Skapa prototyper och gränssnitt för webbplatser med Fireworks-sidor

En enstaka Fireworks-PNG-fil kan innehålla flera sidor och ger en bra grund till att skapa en prototyp av webb- och programgränssnitt. På varje sida kan du ställa in arbetsytans storlek och färg, bildupplösning och stödlinjer. Du gör inställningarna antingen per sida eller övergripande för alla sidorna i ett dokument. Förutom webblagret innehåller varje sida också en unik lageruppsättning. Du kan emellertid, för gemensamma element, använda en mallsida eller dela lager över flera sidor. (Se Dela lager.)

Obs!

Om du inte skapar några sidor ligger alla element i dokumentet på en enda sida.

Du visar sidorna i panelen Sidor, där alla objekt på varje sida visas i en miniatyrbild bredvid sidans namn. Den aktiva sidan markeras i panelen och visas på snabbmenyn ovanför det aktiva dokumentet.

Mer information om hur du exporterar sidor finns i Exportera från arbetsytan

Videofilm

Skapa prototyper med hög följsamhet med hjälp av Fireworks eller Photoshop (00:01:17)

Få en kort översikt över hur du kan skapa prototyper med hög följsamhet med hjälp av Fireworks eller Photoshop.

Av Jim Babbage

Lägga till, ta bort och navigera på sidor

Med panelen Sidor kan du lägga till nya sidor, ta bort oönskade sidor och kopiera befintliga sidor. När du lägger till, tar bort och flyttar sidor uppdateras automatiskt numret till vänster om sidrubrikerna. Tack vare dessa automatiska nummer kan du snabbt navigera till önskade sidor i stora, flersidiga designer.

Lägga till en sida

En tom sida infogas i slutet av sidlistan och blir aktiv sida.

 1. Gör något av följande:

  • I panelen Sidor klickar du på Ny/duplicera sida .

  • Högerklicka i panelen och välj Ny sida på snabbmenyn.

  • Välj Redigera > Infoga > Sida.

 1. Gör något av följande:

  • Markera en sida i panelen Sidor.

  • Använd tangenterna Page Up och Page Down på tangentbordet.

  • Välj sida på snabbmenyn Sidor längst upp i dokumentfönstret eller längst till höger i panelen Sidor.

  Obs!

  En asterisk vid sidans namn på snabbmenyn Sidor anger mallsidan.

Duplicera en sida

När du duplicerar en sida läggs en ny sida till som innehåller samma objekt och lagerhierarki som den markerade sidan. Duplicerade objekt behåller samma opacitet och blandningsläge som originalobjekten. Du kan ändra de duplicerade objekten utan att påverka originalen.

 1. Gör något av följande:

  • Dra en sida till knappen Ny/duplicera sida.

  • Högerklicka på sidan och välj Duplicera sida på snabbmenyn.

Flytta en eller flera sidor

Du flyttar sidor i panelen Sidor om du vill placera relaterade utformningar närmare varandra och göra layoutprocessen snabbare.

 1. (Valfritt) Om du flyttar flera sidor gör du något av följande:

  • Skift-klicka om du vill markera sammanhängande objekt.

  • Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) om du vill markera icke sammanhängande objekt.

 2. Dra markerade sidor upp eller ned i panelen. Ovanför och under andra sidor visas mörka kanter där du kan släppa musen för att flytta de markerade sidorna.

Ta bort en sida

Sidan ovanför en borttagen sida blir aktiv sida.

 1. Gör något av följande:

  • I panelen Sidor drar du sidan till papperskorgsikonen .

  • Högerklicka på sidan och välj Ta bort sida på snabbmenyn.

Redigera en sidas arbetsyta

Varje sida har en unik arbetsyta, med oberoende ytstorlek, färg och bildupplösning.

 1. Välj en sida i panelen Sidor eller på snabbmenyn Sidor högst upp i dokumentfönstret.

 2. Välj Ändra > Arbetsyta > Bildstorlek, Ändra > Arbetsyta > Arbetsytans färg eller Ändra > Arbetsyta > Arbetsytans storlek.

 3. Gör ändringarna. Du kan också göra ändringarna i panelen Egenskaper när en sidas arbetsyta är markerad.

 4. Om ändringarna bara ska gälla den markerade sidan markerar du kryssrutan Endast aktuell sida. Om ändringarna ska gälla alla sidor avmarkerar du kryssrutan.

Använda en mallsida

Använd en mallsida om du vill använda en uppsättning element på alla sidorna. När du konverterar en normal sida till en mallsida läggs sidorna överst i listan i panelen Sidor. När en mallsida har skapats läggs ett mallsideslager till längst ned i lagerhierarkin för varje sida.

Skapa en mallsida

 1. I panelen Sidor högerklickar du på en befintlig sida och väljer Ange som mallsida på snabbmenyn.

Alla lager som delas över sidorna blir normala (icke delade) lager. Lager som delas mellan ramar bibehålls emellertid. Om du vill visa mallsidesramar på en länkad sida går du till Visa objekt i ett läge.

När du har skapat en mallsida ärver alla nyligen skapade sidor automatiskt mallsidans inställningar. Befintliga sidor ärver dessa inställningar bara om du länkar dem till mallsidan. Om du senare ändrar mallsidan uppdateras alla länkade sidor automatiskt.

Följande begränsningar gäller ärvandet av objekt och beteenden från mallsidor till andra sidor:

 • Sidor ärver bara det aktuella läget för alla objekt på en mallsida. Om du vill ärva alla lägen för alla objekt, på varje sida, lägger du till lika många eller fler lägen till objektet med det högsta antalet lägen. Alla objekt på den sidan ärver alla lägen från mallsidan.

 • Ändringar av arbetsytans storlek eller bildstorleken på en sida påverkar alla sidor, inklusive sidor som inte är länkade till mallsidan. Om du vill begränsa ändringarna enbart till den aktuella sidan väljer du Endast aktuell sida.

 • Endast de länkade sidorna ärver ändringar av arbetsytans färg från mallsidan.

 1. Gör något av följande:

  • I panelen Sidor högerklickar du på en sida och väljer Länk till huvudsida på snabbmenyn.

  • Klicka på kolumnen till vänster om miniatyrbilden i panelen Sidor. En länkikon visar att sidan är länkad till mallsidan.

   Obs! När du ändrar en inställning på en sida som är länkad till mallsidan gäller den nya inställningen, men länken till mallsidan bryts.

Visa eller gömma mallsideslager

En ändring i synligheten återspeglas på alla sidorna.

 1. Klicka på ögonikonen till vänster om mallsideslagret i panelen Lager.

Ta bort mallsideslager

 1. Högerklicka i panelen Lager och välj Ta bort mallsideslager på snabbmenyn.

Om du vill lägga tillbaka mallsideslagret på sidan högerklickar du i panelen Lager och väljer Lägg till mallsideslager på snabbmenyn.

Ändra tillbaka en mallsida till normal sida

 1. Högerklicka i panelen Sidor och välj Återställ mallsida på snabbmenyn.

Exportera markerade sidor

Du kan exportera flera sidor på en gång. Endast de markerade sidorna exporteras. När du exporterar sidor används de optimeringsinställningar du har angett för de enskilda sidorna.

 1. Markera de sidor du vill exportera i panelen Sidor.

 2. Högerklicka och välj Exportera markerade sidor.

 3. Välj något av alternativen på menyn Exportera i dialogrutan Exportera:

  Lager till filer

  Exportera lagren på de valda sidorna som enskilda filer.

  Lägen till filer

  Exportera lägena på de valda sidorna som enskilda filer.

  Sidor till filer

  Exportera de valda sidorna som enskilda filer.

Anpassa filnamn vid export av sidor

 1. Markera de sidor du vill exportera i panelen Sidor.

 2. Högerklicka och välj Exportera markerade sidor.

 3. Klicka på Alternativ i dialogrutan Exportera. Knappen Alternativ aktiveras beroende på valt alternativ i menyn Exportera.

 4. Välj Lägg till prefix eller Lägg till suffix i dialogrutan Alternativ för Exportera och välj sedan ett alternativ på menyn. Du kan namnge filerna med hjälp av följande alternativ:

  dok.namn

  Namnet på källfilen läggs till som prefix eller suffix. Om du till exempel exporterar en sida med namnet "Index" från källfilen webbplatser.png med alternativet Lägg till prefix genereras en fil med namnet Webbplatser_Index.gif.

  Numeriskt (1, 2, 3 osv. eller 01, 02, 03 osv.)

  Filerna genereras i en numerisk sekvens där numren läggs till till prefixet eller suffixet. Alla de exporterade sidorna numreras i den ordning de visas i panelen Sidor. Om du vill exportera många sidor bör du använda alternativet med två siffror.

 5. Använd alternativen på menyn Filtyp till att optimera inställningarna för den exporterade filen.

Exportera segment på markerade sidor

Segment i källfilen ignoreras när du exporterar en fil. Om du vill exportera segmenten använder du följande inställningar i dialogrutan Exportera.

 1. Välj HTML och bilder eller Endast bilder på menyn Exportera.

 2. Välj Exportera HTML-fil på menyn HTML.

 3. Välj Exportera segment på menyn Segment.

 4. Klicka på något av följande alternativ:

  Bara markerade segment

  Områden som är markerade som segment exporteras.

  Inkludera områden utan segment

  Områden som inte är markerade som segment exporteras också.

Förhandsvisning av flera sidor

Du kan förhandsvisa alla sidor, förutom mallsidan, när du öppnar filer. Den sida du väljer under förhandsvisningen visas när du öppnar filen.

Om du infogar en sida som innehåller objekt från en mallsida konverteras mallsidan till ett normalt lager innan den importeras.

Aktivera förhandsvisning av flera sidor

Du kan förhandsvisa alla sidor i en fil innan du importerar eller öppnar den. Alternativet för förhandsvisning av flera sidor är aktiverat som standard i dialogrutan Inställningar.

Om du vill aktivera förhandsvisning för filer som har skapats i tidigare versioner öppnar och sparar du dem i den aktuella versionen.

 1. Välj Allmänt i dialogrutan Inställningar.

 2. Aktivera förhandsvisning av flera sidor genom att välja Spara miniatyrbilder per sida. Om du avaktiverar det här alternativet sparas sidnamn men miniatyrer genereras inte för de filerna.

Förhandsvisa sidor innan du öppnar eller importerar dem

 • I Windows visas förhandsvisningen i dialogrutan Importera och Öppna när du importerar respektive öppnar en fil.

 • I Mac måste du klicka på Förhandsvisa i dialogrutan Importera eller Öppna. Alternativt så kan du växla till förhandsvisningsläget genom att dubbelklicka på filen i dialogrutan Importera.

  När du importerar filer väljer du Infoga efter aktuell sida om du vill lägga till importerade sidor efter den för tillfället valda sidan i dokumentet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online