Opis ogólny dodawania masowego

Funkcja importowania użytkowników (przesyłanie masowe) umożliwia administratorowi przedsiębiorstwa tworzenie plików zawierających tożsamości użytkowników oraz przesyłanie tych plików do strony zarządzania użytkownikami obsługiwanej przez administratora w przedsiębiorstwie klienta w celu wykonania przetwarzania. Każdy wpis w tym pliku odzwierciedla użytkownika, a w wyniku przetwarzania danych dla każdego użytkownika tworzone jest konto. Operacja może dotyczyć tworzenia wielu tysięcy kont, więc status i postęp przetwarzania jest widoczny podczas operacji. Samą operację można anulować w dowolnym momencie.

Konta przedsiębiorstwa są tworzone w wyniku zakupów umów licencyjnych Adobe dokonanych przez klienta. Umowy te upoważniają klienta do dysponowania określoną liczbą licencji na różne produkty firmy Adobe. Po zakończeniu transakcji zakupu przedstawiciel firmy Adobe tworzy konto dla organizacji oraz użytkownika z uprawnieniami administratora przypisanego do tego konta. Administrator może tworzyć konta użytkowników i zarządzać nimi w ramach organizacji.

Uwaga:

Funkcja importowania użytkowników nie obsługuje pseudonimów zawierających znaki specjalne takie jak przecinek (,) i średnik (;).

Funkcja

Po wybraniu pliku do przetworzenia wykonywane są następujące kontrole wstępne. W przypadku niepowodzenia kontroli wyświetlane są komunikaty o błędach.

 • Plik w formacie CSV
 • Nagłówek jest dozwolony, jeśli jest obecny
 • 1-5000 wpisów

Dla każdego wpisu:

 • Adres e-mail powinien być dozwolony
 • Zero lub więcej określonych konfiguracji produktów
 • Kraj, jeśli jest obecny, jest dozwolony, oraz kraj, w którym działa firma Adobe
 • Opcje, jeśli są obecne, są dozwolone

5000 wpisów na plik to maksymalna obsługiwana liczba, którą można przetworzyć podczas każdej operacji importowania.

Podczas przetwarzania pliku każdy wpis jest przetwarzany oddzielnie w następujący sposób:

Domeną adresu e-mail jest

Operacja

Wyjątki

Zgłoszone przez organizację i zarządzane przez firmę Adobe Konto Adobe ID jest tworzone z zastosowaniem podanego adresy e-mail. Wysyłana jest powitalna wiadomość e-mail.

Już przetwarza zaproszenie lub konto z podanym adresem e-mail już istnieje.

Kraj, jeśli jest obecny, nie jest krajem, w którym działa firma Adobe.

Nieprawidłowe konfiguracje produktu lub przekroczony limit.

Zgłoszone przez organizację i zarządzane przez przedsiębiorstwo Tworzony jest rekord osoby z użyciem określonej nazwy użytkownika. Dodawanie do określonych konfiguracji produktów. Adres e-mail nie jest używany; wyjątkiem jest określanie domeny. Nie wysłano wiadomości e-mail.

Nazwa użytkownika już istnieje.

Kraj, jeśli jest obecny, nie jest krajem, w którym działa firma Adobe.

Nieprawidłowe konfiguracje produktu lub przekroczony limit.

Niezgłoszone przez organizację

Wysyłanie wiadomości e-mail z zaproszeniem na adres e-mail użytkownika. Nie utworzono konta. Zaproszenie jest powiązane z danymi konfiguracjami produktów.

Jeżeli konto już istnieje, należy dodać do konfiguracji produktów.

Już dysponuje zaproszeniem lub kontem z danym adresem e-mail.

Kraj, jeśli jest obecny, nie jest krajem, w którym działa firma Adobe.

Po zakończeniu przetwarzania wszystkich wpisów generowana jest wiadomość e-mail przeznaczona dla użytkownika inicjującego. Wiadomość zawiera informujące o ukończeniu procedury oraz podsumowanie wyników.

Jeśli operacja importowania zostanie anulowana, przetwarzanie jest wstrzymywane. Zakończona operacja przetwarzania nie jest wycofywana.

Interfejs użytkownika

W panelu Lista użytkowników w konsoli administracji znajduje się ikona przesyłania pliku użytkownika. Wymagany jest plik typu csv z rozszerzeniem .csv. Ten format opisano poniżej.

Po wybraniu importowania wyświetlane jest okno dialogowe z instrukcjami, łączem do pobrania pliku przykładowego oraz łączem pozwalającym przeglądać i wybierać pliki przeznaczone do przesłania oraz przetworzenia.

Po wybraniu pliku w celu przetworzenia jest on wstępnie sprawdzany pod kątem poprawności, a wszelkie błędy są zgłaszane. W przypadku braku błędów plik jest zapisywany na serwerze i rozpoczyna się przetwarzanie. W danej organizacji jednocześnie może być wykonywana tylko jedna operacja importowania (niezależnie od domeny), więc kolejną operację importowania można zainicjować dopiero po zakończeniu bieżącej operacji.

Po zaakceptowaniu do przetworzenia na karcie wyników importowania w panelu Lista użytkowników wyświetlany jest wiersz. Informacje zawarte we wpisie:

 • Nazwa pliku
 • data/godzina przesłania i rozpoczęcia przetwarzania
 • Okresowo aktualizowany status (Przetwarzanie/Zakończono/Anulowano)
 • Liczba utworzonych kont (okresowo aktualizowana)
 • Liczba błędów (okresowo aktualizowana)
 • Szybkość przetwarzania (wpisy/sekundę) (okresowo aktualizowana)
 • Szacowany pozostały czas (okresowo aktualizowana)
 • Przycisk anulowania operacji (tylko podczas operacji przetwarzania)
 • Łącze do raportu (po zakończeniu przetwarzania)
 • Przycisk usuwania wpisu (po zakończeniu operacji przetwarzania)

Kliknięcie nazwy pliku powoduje wyświetlenie podręcznego raportu zawierającego dodatkowe informacje dot. przetwarzania, gdy statusem jest Zakończono lub Anulowano. Wyświetlane jest podsumowanie działań zakończonych pomyślnie oraz różnorodnych błędów. Wyświetlane są tylko wartości niezerowe.

Podczas przetwarzania wszyscy utworzeniu użytkownicy są wyświetlani na liście aktywnych użytkowników, jeśli jest ona widoczna (lub aktualizowana jest ich liczba, jeśli ta opcja jest widoczna).

Podczas przetwarzania i generowania zaproszeń są one wyświetlane na liście oczekujących zaproszeń, jeśli jest ona widoczna (lub aktualizowana jest ich liczba, jeśli ta opcja jest widoczna).

Raport jest dostępny po zakończeniu przetwarzania i wyświetleniu wyników dla każdego przetworzonego wpisu. Raport składa się z trzech kolumn:

 • Numer wiersza
 • Adres e-mail
 • Status i komunikat o błędzie (jeśli istnieją)

Raport jest sortowany wg numeru wiersza, a dany numer wiersza odpowiada oryginalnemu numerowi wiersza w pliku csv.

Ważne: Strona Wyniki importowania zawiera raporty, które nie są starsze niż 90 dni. Starsze raporty są automatycznie usuwane bez ingerencji administratora systemu.

Format pliku

Plik zawierający użytkowników musi być zgodny ze standardem RFC 4180 (specyfikacja pliku CSV). Jeśli wiersz nagłówka istnieje, jego format musi być następujący:

Typ, E-mail, Konfiguracje produktów, Nazwa użytkownika, Kod kraju, Imię, Nazwisko, Opcje

Uwaga: te pola mogą ulegać okresowym zmianom. Upewnij się, że nagłówek jest zgodny ze wzorem z konsoli administratora.

Pola są definiowane w następujący sposób:

Pole

Składnia

Interpretacja

Typ Jedna z wartości: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID. Wartości te sterują typem ID przypisywanym do użytkownika. Wielkość znaków nie jest rozróżniana. Typ ID musi być poprawny w danej domenie.
E-mail

RFC 2822 sek. 3.4.1

Maks. 60 znaków

Nazwa i domena. W przypadku domen zarządzanych przez przedsiębiorstwa używana jest tylko nazwa domeny. Nazwa użytkownika determinuje nazwę konta. W przypadku innych typów kont jest to adres e-mail użyty w przypadku nazwy konta i użytkownika.
Konfiguracje produktów Rozdzielona przecinkami lista pseudonimów konfiguracji produktów Pseudonim konfiguracji produktu, do którego zostanie przypisany użytkownik. Użytkownika można przypisać jednocześnie do wielu konfiguracji produktów (nazwy konfiguracji należy oddzielać przecinkami). Przykładowo: zarządzanie widownią:zarządzanie widownią - dostęp domyślny, tylko plan niestandardowy - plan niestandardowy - projekt.
Nazwa użytkownika Dowolny ciąg. Ograniczenie do znaków ASCII. Używane tylko w przypadku domen zarządzanych przez przedsiębiorstwa. Nazwa konta, która zostanie użyta w przypadku tego użytkownika. Ograniczenia do adresu e-mail, a ten sam adres e-mail może być określony przez właściciela domeny. Maks. długość 255 znaków
Kod kraju Kody krajów ISO 3166-1 alpha-2 Dwuliterowy kod kraju (np. Stany Zjednoczone = US) Jeśli obecny, następuje sprawdzenie w celu zapewnienia, że użytkownik pochodzi z kraju, w którym firma Adobe może legalnie prowadzić działania. Wymagany w przypadku kont zarządzanych przez przedsiębiorstwa.
Imię Ciąg Maks. długość 255 znaków
Nazwisko Ciąg Maks. długość 255 znaków
Opcje

Rozdzielona spacjami lista nazwisk. To pole jest przeznaczone do wykorzystania w przyszłości

Oczekiwane przyszłe wartości:

Brak e-mail: pomiń wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail do użytkowników kont.

Resetuj hasło: oznacza konto do zresetowania hasła

Pobierz

Rozwiązywanie problemów dot. masowego przesłania

W tej sekcji opisano sposoby rozwiązywania problemów związanych z masowym przesyłaniem lub innych problemów wynikających z używania funkcji importowania masowego z poziomu Konsoli administracyjnej Adobe.

Błąd „Nieprawidłowe nazwy konfiguracji”

W przypadku błędu „Nieprawidłowe nazwy konfiguracji” ("INVALID_CONFIGURATIONS") sprawdź konfigurację produktu w Konsoli administratora:

 • Jeśli konfiguracją produktu jest „Konfiguracja domyślna”, jest to konfiguracja wirtualna dostępna jako konfiguracja przykładowa. Tę konfigurację należy edytować, aby przekonwertować ją na prawdziwą konfigurację produktu.
 • Jeśli użytkownik utworzy nową konfigurację produktu, pozycja „Konfiguracja domyślna” zniknie.
 • Po zmodyfikowaniu konfiguracji produktu lub po utworzeniu nowej konfiguracji należy ponownie spróbować wykonać operację masowego importowania.

Sprawdzanie poprawności formatu CSV

Poprawność pliku CSV można sprawdzić, porównując go z szablonem przykładowym dostępnym na pulpicie. Ważne pola to imię, nazwisko, ID użytkownika, adres e-mail i kod kraju.

Jeżeli użytkownik istnieje, operacja importowania zakończy się powodzeniem. Zamiast tego zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że użytkownik istnieje w raporcie masowego przesyłania.

Raport przesyłania zawiera inne błędy poza ostrzeżeniami o istniejącym użytkowniku.

Błąd importowania

Pola wymagane dla różnych typów ID użytkownika:

Typ E-mail Konfiguracje produktów Nazwa użytkownika Kod kraju Imię Nazwisko Opcje
Adobe ID Wymagane Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
Enterprise ID Wymagane Wymagane Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
Federated ID Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne

Znane problemy

Komunikat o błędzie importowania w raporcie importowania masowego jest aktualnie przycinany po prawej stronie. Ta usterka zostanie usunięta w przyszłych kompilacjach Konsoli administratora.

Importowanie warunków błędów, komunikatów i kodów odpowiedzi

 

Sytuacja

Komunikat

Uwagi

Nieprawidłowy wiersz nagłówka w pliku CSV

 

Nieprawidłowy wiersz nagłówka pliku CSV. Wierszem nagłówka musi być 

Typ, E-mail, Konfiguracje produktów, Nazwa użytkownika, Kod kraju, Imię, Nazwisko, Opcje

 

Operacja importowania jest odrzucana podczas przesłania i funkcja importowania wsadowego nie jest uruchamiana.

Brak wiersza nagłówka w pliku CSV

 

Nieprawidłowy wiersz nagłówka pliku CSV. Wierszem nagłówka musi być 

Typ, E-mail, Konfiguracje produktów, Nazwa użytkownika, Kod kraju, Imię, Nazwisko, Opcje

 

Operacja importowania jest odrzucana podczas przesłania i funkcja importowania wsadowego nie jest uruchamiana.

Nieprawidłowa liczba kolumn w wierszu nagłówka Nieprawidłowy formatu pliku w wierszu 2: zapoznaj się z przykładem. wiersz w pliku csv zawiera nieprawidłową liczbę kolumn Operacja importowania jest odrzucana podczas przesłania i funkcja importowania wsadowego nie jest uruchamiana.
Nieprawidłowa liczba kolumn w wierszu danych

Nieprawidłowy formatu pliku w wierszu 2: zapoznaj się z przykładem. wiersz w pliku csv zawiera nieprawidłową liczbę kolumn

Operacja importowania jest odrzucana podczas przesłania i funkcja importowania wsadowego nie jest uruchamiana.
Brak wierszy danych w pliku CSV lub 1 wiersz danych i brakujący nagłówek Nieprawidłowy plik. Do pliku dodaj przynajmniej jednego użytkownika, a następnie spróbuj ponownie. Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z przykładem.  Operacja importowania jest odrzucana podczas przesłania i funkcja importowania wsadowego nie jest uruchamiana.
Nieprawidłowa wartość typu

Nieprawidłowy formatu pliku w wierszu 2: Typem tożsamości musi być: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID. (Wiersz numer 2).

Operacja importowania jest odrzucana podczas przesłania i funkcja importowania wsadowego nie jest uruchamiana.
Adres e-mail jest nieprawidłowy

Nieprawidłowy formatu pliku w wierszu 2: oczekiwano poprawnego adresu e-mail. (Wiersz numer 2).

Operacja importowania jest odrzucana podczas przesłania i funkcja importowania wsadowego nie jest uruchamiana.
Adres e-mail należący do innej domeny zobacz poniżej  
Nieprawidłowy kod kraju: inny niż dwuliterowy Nieprawidłowy formatu pliku w wierszu 2: Kod kraju musi być zgodny z normą ISO 3166-1, alpha-2 (dwuznakowy kod kraju). (Wiersz numer 2). Operacja importowania jest odrzucana podczas przesłania i funkcja importowania wsadowego nie jest uruchamiana. Musi być popranym krajem, w którym działa firma Adobe.
Zakazany kod kraju (na przykład KP) Nieprawidłowy kod kraju. Wyświetlane jako komunikat w raporcie i w podsumowaniu.
Kraju kod jest dwuliterowy, ale nie jest prawidłowy (na przykład AB) Nieprawidłowy kod kraju. Wyświetlane jako komunikat w raporcie i w podsumowaniu.
Zbyt długie imię, nazwisko, nazwa użytkownika lub opcje (ponad 255) Nieprawidłowy formatu pliku w wierszu 3: Ciąg znaków jest dłuższy niż 255. (Wiersz numer 3). Operacja importowania jest odrzucana podczas przesłania i funkcja importowania wsadowego nie jest uruchamiana.
Nazwa użytkownika nie jest adresem e-mail Nieprawidłowa nazwa użytkownika.

Zależnie, czy źródło uwierzytelniania wymaga tych danych.

Również widoczne w podsumowaniu.

Nazwa użytkownika i adres e-mail muszą być zgodne Nieprawidłowa nazwa użytkownika.Nazwa użytkownika i adres e-mail muszą być takie same dla tej organizacji

Zależnie, czy źródło uwierzytelniania wymaga tych danych.

Nieprawidłowa nazwa użytkownika. widoczne w podsumowaniu

Adres e-mail nie znajduje się w prawidłowej domenie Niedozwolona domena e-mail.Tym użytkownikiem zarządza inna organizacja lub typ użytkownika jest inny niż wymagany. Domena e-mail nie jest właścicielem. widoczne w podsumowaniu.
Pole opcji zawiera niedozwoloną wartość   Aktualnie brak kontroli lub wiadomości
Błąd wewnętrzny Błąd wewnętrzny: <string>  
Użytkownik został już zaproszony Już zaproszono jako użytkownika Adobe ID.Zaproszenie zostało już wysłane. Pierwsza część jest zawarta w podsumowaniu.
Użytkownik jest znajduje się już w organizacji Już powiązano z organizacją.Użytkownik xxx> został już powiązany z tą organizacją. Pierwsza część jest zawarta w podsumowaniu.
Nieobsługiwane kodowanie   Typ kodowania nie jest obsługiwany.

Szczególne przypadki:

Typ i domena org.

Warunki wstępne

Operacja

Oczekiwane

Komunikat

W przypadku d3 wymagany Typ3 Użytkownik u@d3 istnieje jako Typ3 Dodaj u@d3 jako Typ1 Błąd Już powiązano z organizacją.Ten użytkownik istnieje
  jakikolwiek Dodaj u@d3 jako Typ2 Błąd Niedozwolona domena e-mail.Tym użytkownikiem zarządza inna organizacja lub typ użytkownika jest inny niż wymagany.
  Użytkownik u@d3 istnieje jako Typ3 Dodaj u@d3 jako Typ3 Błąd Już powiązano z organizacją.Użytkownik u@d3 jest już powiązany z tą organizacją.
  Użytkownik u@d3 istnieje jako Typ1 w org. Dodaj u@d3 jako Typ1 Błąd Już powiązano z organizacją.Użytkownik u@d3 jest już powiązany z tą organizacją.
  Użytkownik u@d3 istnieje jako Typ1 w org. Dodaj u@d3 jako Typ3 Błąd Już powiązano z organizacją.Użytkownik u@d3 jest już powiązany z tą organizacją.
 

Użytkownik u@d3 zaprosił Typ1

u@d3 nie istnieje

Dodaj u@d3 jako Typ1 Błąd Już zaproszono jako użytkownika Adobe ID.Zaproszenie zostało już wysłane. 
 

Użytkownik u@d3 zaprosił Typ1

u@d3 nie istnieje

Dodaj u@d3 jako Typ3 Błąd Już zaproszono jako użytkownika Adobe ID.Zaproszenie zostało już wysłane. 
 

Użytkownik u@d3 zaprosił Typ1

u@d3 utworzył Typ1 po zaproszeniu

Dodaj u@d3 jako Typ1 Błąd Już zaproszono jako użytkownika Adobe ID.Zaproszenie zostało już wysłane. 
 

Użytkownik u@d3 zaprosił Typ1

u@d3 utworzył Typ1 po zaproszeniu

Dodaj u@d3 jako Typ3 Błąd

Już zaproszono jako użytkownika Adobe ID.Zaproszenie zostało już wysłane. 

 

 

Użytkownik u@d3 zaprosił Typ1

u@d3 utworzył Typ1 przed zaproszeniem

Dodaj u@d3 jako Typ1 Błąd Już zaproszono jako użytkownika Adobe ID.Zaproszenie zostało już wysłane. 
 

Użytkownik u@d3 zaprosił Typ1

u@d3 utworzył Typ1 przed zaproszeniem

Dodaj u@d3 jako Typ3 Błąd Już zaproszono jako użytkownika Adobe ID.Zaproszenie zostało już wysłane. 
  Użytkownik u@d3 istnieje Typ1 nie w org. Dodaj u@d3 jako Typ3 Powodzenie  
  d2 niepobrany przez tę org.

Dodaj u@d2 jako Typ3

Błąd Niedozwolona domena e-mail.Tym użytkownikiem zarządza inna organizacja lub typ użytkownika jest inny niż wymagany.
         
d2 jest pobranym typem 2 Użytkownik x@y zaprosił Typ2 do d2 Dodaj x@y jako Typ1 Błąd Już zaproszono jako użytkownika Adobe ID. Zaproszenie zostało już wysłane.
  jakikolwiek Dodaj u@d3 jako Typ2 Błąd Niedozwolona domena e-mail.Tym użytkownikiem zarządza inna organizacja lub typ użytkownika jest inny niż wymagany.
  jakikolwiek Dodaj x@y jako Typ3 Błąd Niedozwolona domena e-mail.Tym użytkownikiem zarządza inna organizacja lub typ użytkownika jest inny niż wymagany.
         

Szczegóły dot. wydajności

Aby uniknąć przeciążenia, podczas przetwarzania jest stosowana reguła obciążenia na poziomie 66,6%. Jeśli czas potrzebny na przetworzenie wpisu różni się od średniej kroczącej o więcej niż 10%, przepustowość jest dostosowywana, aby przetwarzanie żądania trwało tylko 2/3 czasu rzeczywistego.

Ponadto zespół operacyjny zarządzający przepustowością również może ograniczyć szybkość przetwarzania. Jeśli sterowanie przepustowością jest jawnie określone, funkcja sterowania cyklem wydajności jest wyłączona. Istnieje wywołanie interfejsu API dot. wybierania przepustowości opartej na obciążeniu.

Liczba żądań przetwarzanych na sekundę jest wyświetlana w celu informowania użytkownika o wydajność.

Docelowa prędkość tworzenia 1000 kont z dodawaniem do 2 konfiguracji produktów wynosi 1 konto/na sekundę (bez uwzględniania cyklu 66,6%), więc pozorna szybkość przetwarzania wynosi 0,66 konta/sekundę, czyli 40 kont/minutę. Przy takiej wydajności utworzenie 1000 kont potrwa 25 minut. Przy takiej wydajności utworzenie 5000 kont potrwa 2 godziny i 5 minut.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online