Översikt över färgrutepanelen

Med färgrutepanelen (Fönster > Färgrutor) kan du skapa och namnge färger, övertoningar och färgtoner och snabbt tillämpa dem i dokumentet. Färgrutor liknar stycke- och teckenformat. Alla ändringar du gör i en färgruta påverkar alla objekt som färgrutan har tillämpats på. Med färgrutor blir det enklare att ändra färgscheman utan att behöva hitta och justera varje enskilt objekt.

När fyllningen eller linjen för markerad text eller ett objekt innehåller en färg eller en övertoning från färgrutepanelen, framhävs den aktuella färgrutan på färgrutepanelen. De färgrutor du skapar är endast kopplade till det aktuella dokumentet. Varje dokument kan ha olika färgruteuppsättningar lagrade på färgrutepanelen.

Obs!

När du arbetar med en prepress-leverantör kan du på ett tydligt sätt identifiera dekorfärger med hjälp av färgrutor. Du kan också ange färginställningar i en preflight-profil för att ta reda på vilka färginställningar som fungerar med din skrivare.

Det finns sex CMYK-definierade färger på standardpanelen med färgrutor: cyan, magenta, gult, rött, grönt och blått.

Typer av färgrutor

Färgrutepanelen innehåller följande typer av färgrutor:

Färger

Ikoner på färgrutepanelen motsvarar färgtyperna dekor  och process  samt färglägena LAB , RGB , CMYK  och Blandade tryckfärger .

Färgtoner

Ett procentvärde bredvid en färgruta på färgrutepanelen visar en färgton för en dekor- eller processfärg.

Övertoningar

En ikon på färgrutepanelen visar om en övertoning är radiell  eller linjär .

Ingen

Färgrutan Inget tar bort linjen eller fyllningen från ett objekt. Det går inte att ändra eller ta bort den här färgrutan.

Papper

Papper är en inbyggd färgruta som simulerar den pappersfärg du skriver ut på. Objekt bakom ett pappersfärgat objekt skrivs inte ut på de områden där det pappersfärgade objektet överlappar det. I stället lyser färgen på det papper som du skriver ut på igenom. Om du vill ändra pappersfärgen så att den överensstämmer med det papper du använder dubbelklickar du på färgrutepanelen. Använd endast Pappersfärgen till förhandsvisning – det kommer inte att skrivas ut på en kompositskrivare eller vid färgseparering. Det går inte att ta bort den här färgrutan. Använd inte färgrutan Papper till att ta bort färg från ett objekt. Använd färgrutan Inget i stället.

Obs!

Om pappersfärgen inte fungerar enligt beskrivningen när du skriver ut på en skrivare utan PostScript, kan du försöka ändra skrivarens drivrutin till läget Rasterbilder.

Svart

Svart är en inbyggd 100 % svart processfärg som definieras av CMYK-färgmodellen. Det går inte att ändra eller ta bort den här färgrutan. Som standard övertrycks (skrivs ut ovanpå) alla förekomster av Svart på underliggande tryckfärger, inklusive texttecken av alla storlekar. Du kan avaktivera det här beteendet.

Passmärke

Passmärke  är en inbyggd färgruta som gör att objekt skrivs ut på varje separation för en PostScript-skrivare. Passmärken använder bland annat Passmärkesfärgen, så tryckplåtar kan justeras exakt i en tryckpress. Det går inte att ändra eller ta bort den här färgrutan.

Du kan också lägga till färger från ett färgbibliotek på färgrutepanelen, om du vill att färgerna ska sparas med dokumentet.

Anpassa visningen av färgrutor

Du kan bestämma storleken på färgrutor och om namnet ska visas tillsammans med färgrutan eller inte.

 1. Välj något av följande på färgrutepanelens meny:
  • Namn, som bredvid en färgrutas namn visar en liten färgruta. Symbolen till höger om namnet visar färgmodellen (CMYK, RGB osv.) och om färgen är av typen dekor, process, passmärke eller ingen.

  • Liten teckenstorlek visar komprimerade panelfärgsrader.

  • Liten färgruta eller Stor färgruta visar bara färgrutan. En triangel med en punkt i färgrutans hörn anger att färgen är en dekorfärg. En triangel utan punkt anger att det är en processfärg.

 2. Om du vill ange vilken typ av färgrutor som ska visas klickar du på en av följande knappar längst ned på färgrutepanelen:
  • Visa alla färgrutor visar alla färg-, färgton- och övertoningsfärgrutor.

  • I Visa färgrutor visas endast processfärgs-, dekorfärgs-, blandade tryckfärgs- och färgtonsrutor.

  • Visa övertoningsfärgrutor visar endast övertoningsfärgrutor.

Obs!

Färgrutan Inget visas alltid, oavsett vilken knapp du klickar på.

Skapa färgrutor

Färgrutor kan omfatta dekor- eller processfärger, blandade tryckfärger (processfärger blandade med en eller flera tryckfärger), RGB- eller LAB-färger, övertoningar eller färgtoner.

När du monterar en bild som innehåller dekorfärger, läggs färgerna automatiskt till som färgrutor på färgrutepanelen. Du kan tillämpa de här färgrutorna på objekt i dokumentet men du kan inte omdefiniera eller ta bort färgrutorna.

Obs!

Innan du skapar färgrutor, bör du ta reda på vilka inställningar som ska gälla vid utskrift/tryck. Du kan ange färger i en preflight-profil för att markera de färginställningar som inte fungerar med utskriften.

Skapa en ny färgruta

 1. Välj Ny färgruta på färgrutepanelens meny.
 2. För Färgtyp väljer du den metod du använder när du skriver ut dokumentfärger med en tryckpress.
 3. Gör ett av följande för Namn på färgruta:
  • Om du valt Process som färgtyp och vill att namnet alltid ska användas för att beskriva färgvärdet ser du till att Namn med färgvärde är markerat.

  • Om du valt Process som färgtyp och vill namnge färgen ser du till att Namn med färgvärde är avmarkerat och skriver själv in namnet för Namn på färgruta.

  • Skriv in Namn på färgruta om du valt Dekor.

 4. För Färgmodell anger du det läge du vill använda när du definierar färgen. Ändra inte läget efter att du definierat en färg.
 5. Gör något av följande:
  • Ändra färgvärden med hjälp av skjutreglaget. Du kan även skriva numeriska värden i textrutorna bredvid färgskjutreglagen.

  • För dekorfärger väljer du i färgbibliotek på menyn Färgläge.

 6. Om en varningssymbol  anger att färgen inte ligger inom det tryckbara området och du vill använda den tryckbara färgen närmast den färg du ursprungligen angav, klickar du på den lilla färgrutan bredvid varningssymbolen.
 7. Gör något av följande:
  • Klicka på Lägg till så att färgrutan läggs till och definiera ytterligare en. Klicka på Stäng när du är klar.

  • Klicka på OK så att färgrutan läggs till och dialogrutan stängs.

Obs!

Om du vill definiera en dekorfärg med hjälp av knappen Ny färgruta på färgrutepanelen ser du först till att ingen färgruta är markerad. Håll sedan ned Alt+Ctrl (Windows) respektive Alt+Kommando (Mac OS) samtidigt som du klickar på knappen Ny färgruta .

Skapa en ny färgruta baserat på färgen på ett objekt

 1. Markera objektet.
 2. Markera fyllningsrutan eller linjerutan i verktygslådan eller på färgrutepanelen.
 3. Gör något av följande på färgrutepanelen:
  • Klicka på knappen Ny färgruta och dubbelklicka på den nya färgrutan.

  • Välj Ny färgruta på färgrutepanelens meny.

Den markerade färgen eller övertoningen visas på färgrutepanelen och i fyllningsrutan eller linjerutan i verktygslådan och tillämpas på fyllningen eller linjen hos de markerade objekten.

Lägga till namnlösa färger på färgrutepanelen

Du kan skapa färger med hjälp av färgpanelen eller Färgväljaren, men det är då svårare att redigera namnlösa färger senare. Det blir också svårare att använda dem på ett enhetligt sätt. Använd alternativet Lägg till namnlösa färger och sök efter namnlösa färger som har lagts till i objekt i dokumentet. Lägg sedan till dem på färgrutepanelen. Färger namnges automatiskt enligt CMYK-, RGB- eller LAB-komponenterna.

 1. Välj Lägg till namnlösa färger på färgrutepanelen.

Hantera färgrutor

Du kan redigera, duplicera, sortera eller ta bort färgrutor på färgrutepanelen.

Redigera standardfärgerna på färgrutepanelen

Du kan ändra de färgrutor som visas i nya dokument enligt standardinställningen.

 1. Stäng alla öppna dokument.
 2. Redigera färgrutorna på färgrutepanelen.

Duplicera en färgruta

Det kan vara praktiskt att duplicera färgrutor när du vill skapa en varmare eller kallare variant av en befintlig färg. Tänk på att när du duplicerar en dekorfärg så skapas ytterligare en tryckplåt för dekorfärg.

 1. Gör något av följande:
  • Markera en färgruta och välj sedan Duplicera färgruta på färgrutepanelens meny.

  • Markera en färgruta och klicka på knappen Ny färgruta längst ned på panelen.

  • Dra en färgruta till knappen Ny färgruta längst ned på panelen.

Redigera en färgruta

Du kan ändra individuella attribut för en färgruta genom att använda dialogrutan Alternativ för färgrutor. Ytterligare alternativ är tillgängliga vid redigering av färgrutor och grupper för blandade tryckfärger.

 1. Markera en färgruta på färgrutepanelen och gör sedan något av följande:
  • Dubbelklicka på färgrutan.

  • Välj Alternativ för färgrutor på färgrutepanelens meny.

 2. Justera inställningar och klicka på OK.

Ange namn på en färgruta

Som standard baseras processfärgernas namn på de olika färgkomponenternas värden. Om du t.ex. skapar en röd processfärg som består av 10 procent cyan, 75 procent magenta, 100 procent gult och 0 procent svart, får färgrutan standardnamnet C=10 M=75 Y=100 K=0. På så sätt är det lättare att se hur en färg är uppbyggd.

Som standard uppdateras namnet på en processfärgruta automatiskt när du ändrar dess CMYK-värden. Du kan aktivera eller avaktivera det här alternativet för individuella färgrutor vid behov. Precis som med andra färgrutor du skapar kan du när som helst ändra namnet på en processfärg.

 1. Dubbelklicka på en processfärg på färgrutepanelen.
 2. Utför en av följande åtgärder och klicka på OK:
  • Se till att alternativet Namn med färgvärde är markerat om namnet på en CMYK-färgruta ska ändras automatiskt i InCopy när du ändrar färgens sammansättning.

  • Se till att alternativet Namn med färgvärde inte är markerat om namnet på en CMYK-färgruta automatiskt ska ändras när du ändrar färgens sammansättning.

Obs!

Den nya färgrutan får automatiskt namnet Ny färgruta (med en siffra efter om det redan finns en färgruta med namnet Ny färgruta) när det här alternativet avmarkeras. Du kan ändra det här namnet manuellt.

Sortera färgrutor

Färgrutor kan sorteras efter namn eller färgvärden. Du har möjlighet att sortera alla färgrutor eller bara markerade färgrutor.

Sortera efter namn

Färgrutor sorteras i alfabetisk ordning (A till Ö).

Om du vill sortera alla färgrutor efter namn gör du något av följande:

 • Välj Sortera på menyn på panelen Färgrutor och välj Alla färgrutor efter namn. 
 • Högerklicka på en färgruta och välj Sortera > Alla färgrutor efter namn.

Om du vill sortera markerade färgrutor efter namn markerar du färgrutorna och gör något av följande:

 • Välj Sortera på menyn på panelen Färgrutor och välj Markerade färgrutor efter namn. 
 • Högerklicka på de markerade färgrutorna och välj Sortera > Markerade färgrutor efter namn.

Sortera efter färgvärden

Färgrutor sorteras utifrån deras färgvärden. Först sorteras färgrutorna i den följande ordningen: CMYK > Lab-färg > Blandade tryckfärger > RGB. Därefter sorteras alla färgrutor med
ett visst färgläge efter färgvärdet.
Till exempel sorteras CMYK-färgrutorna baserat på deras värden för C, M, Y och K.

Om du vill sortera alla färgrutor efter färgvärden gör du något av följande:

 • Välj Sortera på menyn på panelen Färgrutor och välj Alla färgrutor efter färgvärden. 
 • Högerklicka på en färgruta och välj Sortera > Alla färgrutor efter färgvärden.

Om du vill sortera markerade färgrutor efter färgvärden markerar du färgrutorna och gör något av följande:

 • Välj Sortera på menyn på panelen Färgrutor och välj Markerade färgrutor efter färgvärden. 
 • Högerklicka på de markerade färgrutorna och välj Sortera > Markerade färgrutor efter färgvärden.

Obs!

Färgrutor i en färggrupp sorteras också utifrån den valda sorteringsmetoden.

Ta bort enskilda färgrutor

När du tar bort en färgruta som har tillämpats på ett objekt i dokumentet får du en uppmaning om att ange en ersättningsfärgruta. Du kan ange en befintlig eller ej namngiven färgruta. Om du tar bort en färgruta som används som underlag för en färgton eller blandad tryckfärg får du en uppmaning om att ange en ersättning.

 1. Markera en eller flera färgrutor.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Ta bort färgruta på färgrutepanelens meny.

  • Klicka på symbolen Ta bort längst ned på färgrutepanelen.

  Obs!

  Du kan inte ta bort dekorfärger som används för monterade bilder i dokumentet. Om du vill ta bort den typen av färger måste du först ta bort bilden.

 3. Ett meddelande visas i InCopy med frågan hur du vill ersätta färgrutan du håller på att ta bort. Utför en av följande åtgärder och klicka på OK:

  • Om du vill ersätta alla förekomster av färgrutan med en annan färgruta klickar du på Aktuell färgruta och väljer sedan en färgruta på menyn.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av färgrutan med en motsvarande namnlös färg klickar du på Namnlös färgruta.

Ta bort alla färgrutor som inte används

 1. Välj Markera alla oanvända på menyn på färgrutepanelen. Det är endast de färgrutor som inte används för närvarande i en aktuella filen som markeras.
 2. Klicka på Ta bort-ikonen.

Slå samman färgrutor

När du importerar färgrutor eller kopierar objekt från andra dokument, kan duplicerade färgrutor uppstå kopplade till olika objekt. Använd kommandot Sammanfoga färgrutor för att slå samman rutorna.

 1. Välj två eller flera duplicerade färgrutor på panelen Färgrutor.

  Den första färgrutan som markeras är den som behålls.

 2. Välj Sammanfoga färgrutor på panelmenyn Färgrutor.

Kopiera färgrutor mellan InCopy-dokument

Du kan kopiera eller dra en färgruta (eller objekt med en tillämpad färgruta) från ett dokument till ett annat. När du gör det läggs färgrutan till på färgrutepanelen i måldokumentet. Om du även vill kopiera färgrutans färgtoner och övertoningar måste du kopiera det ursprungliga objektet, inte bara färgrutan.

 1. Gör något av följande:
  • Kopiera ett objekt till det aktuella dokumentet genom att dra och släppa eller klippa ut och klistra in.

  • Markera de färgrutor du vill kopiera och dra dem från färgrutepanelen till dokumentfönstret i ett annat InCopy-dokument.

  Obs!

  Om du drar en färgruta som har samma namn som en befintlig färgruta (samma gemener/versaler) men olika färgvärden, kommer färgrutans namn att ändras till [namnet på den ursprungliga färgrutan] 2.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy