Lär dig hur du löser problem som kan uppstå när du skriver ut eller exporterar till PDF från InDesign.

Utför åtgärderna i det här dokumentet i ordning, sluta när du har löst problemet.

Du kan även hitta kända utskrifts- och exportproblem och lösningar på https://helpx.adobe.com/se/indesign.html.

Fastställ problemets omfattning

När du försöker lösa ett problem med utskrift eller export är det första steget att fastställa under vilka förutsättningar som problemet uppstår. Var felet exempelvis en engångsföreteelse eller kan det återskapas
konsekvent vid utskrift eller export av alla dokument, vissa dokument eller ett visst dokument? Stegen och testerna nedan hjälper dig att avgöra hur och när problemet uppstår så att du kan hitta en lösning.

1. Starta om datorn.

Om problemet inte återkommer kan det ha orsakats av ett tillfälligt kommunikationsfel, brist på systemresurser eller andra tillfälliga omständigheter. Om du kan skriva ut eller exportera utan problem när du just har startat om datorn, men felet inträffar igen senare ska du felsöka problemet på systemnivå.

2. Stäng av och sätt på din skrivare.

Om felet inte återkommer kan orsaken ha varit ett problem med skrivarens minne. Om problemet återkommer, gå vidare till steg 3.

3. Skapa ett nytt testdokument.

Om du kan skriva ut eller exportera ett nytt dokument men inte det ursprungliga dokumentet ska du felsöka problemet på dokumentnivå.

4. Skriv ut eller exportera med hjälp av ett annat program.

Om du kan skriva ut från ett annat program (WordPad, TextEdit) eller exportera/spara som PDF från ett annat program (t.ex. Illustrator, Photoshop) kan du felsöka problemet på programnivå.

5. Skriv ut på en annan skrivare.

Om du har tillgång till en annan skrivare, prova att skriva ut dokumentet till den skrivaren. Om det fungerar, se till att den ursprungliga skrivaren är på och online. Frånkoppla och återanslut skrivarens kablar och kör sedan ett självtest på skrivaren för att kontrollera om det finns något mekaniskt fel eller skadade kablar. Om inget av dessa steg identifierar problemet ska du felsöka problemet på systemnivå.

6. Använd en annan metod för att skapa en PDF-fil.

 • Om ditt problem uppstår vid export till PDF från InDesign till Acrobat Standard, Pro eller Pro Extended kan du prova att skriva ut till Adobe PDF-skrivare. (Om du använder Mac OS v10.6 eller senare med Acrobat 9, se Spara som PDF i Acrobat 9.)
 • Om ditt problem uppstår när du använder utskriftsfunktionen för att skapa din PDF-fil, välj Arkiv > Exportera till PDF i stället.

Felsök utskrifts- eller exportproblem på dokumentnivå

Om felet inte uppstår när du skriver ut eller exporterar ett nytt dokument kan det ursprungliga dokumentets utskrifts- eller exportinställningar vara ogiltiga, ett objekt eller teckensnitt i dokumentet vara skadat eller dokumentstrukturen vara skadad. Prova ett eller flera av följande steg.

Obs!

Beroende på vilken skrivare du använder kan platser för inställningar variera och vara annorlunda än vad som listas i följande procedurer. Se skrivarens dokumentation.   

1. Exportera till IDML (InDesign CS4 och senare) eller INX (InDesign CS3 och tidigare).

Dokumentet kan vara skadat. Dokument kan skadas om de konverteras från en tidigare version av InDesign eller från ett QuarkXPress-dokument. Genom att exportera till IDML eller INX kan problematiska data elimineras.

2. (Endast Postscript-skrivare) Aktivera PostScript-felhantering.

Windows

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på knappen Inställningar.
 3. Om följande dialogruta visas, klicka på OK: "Om den önskade utskriftsinställningen finns tillgänglig i InDesigns dialogruta Skriv ut, ange den där för att undvika utskriftskonflikter."
 4. Högerklicka på skrivaren och välj Egenskaper.
 5. På fliken Allmnt klickar du på Utskriftsinställningar.
 6. Klicka på Avancerat.
 7. Expandera Dokumentalternativ och sedan PostScript-alternativ. Om Skicka meddelande för PostScript-felhantering inte är inställt på Ja ska du klicka på det och välja Ja i popupmenyn.

Mac OS X

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på skrivaren.
 3. Välj Felhantering i menyn under Förinställningar.
 4. Välj Skriv ut detaljerad rapport och klicka sedan på Skriv ut.

Om ett PostScript-fel orsakar problemet skriver PostScript-felhanteringen ut en sida med information om felet. Se Felsöka PostScript-fel.

3. Uteslut bilder från dokumentet.

Uteslut grafik när du skriver ut dokumentet.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på Bilder och välj sedan Ingen från menyn Sänd data.
 3. Klicka på Skriv ut.

Uteslut grafik när du exporterar dokumentet.

 1. Välj Arkiv > Exportera och därefter Adobe PDF (utskrift) som format eller "Spara som".
 2. Välj en plats och klicka på Spara.
 3. Klicka på Avancerat och markera sedan alla tre Uteslut för OPI-kryssrutorna:EPS, PDF och Bitmapp.
 4. Ändra PDF-standarden till Ingen för att tillåta uteslutande av bilder.
 5. Klicka på Exportera.

Om det går bra att skriva ut eller exportera dokumentet kan ett eller flera av grafikelementen på sidan vara skadade. Avlägsna 50 % av grafiken genom att ta bort sidor eller bildramar på en enskild sida. Gör sedan en utskrift eller export av dokumentet efter varje ändring för att ta reda på om orsaken till problemet var en skadad grafikfil i filgruppen som togs bort. Om dokumentet skrivs ut eller exporteras efter en ändring återställer du ändringen och tar bort den andra hälften av de resterande sidorna/bilderna. Bekräfta att felet återkommer och ta sedan bort hälften av de kvarvarande bilderna igen, och så vidare. Så fort du identifierar grafik som ständigt skapar problem tar du bort och ersätter denna grafik. Du kan behöva återexportera en bild från det program du använde för att skapa den.

Ett lyckat utskriftsjobb utan bilder kan även tyda på att skrivarens minne inte är tillräckligt stort. Symptom innehåller teckensnitt som byts ut, bilder som saknas eller ofullständiga utskrifter. Prova med att skriva ut delar av dokumentets totala antal sidor eller förenkla publiceringen för att se om dokumentet kan skrivas ut med mindre grafikinnehåll. Eller försök att skriva ut med en lägre upplösning.

Obs!

Om dokumentet enbart innehåller grafikelement kommer du att få en tom sida vid utskrift, men det gäller bara om utskrift av tomma sidor är aktiverat i InDesign. Välj Skriv ut tomma sidor under Allmänt i dialogrutan Skriv ut.

4. Uteslut eller minimera teckensnitt.

Uteslut teckensnitt när du skriver ut

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på Bilder.
 3. I avsnittet Teckensnitt väljer du Inget i menyn Överför.
 4. Klicka på Skriv ut.

Minimera antalet teckensnitt när du exporterar till PDF

Du kan inte utesluta teckensnitt när du exporterar, men du kan minimera antalet teckensnitt som används.

 1. Välj Text > Sök teckensnitt.
 2. I listan Teckensnitt i dokument klickar du på det första teckensnittet och håller sedan ned Skift-tangenten och klickar på det sista teckensnittet för att markera alla teckensnitt i listan.
 3. I listan Ersätt med: Teckensnittsfamilj väljer du ett teckensnitt som du vet fungerar i andra dokument, t.ex. Arial eller Verdana.
 4. Klicka på Ändra alla.
 5. Klicka på Klar.
 6. Välj Arkiv > Exportera och välj Adobe PDF (utskrift) som format.
 7. Välj en plats och klicka på Spara.
 8. Klicka på Exportera.

Om dokumentet skrivs ut eller exporteras kan problemet vara relaterat till något av teckensnitten som används i dokumentet. Om dokumentet använder ett stort antal teckensnitt kan uteslutande av teckensnitt göra dokumentet mindre invecklat. Spara dokumentet med ett nytt namn och testa sedan teckensnitten, ett åt gången, för att se om de är skadade. Om ett teckensnitt visar sig vara ett problem ska du undersöka om det finns flera instanser av teckensnittet, eller hämta teckensnittet igen från tillverkaren för att säkerställa att teckensnittet inte är korrupt.

5. Se till att länkarna är giltiga.

Om du vill visa status för länkar, välj Fönster > Länkar. Bryt länken eller länka om till alla filer där filnamnet föregås av ett frågetecken eller annan symbol. För mer information om InDesign-länkar, se Hantera bildlänkar.

6. Inaktivera inställningar.

Ibland kan fel orsakas av en särskild funktion i utskrifts- eller exportprocessen, då visst specifikt innehåll hanteras i dokumentet. Eliminera så många av dessa typer av inställningar som möjligt. Om
eliminering av inställningarna löser problemet, aktivera dem igen i grupper för att härleda problemet till en viss inställning.

Obs!

Beroende på vilken skrivare du använder kan vissa av inställningarna vara otillgängliga.

Välj Arkiv > Skriv ut för att öppna dialogrutan Skriv ut. Ändra sedan följande inställningar i följande rutor:

Rutan Allmänt

 • Ange kopior till 1.
 • Välj Sidor för att inaktivera Uppslag.
 • Rensa Skriv ut mallsidor,Skriv ut objekt som inte skrivs ut och Skriv ut synliga stödlinjer och baslinjeraster.
 • Ange utskrift av lager till Synliga och utskrivbara lager.

Rutan Konfiguration

 • Ställ in pappersstorleken till Definierad i drivrutinen.
 • Ange Skalförändra och Höjd till 100%.
 • Inaktivera Miniatyrer och Överlappning.

Rutan Märken och utfall

 • Inaktivera märken, utfall, och instruktionsmarginal.

Rutan Utdata

 • Ange färg till Ändra inte sammansatt.
 • Inaktivera Svällning, Svart text och Simulera övertryck.
 • I Tryckfärgshanteraren, inaktivera Tryckfärgsutjämning.

Rutan Bilder

 • Ange Bilder till Sänd data till Ingen eller Allt.
 • Ange Teckensnitt till Överför till Ingen eller Alla.
 • Ange PostScript till Level 2.
 • Ange dataformat till ASCII.

Rutan Färghantering

 • Ange färghantering till Färger anges av PostScript-skrivaren.
 • Aktivera Bevara CMYK-färgvärden.

Panelen Sidor (utanför dialogrutan Skriv ut)

Markera alla sidor, högerklicka och välj sedan Sidattribut > Uppslagsförenkling > Ingen (ignorera genomskinlighet).

7. Felsök plugin-program.

Ta bort plugin-program från tredje part från mappen för plugin och starta om InDesign. Om problemet återkommer flyttar du tillbaka plugin-programmen till mappen för plugin i InDesign. Om problemet inte återkommer ska du identifiera det plugin-program som orsakar problemet:

 1. Välj Hjälp > Konfigurera plugin-program (Windows) eller InDesign > Konfigurera plugin-program (Mac OS).
 2. Markera alla plugin-program för uppsättningen och avmarkera sedan alla alternativ i avsnittet Visa utom Tredjeparts. Skapa en lista över dessa plugin-program.
 3. Avsluta InDesign och flytta dessa plugin-program från plugin-mappen:
  • Windows: /Programfiler/Adobe/Adobe InDesign [Version]/Plug-Ins
  • Mac OS: /Program/Adobe InDesign [Version]/Plug-Ins
 4. Starta om InDesign och försök att återskapa problemet.
  • Om problemet återkommer upprepar du steg 3 och 4 och lägger tillbaka några plugin-program från tredje part i mappen för plugin-program.
  • Om problemet återkommer ska du kontakta utvecklaren av det plugin-program som du senast flyttade för att få en uppdatering.

8. Skriv ut eller exportera från ett nytt användarkonto.

Ibland kan användarkonton skadas och förhindra att ett program kan läsa från eller skriva till vissa filer och mappar. Skapa ett nytt användarkonto (ta inte bort ditt ursprungliga konto), logga in på det nya kontot och försök sedan att skriva ut eller exportera dokumentet igen.

Windows

Välj Start > Kontrollpanelen > Användarkonton.

Mac OS X

Välj Apple-menyn > Systeminställningar > Användare & grupper.

9. Fastställ om dokumentet är skadat.

Felsök utskrifts- eller exportproblem på programnivå

Om du får ett felmeddelande när du skriver ut ett InDesign-dokument, prova en eller flera av följande åtgärder för att identifiera orsaken till ett problem på programnivå.

1. Återskapa dina inställningsfiler för InDesign.

Om InDesign uppträder onormalt är lösningen ofta att ta bort inställningar och återskapa dem.

Det finns två sätt att återskapa inställningar:

 • Automatiskt: Den här metoden tar snabbt bort dina nuvarande inställningsfiler och skapar sedan en ny uppsättning standardinställningsfiler. Eventuella anpassade inställningar som du har försvinner dock.

– eller –

 • Manuellt: Om du inte vill bli av med dina anpassade inställningar, byt namn på dina nuvarande inställningsfiler innan du skapar en ny uppsättning standardinställningsfiler. Om dina nya inställningar inte löser ditt utskrifts- eller exportproblem har du då en säkerhetskopia av dina ursprungliga inställningsfiler (inklusive eventuella anpassade inställningar), som du kan använda för att ersätta de nya inställningsfilerna.

Återskapa inställningsfiler för InDesign automatiskt

Obs!

När du återskapar inställningsfilerna för InDesign försvinner tidigare inställningdata, inklusive eventuella anpassade inställningar. Om du inte vill förlora dina anpassade inställningar, återskapa dina inställningsfiler manuellt.

 1. Avsluta InDesign.
 2. Starta om InDesign och håll omedelbart ner lämpliga tangenter för ditt operativsystem:
  • Mac OS : Control + Option + Kommando + Skift
  • Windows: Kontroll + Alt + Skift
 3. En dialogruta visas där du får bekräfta att du vill ta bort inställningsfilerna för InDesign. Klicka på Ja. InDesign startas med återskapade standardinställningar.

Återskapa inställningsfiler för InDesign manuellt

Byt namn på de två inställningsfilerna (t.ex. ändrar du "InDesign SavedData" till "InDesign SavedData backup" och "InDesign Defaults" till "InDesign Defaults backup"). Inställningsfilerna finns här:

 • Mac OS X

  InDesign Defaults: 

  Användare/[användare]/Bibliotek/Inställningar/Adobe InDesign/Version [version]/[språk]/InDesign Defaults

InDesign SavedData:

Användare/[användare]/Bibliotek/Caches/Adobe InDesign/Version [version]/[språk]/InDesign SavedData

 • Windows XP

  InDesign Defaults:

  /Dokument och inställningar/[användare]/Programdata/Adobe/InDesign/Version [version]/InDesign Defaults

Dolt som standard. Lär dig hur du visar dolda filer.

InDesign SavedData:

/Dokument och inställningar/[användare]/Lokala inställningar/Programdata/Adobe/InDesign/Version[version]/Cache/InDesign SavedData

 • Windows 7 och 8

InDesigns standardinställningar:

C:\Användare\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[språk]\InDesign Defaults

Dolt som standard. Lär dig hur du visar dolda filer.

InDesign SavedData:

/Användare/[användare]/AppData/Lokal/Adobe/InDesign/Version[version]/[språk]/Cache/InDesign SavedData

Starta om InDesign. InDesign skapar en ny uppsättning standardinställningsfiler.

Om utskrifts- eller exportproblemet kvarstår kan du återställa dina ursprungliga inställningar genom att byta namn på dina gamla inställningsfiler till deras ursprungliga namn: InDesign SavedData och InDesign Defaults.

2. (Endast Windows) Se till att din drivrutin är uppdaterad.

Installera den senaste drivrutinen för din skrivare:

 • Om du skriver ut till en PostScript-skrivare, hämta Adobe Universal PostScript Windows Driver.
 • Om du skriver ut till en skrivare som inte är en PostScript-skrivare ska du kontakta skrivartillverkaren för den senaste versionen av drivrutinen för skrivaren.

3. (Windows, endast PostScript-skrivare) Optimera PostScript för snabbhet.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på Inställningar och välj en skrivare. Klicka därefter på Inställningar Avancerat.
 3. Expandera Dokumentalternativ och sedan PostScript-alternativ.
 4. Välj utdataalternativet PostScript.
 5. Välj Optimera för snabbhet från popup-menyn och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på OK och sedan på Skriv ut.

4. Inaktivera Sidskydd i skrivaren.

Se den dokumentation som medföljde skrivaren för anvisningar om hur du inaktiverar denna funktion.

5. Anslut din dator till skrivaren.

Om problemet uppstår när du skriver ut i ett nätverk kan du ansluta datorn direkt till skrivaren, och prova att skriva ut igen.

Om du inte kan ansluta direkt till skrivaren, spara dokumentet som en PostScript-fil. Skicka filen till skrivaren med hjälp av kommandotolken på en dator som kan anslutas direkt till skrivaren. 

6. Spara som PDF på en lokal hårddisk.

Om problemet uppstår när du exporterar som PDF till en nätverksplats, prova att spara som PDF på en lokal hårddisk.

Nätverksinstabilitet eller behörighetsproblem kan ställa till problem vid export till monterade nätverksvolymer. Om du kan exportera filen till en lokal enhet men inte till en nätverksplats, be din IT-avdelning att utforska problemet.

Felsökning av utskriftsproblem på skrivarnivå

Lösa problem med att skriva ut till en PostScript-skrivare

Om du har problem med att skriva ut till en PostScript-skrivare, prova en eller flera av följande åtgärder. Skriv ut efter varje åtgärd.

1. Använd en uppdaterad skrivardrivrutin.

Hämta den senaste PostScript-skrivardrivrutinen för Mac eller Windows.

Obs!

Om du använder en nätverkskrivare kan det hända att du använder en skrivardrivrutin som är kompatibel med utskriftsserverns operativsystem, men inte med din dators operativsystem. För att installera en skrivardrivrutin som är kompatibel med ditt operativsystem kan du konfigurera nätverksskrivaren med guiden Lägg till skrivare. Se Installera en skrivardrivrutin som är kompatibel med ditt operativsystem.

2. Använd en uppdaterad PPD-fil.

En PPD-fil (PostScript Printer Description) beskriver funktionerna för en PostScript-skrivare för sådana inställningar som marginaler, färg och upplösning. Felaktiga eller föråldrade PPD-filer kan öka utskriftstiden. Konfigurera skrivaren med den PPD-fil som rekommenderas av skrivartillverkaren.

Om du vill ha en PPD-fil, kontakta skrivartillverkaren eller hämta den från Adobes webbplats.

3. (Endast Windows) Ställ in skrivaren för att skriva ut optimerad PostScript-kod.

För Windows 7:

 1. Välj Start > Enheter och skrivare.
 2. Högerklicka och välj Utskriftsinställningar > Avancerat.
 3. Expandera Dokumentalternativ och sedan PostScript-alternativ.
 4. Ange utdataalternativet PostScript till Optimera för portabilitet.

4. Skapa mer ledigt diskutrymme.

Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken. Försök att hålla minst 10 procent av ditt totala hårddiskutrymme fritt. Du kan skapa mer utrymme genom att söka efter och ta bort tillfälliga filer (tmp-filer) på datorn och rensa webbläsarens diskcache. Instruktioner för hur du rensar cachen finns i webbläsarens dokumentation.

Mer information om hur du frigör diskutrymme finns i dokumentationen för ditt operativsystem (t.ex. Tips för att frigöra diskutrymme på datorn för Windows eller Utöka diskutrymmet för Mac OS).

5. Skriv ut från en lokal skrivare.

Om du skriver ut till en nätverksskrivare kan du prova att skriva ut filen från en dator som är direktansluten till en lokal skrivare. Om filen skrivs ut korrekt kan problemet vara nätverksrelaterat. Be nätverksadministratören om hjälp.

6. (Endast Windows) Installera en skrivardrivrutin som är kompatibel med ditt operativsystem.

Om du använder en nätverksskrivare ska du installera en skrivardrivrutin som är kompatibel med ditt operativsystem. Skrivarservrar har inte alltid drivrutiner för operativsystem som körs på klientdatorer. Det är möjligt att du använder en skrivardrivrutin som är lämplig för skrivarserverns operativsystem men inte för datorns operativsystem.

För Windows 7:

 1. Välj Start > Enheter och skrivare.
 2. Klicka på Lägg till en skrivare.
 3. Välj Lägg till en lokal skrivare.
 4. Välj Skapa en ny port > Lokal port > Nästa.
 5. Ange portens namn (t.ex. \\[printservername]\[printername]) och klicka på OK.
 6. Följ anvisningarna på skärmen för att installera en drivrutin som matchar märket och modellen för din nätverksskrivare.

Lösa problem med att skriva ut till en skrivare som inte använder PostScript

Om du har problem med att skriva ut till en skrivare som inte är en PostScript-skrivare, prova en eller flera av följande åtgärder. Skriv ut efter varje åtgärd.

Obs!

Vissa av dessa lösningar kräver att du ändrar skrivardrivrutinens egenskaper. Platsen för specifika egenskaper varierar beroende på skrivare och skrivardrivrutinen. Kontakta skrivarens tillverkare eller hänvisa till skrivarens dokumentation om du behöver mer information.

1. Skriv ut som bitmapp.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Se till att du har valt en skrivare som inte är en PostScript-skrivare och välj rutan Avancerat.
 3. Markera rutan Skriv ut som bitmapp och välj en lämplig upplösning för skrivaren.

2. Kontrollera att skrivaren har tillräckligt med minne.

För att skriva ut med 300 dpi bör skrivaren ha minst 2 MB tillgängligt RAM-minne. För att skriva ut med 600 dpi bör skrivaren ha minst 4–6 MB tillgängligt RAM-minne. Om du behöver anvisningar om hur du fastställer mängden tillgängligt minne på skrivaren kan du läsa i skrivarens dokumentation.

3. Använd skrivarens PostScript-läge, om sådant finns.

Mer information hittar du i dokumentationen för skrivaren.

4. (Endast Windows) Byt till en vanlig SVGA-drivrutin.

Byt till den vanliga Windows SVGA-drivrutinen för att avgöra om grafikdrivrutinen från tredje part orsakar problemet. Om felet inte inträffar när du använder den vanliga SVGA-drivrutinen ska du kontakta tillverkaren av grafikkortet för en uppdaterad drivrutin. Om du redan använder den senaste versionen ska du prova med en annan upplösning (t.ex. 1024 x 768 snarare än en högre upplösning).

Felsökning av utskrifts- eller exportproblem på systemnivå

Om det inte går att skriva ut eller exportera som PDF från något program, kontakta Apples tekniska support, Microsofts tekniska support eller skrivartillverkaren. Kontrollera alltid den fysiska anslutningen mellan skrivaren och datorn innan du ringer, eftersom lösningen kan vara enkel som att sätta i en sladd som lossnat.

Fundera även på vad som nyligen har förändrats i systemet och kan påverka utskriften eller exporten. Har du till exempel utfört någon av följande åtgärder nyligen?

 • Uppdaterat din maskinvara eller lagt till eller tagit bort maskinvarukomponenter
 • Lagt till, uppdaterat eller tagit bort program
 • Installerat eller tagit bort teckensnitt
 • Anslutit till ett nätverk
 • Rensat eller raderat filer från hårddisken
 • Stött på slumpmässiga systemfel eller fel i andra program

Ofta beror uppkomsten av ett utskriftsproblem på en förändring i systemet. Anteckna alla förändringar i systemet som resurs för felsökning av utskrifter och andra problem.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy