Biblioteki Cloud Creative — informacje

Biblioteka Creative Cloud jest zbiorem zasobów projektowych. Do Biblioteki Creative Cloud można dodawać różne rodzaje zasobów projektowych. Biblioteki CC w programie InDesign obsługują następujące zasoby: Kolory, Motywy kolorystyczne, Style akapitowe, Style znakowe i Grafiki

Uwaga:

Zasoby Style pędzli i style warstw nie są obsługiwane w programie InDesign.

Do czego służy Biblioteka Creative Cloud?

Biblioteki Creative Cloud ułatwiają organizowanie, przeglądanie i uzyskiwanie dostępu do zasobów projektowych. Można na przykład stworzyć Bibliotekę Creative Cloud zawierającą wszystkie najczęściej używane komponenty w danym projekcie.

 • Zbieraj. Zbieraj komponenty z różnych dokumentów i projektów.
 • Organizuj. Kategoryzuj komponenty w bibliotekach, które ułatwią obieg pracy i tworzenie projektów.
 • Współpracuj. Udostępniaj innym użytkownikom zasoby i komponenty ze swoich bibliotek. Zezwalaj innym użytkownikom na pracę nad elementami znajdującymi się w udostępnionych przez Ciebie bibliotekach lub udostępniaj je większej liczbie użytkowników.
 • Zarządzaj, przeglądaj i miej dostęp. Używaj komponentów na wielu komputerach i w różnych narzędziach. Na przykład w programach InDesign, Photoshop lub Illustrator.
 • Używaj ponownie. Używaj komponentów wielokrotnie, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz.

Omówienie panelu Biblioteki

Panel Biblioteki CC
Panel Biblioteki CC

A. Rozwijane Biblioteki Creative Cloud B. Pokazywanie elementów jako ikon C. Wyświetlanie elementów na liście D. Dodawanie zasobów E. Status postępu/synchronizacji F. Usuwanie zasobów G. Zasoby 

Biblioteki Creative Cloud są wyświetlane w panelu Biblioteki CC w programie InDesign. Jeśli biblioteki zostaną utworzone na różnych komputerach, ale z wykorzystaniem tego samego identyfikatora Adobe ID, to zasoby i biblioteki będą widoczne w panelu Biblioteki CC na wszystkich komputerach.

Użyj panelu Biblioteki CC, aby:

 • tworzyć i przeglądać Biblioteki Creative Cloud, używać ich, zmieniać ich nazwy i usuwać je;
 • dodawać, usuwać i edytować zasoby lub zmieniać ich nazwy w Bibliotece Creative Cloud;
 • sortować i przeglądać zasoby w Bibliotece Creative Cloud.

Praca z Biblioteką Creative Cloud

Otwieranie panelu Biblioteki

Aby otworzyć panel Biblioteki CC:

 • Kliknij polecenie Okno > Biblioteki CC.

Tworzenie Bibliotek Creative Cloud

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij menu rozwijane znajdujące się w panelu Biblioteki, a następnie wybierz pozycję Utwórz nową bibliotekę.
  • Kliknij prawy górny róg panelu Biblioteki, aby rozwinąć wysuwane menu, a następnie wybierz opcję Utwórz nową bibliotekę.
 2. Wprowadź nazwę i kliknij Utwórz.

Usuwanie Biblioteki Creative Cloud

 1. Wybierz bibliotekę z menu rozwijanego panelu Biblioteki.

 2. Rozwiń menu wysuwane, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Zmiana nazwy biblioteki Creative Cloud

 1. Wybierz bibliotekę z menu rozwijanego panelu Biblioteki.

 2. Rozwiń menu wysuwane, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Uwaga:

Można migrować zasoby z biblioteki obiektów programu InDesign do nowych lub istniejących bibliotek Creative Cloud. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Migrowanie zasobów biblioteki obiektów do bibliotek CC.

Praca z zasobami biblioteki

Kolory

Uwaga:

Najedź wskaźnikiem na dostępny zasób koloru, aby wyświetlić jego nazwę i zapis heksadecymalny koloru.

Dodawanie kolorów z obiektów w dokumencie

 1. Wybierz tekst lub obiekt w bieżącym dokumencie.

 2. Aby dodać kolor obrysu do Biblioteki CC, kliknij ikonę Dodaj kolor obrysu w panelu Biblioteki CC.

  Uwaga:

  Ikona Dodaj kolor obrysu jest aktywna tylko wtedy, gdy do wybranego obiektu lub tekstu zastosowano obrys.

 3. Aby dodać kolor wypełnienia do Biblioteki CC, kliknij ikonę Dodaj kolor wypełnienia w panelu Biblioteki CC.

Kolory są dodawane jako próbki do kategorii Kolory w panelu Biblioteki CC.

Dodawanie próbek koloru z panelu Próbki

 1. Otwórz panel Próbki (Okno > Kolor > Próbki).

 2. Zaznacz próbkę lub próbki w panelu.

  Aby dodać wszystkie próbki danego typu w grupie do bieżącej Biblioteki CC, wybierz nazwę Grupy w panelu Próbki:

  • Proces (CMYK, RGB, Lab)
  • Punkt (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA itp.
 3. Kliknij Dodaj wybraną próbkę do bieżącej Biblioteki CC .

  Uwaga:

  Po dodaniu próbek w danej grupie przycisk Dodaj wybraną próbkę do bieżącej Biblioteki CC jest aktywny tylko wtedy, gdy dana grupa zawiera co najmniej jedną z obsługiwanych próbek:

  • Proces (CMYK, RGB, Lab)
  • Punkt (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA itp.

Próbki są dodawane do kategorii Kolory w panelu Biblioteki CC.

Po wybraniu grupy wszystkie obsługiwane próbki z grupy zostaną dodane do bieżącej biblioteki.

Dodawanie motywów kolorów do Biblioteki CC

 1. Wygeneruj motyw kolorystyczny z obrazu w bieżącym dokumencie za pomocą narzędzia Motyw kolorystyczny.

  Szczegółowe informacje dotyczące generowania motywów kolorystycznych z obrazów w dokumentach programu InDesign można znaleźć na stronie Generowanie motywów kolorystycznych za pomocą narzędzia Motyw kolorystyczny.

 2. W opcjach narzędzia Motyw kolorystyczny kliknij przycisk Dodaj ten motyw do bieżącej Biblioteki CC .

Motywy obrazu są dodawane do kategorii Motywy kolorystyczne w panelu Biblioteki CC.

Dodawanie kolorów z Biblioteki CC lub motywów kolorów do panelu Próbki

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy co najmniej jeden kolor albo motyw kolorów w panelu Biblioteki CC.

 2. Wybierz opcję Dodaj do próbek lub Dodaj motyw do próbek z menu kontekstowego.

Stosowanie kolorów do obiektów i tekstu w dokumencie

 1. Wybierz obiekt lub tekst w aktywnym dokumencie programu InDesign.

 2. Kliknij kolor w bibliotece w panelu Biblioteki CC (kolor zostanie zastosowany w aktywnej prewce (wypełnienie lub obrys)).

 3. Aby zastosować wypełnienie kolorem, kliknij kolor prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Ustaw kolor.

Uwaga:

Za pomocą prewki określ, jaki kolor został zastosowany do właściwości wypełnienia lub obrysu obiektu lub tekstu.

Edycja kolorów w Bibliotece CC

 1. W panelu Biblioteki CC kliknij kolor prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Edytuj.

 2. Wybierz kolor przy pomocy okna dialogowego Próbnik kolorów, a następnie kliknij OK.

Style akapitowe i znakowe

Można dodawać style akapitowe lub znakowe programu InDesign do Bibliotek CC, a następnie udostępniać je pomiędzy dokumentami, urządzeniami i użytkownikami. Można dodawać style akapitowe lub znakowe z tekstu w dokumencie, z paneli Akapit lub Typografia lub z okien dialogowych Nowy styl znakowy lub Nowy styl akapitowy. 

Uwaga:

Zmieniono nazwę stylów tekstowych, a zasoby z kategorii Style tekstowe są teraz dostępne w kategorii Style znakowe.

Dodawanie stylów akapitowych lub znakowych z tekstu w dokumencie

 1. Wybierz tekst (z bieżącego dokumentu), na którym zastosowano styl akapitowy lub znakowy i który chcesz dodać do bieżącej Biblioteki CC.

 2. Kliknij Dodaj styl akapitowy  lub Dodaj styl znakowy  w panelu Biblioteki CC.

Styl akapitowy lub znakowy jest dodawany odpowiednio do kategorii Style akapitowe lub Style znakowe w panelu Biblioteki CC.

Dodawanie stylów akapitowych lub znakowych z paneli Style akapitowe lub Style znakowe

 1. Otwórz panel Style znakowe lub Style akapitowe:

  • Okno > Style > Style znakowe
  • Okno > Style > Style akapitowe
 2. Wybierz co najmniej jeden styl w panelu.

  Aby dodać wszystkie style w grupie do bieżącej Biblioteki CC, wybierz nazwę Grupy w panelu Style akapitowe lub Style znakowe:

 3. Kliknij Dodaj wybrany styl do bieżącej Biblioteki CC .

Wybrane style akapitowe lub znakowe są dodawane do kategorii Style akapitowe lub Style znakowe w panelu Biblioteki CC.

Po wybraniu grupy wszystkie style akapitowe lub znakowe zostaną dodane do bieżącej biblioteki.

Dodawanie stylów akapitowych lub znakowych z paneli Nowy styl akapitowy lub Nowy styl znakowy

 1. Otwórz panel Style znakowe lub Style akapitowe:

  • Okno > Style > Style znakowe
  • Okno > Style > Style akapitowe
 2. W menu wysuwanym wybierz Nowy styl znakowy lub Nowy styl akapitowy.

 3. W oknie dialogowym Nowy styl znakowy lub Nowy styl akapitowy określ opcje, aby utworzyć nowy styl.

  Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Dodawanie stylów znakowych i akapitowych.

 4. Zaznacz opcję Dodaj do Biblioteki CC i wybierz żądaną Bibliotekę CC z rozwijanej listy lub opcję Utwórz nową bibliotekę.

 5. Kliknij OK, aby utworzyć nowy styl i jednocześnie dodać go do wybranej Biblioteki CC.

Nowo utworzony styl akapitowy lub znakowy jest dodawany odpowiednio do kategorii Style akapitowe lub Style znakowe w panelu Biblioteki CC.

Stosowanie jednego stylu akapitowego lub znakowego z Biblioteki CC do tekstu w dokumencie

 1. Wybierz obiekt tekstowy w aktywnym dokumencie programu InDesign.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl w wybranej Bibliotece CC i wybierz opcję Zastosuj styl akapitowy lub Zastosuj styl znakowy.

Style znakowe i Style akapitowe zastosowane z panelu Biblioteki CC są dodawane jako style do odpowiednich paneli w programie InDesign.

Dodatkowo zachowane zostaną wszystkie hierarchie stylów. Dla przykładu rozważmy sytuację, w której Styl akapitowy 2 został oparty na Stylu akapitowym 1 i miał zagnieżdżony Styl znakowy 1. W tym przypadku Styl akapitowy 1 i Styl znakowy 1 zostaną dodane do odpowiednich paneli. Natomiast Styl akapitowy 2 zostanie dodany do panelu Style akapitowe.

Uwaga:

Jeśli styl znakowy lub akapitowy nie ma powiązanej czcionki na komputerze lokalnym, w panelu Biblioteki CC, w prawym dolnym rogu miniaturki stylu zostanie wyświetlona ikona ostrzegawcza.

Dodawanie stylów z Biblioteki CC do paneli Akapit lub Typografia

 1. Wybierz co najmniej jeden styl akapitowy lub styl znakowy w panelu Biblioteki CC.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane style i wybierz pozycję Dodaj do stylów akapitowych lub Dodaj do stylów znakowych.

Grafika

Dodawanie grafiki z dokumentu

 1. Przeciągnij i upuść zasób InDesign z dokumentu do panelu Biblioteki CC.

  Możesz też kliknąć zasób InDesign w dokumencie, a następnie kliknąć pozycję Dodaj grafikę  w panelu Biblioteki CC.

Zasób zostaje dodany do kategorii Grafika w panelu Biblioteki CC jako urywek InDesign.

Możesz także dodać grafikę z Adobe Stock do Biblioteki CC programu InDesign. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Używanie aplikacji Adobe Stock w programie InDesign.

Umieszczanie grafiki w Bibliotece CC za pomocą metody „przeciągnij i upuść” lub menu otwieranego prawym kliknięciem myszy

 1. Przeciągnij i upuść grafikę z panelu Biblioteki CC do dokumentu.

  Uwaga:

  Jeśli przeciągniesz i upuścisz grafikę, zostanie ona domyślnie umieszczona jako grafika połączona. Aby umieścić ją jako grafikę osadzoną, przeciągnij i upuść, naciskając klawisz Alt.

  Aby umieścić co najmniej jedną grafikę w dokumencie, kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę w panelu Biblioteki CC i wybierz opcję:

  Umieść kopię

  Umieść zasób InDesign jako urywek lub by osadzić grafikę z innej aplikacji Creative Cloud (np. Photoshop lub Illustrator).

  Umieść połączoną

  Umieść grafikę z innej aplikacji Creative Cloud (np. Photoshop lub Illustrator) jako grafikę połączoną w bibliotece.

  Uwaga:

  Nie można umieścić zasobu InDesign jako grafiki połączonej w dokumencie, więc opcja Umieść połączoną jest niedostępna, jeśli kliknięto prawym przyciskiem myszy zasób InDesign.

 2. W przypadku użycia menu otwieranego prawym kliknięciem myszy w celu umieszczenia co najmniej jednej grafiki, grafiki zostaną dodane do modułu umieszczania.

  Użyj modułu umieszczania, aby umieścić wybraną grafikę w dokumencie.

Umieszczanie grafiki w Bibliotece CC za pomocą opcji menu Umieść z Bibliotek CC

 1. Wybierz Plik > Umieść z Bibliotek CC.

  Panel Biblioteki CC jest filtrowany, aby wyświetlać tylko kategorię Grafika.

 2. Kliknij grafikę, a następnie kliknij polecenie Umieść.

  Zasób zostanie dodany do modułu umieszczania w programie InDesign.

 3. Użyj modułu umieszczania, aby umieścić grafikę w dokumencie.

Jeśli umieścisz w dokumencie grafikę połączoną, grafika pojawi się w panelu Łącza programu InDesign.

Ikona po prawej stronie każdej grafiki w panelu Łącza wskazuje na to, czy grafika jest połączona  czy osadzona .

Aby zlokalizować połączoną grafikę w panelu Biblioteki CC, kliknij grafikę prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż w Bibliotekach CC.

Możesz też zaznaczyć grafikę i wybrać Pokaż w Bibliotekach CC z menu wysuwanego panelu Łącza.

Edycja zasobów InDesign w Bibliotece CC

 1. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz Edytuj lub kliknij zasób dwukrotnie.

  Zasób zostanie otwarty w oknie dokumentu InDesign.

 2. Dokonaj wymaganych zmian i zapisz zasób.

  Zasób zostanie dodany do modułu umieszczania w programie InDesign.

  Zmiany zostają odzwierciedlone w zasobie w Bibliotece CC.

Grafika umieszczona w dokumentach InDesign może być ponownie połączona z grafiką w Bibliotece CC. Umieszczoną grafikę można również ponownie połączyć z plikiem grafiki na komputerze lokalnym.

 1. Aby ponownie połączyć grafikę z grafiką w Bibliotece CC, kliknij grafikę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Łącz ponownie z Bibliotekami CC.

  Możesz też zaznaczyć grafikę i wybrać Łącz ponownie z Bibliotekami CC z menu wysuwanego panelu Łącza.

 2. Aby ponownie połączyć z lokalnym plikiem grafiki, kliknij grafikę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Łącz ponownie.

  Możesz też zaznaczyć grafikę i wybrać polecenie Łącz ponownie z menu wysuwanego panelu Łącza.

Dodawanie i udostępnianie zasobów tekstowych

Możesz dodać obiekty tekstowe z danego dokumentu do biblioteki Creative Cloud, a następnie udostępnić je innym użytkownikom, niezależnie od użytej aplikacji. Zasoby tekstowe w bibliotece zachowują style znakowe/akapitowe i inne pierwotnie zastosowane atrybuty. Możesz ponownie użyć tych zasobów tekstowych w bibliotekach w dokumentach programu InDesign lub Illustrator.

Jeśli do obiektu tekstowego zastosowano efekty i określono jego wygląd, aby je zachować, należy dodać obiekt do biblioteki jako zasób graficzny.

Dodawanie zasobu tekstowego

W aktywnym dokumencie programu InDesign wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Wybierz obiekt tekstowy, kliknij prawym przyciskiem myszy  w panelu Biblioteki CC, wybierz opcję Tekst z menu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 • Przeciągnij obiekt tekstowy do panelu Biblioteki CC. Domyślnie zasób jest dodawany jako zasób tekstowy do biblioteki Creative Cloud.
 • Aby dodać obiekt tekstowy jako zasób graficzny, naciśnij klawisz Control (w systemie Windows)/Command (w systemie Mac) podczas przeciągania zaznaczenia do panelu Biblioteki CC.
 • Zaznacz tekst wewnątrz ramki tekstowej, kliknij prawym przyciskiem myszy  w panelu Biblioteki CC, wybierz opcję Tekst z menu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Spowoduje to dodanie tylko zaznaczonego tekstu.
 • Umieść kursor tekstowy wewnątrz dowolnej ramki tekstowej, kliknij prawym przyciskiem myszy  w panelu Biblioteki CC, wybierz opcję Tekst z menu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Spowoduje to również dodanie kompletnego wątku do powiązanych ramek.

Korzystanie z zasobu tekstowego w dokumencie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy zasób tekstowy w panelu Biblioteki CC i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Umieść powiązany: tworzy łącze w panelu Łącza, które jest utrzymywane z zasobem biblioteki CC. Każda aktualizacja zasobu powoduje aktualizację powiązanego zasobu tekstowego w dokumencie. Ponadto zachowuje bez zmian informacje o sposobie wyświetlania tekstu, wraz ze stylem znakowym/akapitowym.
  • Umieść kopię: nie tworzy łącza, a wszelkie aktualizacje zasobu tekstowego biblioteki CC nie powodują aktualizacji zasobu tekstowego w dokumencie. Informacje o sposobie wyświetlania pozostają bez zmian, wraz ze stylem znakowym/akapitowym.
  • Umieść bez stylów: umieszczany jest tylko tekst, bez łączy ani informacji o sposobie wyświetlania.
 • Umieść kursor tekstowy wewnątrz ramki tekstowej, kliknij prawym przyciskiem myszy zasób tekstowy w panelu Biblioteki CC i wybierz opcję Umieść w wierszu.
 • Przeciągnij zasób na obszar dokumentu, aby utworzyć powiązany zasób tekstowy.
 • Przeciągnij zasób przy naciśniętym klawiszu Alt, aby utworzyć niepowiązany zasób tekstowy.

Integracja z programem Illustrator

Zasoby tekstowe dodane do bibliotek są również dostępne z poziomu panelu Biblioteki w programie Illustrator. Możesz edytować zasoby tekstowe i korzystać z nich za pośrednictwem obu tych aplikacji. W widoku Lista panelu Biblioteki ikona po prawej stronie zasobu tekstowego w panelu Biblioteki wskazuje aplikację, w której został on utworzony.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Odwzorowywanie udostępnianych zasobów tekstowych w programach Illustrator oraz InDesign.

Edycja zasobu tekstowego

W panelu Biblioteki CC wykonaj następujące czynności:

 1. Dwukrotnie kliknij miniaturę zasobu tekstowego. Możesz też kliknąć zasób tekstowy prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Edytuj.

 2. Wprowadź zmiany w zasobie, gdy zostanie on otworzony w dokumencie programu InDesign.

 3. Zapisz dokument.

Zasób tekstowy zostanie zaktualizowany w Bibliotece Creative Cloud, a jego miniaturka zostanie automatycznie odświeżona. Ponadto, zasób jest aktualizowany we wszystkich miejscach, w których jest używany jako powiązany zasób.

Zmiana nazwy zasobu tekstowego

 1. Kliknij zasób tekstowy prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę dla zasobu i naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie zasobu tekstowego

W panelu Biblioteki CC kliknij zasób tekstowy prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

Zarządzanie zasobami Biblioteki CC

W panelu Biblioteki CC można usuwać, powielać, kopiować, przenosić zasoby pomiędzy Bibliotekami CC i zmieniać ich nazwę.

Powielanie zasobów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zasób lub zasoby w panelu Biblioteki CC.

 2. Jeśli zaznaczono jeden zasób, wybierz Powiel.

  Jeśli zaznaczono więcej zasobów, wybierz Powiel zaznaczone elementy.

Kopiowanie lub przenoszenie zasobów pomiędzy Bibliotekami CC

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zasób lub zasoby w panelu Biblioteki CC.

 2. Jeśli zaznaczono jeden zasób, wybierz Kopiuj do lub Przenieś do.

  Jeśli zaznaczono więcej zasobów, wybierz Kopiuj wybrane elementy lub Przenieś wybrane elementy.

 3. W podmenu wybierz Bibliotekę CC, do której chcesz skopiować lub przenieść zasoby.

Zmiana nazwy zasobów

 1. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy w panelu Biblioteki CC, a następnie wybierz Zmień nazwę.

 2. Wpisz nową nazwę dla zasobu i naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie zasobów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zasób lub zasoby w panelu Biblioteki CC.

 2. Jeśli zaznaczono jeden zasób, wybierz Usuń.

  Jeśli zaznaczono więcej zasobów, wybierz Usuń zaznaczone elementy.

Wyszukiwanie w panelu Biblioteki CC

Wyszukiwanie elementu w Bibliotece CC po jego nazwie w panelu Biblioteki CC. Możesz wyszukiwać zasób w następujących lokalizacjach:

 • Bieżąca biblioteka (domyślne)
 • Adobe Stock
 • Wszystkie biblioteki
 1. W rozwijanym menu wyszukiwania wybierz lokalizację, którą chcesz przeszukać.

 2. Wpisz nazwę zasobu w polu Szukaj i naciśnij klawisz Enter.

Współpraca z użytkownikami usługi Creative Cloud

Możesz udostępnić biblioteki innym użytkownikom i zezwolić im na zmienianie nazw, przeglądanie, edytowanie, przenoszenie, usuwanie i korzystanie z zawartości udostępnionej biblioteki. Jeśli inny subskrybent usługi Creative Cloud udostępnił Ci bibliotekę, możesz ją udostępnić innym użytkownikom.

Aby udostępnić bibliotekę

 1. W panelu Biblioteki CC wybierz bibliotekę z rozwijanej listy.
 2. W panelu Biblioteki CC kliknij wysuwane menu i wybierz opcję Współpracuj.
 3. Otworzy się strona przeglądarki. Podaj adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić bibliotekę. Możesz też napisać do niej wiadomość.

Zaakceptuj zaproszenie

 1. Otwórz komputerową aplikację usługi Adobe Creative Cloud i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.
 2. Jeśli masz dostęp do biblioteki, w górnej części komputerowej aplikacji usługi Creative Cloud zobaczysz nagłówek Aktualizacje i żądania. Kliknij nagłówek Aktualizacje i żądania.
 3. W sekcji Zaproszenia do bibliotek kliknij przycisk Akceptuj widoczny przy każdym zaproszeniu do współpracy.

Anuluj udostępnienie

 1. W panelu Biblioteki CC z wysuwanej listy wybierz nazwę biblioteki, której nie chcesz już udostępniać.
 2. W panelu Biblioteki CC kliknij wysuwane menu i wybierz opcję Współpracuj.
 3. Otworzy się strona przeglądarki. Usuń nazwy wszystkich użytkowników, którym udostępniona jest biblioteka Creative Cloud.

Opuść udostępnioną bibliotekę

 1. W panelu Biblioteki CC z wysuwanej listy wybierz nazwę biblioteki, nad którą nie chcesz już współpracować.
 2. W panelu Biblioteki CC kliknij wysuwane menu i wybierz opcję Opuść bibliotekę.

Usuń udostępnioną bibliotekę:

Ważne: można usunąć tylko swoją bibliotekę

 1. W panelu Biblioteki CC z wysuwanej listy wybierz nazwę biblioteki, którą chcesz usunąć.
 2. W panelu Biblioteki CC kliknij wysuwane menu i wybierz opcję Usuń bibliotekę.
 3. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić operację.

Korzystanie z obiektów programu InDesign w innych aplikacjach CC

Obiekty InDesign dodane do kategorii Grafika w Bibliotece CC mogą być wykorzystane w innych aplikacjach CC, takich jak Illustrator lub Photoshop.

Ponieważ kopia każdego obiektu programu InDesign jest przechowywana w formie pliku PDF, programy Illustrator i Photoshop wykorzystują odwzorowanie obiektu w formacie PDF.

Uwaga:

Podczas używania stylu znakowego InDesign w programach Illustrator lub Photoshop zostanie podjęta próba odwzorowania właściwości zasobu na właściwościach atrybutów znaku dostępnych w aplikacji hosta. Wszystkie właściwości nieodnalezione w aplikacji hosta zostaną pominięte.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online