Za pomocą serwisu Admin Console można tworzyć, wyszukiwać, aktualizować i usuwać konta użytkowników. Konta te uprawniają użytkowników końcowych w przedsiębiorstwie do korzystania z produktów i usług Adobe.

Dodawanie użytkowników

Konfigurowanie subskrypcji przedsiębiorstwa można rozpocząć od dodania użytkowników. W planach Creative Cloud dla przedsiębiorstw dostępne są trzy typy identyfikatorów: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID. Adobe zaleca przedsiębiorstwom i instytucjom wybór identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID, ponieważ umożliwiają one zachowanie kontroli nad kontem i praw własności do danych. Subskrypcja Creative Cloud dla zespołów obsługuje tylko identyfikatory Adobe ID.

Pojedynczy użytkownik

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy.

 2. Kliknij opcję Dodaj użytkownika.

 3. Wprowadź adres e-mail użytkownika i wybierz typ identyfikatora z rozwijanej listy.

  W poniższej tabeli podano więcej informacji na temat poszczególnych rodzajów identyfikatorów.

  Typ identyfikatora

  Prawo własności do konta

  Prawo własności do danych

  Funkcje i przestrzeń dyskowa dla przedsiębiorstw

  Enterprise ID

  Przedsiębiorstwo

  Przedsiębiorstwo

  Tak

  Federated ID

  Przedsiębiorstwo

  Przedsiębiorstwo

  Tak

  Adobe ID Pojedynczy użytkownik Pojedynczy użytkownik Nie

  Uwaga:

  Adobe zaleca przedsiębiorstwom używanie jak najmniejszej liczby identyfikatorów Adobe ID w ich systemie organizacyjnym. Organizacje przedsiębiorstw powinny przypisywać stanowiska Creative Cloud do kont Enterprise ID i Federated ID. Adobe zmieni sposób przydzielania przestrzeni dyskowej, aby odbywał się na poziomie organizacji, a nie na poziomie poszczególnych osób. W takim przypadku nie można przypisać stanowisk Creative Cloud do kont Adobe ID.

  Jeśli jednak Twoja organizacja posiada produkty inne niż Creative Cloud, takie jak Acrobat DC, możesz dodać do nich dowolnych użytkowników.

 4. W przypadku konta Enterprise ID wybierz odpowiednią wartość opcji Kraj dla tego użytkownika. W przypadku konta Federated ID wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa użytkownika SSO i wybierz wartość opcji Kraj dla tego użytkownika.

  Opcjonalnie można podać imię i nazwisko użytkownika.

  Uwaga:

  Nazwa konta użytkownika w katalogu SSO zależy od konfiguracji logowania SSO i może być kontem w katalogu LDAP przedsiębiorstwa albo korporacyjnym adresem e-mail danego użytkownika.

 5. Aby przypisać użytkownikowi produkty, przejdź na kartę Przypisz produkty.

  Zostanie wyświetlona lista produktów odpowiadająca planowi zakupowemu przedsiębiorstwa.

 6. W przypadku kont dla przedsiębiorstw kliknij produkt i wybierz jego profil. W przypadku kont dla zespołów wybierz produkt, aby przypisać go użytkownikowi.

  Więcej informacji o produktach i profilach: Zarządzanie produktami i profilami.

 7. Aby dodać użytkownika do grupy użytkowników, przejdź na kartę Przypisz grupy użytkowników i wybierz odpowiednie grupy. Użytkownikowi zostaną przypisane produkty powiązane z wybranymi grupami użytkowników.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

  Konto użytkownika zostanie dodane i wyświetlone na liście Użytkownicy.

Jeśli użytkownikom przypisano rolę administracyjną albo profil produktowy, to zostanie do nich wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem. Użytkownicy muszą kliknąć odsyłacz, aby uzupełnić swój profil, jeśli powiadomienie zawiera taki monit.

Wielu użytkowników

Aby dodać wielu użytkowników do instytucji i jednocześnie przypisać ich do profili produktów, prześlij dane w formacie listy rozdzielanej przecinkami. W oknie dialogowym Importuj użytkowników można pobrać przykładowy plik CSV, a następnie wprowadzić do niego dane i przesłać go. Można zaimportować do 5000 użytkowników naraz.

Uwaga:

Funkcja nie obsługuje nazw kont użytkowników zawierających znaki specjalne, takie jak przecinek (,) i średnik (;).

Aby zbiorczo dodać wielu użytkowników:

 1. Podczas pracy nad kontami użytkowników w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony Użytkownicy.

  Uwaga:

  Tej procedury przesyłania zbiorczego nie można wykorzystać w celu wysłania wielu użytkowników na karcie Użytkownicy strony Produkty w serwisie Admin Console. Więcej informacji: Zarządzanie produktami i profilami.

 2. Z listy rozwijanej wybierz polecenie Dodaj użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Dodaj użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Aktualna lista użytkowników (zalecana) lub Szablon standardowy.

  Dodaj użytkowników (CSV)

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. W pobranym pliku CSV wprowadź dane użytkowników, których chcesz dodać do profilu.

 5. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Dodaj użytkowników (CSV), po czym kliknij przycisk Prześlij.

  Uwaga:

  Można przesłać plik CSV o rozmiarze do 10 MB.

  Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

Format pliku CSV

Pobierany plik szablonu zawiera przykładowe dane, które można wykorzystać jako wskazówki.

Nazwa pola Opis

Dotyczy

(konto dla przedsiębiorstw lub dla zespołów)

Wymagane/opcjonalne w przypadku danego typu identyfikatora
Identity Type

Podaj typ konta użytkownika, które chcesz dodać.

Te wartości sterują typem identyfikatora przypisywanym użytkownikowi. Nie jest rozpoznawana wielkość liter. Podany typ identyfikatora musi być poprawny w danej domenie.

Prawidłowe wartości:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID
Tylko plan dla przedsiębiorstw  
Username

Tylko zakres znaków ASCII.

Nazwa konta użytkownika odpowiadająca jego identyfikatorowi.

W przypadku kont Adobe ID jest to  nazwa użytkownika  zdefiniowana jako identyfikator Adobe ID tego użytkownika.

Stosowane tylko w domenach zarządzanych przez przedsiębiorstwo. Nazwa konta, która ma zostać użyta dla tego użytkownika. Właściciel domeny może określić ograniczenia dotyczące adresu e-mail i używania takich samych adresów. 

Maksymalna liczba znaków: 255.

Tylko plan dla przedsiębiorstw Ustawienie wymagane. w przypadku kont Federated ID.
Domain

Domena odpowiadająca identyfikatorowi Federated ID lub Enterprise ID.

 

Tylko plan dla przedsiębiorstw Wartość obowiązkowa, gdy typ identyfikatora to Federated ID.
Email

Prawidłowy adres e-mail.

Maksymalnie 60 znaków

Nazwa i domena. Jeśli typ to Enterprise ID lub Federated ID, organizacja musi dysponować przypisaną i aktywowaną domeną.  Wartośćnazwy użytkownika określa nazwę konta. 

W przypadku innych typów kont jest to adres e-mail używany jako nazwa użytkownika i nazwa konta. 

Zobacz RFC 2822, punkt 3.4.1

Wszystkie plany Wymagane przy wszystkich typach kont: Enterprise ID, Federated ID, Adobe ID.
First Name

Imię użytkownika.

Tylko zakres znaków ASCII

W przypadku kont Adobe ID jest to imię zdefiniowane w ustawieniach identyfikatora Adobe ID danego użytkownika.

Maksymalna liczba znaków: 255.

 

Wszystkie plany Wartość obowiązkowa, jeśli typ identyfikatora to Enterprise ID lub Federated ID.
Last Name

Nazwisko użytkownika.

Tylko zakres znaków ASCII

W przypadku kont Adobe ID jest to nazwisko zdefiniowane w ustawieniach identyfikatora Adobe ID danego użytkownika.

Maksymalna liczba znaków: 255.

 

Wszystkie plany Wartość obowiązkowa, jeśli typ identyfikatora to Enterprise ID lub Federated ID.
Country Code

Dwuliterowy kod kraju (na przykład: United States = US).

W przypadku użytkowników Adobe ID wprowadź kod kraju zdefiniowany w ustawieniach identyfikatora Adobe ID danego użytkownika.

Jeśli został podany, sprawdź, czy kraj użytkownika jest krajem obsługiwanym przez Adobe. Podawany w przypadku kont zarządzanych przez przedsiębiorstwo.

Aby określić wartość Country Code, zobacz https://www.iso.org/obp/ui/#home.

Więcej informacji: ISO 3166-1 alpha-2 Country Codes

Wszystkie plany Parametr obowiązkowy w przypadku kont Federated ID.
Product Configurations

Nazwy profilów produktowych, do których ma zostać przypisany użytkownik.

Nazwa profilów produktu, do których chcesz przypisać użytkownika. Aby przypisać użytkownika do wielu profilów produktów jednocześnie, podaj ich nazwy w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami. 

Na przykład: „Audience Management: Audience Manager - Default Access, the Custom plan only - Custom plan - Design”.

Tylko plan dla przedsiębiorstw Parametr obowiązkowy w przypadku kont Enterprise ID i Federated ID.
Team Products

Nazwy produktów zespołowych, do których ma zostać przypisany użytkownik.

Aby przypisać użytkownika do wielu produktów zespołowych jednocześnie, podaj ich nazwy w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami. 

Na przykład: „Audience Management: Audience Manager - Default Access, the Custom plan only - Custom plan - Design”.

Uwaga: Wprowadź produkty zespołowe w polu Product Configurations i zmień nazwę tego pola na Team Products.

Tylko plany dla zespołów  
Admin Roles

Rola administracyjna, która ma zostać przypisana użytkownikowi..

Prawidłowe wartości:

 • System
 • Deployment
 • Pomoc techniczna
Wszystkie  
Product
Configurations Administered

Nazwy profilów produktowych, w stosunku do których użytkownik ma otrzymać uprawnienia administracyjne.

Aby przypisać uprawnienia administracyjne do wielu profilów produktów naraz, wpisz nazwy poszczególnych profilów w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami.

Tylko plan dla przedsiębiorstw Opcjonalny
User Groups

Nazwy grup użytkowników, do których ma zostać dodany użytkownik.

Aby dodać użytkownika do wielu grup jednocześnie, podaj ich nazwy w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami. 

Wszystkie plany Opcjonalny
User Groups Administered

Nazwy grup użytkowników, w stosunku do których użytkownik ma otrzymać uprawnienia administracyjne.

Aby przypisać uprawnienia administracyjne do wielu grup, wpisz nazwy poszczególnych grup w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami.

Wszystkie plany Opcjonalny
Products Administered

Nazwy produktów, w stosunku do których użytkownik ma otrzymać uprawnienia administracyjne.

Aby przypisać uprawnienia administracyjne do wielu produktów, wpisz ich nazwy w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami.

Tylko plan dla przedsiębiorstw

Opcjonalny
Dostęp programisty

(Tylko dla programistów)

Nazwy profili produktów z dostępem API, do których dodawani są programiści.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programistów, zapoznaj się z sekcją Zbiorcze dodawanie programistów w tym dokumencie.

Tylko plan dla przedsiębiorstw
Opcjonalny

Uwaga:

Plik CSV może zawierać tylko po jednym wierszu na parę adres e-mail + typ identyfikatora.

Edytowanie danych użytkowników

Administrator ma możliwość aktualizacji danych tylko w odniesieniu do użytkowników należących do domeny będącej własnością jego przedsiębiorstwa. Nie można natomiast aktualizować danych użytkowników należących do domeny zaufanej, ale niebędącej własnością przedsiębiorstwa. Można dostosowywać następujące dane użytkownika:

 • nazwa użytkownika;
 • grupy użytkowników i produkty powiązane z danym użytkownikiem;
 • uprawnienia administracyjne.

Uwaga:

 • Zmiany danych użytkowników z identyfikatorami Enterprise ID lub Federated ID można wprowadzać za pomocą serwisu Admin Console, narzędzia Synchronizacja użytkowników lub interfejsu User Management API. Zmiany wchodzą w życie natychmiast, ale użytkownik nie jest o nich powiadamiany. Jeśli zmieni się adres e-mail użytkownika, trzeba będzie powiadomić go o konieczności używania nowego adresu przy logowaniu się do konta korporacyjnego Adobe.
 • W przypadku kont Federated ID zmiana adresu e-mail wpływa na sposób logowania użytkownika tylko wtedy, gdy adres ten stanowi identyfikator stosowany w ramach procedury wymiany danych uwierzytelniających SAML przeprowadzanej pomiędzy Adobe a usługą IdP przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo używa w tym celu adresów e-mail, to zmiana takiego adresu musi zostać przeprowadzona jednocześnie po obu stronach procesu. W przeciwnym razie użytkownicy nie będą mogli się zalogować na konta korporacyjne.

Pojedynczy użytkownicy

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy.

 2. Kliknij odpowiednią nazwę użytkownika na liście.

 3. Aby zmodyfikować nazwę użytkownika, kliknij przycisk  w prawym górnym rogu sekcji Szczegóły użytkownika i wybierz opcję Edytuj profil użytkownika.

  Edytowanie profilu użytkownika

  Na stronie Edytowanie profilu użytkownika wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk Zapisz.

 4. W podobny sposób można edytować produkty, grupy użytkowników oraz uprawnienia administracyjne użytkownika, klikając ikonę  w prawym górnym rogu odpowiedniej sekcji ustawień.

  Uwaga:

  Przypisanie grupy użytkowników spowoduje również przypisanie użytkownikowi powiązanych z nią profilów produktowych.

Wielu użytkowników

Informacje o użytkowniku, takie jak produkty, role i atrybuty użytkownika w grupie, można modyfikować. Załóżmy na przykład, że administrator działu informatycznego w przedsiębiorstwie importuje wiele nowych kont użytkowników. Jako administrator systemu, możesz zaktualizować konfiguracje udostępniające produkty tym użytkownikom za pomocą jednej operacji zbiorczej. Uprawnienia administracyjne dotyczące licencji, kontaktu z pomocą techniczną i zarządzania wdrażaniem można przekazać członkom organizacji za pomocą operacji zbiorczej. Można także zmienić grupy, do których przypisani są użytkownicy.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

 1. Podczas pracy nad kontami użytkowników w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony Użytkownicy.

 2. Z rozwijanej listy wybierz opcję Edytuj dane użytkowników, używając pliku CSV.

 3. W oknie dialogowym Edytuj użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Aktualna lista użytkowników (zalecana) lub Szablon standardowy.

  Edytowanie użytkowników (CSV)

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Zaktualizuj dane użytkowników w pobranym pliku CSV.

  Funkcja Edytuj zbiorczo dane użytkowników umożliwia modyfikowanie następujących danych:

  • profile produktowe;
  • administrowane profile produktowe;
  • role administracyjne;
  • grupy użytkowników
  • administrowane grupy użytkowników;
  • administrowane produkty.
 5. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Edytuj użytkowników (CSV), po czym kliknij przycisk Prześlij.

  Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

Użytkownicy katalogu

Jeśli skonfigurowano

Usuwanie użytkowników

Po usunięciu użytkownika wszystkie uprawnienia i dostęp do usług nadane przez przedsiębiorstwo zostaną odebrane. Oznacza to na przykład, że licencje na produkty zostaną cofnięte, a użytkownicy nie będą mogli z nich korzystać.

Użytkownicy z kontem Adobe ID są właścicielami i administratorami swoich identyfikatorów; dlatego usunięcie użytkownika z identyfikatorem Adobe ID powoduje tylko, że taka osoba przestanie być przypisana do danej organizacji. Użytkownicy mogą nadal uzyskać dostęp do usługi Creative Cloud i innych usług Adobe w ramach bezpłatnego konta. Wszystkie pliki lub foldery przechowywane w usłudze Creative Cloud pozostają dostępne dla użytkownika.

Natomiast konta Federated ID oraz Enterprise ID są własnością organizacji i są przez nią zarządzane. Gdy administrator usunie konto użytkownika, dany identyfikator jest nieodwracalnie usuwany. Użytkownicy utracą dostęp do wszelkich powiązanych danych; również administratorzy nie będą już mieć dostępu do konta lub danych użytkownika. Na przykład odsyłacz URL do dokumentu opublikowanego online za pomocą programu InDesign przestanie być dostępny, jeśli zostanie usunięte konto użytkownika, który go opublikował. Dlatego też Adobe zaleca administratorom dodawanie użytkowników tylko z użyciem kont Enterprise ID lub Federated ID.

Jeśli chcesz tylko odebrać dostęp do produktów i usług bez usuwania powiązanych danych, nie usuwaj konta użytkownika. Zamiast tego usuń przypisanie tego użytkownika do profilów produktowych, które udzielają mu odpowiednich uprawnień.

Pojedynczy użytkownicy

Aby usunąć użytkowników należących do organizacji zarządzanej przez Twoje przedsiębiorstwo (w roli właściciela domeny lub powiernika), wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy.

 2. Zaznacz użytkowników na wyświetlonej liście, klikając pola wyboru po lewej stronie ich nazw.

 3. Kliknij opcję Usuń użytkowników.

 4. Jeśli Twoja organizacja korzysta z przestrzeni dyskowej Adobe dla firm, można wykonać jedną z następujących czynności:

  • Przenieś zawartość teraz: Zawartość folderu zostanie przesłana pocztą elektroniczną do wyznaczonego użytkownika. Jeśli wybierzesz tę opcję, podaj adres e-mail wyznaczonego użytkownika, który otrzyma zawartość.
  • Przenieś zawartość później: Zawartość folderu pozostanie na karcie Nieaktywny użytkownik, dopóki nie zostanie trwale usunięta.
  • Trwale usuń zawartość: Folder jest trwale usuwany bez możliwości pobrania zawartości.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji opisującej odzyskiwanie zasobów usuniętego użytkownika.

  Uwaga:

  W przypadku usuwania użytkowników katalogu (Użytkownicy > Użytkownicy katalogu) wszystkie odwołania do nazwy użytkownika i adresu e-mail są usuwane ze względów bezpieczeństwa. W serwisie Admin Console pozostaje tylko niepowtarzalny identyfikator alfanumeryczny. Dlatego też przy późniejszym odzyskiwaniu tych zasobów zidentyfikowanie odpowiednich usuniętych użytkowników na karcie Nieaktywni użytkownicy może być trudne. Z tego względu zaleca się skorzystanie z opcji Przenieś zawartość teraz

 5. W oknie dialogowym Usuwanie użytkowników kliknij przycisk Usuń użytkowników.

  Konta użytkowników zostaną usunięte z serwisu Admin Console. Wszystkie uprawnienia i dostęp do usług nadane tym użytkownikom przez przedsiębiorstwo zostaną odebrane.

Wielu użytkowników

Z serwisu Admin Console można usuwać wielu użytkowników naraz. Może się to zdarzyć na przykład w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia inne firmy na kontrakt, przyznając im w tej konsoli dostęp do produktów i usług. W momencie wygaśnięcia takiego kontraktu trzeba usunąć wszystkich powiązanych z nim użytkowników.

Aby zbiorczo usunąć wielu użytkowników:

 1. Podczas pracy z użytkownikami w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony Użytkownicy.

 2. Z listy rozwijanej wybierz polecenie Usuń użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Usuń użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Aktualna lista użytkowników (zalecana) lub Szablon standardowy.

  Usuwanie użytkowników za pomocą pliku CSV

  Opis pól w pobieranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Otwórz plik CSV w programie Excel i zmodyfikuj go tak, aby zawierał tylko wiersze odpowiadające użytkownikom, których chcesz usunąć.

  Uwaga:

  Jeśli Twoja organizacja korzysta z przestrzeni dyskowej Adobe dla firm, określ opcje przesyłania w pliku CSV w odniesieniu do każdego użytkownika. Jeśli te opcje nie zostaną określone, to będzie stosowana opcja domyślna: Przenieś zawartość później.

 5. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Usuń użytkowników (CSV), po czym kliknij przycisk Prześlij.

  Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

Eksportowanie danych

Dane użytkowników

Administrator systemu może pobierać dane użytkowników zarejestrowanych obecnie w serwisie Admin Console, zapisując je w pliku CSV. Dane użytkowników w tym pliku CSV można zmodyfikować stosownie do potrzeb, a następnie przesłać zmieniony plik z powrotem do serwisu Admin Console. Więcej informacji: Edytowanie wielu użytkowników.

Pobrany plik CSV zawiera dane zdefiniowane w sekcji Format pliku CSV.

Aby pobrać dane użytkowników, przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy w serwisie Admin Console. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

Procedura pobierania pliku zależy od używanej przeglądarki i jej ustawień. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone potwierdzenie.

Raport braków licencji

Jeśli nabyto produkty dla przedsiębiorstw w ramach programu VIP, można pobrać raport braków licencji (w formacie .csv). Jeśli do któregoś z zakupionych produktów przypisanych zostanie więcej użytkowników niż dostępnych jest licencji, ten raport poinformuje o ich niedoborze.

Aby pobrać dane użytkowników, przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy w serwisie Admin Console. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Raport braków licencji.

Procedura pobierania pliku zależy od używanej przeglądarki i jej ustawień. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone potwierdzenie.

Uwaga:

Jeśli jesteś klientem korzystającym z umowy ETLA, ten raport nie wyświetli żadnych danych. Ponadto jeśli Twoja organizacja zakupiła produkty Experience Cloud za pomocą serwisu Admin Console, dane dotyczące braku licencji nie będą raportowane.

Raport statusu licencji

Jeśli nabyto produkty dla przedsiębiorstw w ramach programu VIP, można pobrać raport statusu licencji (w formacie .csv). Raport informuje, czy produkty zostały przydzielone do danego użytkownika i czy użytkownik ma udostępnioną licencję.

Uwaga:

Produkt przydzielony: produkt został przydzielony, jeśli użytkownikowi przypisano produkt.

Produkt udostępniony: produkt został udostępniony użytkownikowi, jeśli użytkownik ma prawo do korzystania z niego. Mówiąc inaczej, jest dostępna licencja na ten produkt.

Jeśli jesteś klientem korzystającym z umowy ETLA, ten raport wyświetli opcję Tak przy obu polach: Produkt przydzielony i Produkt udostępniony. Będzie się to działo niezależnie od przydzielonych użytkownikom licencji na produkt.

Wyświetl kartę Przegląd w serwisie Admin Console, aby porównać statusy przydzielonych licencji i udostępnionych licencji dla każdego produktu zakupionego przez organizację.

Aby pobrać dane użytkowników, przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy w serwisie Admin Console. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Raport statusu licencji.

Procedura pobierania pliku zależy od używanej przeglądarki i jej ustawień. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone potwierdzenie.

Wyniki operacji zbiorczej

Po wykonaniu operacji zbiorczej, takiej jak dodawanie lub edytowanie wielu użytkowników, otrzymasz wiadomość e-mail ze szczegółami tej operacji. Informacje te można również wyświetlić na stronie Wyniki operacji zbiorczej.

Uwaga:

Jeśli na stronie wyników nie widać wykonanej operacji zbiorczej, odśwież stronę w przeglądarce, aby wyświetlić najnowsze informacje.

 1. Przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy w serwisie Admin Console i kliknij ikonę  w prawym górnym rogu strony Użytkownicy.

 2. Z rozwijanej listy wybierz opcję Wyniki operacji zbiorczej.

  Zostanie wyświetlona strona Wyniki operacji zbiorczej.

 3. Aby wyświetlić szczegółowe dane konkretnej operacji, kliknij jej nazwę.

  Uwaga:

  Jeśli niektóre z produktów wskazanych w przesyłanym pliku zostały nabyte w ramach programu VIP i wykorzystano już licencje na nie, produkty te nie zostaną przypisane użytkownikom. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o brakach licencji na produkty, kliknij opcję Wyświetl raport braków.

 4. Aby pobrać wyniki w postaci pliku CSV, kliknij opcję Pobierz wyniki.

 5. Aby usunąć wynik, zaznacz pole wyboru po lewej stronie nazwy operacji i kliknij przycisk Usuń wynik.

  Można również wyczyścić wszystkie wyniki operacji zbiorczych, klikając opcję Wyczyść wszystkie wyniki.

Uwaga:

Na stronie Wyniki operacji zbiorczej są wyświetlane raporty nie starsze niż 90 dni. Natomiast raporty starsze niż 90 dni są automatycznie usuwane.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online