Administratorzy subskrypcji dla przedsiębiorstw lub zespołów mogą korzystać z serwisu Admin Console, aby tworzyć, wyszukiwać, aktualizować i usuwać konta użytkowników. Konta te uprawniają użytkowników końcowych w przedsiębiorstwie do korzystania z produktów i usług Adobe.

Dodawanie użytkowników

Konfigurowanie subskrypcji przedsiębiorstwa można rozpocząć od dodania użytkowników. Dostępne są trzy typy identyfikatorów: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID.

Uwaga:

Konto dla przedsiębiorstw obsługuje wszystkie trzy typy identyfikatorów, ale w przypadku kont zespołowych obsługiwane są tylko identyfikatory Adobe ID.

Pojedynczy użytkownik

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy.

 2. Kliknij opcję Dodaj użytkownika.

 3. Podaj adres e-mail użytkownika.

  Jeśli wpisany adres e-mail jest identyfikatorem Enterprise ID lub Federated ID, ale chcesz jednak dodać tego użytkownika z kontem Adobe ID, zaznacz opcję Dodaj jako użytkownika Adobe ID.

  Adobe ID Konta Adobe ID nie podlegają zarządzaniu przez przedsiębiorstwo
  Enterprise ID Konta Enterprise ID są własnością przedsiębiorstwa i są przez nie zarządzane
  Federated ID Konta Federated ID umożliwiają użytkownikom logowanie się z użyciem systemu SSO przedsiębiorstwa
 4. W przypadku konta Enterprise ID wybierz odpowiednią wartość opcji Kraj dla tego użytkownika. W przypadku konta Federated ID wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa użytkownika SSO i wybierz wartość opcji Kraj dla tego użytkownika.

  Opcjonalnie można podać imię i nazwisko użytkownika.

  Uwaga:

  Nazwa użytkownika SSO zależy od konfiguracji logowania SSO i może być kontem w katalogu LDAP przedsiębiorstwa albo korporacyjnym adresem e-mail danego użytkownika.

 5. Aby przypisać użytkownikowi produkty, przejdź na kartę Przypisz produkty.

  Zostanie wyświetlona lista produktów odpowiadająca planowi zakupowemu przedsiębiorstwa.

 6. W przypadku kont dla przedsiębiorstw kliknij produkt i wybierz jego profil. W przypadku kont dla zespołów wybierz produkt, aby przypisać go użytkownikowi.

  Więcej informacji o produktach i profilach: Zarządzanie produktami i profilami.

 7. Aby dodać użytkownika do grupy użytkowników, przejdź na kartę Przypisz grupy użytkowników i wybierz odpowiednie grupy. Użytkownikowi zostaną przypisane produkty powiązane z wybranymi grupami użytkowników.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

  Konto użytkownika zostanie dodane i wyświetlone na liście Użytkownicy.

Jeśli użytkownikom przypisano rolę administracyjną albo profil produktowy, to zostanie do nich wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem. Użytkownicy muszą kliknąć odsyłacz, aby uzupełnić swój profil, jeśli powiadomienie zawiera taki monit.

W przypadku adresów e-mail spoza przypisanej domeny użytkownicy mogą założyć konto Adobe ID (jeśli jeszcze nie mają takiego identyfikatora). Dostęp jest ważny tylko dla adresu e-mail, na który wysłano wiadomość.

Wielu użytkowników

Aby dodać wielu użytkowników do instytucji i jednocześnie przypisać ich do profili produktów, prześlij dane w formacie listy rozdzielanej przecinkami. W oknie dialogowym Importuj użytkowników można pobrać przykładowy plik CSV, a następnie wprowadzić do niego dane i przesłać go. Można zaimportować do 5000 użytkowników naraz.

Użytkownicy z kontami Adobe ID, Enterprise ID i Federated ID nie otrzymują żadnej korespondencji i są dodawani do przedsiębiorstwa automatycznie, chyba że przypisano im profile produktowe albo role administracyjne — w takim przypadku zostanie do nich wysłana powitalna wiadomość e-mail.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

Uwaga:

Funkcja nie obsługuje nazw kont użytkowników zawierających znaki specjalne, takie jak przecinek (,) i średnik (;).

Aby zbiorczo dodać wielu użytkowników:

 1. Podczas pracy z użytkownikami w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony Użytkownicy.

 2. Z listy rozwijanej wybierz polecenie Dodaj użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Dodaj użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Aktualna lista użytkowników (zalecana) lub Szablon standardowy.

  Dodaj użytkowników (CSV)

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. W pobranym pliku CSV wprowadź dane użytkowników, których chcesz dodać do profilu.

 5. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Dodaj użytkowników (CSV), po czym kliknij przycisk Prześlij.

  Uwaga:

  Można przesłać plik CSV o rozmiarze do 10 MB.

  Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

Format pliku CSV

Pobierany plik szablonu zawiera przykładowe dane, które można wykorzystać jako wskazówki.

Nazwa pola Opis Opcje Dotyczy
Identity Type

Podaj typ konta użytkownika, które chcesz dodać.

 

Prawidłowe wartości:

 • Adobe ID
 • Enterprise ID
 • Federated ID
Tylko plan dla przedsiębiorstw
Username

Nazwa konta użytkownika odpowiadająca jego identyfikatorowi.

W przypadku kont Adobe ID jest to nazwa użytkownika zdefiniowana dla jego identyfikatora Adobe ID.

Maksymalna liczba znaków: 255.

 

Tylko plan dla przedsiębiorstw
Domain Domena odpowiadająca identyfikatorowi Federated ID lub Enterprise ID. Wartość obowiązkowa, gdy typ identyfikatora to Federated ID.
Tylko plan dla przedsiębiorstw
Email Prawidłowy adres e-mail. Jeśli typ to Enterprise ID lub Federated ID, organizacja musi dysponować przypisaną i aktywowaną domeną. Wszystkie plany
First Name

Imię użytkownika.

W przypadku kont Adobe ID jest to imię zdefiniowane w ustawieniach identyfikatora Adobe ID danego użytkownika.

Maksymalna liczba znaków: 255.

Wartość obowiązkowa, jeśli typ identyfikatora to Enterprise ID lub Federated ID.

Wszystkie plany
Last Name

Nazwisko użytkownika.

W przypadku kont Adobe ID jest to nazwisko zdefiniowane w ustawieniach identyfikatora Adobe ID danego użytkownika.

Maksymalna liczba znaków: 255.

Wartość obowiązkowa, jeśli typ identyfikatora to Enterprise ID lub Federated ID.

Wszystkie plany
Country Code

Kod kraju użytkownika w standardzie ISO alfa-2.

W przypadku użytkowników Adobe ID jest to kod kraju zdefiniowany w ustawieniach identyfikatora Adobe ID danego użytkownika.

Aby określić wartość CountryCode, zobacz https://www.iso.org/obp/ui/#home

Wartość obowiązkowa, gdy typ identyfikatora to Federated ID.

W przypadku użytkowników Adobe ID wprowadź kod kraju zdefiniowany w ustawieniach identyfikatora Adobe ID danego użytkownika.

Wszystkie plany
Product Configurations Nazwy profilów produktowych, do których ma zostać przypisany użytkownik.

Aby przypisać użytkownika do wielu profilów produktów jednocześnie, podaj ich nazwy w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami. 

Na przykład: "Audience Management: Audience Manager - Default Access, Custom plan only - Custom plan - Design"

Tylko plan dla przedsiębiorstw
Team Products

Nazwy produktów zespołowych, do których ma zostać przypisany użytkownik.

Na przykład: "Audience Management:Audience Manager - Default Access, Custom plan only - Custom plan - Design"

Uwaga: Wprowadź produkty zespołowe w polu Product Configurations i zmień nazwę tego pola na Team Products.

Aby przypisać użytkownika do wielu produktów zespołowych jednocześnie, podaj ich nazwy w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami. 

Na przykład: "Audience Management:Audience Manager - Default Access, Custom plan only - Custom plan - Design"

Tylko plany dla zespołów
Admin Roles Rola administracyjna, która ma zostać przypisana użytkownikowi..

Prawidłowe wartości:

 • System
 • Deployment
Wszystkie plany
Product
Profiles Administered
Nazwy profilów produktowych, w stosunku do których użytkownik ma otrzymać uprawnienia administracyjne.
Aby przypisać uprawnienia administracyjne do wielu profilów produktów naraz, wpisz nazwy poszczególnych profilów w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami.
Tylko plan dla przedsiębiorstw
User Groups Nazwy grup użytkowników, do których ma zostać dodany użytkownik.
Aby dodać użytkownika do wielu grup jednocześnie, podaj ich nazwy w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami. 
Wszystkie plany
User Groups Administered Nazwy grup użytkowników, w stosunku do których użytkownik ma otrzymać uprawnienia administracyjne.
Aby przypisać uprawnienia administracyjne do wielu grup, wpisz nazwy poszczególnych grup w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami.
Wszystkie plany
Products Administered Nazwy produktów, w stosunku do których użytkownik ma otrzymać uprawnienia administracyjne.
Aby przypisać uprawnienia administracyjne do wielu produktów, wpisz ich nazwy w cudzysłowach i rozdziel je przecinkami.
Tylko plan dla przedsiębiorstw

Uwaga:

Plik CSV może zawierać tylko po jednym wierszu na parę adres e-mail + typ identyfikatora.

Edytowanie danych użytkowników

Administrator ma możliwość aktualizacji danych tylko w odniesieniu do użytkowników należących do domeny będącej własnością jego przedsiębiorstwa. Nie można natomiast aktualizować danych użytkowników należących do domeny zaufanej, ale niebędącej własnością przedsiębiorstwa. Można dostosowywać następujące dane użytkownika:

 • nazwa użytkownika;
 • grupy użytkowników i produkty powiązane z danym użytkownikiem;
 • uprawnienia administracyjne.

Uwaga:

 • Zmiany danych użytkowników z identyfikatorami Enterprise ID lub Federated ID można wprowadzać za pomocą serwisu Admin Console, narzędzia Synchronizacja użytkowników lub interfejsu User Management API. Zmiany wchodzą w życie natychmiast, ale użytkownik nie jest o nich powiadamiany. Jeśli zmieni się adres e-mail użytkownika, trzeba będzie powiadomić go o konieczności używania nowego adresu przy logowaniu się do konta korporacyjnego Adobe.
 • W przypadku kont Federated ID zmiana adresu e-mail wpływa na sposób logowania użytkownika tylko wtedy, gdy adres ten stanowi identyfikator stosowany w ramach procedury wymiany danych uwierzytelniających SAML przeprowadzanej pomiędzy Adobe a usługą IdP przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo używa w tym celu adresów e-mail, to zmiana takiego adresu musi zostać przeprowadzona jednocześnie po obu stronach procesu. W przeciwnym razie użytkownicy nie będą mogli się zalogować na konta korporacyjne.

Pojedynczy użytkownicy

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy.

 2. Kliknij odpowiednią nazwę użytkownika na liście.

 3. Aby zmodyfikować nazwę użytkownika, kliknij przycisk  w prawym górnym rogu sekcji Szczegóły użytkownika i wybierz opcję Edytuj profil użytkownika.

  Edytowanie profilu użytkownika

  Na stronie Edytowanie profilu użytkownika wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk Zapisz.

 4. W podobny sposób można edytować produkty, grupy użytkowników oraz uprawnienia administracyjne użytkownika, klikając ikonę  w prawym górnym rogu odpowiedniej sekcji ustawień.

  Uwaga:

  Przypisanie grupy użytkowników spowoduje również przypisanie użytkownikowi powiązanych z nią profilów produktowych.

Wielu użytkowników

Informacje o użytkowniku, takie jak produkty, role i atrybuty użytkownika w grupie, można modyfikować. Załóżmy na przykład, że administrator działu informatycznego w przedsiębiorstwie importuje dużą liczbę nowych kont użytkowników. Jako administrator systemu, możesz zaktualizować konfiguracje udostępniające produkty tym użytkownikom za pomocą jednej operacji zbiorczej. Uprawnienia administracyjne dotyczące licencji, kontaktu z pomocą techniczną i zarządzania wdrażaniem można przekazać członkom organizacji za pomocą operacji zbiorczej. Można także zmienić grupy, do których przypisani są użytkownicy.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

 1. Podczas pracy nad kontami użytkowników w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony Użytkownicy.

 2. Z rozwijanej listy wybierz opcję Edytuj dane użytkowników, używając pliku CSV.

 3. W oknie dialogowym Edytuj użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Aktualna lista użytkowników (zalecana) lub Szablon standardowy.

  Edytowanie użytkowników (CSV)

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Zaktualizuj dane użytkowników w pobranym pliku CSV.

  Funkcja Edytuj zbiorczo dane użytkowników umożliwia modyfikowanie następujących danych:

  • profile produktowe;
  • administrowane profile produktowe;
  • role administracyjne;
  • grupy użytkowników
  • administrowane grupy użytkowników;
  • administrowane produkty.
 5. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Edytuj użytkowników (CSV), po czym kliknij przycisk Prześlij.

  Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

Usuwanie użytkowników

Po usunięciu użytkownika wszystkie uprawnienia i dostęp do usług nadane przez przedsiębiorstwo zostaną odebrane. Oznacza to na przykład, że licencje na produkty zostaną cofnięte, a użytkownicy nie będą mogli z nich korzystać.

Użytkownicy z kontem Adobe ID są właścicielami i administratorami swoich identyfikatorów; dlatego usunięcie użytkownika z identyfikatorem Adobe ID powoduje tylko, że taka osoba przestanie być przypisana do danej organizacji. Użytkownicy mogą nadal uzyskać dostęp do usługi Creative Cloud i innych usług Adobe w ramach bezpłatnego konta. Wszystkie pliki lub foldery przechowywane w usłudze Creative Cloud pozostają dostępne dla użytkownika.

Natomiast w przypadku identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID ich właścicielem i zarządcą jest przedsiębiorstwo. Gdy administrator usunie użytkownika, taki identyfikator zostanie trwale usunięty. Użytkownicy utracą dostęp do wszelkich powiązanych danych; również administratorzy nie będą już mieć dostępu do konta lub danych użytkownika. Na przykład odsyłacz URL do dokumentu opublikowanego online za pomocą programu InDesign przestanie być dostępny, jeśli zostanie usunięte konto użytkownika, który go opublikował.

Aby jedynie odebrać użytkownikowi dostęp do produktów i usług bez usuwania powiązanych danych, nie likwiduj konta tego użytkownika, lecz wycofaj jego przypisanie z wszelkich profili produktowych, które nadają uprawnienia.

Pojedynczy użytkownicy

Aby usunąć użytkowników należących do organizacji zarządzanej przez Twoje przedsiębiorstwo (w roli właściciela domeny lub powiernika), wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy.

 2. Zaznacz użytkowników na wyświetlonej liście, klikając pola wyboru po lewej stronie ich nazw.

 3. Kliknij opcję Usuń użytkowników.

 4. W oknie dialogowym Usuwanie użytkowników kliknij przycisk Usuń użytkowników.

  Konta użytkowników zostaną usunięte z serwisu Admin Console. Wszystkie uprawnienia i dostęp do usług nadane tym użytkownikom przez przedsiębiorstwo zostaną odebrane.

Wielu użytkowników

Z serwisu Admin Console można usuwać wielu użytkowników naraz. Może się to zdarzyć na przykład w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia inne firmy na kontrakt, przyznając im w tej konsoli dostęp do produktów i usług. W momencie wygaśnięcia umowy należy usunąć wszystkich tych użytkowników.

Aby zbiorczo usunąć wielu użytkowników:

 1. Podczas pracy z użytkownikami w serwisie Admin Console kliknij przycisk  w prawym górnym rogu strony Użytkownicy.

 2. Z listy rozwijanej wybierz polecenie Usuń użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Usuń użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Aktualna lista użytkowników (zalecana) lub Szablon standardowy.

  Usuwanie użytkowników za pomocą pliku CSV

  Opis pól w pobieranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Otwórz plik CSV w programie Excel i zmodyfikuj go tak, aby zawierał tylko wiersze odpowiadające użytkownikom, których chcesz usunąć.

 5. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Usuń użytkowników (CSV), po czym kliknij przycisk Prześlij.

  Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

Eksportowanie danych użytkowników

Administrator systemu może pobierać dane użytkowników zarejestrowanych obecnie w serwisie Admin Console, zapisując je w pliku CSV. Dane użytkowników w tym pliku CSV można zmodyfikować stosownie do potrzeb, a następnie przesłać zmieniony plik z powrotem do serwisu Admin Console. Więcej informacji: Edytowanie wielu użytkowników.

Pobrany plik CSV zawiera dane zdefiniowane w sekcji Format pliku CSV.

Aby pobrać dane użytkowników, przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy w serwisie Admin Console. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

Procedura pobierania pliku zależy od używanej przeglądarki i jej ustawień. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone potwierdzenie.

Wyniki operacji zbiorczej

Po wykonaniu operacji zbiorczej, takiej jak dodawanie lub edytowanie wielu użytkowników, otrzymasz wiadomość e-mail ze szczegółami tej operacji. Informacje te można również wyświetlić na stronie Wyniki operacji zbiorczej.

Uwaga:

Jeśli na stronie wyników nie widać wykonanej operacji zbiorczej, odśwież stronę w przeglądarce, aby wyświetlić najnowsze informacje.

 1. Przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy w serwisie Admin Console i kliknij ikonę  w prawym górnym rogu strony Użytkownicy.

 2. Z rozwijanej listy wybierz opcję Wyniki operacji zbiorczej.

  Zostanie wyświetlona strona Wyniki operacji zbiorczej.

 3. Aby wyświetlić szczegółowe dane konkretnej operacji, kliknij jej nazwę.

  Uwaga:

  Jeśli niektóre z produktów wskazanych w przesyłanym pliku zostały nabyte w ramach programu VIP i wykorzystano już licencje na nie, produkty te nie zostaną przypisane użytkownikom. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o brakach licencji na produkty, kliknij opcję Wyświetl raport braków.

 4. Aby pobrać wyniki w postaci pliku CSV, kliknij opcję Pobierz wyniki.

 5. Aby usunąć wynik, zaznacz pole wyboru po lewej stronie nazwy operacji i kliknij przycisk Usuń wynik.

  Można również wyczyścić wszystkie wyniki operacji zbiorczych, klikając opcję Wyczyść wszystkie wyniki.

Uwaga:

Na stronie Wyniki operacji zbiorczej są wyświetlane raporty nie starsze niż 90 dni. Natomiast raporty starsze niż 90 dni są automatycznie usuwane.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online