Eksportowanie tekstu

Wątki InDesign lub ich fragmenty możesz zapisać w takich formatach pliku, które później dadzą się otworzyć w innych aplikacjach. Każdy wątek w dokumencie jest eksportowany do osobnego dokumentu.

InDesign może eksportować tekst w kilku różnych formatach pliku wymienionych w oknie dialogowym Eksport. Wymienione formaty są używane przez inne aplikacje; mogą one zachowywać wiele właściwości tekstu, wcięć i tabulatorów ustawionych w dokumencie.

Fragmenty często używanego tekstu i elementów układu strony możesz zapisywać w postaci urywków.

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij wątek, który ma zostać wyeksportowany.
 2. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj.
 3. Podaj nazwę i położenie eksportowanego wątku i wybierz format pliku tekstowego z menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS).

  Jeżeli na liście nie ma potrzebnego formatu aplikacji do przetwarzania tekstu, możesz zapisać dokument w takim formacie, jaki ta aplikacja będzie w stanie zaimportować, np. RTF. Jeżeli aplikacja ta nie obsługuje żadnego z formatów eksportu InDesign, posłuż się formatem czystego tekstu. Jednak pamiętaj, że wyeksportowanie w formacie czystego tekstu usuwa z dokumentu wszystkie atrybuty znaków.

 4. Kliknij Zapisz, aby wyeksportować wątek w wybranym formacie.

Aby zachować całe formatowanie, użyj filtru Eksportu tekstu oznakowanego Adobe InDesign. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz plik PDF dotyczący tekstu oznakowanego, dostępny na stronie www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_pl (PDF).

Eksportowanie zawartości na potrzeby Internetu

Aby przystosować zawartość InDesign na potrzeby Internetu, można skorzystać z kilku opcji:

Dreamweaver (XHTML)

Eksportuj zaznaczenie lub cały dokument do prostego, niesformatowanego dokumentu HTML. Możesz dołączać obrazy z serwera lub utworzyć osobny folder na obrazy. Następnie możesz użyć dowolnego edytora HTML, takiego jak Adobe Dreamweaver®, aby sformatować zawartość na użytek Internetu. Zobacz Eksportowanie zawartości do programu Dreamweaver.

Kopiuj i wklej

Kopiuj tekst lub obrazy z dokumentu InDesign i wklej je do edytora HTML.

Adobe PDF

Wyeksportuj dokument do formatu Adobe PDF i umieść go w Internecie. Plik PDF może zawierać elementy interaktywne, takie jak filmy, klipy audio, przyciski i przejścia strony. Zobacz Dynamiczne dokumenty PDF.

Flash (SWF)

Eksportuj do pliku SWF, który można natychmiast oglądać w programie Flash Player lub w Internecie. Plik SWF może zawierać przyciski, hiperłącza i przejścia stron, takie jak zetrzyj, rozpuszczanie i zawinięcie strony. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Tworzenie interaktywnych plików SWF (Flash) dla Internetu.

Flash (FLA)

Eksport do pliku w formacie FLA umożliwia edycję w programie Adobe Flash Professional. Zobacz Tworzenie plików FLA dla Internetu.

Digital Editions (EPUB)

Wyeksportuj dokument lub księgę jako eBook oparty o XHTML zgodny z oprogramowaniem odczytującym Adobe Digital Editions. Zobacz Eksportowanie zawartości do formatu EPUB (CS5).

XML

W zaawansowanym obiegu pracy, wyeksportuj zawartość z programu InDesign do formatu XML, którą możesz następnie zaimportować do edytora HTML, takiego jak Dreamweaver. Zobacz Posługiwanie się językiem XML.

Eksportowanie zawartości do programu Dreamweaver (CS5)

Eksportowanie do XHMTL to prosta metoda przeniesienia zawartości InDesign do postaci do zastosowania w Internecie. Podczas eksportowania zawartości do XHTML można kontrolować sposób eksportowania tekstu i obrazów. Program InDesign zachowuje nazwy akapitów, znaków, obiektów, tabel i stylów nadanych komórkom w eksportowanej zawartości przez oznaczenie zawartości XHTML klasami stylów CSS o tych nazwach. Używając programu Adobe Dreamweaver lub innego edytora HTML obsługującego CSS, możesz szybko zastosować odpowiednie formatowanie i układ zawartości.

Co podlega eksportowi

Program InDesign eksportuje wszystkie wątki, połączoną i osadzoną grafikę, pliki filmów SWF, przypisy dolne, tekst, listy z punktorami i listy numerowane, wewnętrzne odsyłacze oraz hiperłącza do tekstu lub stron internetowych. Tabele są także eksportowane, lecz część formatowania, takie jak obrysy tabeli i komórek, nie jest zachowane. Tabelom przydzielane są unikalne identyfikatory ID. Dzięki temu w programie Dreamweaver można odwoływać się do nich, jak do zestawów danych Spry.

Co nie podlega eksportowi

Program InDesign nie eksportuje narysowanych obiektów (takich jak prostokąty, owale i wielokąty), plików filmów (z wyjątkiem SWF), hiperłączy (z wyjątkiem łączy do stron internetowych i łączy do tekstowych punktów kontrolnych znajdujących się w tym samym dokumencie), obiektów wklejonych (w tym wklejonych obrazów programu Illustrator), tekstów przekonwertowanych na kontury, znaczników XML, ksiąg, zakładek, glifletów SING, przejść strony, znaczników indeksu, obiektów na stole montażowym, które nie są zaznaczone i nie dotykają strony oraz elementów strony wzorcowej (chyba, że są przesłonięte lub zaznaczone przed wyeksportowaniem).

 1. Jeśli nie eksportujesz całego dokumentu, zaznacz ramki tekstowe, zakres tekstu, komórki tabeli lub grafiki, które chcesz wyeksportować.
 2. Wybierz kolejno polecenia Plik > Eksport do > Dreamweaver.
 3. Określ nazwę i położenie dokumentu HTML, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 4. W oknie dialogowym Opcje eksportu XHTML, określ potrzebne opcje w obszarach Ogólne, Obrazy, Zaawansowane, a następnie kliknij Eksportuj.

Utworzony zostanie dokument o określonej nazwie z rozszerzeniem .html (np. „newsletter.html”); jeśli zostało to określone, to w tym samym położeniu zostanie zapisany podfolder z obrazami WWW (np. „newsletter web images”).

Opcje eksportowania XHTML

W oknie dialogowym XHTML (Plik > Eksport do > Dreamweaver) określ następujące opcje.

Opcje ogólne

Obszar Ogólne zawiera następujące opcje.

Eksportuj

Określa, czy eksportowane są tylko zaznaczone elementy, czy cały dokument. Jeśli ramka tekstowa jest zaznaczona, eksportowany jest cały wątek wraz z tekstem nie mieszczącym się.

Jeśli zaznaczony jest Dokument to eksportowane są wszystkie elementy ze wszystkich stron, z wyjątkiem elementów strony wzorcowej, które nie zostały przesłonięte oraz elementy strony na niewidocznych warstwach. Ignorowane są także znaczniki XML, wygenerowane indeksy i spis treści.

Punktory

Wybierz opcję Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę, aby przekształcić akapity z punktorami w Elementy listy, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <ul>. Wybierz opcję Konwertuj na tekst, aby dokonać formatowania przy pomocy znacznika <p> ze znakami punktorów jako tekstem.

Porządkowanie

W celu określenia kolejności odczytywania obiektów stron użyj albo kolejności stron, albo struktury XML.

Jeśli wybrana jest opcja W oparciu o układ strony, program InDesign ustawia kolejność odczytywania obiektów stron, skanując od lewej do prawej i z góry na dół. W niektórych przypadkach, szczególnie w skomplikowanych dokumentach wielokolumnowych, elementy projektu mogą nie pojawić się w pożądanym porządku odczytu. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.

W przypadku wybrania opcji W oparciu o układ strony program InDesign ustala kolejność czytania obiektów na stronach zgodnie z bindowaniem dokumentu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej). W niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych, wielołamowych dokumentów, eksportowane elementy projektowe mogą nie być wyświetlane w pożądanej kolejności czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.

Jeśli wybrana jest opcja Taka samo jak struktura XML, kolejnością eksportowanej treści i jej doborem steruje panel Struktura. Jeśli zawartość jest już oznakowana, można przeciągnąć znaczniki w panelu Struktura XML, aby ustawić kolejność eksportowania XHTML. Jeśli zawartość nie jest oznakowana, można wybrać polecenie Dodaj nieoznaczone obiekty z menu panelu Struktura, aby utworzyć znaczniki, których kolejność można zmienić. Jeśli nie chcesz, aby dany element trafił do eksportu, możesz po prostu usunąć dany znacznik w panelu Struktura XML. (Usunięcie znacznika nie usuwa zawartości z pliku INDD). Więcej informacji można znaleźć w temacie Oznakowanie elementów strony.

Numeracja

Określa sposób konwersji numerów w pliku HTML.

Odwzorowuj na uporządkowane listy

Przekształca ponumerowane listy w Elementy list, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <o>.

Odwzorowuj na statyczne, uporządkowane listy

Przekształca ponumerowane listy w Elementy listy, ale przydziela atrybut <value> w oparciu o bieżący numer akapitu w programie InDesign.

Konwertuj na tekst

Przekształca ponumerowane listy w akapity, które rozpoczynają się bieżącym numerem akapitu jako tekstem.

Opcje obrazu

Wybierając obraz z menu Kopiuj, określ sposób eksportowania obrazów do formatu HTML.

Oryginał

Eksportuje obraz oryginalny do podfolderu z obrazami WWW. Gdy wybrana jest ta opcja, wszystkie inne opcje są wyłączone.

Zoptymalizowane

Pozwala zmienić ustawienia, aby określić jak obraz jest eksportowany.

Sformatowano

Zachowuje formatowanie InDesign, takie jak obrót i skalowanie, możliwie najlepiej dla obrazów internetowych.

Konwersja obrazu

Pozwala określić, czy zoptymalizowane obrazy w dokumencie mają być konwertowane do formatu GIF czy JPEG. Wybierz Automatycznie, aby pozwolić programowi InDesign określić, jakiego formatu ma używać przy każdej instancji.

Opcje GIF (Paleta)

Pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów.

Opcja Adaptacyjna (bez ditheringu) tworzy paletę przy użyciu reprezentacyjnej próbki kolorów w obrazie, bez zastosowania roztrząsania, czyli mieszania małych kolorowych punktów w celu symulacji dodatkowych kolorów. Wybierz Internetowy, aby utworzyć kolory z palety internetowej, będącej częścią kolorów systemowych Windows i Mac OS. Opcja System tworzy paletę używając wbudowanej palety kolorów Windows lub Mac OS. Ta opcja może dać nieoczekiwane rezultaty.

Opcje JPEG (Jakość obrazu)

Określa kompromis pomiędzy kompresją (zapewniającą mniejszy rozmiar pliku) a jakością obrazu dla każdego utworzonego obrazu JPEG. Niska tworzy najmniejsze pliki o najniższej jakości obrazu.

Opcje JPEG (Metoda formatowania)

Określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w Internecie. Wybierz Progresywny, aby obrazy JPEG wyświetlane były stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów w miarę ich pobierana. (Pliki utworzone przy pomocy tej opcji są nieco większe i do oglądania wymagają więcej pamięci RAM). Wybierz Linia bazowa, aby każdy plik JPEG był wyświetlany dopiero, gdy zostanie całkowicie pobrany; do tego czasu w jego miejscu widnieje element zastępczy.

Połącz ze ścieżką serwera

Zamiast eksportowania obrazów do podfolderu, możesz określić lokalny adres URL (np. „obrazy/”), który pokazuje się przed plikiem obrazu. W kodzie HTML, atrybut łącze pokazuje podaną ścieżkę i rozszerzenie. Ta opcja jest szczególnie efektywna, gdy samodzielnie konwertujesz obrazy na obrazy WWW.

Uwaga:

Program InDesign nie sprawdza ścieżek podanych dla skryptów Java™, zewnętrznych stylów CSS czy folderów obrazów, dlatego do weryfikacji ścieżek użyj programu Dreamweaver.

Opcje zaawansowane

Obszar Zaawansowane służy do ustawiania opcji CSS i JavaScript.

Opcje CSS

Style CSS (Cascading Style Sheet) to kolekcja reguł formatowania, które kontrolują wygląd zawartości strony internetowej. Jeśli używasz CSS, aby formatować stronę, oddzielasz zawartość od prezentacji. Zawartość strony – kod HTML – znajduje się w samym pliku HTML, podczas gdy reguły CSS definiujące prezentację kodu znajdują się w innym pliku (zewnętrzny arkusz stylu) lub wewnątrz dokumentu HTML (zwykle w sekcji Head). Na przykład, możesz określić różne rozmiary czcionki dla zaznaczonego tekstu, użyć CSS do sterowania formatem i położeniem elementów blokowych na stronie WWW.

Osadzony CSS

Podczas eksportowania do XHTML możesz utworzyć listę stylów CSS, które pojawią się w sekcji Head pliku HTML z deklaracjami (atrybutami).

Jeśli zaznaczona jest opcja Załącz definicje stylów, program InDesign próbuje dopasować atrybuty formatowania tekstu InDesign do odpowiedników CSS. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, plik HTML zawiera puste deklaracje. Te deklaracje możesz potem edytować w programie Dreamweaver.

Jeśli zaznaczona jest opcja Zachowaj przesłonięcia lokalne, miejscowe formatowanie, takie jak kursywa lub wytłuszczenie, zostaje zachowane.

Brak CSS

Zaznaczenie tej opcji powoduje pominięcie części CSS w pliku HTML.

Zewnętrzne CSS

Określ adres URL istniejącego arkusza stylów CSS, który zwykle jest względnym adresem URL, takim jak „/styles/style.css”. Program InDesign nie sprawdza czy CSS istnieje i czy jest poprawny, dlatego użyj programu Dreamweaver, aby potwierdzić zewnętrzne ustawienia CSS.

Opcje JavaScript

Zaznacz Łącze do zewnętrznego JavaScript, aby uruchomić JavaScript, gdy otwierana jest strona HTML. Określ adres URL pliku JavaScript, który jest zwykle względnym adresem URL. Program InDesign nie sprawdza czy plik JavaScript istnieje lub jest poprawny.

Eksportowanie zawartości do formatu EPUB (CS5)

Możesz wyeksportować dokument lub księgę jako eBook w formacie EPUB, zgodny z oprogramowaniem odczytującym Adobe Digital Editions.

 1. Aby wyeksportować dokument, otwórz go i wybierz polecenie Plik > Eksportowanie do > EPUB.
 2. Podaj nazwę i położenie pliku, a następnie kliknij Zapisz.
 3. W oknie dialogowym Opcje eksportu wydań elektronicznych wprowadź ustawienia w obszarach Ogólne, Obrazy oraz Zawartość, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

Program InDesign tworzy pojedynczy plik .epub, zawierający zawartość bazującą na języku XHTML. Eksportowany plik zawiera miniaturę JPEG pierwszej strony wybranego dokumentu (lub dokument źródła stylu, jeśli wybrano książkę). Miniaturka jest używana do zobrazowania księgi w widoku biblioteki Wydań elektronicznych. Aby zobaczyć dany plik, musisz posiadać oprogramowanie Digital Editions, które można za darmo pobrać z witryny internetowej firmy Adobe.

Uwaga:

Plik .epub to w gruncie rzeczy plik .zip. Aby wyświetlić i edytować zawartość pliku .epub, zmień rozszerzenie z .epub na .zip, a następnie wyodrębnij jego zawartość. Jest to szczególnie przydatne w przypadku edytowania pliku CSS.

Zasoby EPUB

Aby uzyskać listę artykułów i zasobów o formacie EPUB, zobacz www.adobe.com/go/learn_id_epub_pl.

Aby uzyskać informacje o formacie EPUB, zobacz www.idpf.org.

Pobierz bezpłatną kopię czytnika Digital Editions ze strony http://www.adobe.com/products/digital-editions.html.

Aby uzyskać informacje o programie Digital Editions, zobacz blog Digital Editions.

Ogólne opcje eksportu wydań elektronicznych

Sekcja Ogólne w oknie dialogowym Opcje eksportu Wydań elektronicznych zawiera następujące opcje.

Dołącz metadane dokumentu

Metadane z dokumentu (lub dokument źródła stylu, jeśli wybrano książkę) są dołączane do eksportowanego pliku.

Dodaj wpis o wydawcy

Określ informacje o wydawcy, jakie mają pojawić się w metadanych ebooka. Możesz określić adres URL wydawcy, aby ktoś, kto otrzyma księgę elektroniczną, mógł odwiedzić daną stronę internetową i nabyć tę księgę.

Unikalny identyfikator

Każdy dokument EPUB wymaga unikalnego identyfikatora. Atrybut tego unikalnego identyfikatora można wybrać. Jeśli pozostawisz to pole puste, unikalny identyfikator zostanie utworzony automatycznie.

Kolejność odczytu

W przypadku wyboru opcji W oparciu o układ strony kolejność odczytu elementów strony w EPUB określona jest przez ich rozmieszczenie na danej stronie. Program InDesign czyta od lewej do prawej i z góry na dół. Jeśli chcesz uzyskać większą kontrolę nad kolejnością odczytu, użyj panelu Znaczniki XML, aby oznaczyć swoje elementy stron. Jeśli zaznaczysz opcję Taka samo jak struktura XML, o kolejności odczytu będzie decydować kolejność znaczników w widoku struktury. Więcej informacji można znaleźć w temacie Oznakowanie elementów strony.

Punktory

Wybierz opcję Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę, aby przekształcić akapity z punktorami w Elementy listy, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <ul>. Wybierz opcję Konwertuj na tekst, aby dokonać formatowania przy pomocy znacznika <p> ze znakami punktorów jako tekstem.

Numeracja

Określa sposób konwersji numerów w pliku HTML.

Odwzorowuj na uporządkowane listy

Przekształca ponumerowane listy w Elementy list, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <o>.

Odwzorowuj na statyczne, uporządkowane listy

Przekształca ponumerowane listy w Elementy listy, ale przydziela atrybut <value> w oparciu o bieżący numer akapitu w programie InDesign.

Konwertuj na tekst

Przekształca ponumerowane listy w akapity, które rozpoczynają się bieżącym numerem akapitu jako tekstem.

Pokaż eBook po wyeksportowaniu

Uruchamia czytnik Adobe Digital Editions, jeśli jest on dostępny. Jeśli w systemie nie ma czytnika skonfigurowanego do wyświetlania dokumentów .epub, pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Opcje obrazów wydań elektronicznych

Sekcja Obrazy okna dialogowego Opcje eksportu programu Digital Editions zawiera następujące opcje. W menu Konwersja obrazu określ sposób eksportowania obrazów do formatu HTML.

Sformatowano

Zachowuje formatowanie InDesign, takie jak obrót i skalowanie, możliwie najlepiej dla obrazów internetowych.

Konwersja obrazu

Pozwala określić, czy zoptymalizowane obrazy w dokumencie mają być konwertowane do formatu GIF czy JPEG. Wybierz Automatycznie, aby pozwolić programowi InDesign określić, jakiego formatu ma używać przy każdej instancji.

Opcje GIF (Paleta)

Pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów.

Wybierz Adaptacyjny, aby utworzyć paletę, używając próbki reprezentującej kolory w grafice bez ditheringu (mieszając małe plamki kolorów, aby symulować dodatkowe kolory). Wybierz Internetowy, aby utworzyć kolory z palety internetowej, będącej częścią kolorów systemowych Windows i Mac OS. Wybierz Systemowy (Win) lub System (Mac), aby utworzyć paletę, używając wbudowanej, systemowej palety kolorów. Ta opcja może dać nieoczekiwane rezultaty.

Wybierz Z przeplotem, aby stopniowo wyświetlić wolno wczytujący się obraz poprzez wypełnianie brakujących linii. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, obraz będzie wyglądał niewyraźnie i stopniowo będzie zyskiwał na ostrości w miarę zyskiwania pełnej rozdzielczości.

Opcje JPEG (Jakość obrazu)

Określa kompromis pomiędzy kompresją (zapewniającą mniejszy rozmiar pliku) a jakością obrazu dla każdego utworzonego obrazu JPEG. Niska tworzy najmniejsze pliki o najniższej jakości obrazu.

Opcje JPEG (Metoda formatowania)

Określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w Internecie. Wybierz Progresywny, aby obrazy JPEG wyświetlane były stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów w miarę ich pobierana. (Pliki utworzone przy pomocy tej opcji są nieco większe i do oglądania wymagają więcej pamięci RAM). Wybierz Linia bazowa, aby każdy plik JPEG był wyświetlany dopiero, gdy zostanie całkowicie pobrany; do tego czasu w jego miejscu widnieje element zastępczy.

Opcje zawartości wydań elektronicznych

Sekcja Zawartość w oknie dialogowym Opcje eksportu wydań elektronicznych zawiera następujące opcje.

Format dla zawartości EPUB

Określa, czy chcesz użyć formatu XHTML, czy DTBook.

Dołącz pozycje spisu treści programu InDesign

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć spis treści po lewej stronie księgi elektronicznej. Określ styl spisu treści, który będzie używany w księdze elektronicznej, z menu Styl spisu treści. Możesz wybrać Układ > Style spisu treści, aby utworzyć dla swojego ebooka specjalny styl TOC.

Usuwanie wpisów automatycznych dla dokumentów

Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby nazwy dokumentów pojawiały się w spisie treści księgi elektronicznej. Opcja ta jest przydatna zwłaszcza wtedy, gdy eBook tworzony jest z księgi.

Użycie haseł pierwszego poziomu jako przerw rozdziałów

Zaznacz tę opcję, aby podzielić eBook na wiele plików, z których każdy zaczyna się od hasła spisu treści pierwszego poziomu. Jeśli plik zawartości przekracza 260 KB, nowy rozdział rozpoczyna się na początku akapitu pomiędzy hasłami pierwszego poziomu w celu uniknięcia limitu 300 KB.

Generuj CSS

Style CSS (Cascading Style Sheet) to kolekcja reguł formatowania, które kontrolują wygląd zawartości strony internetowej. Jeśli używasz CSS, aby formatować stronę, oddzielasz zawartość od prezentacji.

Dołącz definicje stylów

Podczas eksportowania do formatu EPUB można utworzyć listę stylów CSS, które można edytować.

Zachowaj przesłonięcia lokalne

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, dołączone jest lokalne formatowanie, takie jak kursywa lub pogrubienie.

Dołącz osadzalne czcionki

Dołącza do ebooka wszystkie czcionki, które można osadzić. Czcionki zawierają bity osadzenia, które określają, czy daną czcionkę można osadzić.

Tylko nazwy stylów

Wybór tej opcji sprawia, że do arkusza EPUB dołączone zostają jedynie nazwy niezdefiniowanych stylów.

Użyj istniejącego pliku CSS

Określ adres URL istniejącego arkusza stylów CSS, który zwykle jest względnym adresem URL, takim jak „/styles/style.css”. Program InDesign nie sprawdza, czy CSS istnieje lub jest prawidłowy, zatem warto sprawdzić konfigurację swojego CSS.

Eksportowanie zawartości do usługi Buzzword

Buzzword to internetowy edytor tekstu, który pozwala użytkownikom tworzyć i przechowywać pliki tekstowe na serwerze internetowym. Podczas eksportowania wątku do usługi Buzzword na serwerze Buzzword tworzony jest plik tekstowy.

 1. Zaznacz tekst lub umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej, będącej częścią wątku, który chcesz wyeksportować.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • W programie InDesign wybierz polecenie Plik > Eksportuj do > Buzzword.

  • W programie InCopy wybierz polecenie Plik > Eksportuj do Buzzword.

 3. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do usługi CS Live, należy kliknąć przycisk Zaloguj, podać adres e-mail i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj.

 4. W oknie dialogowym Eksportuj wątek do usługi Buzzword określ nazwę tworzonego dokumentu usługi Buzzword, a następnie kliknij przycisk OK.

Dokument usługi Buzzword zostanie otworzony na stronie Acrobat.com. Dokument ten możesz następnie przenieść na inną przestrzeń roboczą i udostępnić go innym osobom.

Korzystanie z biblioteki próbek kolorów palety internetowej

Program InDesign zawiera bibliotekę próbek kolorów o nazwie Web, która zawiera kolory używane przez większość przeglądarek Internetu do wyświetlania tekstu i grafiki na stronach internetowych. Biblioteka ta zawiera 216 kolorów, często nazywanych kolorami z palety internetowej. Są one zgodne na wszystkich platformach, ponieważ stanowią podzbiór kolorów używanych przez przeglądarki zarówno w systemie Windows, jak i Mac OS. Kolory z palety internetowej w programie InDesign są takie same, jak w palecie programu Adobe Photoshop oraz palecie programu Adobe Illustrator.

Każdy kolor w tej bibliotece ma nazwę pochodzącą od jego składowych RGB. W każdej próbce koloru zapisany jest jego kod szesnastkowy, używany przez język HTML do definiowania kolorów.

 1. Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu Próbki.
 2. Wybierz opcję Internet z menu Tryb koloru.
 3. Wybierz kolor z palety internetowej, a następnie kliknij OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online