Rozwiązywanie problemów z wtyczkami do programu Photoshop

Tutaj opisano sposoby identyfikowania i rozwiązywania problemów z wtyczkami w programie Photoshop.

Przegląd problemów powodowanych przez wadliwe lub niezgodne wtyczki

Wadliwa lub niezgodna wtyczka może powodować następujące problemy:

 • Nieoczekiwane zawieszanie się lub awarie podczas uruchamiania lub korzystania z programu Photoshop.
 • Puste okna dialogowe filtrów.
 • Błąd: „Nie można wczytać modułu wtyczki [nazwa wtyczki], ponieważ nie jest obsługiwany w tej wersji programu Photoshop.”
 • Brakujące formaty plików w oknach dialogowych Zapisz lub Zapisz jako.
 • Problemy z renderowaniem obrazów po uruchomieniu wtyczki.
 • Niska wydajność podczas uruchamiania lub korzystania z programu Photoshop.
 • Nieprawidłowe wyświetlanie poleceń wtyczki w menu programu Photoshop.
 • Renderowanie wideo zostaje wstrzymane
 • Błędy podczas instalowania wtyczek innych firm

Problemy z wtyczkami mogą występować z następujących powodów:

 • wtyczka została zaprojektowana dla innej wersji programu Photoshop i nie jest zgodna z bieżącą wersją
 • nie ukończono instalacji wtyczki lub wtyczka została zainstalowana nieprawidłowo
 • Zainstalowano kilka wersji tej samej wtyczki
 • Plik wtyczki został uszkodzony

Instalowanie wtyczek innych firm — pomoc

Aby sprawdzić, czy dana wtyczka jest zainstalowana na komputerze, wykonaj dowolne z następujących czynności:

 • W aplikacji Creative Cloud na komputer wybierz opcję Stock & Marketplace (Zasoby stockowe i rynek) > Manage Plugins (Zarządzaj wtyczkami). Więcej informacji znajdziesz w artykule Giełda wtyczek do programu Photoshop.
 • Uruchom program Photoshop i wybierz polecenie Okno > Rozszerzenia (przestarzałe). Znajdziesz tu zainstalowane wtyczki.

Poniżej znajduje się kilka ogólnych wytycznych pomagających w rozwiązywaniu problemów z wtyczkami innych firm:

 • Nigdy nie przeciągaj ręcznie wtyczek z folderu poprzedniej wersji do folderu wtyczek bieżącej wersji programu Photoshop.

 • Zawsze sprawdzaj, czy w witrynie producenta dostępna jest najnowsza wersja wtyczki. Pobranie zaktualizowanej wersji wtyczki zazwyczaj rozwiązuje problemy.
 • Zawsze używaj instalatora wtyczki producenta, aby zainstalować (lub ponownie zainstalować) wtyczki.

Aby uzyskać pomoc przy instalowaniu lub dezinstalacji wtyczek innych firm, skontaktuj się z dostawcą wtyczki.

Uwaga:

W przeszłości wtyczki innych firm mające własny mechanizm instalacji nie były automatycznie przenoszone ani synchronizowane między głównymi wersjami programu Photoshop.

Aby zminimalizować potrzebę ponownej instalacji między głównymi wersjami, poprosiliśmy programistów o instalację domyślnych wtyczek w udostępnionej lokalizacji Creative Cloud. Ponownie zainstaluj/zaktualizuj wtyczki innych firm pod kątem wprowadzenia obsługi współdzielonej lokalizacji usługi Creative Cloud. Dzięki temu wtyczki będą automatycznie wczytywane w różnych głównych wersjach naszych programów.

Rozwiązywanie problemów z wtyczkami

Sprawdzanie, czy wtyczki zaktualizowano do najnowszej wersji

 • Sprawdź, czy w witrynie producenta dostępna jest najnowsza wersja wtyczki. Pobranie zaktualizowanej wersji wtyczki zazwyczaj rozwiązuje problemy.
 • Użyj instalatora wtyczki producenta, aby zainstalować (lub ponownie zainstalować) wtyczki.
Uwaga:

Identyfikowanie wtyczek powodujących problemy

Aby szybko stwierdzić, czy w programie Photoshop wczytywana jest problematyczna wtyczka opcjonalna lub innej firmy, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i uruchom program Photoshop. Podczas uruchamiania pojawia się okno dialogowe z zapytaniem: Czy pominąć wczytywanie wtyczek opcjonalnych i wtyczek innych firm?

 3. Kliknij przycisk Tak, aby pominąć wczytywanie wtyczek opcjonalnych i innych firm.

  Uwaga:

  Powoduje to wyłączenie wtyczek opcjonalnych i innych firm tylko na czas trwania bieżącej sesji. Jeśli zamkniesz i ponownie uruchomisz program Photoshop bez przytrzymania wciśniętego klawisza Shift, wtyczki opcjonalne i innych firm zostaną włączone.

 4. Spróbuj odtworzyć problem.

Jeśli problem nadal występuje, nie jest on powodowany przez zainstalowaną wtyczkę opcjonalną lub innej firmy. Zamknij program Photoshop i uruchom go ponownie bez przytrzymania wciśniętego klawisza Shift, aby ponownie włączyć wszystkie wtyczki opcjonalne i innych firm. Pomiń pozostałe kroki opisane w tej sekcji.

Jeśli problem już nie występuje, jest spowodowany przez zainstalowaną wtyczkę opcjonalną lub innej firmy. Aby zidentyfikować problematyczne wtyczki:

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Przenieś jedną wtyczkę z folderu wtyczek programu Photoshop do tymczasowej lokalizacji (na przykład folderu na pulpicie).

  Uwaga:

  Informacje na temat lokalizacji folderów wtyczek programu Photoshop znajdują się w temacie Lokalizacja folderów wtyczek.

 3. Uruchom program Photoshop, a następnie spróbuj odtworzyć problem.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli problem się powtórzy, powtórz kroki od 1 do 3.
  • Jeśli problem już nie występuje, jest spowodowany przez ostatnio usuniętą wtyczkę. Usuń lub wyłącz tę wtyczkę trwale, a następnie skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania pomocy lub informacji na temat zaktualizowanej wersji wtyczki. Ponownie zainstaluj lub ponownie włącz niepowodujące problemów wtyczki opcjonalne lub innych firm, które zostały usunięte lub wyłączone.
 5. Uruchom program Photoshop, a następnie spróbuj odtworzyć problem.

Trwałe wyłączanie lub odinstalowywanie wtyczek sprawiających problemy

Aby trwale wyłączyć wtyczkę, wykonaj przynajmniej jedną z poniższych metod:

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami dezinstalacji/usuwania uzyskanymi od dostawcy wtyczki.
 • Przenieś wtyczkę z folderu wtyczek programu Photoshop do tymczasowej lokalizacji znajdującej się poza folderami wtyczek programu Photoshop (na przykład do nowego folderu na pulpicie).
 • Zmień nazwę każdego z plików problematycznych wtyczek, tak aby nazwa pliku rozpoczynała się od tyldy (~). W programie Photoshop nie są wczytywane pliki, których nazwa rozpoczyna się od tyldy.

Jeśli nie możesz ustalić, która wtyczka sprawia problemy (na przykład Adobe Design to Print), ale wiesz, że zostały zainstalowane wtyczki, wyczyść pozostałe pliki, wykonując te czynności:

 1. Zamknij program Adobe Photoshop, jeśli został uruchomiony.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby usunąć wtyczkę:
  • Przejdź do folderu /Biblioteki/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ i usuń folder określonej wtyczki (na przykład „com.adobe.designtoPrint”).
  • Przejdź do folderu /Użytkownicy/<nazwa użytkownika/Biblioteki/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ i usuń folder określonej wtyczki (na przykład „com.adobe.designtoPrint”).
 3. Usuń wtyczkę i folder Generator. Przejdź do folderu /Programy/Adobe Photoshop CC 2022/Plug-ins/ i usuń folder „Generator” oraz plik AdobeDesigntoPrint.plugin.
 4. Usuń folder FBS. Przejdź do folderu /Użytkownicy/<nazwa użytkownika/Biblioteki/Application Support/Adobe/Adobe Design to Print i usuń folder „FBS”.

Brak wtyczek lub niepowodzenie weryfikacji wtyczek

Wskutek nowego błędu w systemie mac 10.15 (Catalina) poddane kwarantannie wtyczki wysyłają komunikat programu Photoshop, że „nie znaleziono pliku” lub komunikat systemowy, twierdzący że „nie można otworzyć wtyczek”, ponieważ nie można ich zweryfikować.

Okna dialogowe błędów wtyczek

Dzieje się tak w przypadku niezatwierdzonych wtyczek pobieranych z Internetu lub instalowanych innymi metodami, np. przeciągnij i upuść.

Rozwiązanie

Pobierz aktualizowane wtyczki innych firm, które zatwierdzono dla systemu macOS 10.15. Program Photoshop załaduje wtyczki, które zatwierdziła firma Apple.

 

Dodatkowe informacje

Klienci, którzy zainstalowali już wtyczki przed aktualizacją do systemu macOS 10.15 nie powinni napotkać błędu.

W przypadku próby pobrania i instalacji wtyczki po aktualizacji do systemu macOS 10.15 mogą wystąpić błędy.

Ustalanie, czy wtyczkę poddano kwarantannie

Program Terminal pozwala łatwo ustalić, czy wtyczkę poddano kwarantannie.

Jeśli na przykład wtyczka znajduje się w folderze wtyczek aplikacji Photoshop:

% ls -l@ /Applications/Adobe\ Photoshop\ 2019/Plug-ins/<nazwa-wtyczki>/

Jeśli na przykład wtyczka znajduje się we współdzielonym folderze lokalizacji Creative Cloud:

% ls -l@ /Library/Application\ Support/Adobe/Plug-Ins/CC/<nazwa-wtyczki>/

 Uwaga: zastąp <nazwa wtyczki> nazwą wtyczki, którą chcesz poprawić

Pojawi się poniższy wynik:

total 0 
drwxr-xr-x@ 6 <nazwa użytkownika> wheel 192 Sep 26 15:11 Contents 
com.apple.quarantine 22 

„com.apple.quarantine 22” oznacza, że wtyczkę poddano kwarantannie.

Uwaga: Patrz Znajdowanie folderów wtyczek, aby uzyskać pomoc w znajdowaniu lokalizacji wtyczek.

Lokalizacja folderów wtyczek

Wtyczki innych firm można instalować w jednej z dwóch lokalizacji:

 • Lokalizacja określonej wersji: Zainstalowane wtyczki są wczytywane tylko w określonej wersji programu Photoshop (np. tylko Photoshop 2020).
 • Współdzielona lokalizacja usługi Creative Cloud: Wtyczki są wczytywane we wszystkich zainstalowanych wersjach programu Photoshop bez potrzeby ich ponownej instalacji.

Lokalizacja określonej wersji

 • macOS:

Jeśli program został zainstalowany w lokalizacji określonej wersji programu Photoshop, folder wtyczek programu Photoshop znajduje się w następującej lokalizacji:

Dysk twardy/Programy/[wersja programu Photoshop]/Wtyczki

 • Windows:

Jeśli program został zainstalowany w lokalizacji określonej wersji programu Photoshop, folder wtyczek programu Photoshop znajduje się w następującej lokalizacji:

Dysk twardy\Program Files\Adobe\[wersja Photoshop]\Plug-ins

Współdzielona lokalizacja usługi Creative Cloud

 • macOS:

Jeśli program został zainstalowany we współdzielonej lokalizacji usługi Creative Cloud, folder wtyczek programu znajduje się w następującej lokalizacji:

Dysk twardy/Biblioteki/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC

macSharedPath

Ponadto wtyczka Camera Raw znajduje się w folderze wtyczek wspólnym dla programów Photoshop, Adobe Bridge i Photoshop Elements:

Dysk twardy/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/[wersja programu Photoshop]/File Formats.

 • Windows:

Jeśli program został zainstalowany we współdzielonej lokalizacji usługi Creative Cloud, folder wtyczek programu znajduje się w następującej lokalizacji:

Dysk twardy\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC

Ponadto wtyczka Camera Raw znajduje się w folderze wtyczek wspólnym dla programów Photoshop, Adobe Bridge i Photoshop Elements:

Dysk twardy\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\[numer wersji Photoshop]

Wtyczka Camera Raw — pomoc

Wtyczka Adobe Camera Raw i program Photoshop nadal nie rozpoznają aparatu?

Zobacz Dlaczego moja wersja programu Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu fotograficznego?

Nie możesz zaktualizować wtyczki Camera Raw?

Zobacz Instalator wtyczki Camera Raw.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto