Dowiedz się, jak można przeprowadzić migrację ustawień predefiniowanych, operacji, wtyczek, preferencji i ustawień podczas uaktualniania do najnowszej wersji programu Photoshop lub instalowania tego programu na innym komputerze.

Ustawienia predefiniowane, ustawienia i operacje

Ustawienia predefiniowane są to zbiory elementów i wartości stosowanych do grafiki w programie Photoshop. W dowolnej chwili istnieje możliwość zapisywania i wczytywania ustawień predefiniowanych oraz zastępowania ich własnymi wartościami. Przykładami ustawień predefiniowanych są operacje, pędzle i skróty klawiaturowe. Program Photoshop zawiera wbudowane ustawienia predefiniowane, ale można też tworzyć własne ustawienia predefiniowane.

Ustawieniami są rzeczywiste wartości wczytane w danej chwili w programie Photoshop. Służą one do sterowania poszczególnymi elementami i narzędziami w aplikacji, takimi jak bieżący pędzel i jego wszystkie wartości.

Operacja jest serią poleceń stosowanych do jednego pliku lub wsadu plików. Obejmuje polecenia menu, opcje paneli, działania narzędzi i podobne elementy. Operacja może na przykład zmienić rozmiar obrazu, zastosować efekt na obrazie, a następnie zapisać plik w wybranym formacie.

Migracja ustawień predefiniowanych

Można migrować własne zestawy ustawień predefiniowanych, a także niektóre ustawienia predefiniowane programu Photoshop, między dwiema różnymi wersjami programu Photoshop na tym samym komputerze. Ustawienia predefiniowane podlegające migracji:

 • Operacje
 • Pędzle
 • Czarno-biały (dopasowanie)
 • Mieszanie kanałów (dopasowanie)
 • Zakres kolorów
 • Próbki kolorów
 • Kontury
 • Krzywe (dopasowanie)
 • Kształty własne
 • Bichromia (Monochromia, Bichromia, Trichromia, Kwadrichromia)
 • Ekspozycja (dopasowanie)
 • Gradienty
 • Generowanie odcieni HDR (dopasowanie)
 • Barwa i nasycenie (dopasowanie)
 • Skróty klawiaturowe
 • Poziomy (dopasowanie)
 • Efekty świetlne
 • Światła (3D)
 • Materiały (3D)
 • Dostosowanie menu
 • Wzorki
 • Ustawienia renderowania (3D)
 • Wytłoczenie (3D)
 • Kolor selektywny (dopasowanie)
 • Style
 • Narzędzia
 • Objętości (3D)

Migracja ustawień predefiniowanych podczas aktualizacji programu Photoshop

Kiedy program Photoshop CC jest aktualizowany do najnowszej wersji przy użyciu aplikacji Creative Cloud na komputer, domyślnie z poprzedniej wersji programu Photoshop są przenoszone ustawienia, ustawienia predefiniowane i preferencje. Przy pierwszym uruchomieniu programu Photoshop jest wyświetlany monit o migrację wszystkich dostępnych ustawień predefiniowanych z najnowszej wersji programu Photoshop, jaka była zainstalowana na komputerze. 

Migracja może objąć ustawienia predefiniowane z najnowszej wersji zainstalowanej przed bieżącą wersją — programem Photoshop CC. Wersja ta nie może być starsza niż program Photoshop CS3. W celu przeprowadzenia migracji z kilku wersji programu Photoshop należy to zrobić oddzielnie dla każdej z tych wersji.

Uwaga:

Aby nie migrować tych danych, usuń zaznaczenie pola wyboru Opcje zaawansowane > Importuj ustawienia i preferencje poprzedniej wersji w oknie dialogowym potwierdzenia, które zostanie wyświetlone po kliknięciu przycisku Aktualizuj w aplikacji Creative Cloud na komputery.

update_v1
Aplikacja Creative Cloud na komputery
advanced-options
Opcje zaawansowane dostępne po kliknięciu przycisku Aktualizuj w aplikacji Creative Cloud na komputery

Migracja ustawień predefiniowanych po instalacji/aktualizacji programu Photoshop

Jeśli pominięto migrację ustawień predefiniowanych przy aktualizacji programu Photoshop CC lub wystąpiły problemy z migracją ustawień predefiniowanych, można wybrać opcję Edycja > Ustawienie predefiniowane > Migruj ustawienia predefiniowane, aby przenieść ustawienia predefiniowane, ustawienia oraz preferencje programu Photoshop. Program Photoshop szuka starszych wersji na komputerze i monituje o migrację ustawień predefiniowanych.

Eksportowanie i importowanie ustawień predefiniowanych

Ustawienie predefiniowane można przenosić między komputerami (również na komputery będące offline), ręcznie eksportując je i importując. Eksportowanie i importowanie ustawień predefiniowanych nie jest ograniczone do komputerów z programem Photoshop działającym jako element usługi Creative Cloud.

KOMPUTER ŹRÓDŁOWY: Na komputerze z ustawieniami predefiniowanymi przeznaczonymi do migracji:

 1. Otwórz program Photoshop.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Ustawienia predefiniowane > Eksportuj/importuj ustawienia predefiniowane.
 3. Wybierz opcję Eksportuj ustawienia predefiniowane.
 4. Zaznacz odpowiednie ustawienia predefiniowane i przenieś je do kolumny Ustawienia predefiniowane do eksportowania.
 5. Kliknij przycisk Eksportuj ustawienia predefiniowane.
 6. Wybierz folder, do którego chcesz wyeksportować ustawienia predefiniowane. Wybierz folder umożliwiający przeniesienie tych plików przy użyciu napędu USB, sieci lub usługi udostępniania online.
 7. Kliknij przycisk OK.

KOMPUTER DOCELOWY: Na komputerze, na który mają zostać zaimportowane ustawienia:

 1. Wybierz polecenie Edycja > Ustawienia predefiniowane > Eksportuj/importuj ustawienia predefiniowane.
 2. Wybierz opcję Importuj ustawienia predefiniowane.
 3. Zaznacz ustawienia predefiniowane, które chcesz zaimportować, lub kliknij przycisk Dodaj wszystkie.
 4. W przypadku zapisania ustawień predefiniowanych w folderze niebędącym folderem domyślnym kliknij opcję Wybierz folder importowania, a następnie wybierz odpowiedni folder.
 5. Kliknij opcję Importuj ustawienia predefiniowane.

Zapisywanie i wczytywanie ustawień predefiniowanych

Operacje i ustawienia predefiniowane można przenosić między różnymi wersjami programu Photoshop na tym samym komputerze lub na różnych komputerach, zapisując je i wczytując w aplikacji docelowej.

KOMPUTER ŹRÓDŁOWY: Na komputerze z ustawieniami predefiniowanymi przeznaczonymi do migracji:

 1. Otwórz program Photoshop.
 2. Wybierz polecenie Edytuj > Ustawienie predefiniowane > Menedżer ustawień predefiniowanych.
 3. Wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego Typ ustawień. Wybierz na przykład opcję Pędzle.
 4. Zaznacz żądane ustawienia predefiniowane. Na przykład zaznacz pędzle, które chcesz poddać migracji.
 5. Kliknij opcję Zapisz zestaw, a następnie kliknij opcję Zapisz. W przypadku zestawu pędzli program Photoshop tworzy plika.ABR w następującej lokalizacji domyślnej:
 • (Windows) C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC*<wersja>\Presets\Brushes
 • (macOS) Programy/Adobe Photoshop <wersje>/Presets/Brushes

KOMPUTER DOCELOWY: Na komputerze, na który mają zostać zaimportowane ustawienia:

 1. Wybierz polecenie Edytuj > Ustawienie predefiniowane > Menedżer ustawień predefiniowanych.
 2. Kliknij opcję Wczytaj w oknie dialogowym Menedżer ustawień predefiniowanych.
 3. Wybierz zapisany zestaw, który chcesz wczytać.
 4. Kliknij przycisk Wczytaj.

Migracja operacji

Ręczne kopiowanie ustawień

Program Photoshop korzysta z szeregu plików ustawień, które można kopiować między instalacjami. Pliki te obejmują:

 • Actions Palette.psp (Operacje)
 • Brushes.psp (Pędzle)
 • Contours.psp (Kontury)
 • CustomShapes.psp (Kształty własne)
 • Default Type Styles.psp (Domyślne style tekstu)
 • Gradients.psp (Gradienty)
 • Patterns.psp (Wzorki)
 • Styles.psp (Style)
 • Swatches.psp (Próbki)
 • ToolPresets.psp (Narzędzia predefiniowane)

Aby przenieść te ustawienia do nowej instalacji, skopiuj pliki z następującej ścieżki instalacji źródłowej do tej samej ścieżki instalacji docelowej:

 • macOS: <nazwa_użytkownika>/Biblioteki/Preferences/Adobe Photoshop CC*<wersja> Settings
 • Windows: C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC*<wersja>\Adobe Photoshop CC*version Settings

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online