Bridge.

Podczas umieszczania urywków, w ich zawartości zachowywane są powiązania z warstwami. Gdy urywek zawiera definicje zasobów i definicje te są obecne także dokumencie, do którego jest kopiowany, to urywek używa definicji zasobów z dokumentu.

Urywki tworzone w programie InDesign CS5 można otwierać w programie InDesign CS4, ale nie w żadnej wcześniejszej wersji tego programu.

Tworzenie urywków

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Używając jednego z narzędzi zaznaczania, zaznacz przynajmniej jeden obiekt i wybierz polecenie Plik > Eksportuj. Z menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS) wybierz opcję Urywek InDesign. Wpisz nazwę dla pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Używając narzędzia do zaznaczania, zaznacz przynajmniej jeden obiekt i przeciągnij zaznaczenie na pulpit. Utworzony zostanie plik urywka. Zmień nazwę pliku.

  • Zaznacz jeden lub więcej obiektów, a następnie przeciągnij zaznaczenie do panelu Mini Bridge. Utworzony zostanie plik urywka. Zmień nazwę pliku.

  • Przeciągnij element z widoku struktury na pulpit.

Dodawanie urywków do dokumentu

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść.
 2. Zaznacz jeden lub kilka plików urywka (*.IDMS lub *.INDS).
 3. Kliknij kursorem wczytanego urywka w miejscu gdzie ma pojawić się lewy górny róg urywka.

  Jeśli punkt wstawiania został umieszczony w ramce tekstowej, urywek zostanie umieszczony w tekście jako zakotwiczony obiekt.

  Po umieszczeniu urywka, wszystkie obiekty pozostają zaznaczone. Położenie obiektów można dopasować, przeciągając je w żądane miejsce.

 4. Jeśli wczytano więcej niż jeden urywek, przewiń i kliknij kursorem wczytanego urywka, aby umieścić pozostałe.

Uwaga:

Możesz też przeciągnąć plik urywka z pulpitu do dokumentu InDesign i kliknąć w miejscu gdzie ma pojawić się lewy górny róg urywka.

Wybór metody umieszczania urywków

Zamiast umieszczać obiekty urywków w miejscu kliknięcia na stronie, można umieszczać je w ich oryginalnym położeniu. Na przykład, ramka tekstowa znajdująca się na środku strony podczas przetwarzania w część urywka, może pojawiać się w tym samym miejscu, gdy umieszczany jest jako urywek.

 1. W preferencjach Obsługa plików z menu Położenie w wybierz opcję Oryginalna lokalizacja, aby zachować oryginalną lokalizację obiektów w urywkach. Z menu Położenie w wybierz opcję Położenie kursora, aby umieścić urywki według miejsca kliknięcia strony.

Uwaga:

Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby nadpisać ustawienia położenia wybrane w preferencjach obsługi plików. Na przykład, aby po wybraniu opcji Umieść na pozycji kursora wstawić obiekty w ich oryginalnym położeniu, kliknij kursorem wczytanego urywka na stronie, przytrzymując jednocześnie wciśnięty klawisz Alt/Option.

Korzystanie z bibliotek obiektów

Biblioteki obiektów pomagają w porządkowaniu najczęściej używanych obrazów, tekstów i stron. Do biblioteki można dodawać także linie pomocnicze miarki, siatki, narysowane kształty i obrazy zgrupowane. Można tworzyć dowolną liczbę bibliotek - na przykład, można tworzyć różne biblioteki obiektów do różnych projektów lub dla różnych klientów.

Podczas sesji roboczej można otworzyć tyle bibliotek obiektów, na ile pozwoli pamięć systemu. Biblioteki obiektów można udostępniać użytkownikom z różnych serwerów i wykorzystywać na różnych platformach, jednak z każdej z bibliotek może w danym momencie korzystać tylko jedna osoba. Jeżeli biblioteka obiektów zawiera pliki tekstowe, czcionki wykorzystywane w tych plikach muszą być dostępne i aktywne na wszystkich systemach, które będą korzystały z biblioteki.

Po dodaniu do biblioteki elementu strony, na przykład obrazu, program InDesign zachowuje wszystkie atrybuty, które zostały zaimportowane lub nadane. Na przykład, jeżeli doda się obraz z dokumentu InDesign do biblioteki obiektów, jego kopia w bibliotece będzie zawierała także informacje o łączach, dzięki czemu będzie można ją uaktualnić po zmianie pliku na dysku.

Jeżeli usunie się obiekt z dokumentu InDesign, jego miniaturka będzie nadal widoczna w panelu biblioteki, a wszystkie informacje o łączu pozostaną nienaruszone. Jeżeli przeniesie się lub usunie obiekt oryginalny, to przy następnym umieszczeniu tego obiektu w dokumencie z panelu biblioteki, obok jego nazwy w panelu Łącza pojawi się ikona łącza brakującego.

Obiekty w bibliotece można rozpoznawać i wyszukiwać według tytułu, daty dodania do biblioteki lub według słów kluczowych. Można także upraszczać widok biblioteki, sortując pozycje i wyświetlając ich podzbiory. Na przykład, można ukryć wszystkie obiekty poza plikami EPS.

Biblioteka obiektów w panelu Biblioteka
Biblioteka obiektów w panelu Biblioteka

A. Miniaturka i nazwa obiektu B. Przycisk Informacje o pozycji biblioteki C. Przycisk Pokaż podzbiór biblioteki D. Przycisk Nowa pozycja biblioteki E. Przycisk Usuń pozycję biblioteki 

Podczas dodawania obiektu do biblioteki obiektów InDesign zapisuje automatycznie wszystkie atrybuty strony, tekstu i obrazu, a także utrzymuje korelacje między obiektami biblioteki a innymi elementami strony w następujący sposób:

 • Elementy zgrupowane w dokumencie InDesign i przeciągnięte na panel Biblioteka pozostaną zgrupowane również po przeciągnięciu poza panel.

 • Tekst zachowuje swój format.

 • Style akapitowe i znakowe oraz style obiektów, które mają takie same nazwy jak style w dokumencie docelowym, są konwertowane na te style dokumentu docelowego; natomiast te, które mają inne nazwy, są dodawane do dokumentu.

 • Oryginalne warstwy obiektu są zachowywane, jeżeli włączono opcję Wklejanie z zapamiętaniem warstwy w menu panelu Warstwy.

Tworzenie biblioteki obiektów

Biblioteka obiektów występuje na dysku jako plik o określonej nazwie. Podczas tworzenia biblioteki określa się miejsce, w którym ma być ona przechowywana. Po otwarciu biblioteki pojawia się ona jako panel, którą można zgrupować z innymi panelami; natomiast nazwa biblioteki obiektów pojawia się na zakładce panelu. Zamknięcie biblioteki obiektów usuwa ją z bieżącej sesji, jednak nie usuwa pliku.

Do biblioteki można szybko dodawać lub usuwać z niej obiekty, zaznaczone elementy strony lub całe strony elementów. Można także dodawać lub przenosić obiekty między dwiema bibliotekami.

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy > Biblioteka.
 2. W oknie dialogowym Biblioteki CC można określić, czy nadal korzystać z bibliotek obiektów programu InDesign, czy użyć bibliotek CC do organizowania i przeglądania wszystkich zasobów oraz do uzyskiwania do nich dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Biblioteki Creative Cloud — współpraca, synchronizacja i udostępnianie zasobów.

 3. Wskaż położenie i nazwę biblioteki, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Należy pamiętać, że podana nazwa stanie się nazwą zakładki panelu biblioteki.

Otwieranie istniejącej biblioteki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Jeżeli w bieżącej sesji bibliotekę była już otwierana i nie została zamknięta, wybierz plik biblioteki z menu Okno

  • Jeżeli biblioteka nie została jeszcze otwarta, wybierz polecenie Plik > Otwórz, a następnie wybierz pożądaną bibliotekę, lub kilka bibliotek. W systemie Windows pliki bibliotek występują z rozszerzeniem INDL. Program InDesign konwertuje nowo otwarte biblioteki z poprzednich wersji programu do nowego formatu biblioteki; zostaniesz poproszony o zapisanie tych bibliotek pod nową nazwą.

Zamykanie biblioteki

 1. Kliknij kartę biblioteki, która ma zostać zamknięta.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Wybierz polecenie Zamknij bibliotekę z menu panelu Biblioteka.

  • Z menu Okno wybierz nazwę biblioteki.

Usuwanie biblioteki

 1. Zarówno narzędzie Eksplorator (Windows), jak i Finder (Mac OS) pozwala na usunięcie biblioteki poprzez przeciągnięcie jej pliku do kosza. W systemie Windows pliki bibliotek posiadają rozszerzenie INDL.

Dodawanie do biblioteki strony lub obiektu

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Przeciągnij jeden lub kilka obiektów z okna dokumentu na aktywny panel biblioteki.

  • Zaznacz co najmniej jeden obiekt w oknie dokumentu i kliknij przycisk Nowa pozycja biblioteki w panelu Biblioteka.

  • Zaznacz co najmniej jeden obiekt w oknie dokumentu i wybierz polecenie Dodaj obiekt z menu panelu Biblioteka.

  • Z menu panelu Biblioteka wybierz polecenie Dodaj elementy na stronie [numer] jako odrębne obiekty, aby dodać wszystkie obiekty jako odrębne pozycje bibliotek.

  • Z menu panelu Biblioteka wybierz polecenie Dodaj elementy na stronie [numer], aby dodać wszystkie obiekty jako jedną pozycję biblioteki.

  • Przeciągnij pozycję z panelu Struktura do aktywnego panelu Biblioteka.

Uwaga:

Jeżeli podczas wykonywania powyższych czynności przytrzyma się klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przy dodawaniu obiektu do biblioteki pojawi się okno dialogowe Informacja o obiekcie.

Dodawanie obiektu z biblioteki do dokumentu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Przeciągnij obiekt z panelu Biblioteka do okna dokumentu.

  • Zaznacz obiekt w panelu Biblioteka i wybierz polecenie Umieść obiekt z menu. Obiekty umieszczane za pomocą tej metody zachowują swoje oryginalne współrzędne.

  • Przeciągnij element XML na element nadrzędny w panelu Struktura lub na stronę.

Zarządzanie biblioteką obiektów

Korzystając z panelu Biblioteka obiektów można zarządzać obiektami.

Uaktualnianie obiektu biblioteki nową pozycją

 1. W oknie dokumentu zaznacz element, który ma zostać dodany do panelu Biblioteka.
 2. W panelu Biblioteka zaznacz obiekt, który ma zostać zastąpiony. Następnie wybierz polecenie Uaktualnij pozycję biblioteki z menu panelu.

Kopiowanie lub przesuwanie obiektu z jednej biblioteki do innej

 1. Wyciągnij zakładkę panelu jednej z bibliotek z grupy paneli Bibliotek. Spowoduje to rozdzielenie grupy, dzięki czemu obie biblioteki będą widoczne jednocześnie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Aby skopiować obiekt z jednej biblioteki do innej, przeciągnij pozycję z jednej karty w panelu Biblioteka na inną kartę.

  • Aby przesunąć obiekt z jednej biblioteki do innej, trzymając naciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągnij pozycję z jednej karty w panelu Biblioteka na inną kartę.

Usuwanie obiektu z biblioteki

 1. Zaznacz obiekt w panelu Biblioteka i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Usuń pozycję biblioteki.

  • Przeciągnij pozycję przeznaczaną do usunięcia na przycisk Usuń pozycję biblioteki.

  • Wybierz polecenie Usuń obiekt z menu panelu Biblioteka.

Zmiana sposobu wyświetlania biblioteki obiektów

Biblioteka obiektów może wyświetlać obiekty jako miniaturki lub jako listę tekstową. Ponadto można sortować miniaturki lub listę tekstową według nazwy, wieku lub typu obiektu. Widok listy tekstowej i opcje sortowania są szczególnie przydatne w sytuacji, gdy skatalogowano wiele obiektów.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności.
  • Aby wyświetlić obiekty jako miniaturki, wybierz polecenie Widok miniaturek lub Powiększony widok miniaturek z menu panelu Biblioteka.

  • Aby wyświetlić obiekty jako listę tekstową, wybierz polecenie Widok listy z menu panelu Biblioteka.

  • Aby uporządkować obiekty, wybierz polecenie Sortuj obiekty z menu panelu Biblioteka, a następnie wskaż sposób sortowania.

Wyświetlanie wszystkich obiektów

 1. Wybierz polecenie Pokaż wszystko z menu panelu Biblioteka.

Wyświetlanie, dodawanie lub edycja informacji bibliotecznych

W przypadku dużych lub licznych bibliotek obiektów można skatalogować informacje biblioteczne, wykorzystując nazwę, typ lub słowa w opisie obiektów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Biblioteka:
  • Kliknij dwukrotnie dowolny obiekt.

  • Zaznacz obiekt i kliknij przycisk Informacje o obiekcie biblioteki.

  • Zaznacz obiekt i wybierz polecenie Informacje o obiekcie z menu panelu Biblioteka.

 2. Stosownie do potrzeb wyświetl lub zmień opcje Nazwa, Rodzaj, lub Opis obiektu, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyszukiwanie obiektów w bibliotece

Podczas wyszukiwania obiektów wszystkie obiekty poza rezultatami wyszukiwania są ukrywane. Funkcji wyszukiwania można zatem używać także do wyświetlania lub ukrywania poszczególnych kategorii obiektów. Na przykład, można wyświetlić tylko obiekty, których nazwa zawiera słowo „gwiazdka”.

 1. Wybierz polecenie Pokaż podzbiór z menu panelu Biblioteka lub kliknij przycisk Pokaż podzbiór biblioteki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Aby przeszukać wszystkie obiekty w bibliotece, zaznacz opcję Przeszukaj całą bibliotekę.

  • Aby przeszukać tylko obiekty wyświetlone w danym momencie w bibliotece (uzupełniając poprzednie wyszukiwanie), zaznacz opcję Przeszukaj obecnie wyświetlone pozycje.

 3. Wybierz kategorię z pierwszego menu w sekcji Parametry.
 4. W drugim menu wskaż, czy kategoria wybrana z pierwszego ma być zawarta w wyszukiwaniu czy też z niego wyłączona.
 5. Po prawej stronie drugiego menu wpisz słowo lub frazę, która ma zostać wyszukana w podanej kategorii.
 6. Aby dodać kryteria wyszukiwania, kliknij przycisk Więcej możliwości (do pięciu razy). Każde naciśnięcie dodaje jeden warunek wyszukiwania. Aby usunąć kryteria wyszukiwania, kliknij przycisk Mniej możliwości. Każde naciśnięcie przycisku usuwa jeden warunek wyszukiwania.
 7. Aby wyświetlić tylko te obiekty, które spełniają kryteria wyszukiwania, zaznacz opcję Uwzględnij wszystkie. Aby wyświetlić obiekty które spełniają co najmniej jedno kryterium, zaznacz opcję Uwzględnij dowolne.
 8. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Uwaga:

Aby ponownie wyświetlić wszystkie obiekty, wybierz polecenie Pokaż wszystkie z menu panelu Biblioteka.

Migrowanie zasobów biblioteki obiektów do bibliotek CC

Biblioteki Creative Cloud ułatwiają organizowanie, przeglądanie i uzyskiwanie dostępu do zasobów projektowych. W programie InDesign można używać bibliotek CC zamiast bibliotek obiektów.

Uwaga:

Program InDesign wciąż obsługuje biblioteki obiektów.

Program InDesign umożliwia migrację zasobów biblioteki obiektów do bibliotek CC.

 1. W panelu biblioteki obiektów kliknij przycisk Migruj, aby przenieść wszystkie zasoby z bieżącej biblioteki.

  Można także można zaznaczyć wiele zasobów w bibliotece, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję migrowania zaznaczonych zasobów.

 2. W oknie dialogowym Migruj zasoby wybierz opcję migrowania zasobów do nowej lub istniejącej biblioteki Creative Cloud.

Więcej informacji na temat bibliotek CC można znaleźć w sekcji Biblioteki Creative Cloud — współpraca, synchronizacja i udostępnianie zasobów.

Biblioteki Creative Cloud — współpraca, synchronizacja i udostępnianie zasobów
Biblioteki Creative Cloud — współpraca, synchronizacja i udostępnianie zasobów
Biblioteki Creative Cloud — współpraca, synchronizacja i udostępnianie zasobów

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online