Lösa fel med utskrifter och PDF-export i InDesign

Lär dig åtgärda fel som uppstår när du skriver ut eller exporterar till PDF från InDesign.

Preliminär felsökning

Testa lösningarna i den ordning som anges nedan för att förstå problemet. Problemet kanske kan lösas med den här processen och du behöver då inte gå vidare till avancerad felsökning.

Lösning

Förklaring

Starta om datorn

Felet uppträder inte igen: Om problemet inte återkommer kan det ha orsakats av ett tillfälligt kommunikationsfel, brist på systemresurser eller miljöfaktorer som en storm. 

Fel återkommer vid utskrift eller export efter återstart: Gå igenom lösningarna på fliken Problem på systemnivå.

Starta om skrivaren

Felet uppträder inte igen: Ett fel med skrivarens minne kan ha orsakat problemet.

Skapa ett nytt testdokument

Följ lösningarna på fliken för problem på dokumentnivå om du kan skriva ut eller exportera ett nytt dokument men inte det ursprungliga dokumentet.

Skriv ut eller exportera med hjälp av ett annat program

Följ lösningarna på fliken för problem på programnivå om du kan skriva ut från ett annat program (t.ex. WordPad eller TextEdit) eller exportera/spara som PDF från ett annat program (t.ex. Illustrator eller Photoshop) om fel uppstår.

Skriv ut på en annan skrivare

Om du har tillgång till en annan skrivare, testa att skriva ut dokumentet till den skrivaren. Undersök ifall detta fungerar att den ursprungliga skrivaren är på och online. Ta ur och sätt i skrivarens kablar och kör sedan ett självtest på skrivaren för att kontrollera om det finns något mekaniskt fel eller skadade kablar. Följ lösningarna på fliken för problem på systemnivå om problemet kvarstår.

Använd en annan metod för att skapa PDF-filen

Om problemet uppstår

 • när du exporterar till PDF från InDesign till Acrobat Standard, Pro eller Pro Extended kan du testa att skriva ut till Adobe PDF-skrivare. (Om du använder macOS v10.6 eller senare med Acrobat 9, se Spara som Adobe PDF i Acrobat 9.)
 • när du använder utskriftsfunktionen för att skapa din PDF-fil ska du välja Arkiv > Exportera till PDF i stället.

Välj ditt problem från följande flikar och fortsätt med lösningarna.

Om felet uppstår när du skriver ut eller exporterar ett nytt dokument kan det ursprungliga dokumentets utskrifts- eller exportinställningar vara ogiltiga, ett objekt eller teckensnitt i dokumentet vara skadat eller dokumentstrukturen vara skadad. Testa en eller flera av de följande åtgärderna.

 Beroende på vilken skrivare du använder kan platsen för inställningar variera och vara en annan än den som anges i följande procedurer. Se skrivarens dokumentation.

Lösning 1: Exportera till IDML (InDesign CS4 och senare) eller INX (InDesign CS3 och tidigare).

Dokumentet är förmodligen skadat på grund av felaktig konvertering från äldre versioner av InDesign eller QuarkXpress. 

Förslag: Export till InDesign Markup Language- (IDML) eller InDesign Interchange-format (INX) kan göra att problematiska data försvinner.

Lösning 2: (Endast Postscript-skrivare) Aktivera PostScript-felhantering.

Windows

macOS

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på knappen Inställningar.

 3. Klicka på OK om följande dialogruta visas: ”Om den önskade utskriftsinställningen är tillgänglig i utskriftsdialogrutan för InDesign väljer du den där för att undvika utskriftskonflikter”.

 4. Högerklicka på skrivaren och välj Egenskaper.

 5. Klicka på Utskriftsinställningar på fliken Allmänt.

 6. Klicka på Avancerat.

 7. Expandera Dokumentalternativ och sedan PostScript-alternativ. Om Skicka meddelande för PostScript-felhantering inte är inställt på Ja ska du klicka på det och välja Ja på popupmenyn.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj skrivaren.

 3. Välj Felhantering på menyn under Förinställningar.

 4. Välj Skriv ut detaljerad rapport och klicka sedan på Skriv ut.

Om ett PostScript-fel orsakar problemet skriver PostScript-felhanteringen ut en sida med information om felet. Se Felsöka PostScript-fel.

Lösning 3: Uteslut bilder från dokumentet.

När du skriver ut

När du exporterar till pdf

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på Bilder och välj sedan Ingen från menyn Sänd data.

 3. Klicka på Skriv ut.

 1. Välj Arkiv > Exportera och därefter Adobe PDF (utskrift) som format eller Filformat.

 2. Välj en plats och klicka på Spara.

 3. Klicka på Avancerat och markera sedan alla tre Uteslut för OPI-kryssrutorna: EPS, PDF och Bitmapp.

 4. Ändra PDF-standarden till Ingen för att tillåta uteslutning av bilder.

 5. Klicka på Exportera.

Om det går bra att skriva ut eller exportera dokumentet kan ett eller flera grafikelement på sidan vara skadade. Gör så här för att gå vidare:

 1. Ta bort en viss procent bilder och försök skriva ut. Upprepa processen tills du har hittat bilderna som orsakar felet.

 2. Så fort du har hittat bilder som ständigt ger upphov till felet ska du ersätta dem. Du kan behöva återexportera en bild från det program du använde för att skapa den.

Ett lyckat utskriftsjobb utan bilder kan även tyda på att skrivarens minne inte räcker. Symptom på detta är teckensnitt som byts ut, bilder som saknas eller ofullständiga utskrifter. Gör så här för att gå vidare:

 1. Skriv ut med ett sidintervall.

 2. Skriv ut med färre bilder.

 3. Skriv ut i lägre upplösning.

 Om dokumentet enbart innehåller grafikelement kommer du att få en tom sida vid utskrift, men det gäller bara om utskrift av tomma sidor är aktiverat i InDesign. Välj Skriv ut tomma sidor under Allmänt i dialogrutan Skriv ut.

Lösning 4: Uteslut eller minimera teckensnitt.

När du skriver ut

När du exporterar till PDF

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på Bilder.

 3. Välj Inget på menyn Hämta i avsnittet Teckensnitt.

 4. Klicka på Skriv ut.

Du kan inte utesluta teckensnitt när du exporterar, men du kan minimera antalet teckensnitt som används.

 1. Välj Text > Sök teckensnitt.

 2. I listan Teckensnitt i dokument håller du ned Skift-tangenten och väljer det första och sista teckensnittet för att markera alla teckensnitt på listan.

 3. I listan Ersätt med teckensnittsfamilj ska du välja ett teckensnitt som du vet fungerar i andra dokument, t.ex. Arial eller Verdana.

 4. Klicka på Ändra alla.

 5. Klicka på Klar.

 6. Välj Arkiv > Exportera och välj Adobe PDF (utskrift) som format.

 7. Välj en plats och klicka på Spara.

 8. Klicka på Exportera.

Skapa en kopia av dokumentet och testa sedan ett teckensnitt i taget för att hitta det som är skadat. Du kan ersätta skadade teckensnitt genom att hämta dem från tillverkarens webbplats på nytt.

Lösning 5. Se om det finns ogiltiga länkar.

Välj Fönster > Länkar om du vill visa länkstatusar. Bryt länkarna till eller länka om alla filer där filnamnet föregås av ett frågetecken eller en annan symbol. Mer information om InDesign-länkar finns i Hantera bildlänkar.

Lösning 6: Inaktivera inställningar.

Inaktivera så många inställningar som möjligt. Om inaktivering av inställningar löser problemet, aktiverar du dem igen i grupper för att hitta problemet i en viss inställning.

Vilka inställningar som är tillgängliga beror på den skrivare du använder.

Välj Arkiv > Skriv ut för att öppna dialogrutan Skriv ut. Ändra sedan inställningarna i respektive ruta:

Rutan Allmänt

 • Ange kopior till 1.
 • Välj Sidor för att inaktivera Uppslag.
 • Välj bort Skriv ut mallsidor, Skriv ut objekt som inte skrivs ut och Skriv ut synliga stödlinjer och baslinjeraster.
 • Ange utskrift av lager till Synliga och utskrivbara lager.

Konfigurera rutan

 • Ställ in pappersstorleken till Definierad i drivrutinen.
 • Ange Skalförändra och Höjd till 100%.
 • Inaktivera Miniatyrer och Överlappning.

Rutan Märken och utfall

 • Inaktivera märken, utfall och instruktionsmarginal.

Rutan Utdata

 • Ange färg till Ändra inte sammansatt.
 • Inaktivera Svällning, Svart text och Simulera övertryck.
 • I Tryckfärgshanteraren, inaktivera Tryckfärgsutjämning.

Rutan Bilder

 • Ange Bilder till Sänd data till Ingen eller Allt.
 • Ange Teckensnitt till Överför till Ingen eller Alla.
 • Ange PostScript till Level 2.
 • Ange dataformat till ASCII.

Rutan Färghantering

 • Ange färghantering till Färger anges av PostScript-skrivaren.
 • Aktivera Bevara CMYK-färgvärden.

Panelen Sidor (utanför dialogrutan Skriv ut)

Markera alla sidor, högerklicka och välj sedan Sidattribut > Uppslagsförenkling > Ingen (ignorera genomskinlighet).

Lösning 7: Felsök plugin-program.

Ta bort plugin-program från tredje part från mappen för plugin och starta om InDesign. Om problemet återkommer flyttar du tillbaka plugin-programmen till mappen för plugin i InDesign. Om problemet inte återkommer ska du identifiera det plugin-program som orsakar problemet:

 1. Välj Hjälp > Konfigurera plugin-program (Windows) eller InDesign > Konfigurera plugin-program (macOS).

 2. Markera Alla plugin-program för uppsättningen och avmarkera sedan alla alternativ i avsnittet Visa utom Tredjeparts. Skapa en lista över dessa plugin-program.

 3. Avsluta InDesign och flytta dessa plugin-program från plugin-mappen:

  • Windows: \Program (x86)\Adobe\Adobe InDesign [Version]\Plug-Ins
  • macOS: /Applications/Adobe InDesign [Version]/Plug-Ins
 4. Starta om InDesign, försök återskapa problemet och gör sedan så här:

  • Om problemet återkommer upprepar du steg 3 och 4 och lägger tillbaka några plugin-program från tredje part i mappen för plugin-program.
  • Om problemet återkommer ska du kontakta utvecklaren av det plugin-program som du senast flyttade för att få en uppdatering.

Lösning 8: Skriv ut eller exportera från ett nytt användarkonto.

Ibland kan användarkonton skadas och förhindra att ett program kan läsa från eller skriva till vissa filer och mappar. Skapa ett nytt användarkonto (ta inte bort ditt ursprungliga konto), logga in på det nya kontot och försök sedan att skriva ut eller exportera dokumentet igen.

Windows

macOS

Välj Start > Kontrollpanelen > Användarkonton.

Välj Apple-menyn > Systeminställningar > Användare och grupper.

Lösning 9: Fastställ om dokumentet är skadat.

Om du får ett felmeddelande när du skriver ut ett InDesign-dokument, testa en eller flera av de följande åtgärderna för att identifiera orsaken till ett problem på programnivå.

Lösning 1: Återskapa InDesign-inställningarna

Om InDesign uppträder onormalt är lösningen ofta att ta bort inställningar och återskapa dem.

Det finns två sätt att återskapa inställningar:

Automatiskt

Den här metoden tar snabbt bort dina nuvarande inställningsfiler och skapar sedan en ny uppsättning standardinställningsfiler. Eventuella anpassade inställningar som du har försvinner dock.

Manuellt

Om du inte vill bli av med dina anpassade inställningar, byt namn på dina nuvarande inställningsfiler innan du skapar en ny uppsättning standardinställningsfiler. Om dina nya inställningar inte löser ditt utskrifts- eller exportproblem har du då en säkerhetskopia av dina ursprungliga inställningsfiler (inklusive eventuella anpassade inställningar), som du kan använda för att ersätta de nya inställningsfilerna.

Återskapa inställningsfiler för InDesign automatiskt

 När du återskapar inställningsfilerna för InDesign försvinner tidigare inställningsdata, inklusive eventuella anpassade inställningar. Om du inte vill förlora dina anpassade inställningar, återskapa inställningsfilerna manuellt.

 1. Avsluta InDesign.

 2. Starta om InDesign och håll omedelbart ner lämpliga tangenter för ditt operativsystem:

  • macOS: Ctrl + Option + Kommando + Skift
  • Windows: Ctrl + Alt + Skift
 3. Klicka på Ja i dialogrutan där du får bekräfta att du vill ta bort inställningsfilerna för InDesign. InDesign startas med återskapade standardinställningar.

Återskapa inställningsfiler för InDesign manuellt

Byt namn på de två inställningsfilerna (t.ex. ändrar du ”InDesign SavedData” till ”InDesign SavedData backup” och ”InDesign Defaults” till ”InDesign Defaults backup”). Inställningsfilerna finns här:

macOS

InDesign Defaults
Users/[användare]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [version]/[språk]/InDesign Defaults

 

InDesign SavedData:

Users/[användare]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [version]/[språk]/InDesign SavedData

Windows XP

InDesign Defaults:
/Documents and Settings/[användare]/Application Data/Adobe/InDesign/Version [version]/InDesign Defaults

Dolt som standard. Lär dig visa dolda filer.

InDesign SavedData:
/Documents and Settings/[användare]/Local Settings/Application Data/Adobe/InDesign/Version[version]/Caches/InDesign SavedData

Windows 7 och 8

InDesign Defaults:

C:\Users\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[språk]\InDesign Defaults

Dolt som standard. Lär dig visa dolda filer.

InDesign SavedData:

/Användare/[användare]/AppData/Lokal/Adobe/InDesign/Version[version]/[språk]/Cache/InDesign SavedData

Starta om InDesign. InDesign skapar en ny uppsättning standardinställningsfiler.

Om utskrifts- eller exportproblemet kvarstår kan du återställa dina ursprungliga inställningar genom att byta namn på dina gamla inställningsfiler till deras ursprungliga namn: InDesign SavedData och InDesign Defaults.

Lösning 2: (Endast Windows) Se till att drivrutinen är uppdaterad.

Installera den senaste drivrutinen för din skrivare:

 • Om du skriver ut till en PostScript-skrivare, hämta Adobe Universal PostScript Windows Driver.
 • Om du skriver ut till en skrivare som inte är en PostScript-skrivare ska du kontakta skrivartillverkaren för den senaste versionen av drivrutinen för skrivaren.

Lösning 3: (Windows, endast PostScript-skrivare) Optimera PostScript för snabbhet.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj Inställningar, välj en skrivare, klicka på Inställningar och sedan på Avancerat.

 3. Expandera Dokumentalternativ och sedan PostScript-alternativ.

 4. Välj utdataalternativet PostScript.

 5. Välj Optimera för snabbhet på popup-menyn och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på OK och sedan på Skriv ut.

Lösning 4. Inaktivera sidskydd i skrivaren.

Se den dokumentation som medföljde skrivaren för anvisningar om hur du inaktiverar denna funktion.

Lösning 6: Spara som PDF på en lokal hårddisk.

Om problemet uppstår när du exporterar som PDF till en nätverksplats, testa att spara som PDF på en lokal hårddisk.

Nätverksinstabilitet eller behörighetsproblem kan ställa till problem vid export till monterade nätverksvolymer. Om du kan exportera filen till en lokal enhet men inte till en nätverksplats, be din IT-avdelning att utforska problemet.

Om du har problem med att skriva ut till en PostScript-skrivare, testa en eller flera av följande åtgärder. Skriv ut efter varje åtgärd.

Lösning 1: Använd en uppdaterad skrivardrivrutin.

Hämta den senaste PostScript-skrivardrivrutinen för macOS eller Windows.

 Om du använder en nätverksskrivare kan det hända att du använder en skrivardrivrutin som är kompatibel med utskriftsserverns operativsystem, men inte med din dators operativsystem. För att installera en skrivardrivrutin som är kompatibel med ditt operativsystem kan du konfigurera nätverksskrivaren med guiden Lägg till skrivare.

Lösning 2: Använd en uppdaterad PPD-fil.

En PPD-fil (PostScript Printer Description) beskriver funktionerna för en PostScript-skrivare för sådana inställningar som marginaler, färg och upplösning. Felaktiga eller föråldrade PPD-filer kan öka utskriftstiden. Konfigurera skrivaren med den PPD-fil som rekommenderas av skrivartillverkaren.

Om du vill ha en PPD-fil, kontakta skrivartillverkaren eller hämta den från Adobes webbplats.

Lösning 3: (Endast Windows) Ställ in skrivaren för att skriva ut optimerad PostScript-kod.

För Windows 7:

 1. Välj Start > Enheter och skrivare.

 2. Högerklicka och välj Utskriftsinställningar > Avancerat.

 3. Expandera Dokumentalternativ och sedan PostScript-alternativ.

 4. Ange PostScript-utdataalternativet Optimera för portabilitet.

Lösning 4: Skapa mer fritt diskutrymme.

Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken. Försök att hålla minst 10 procent av ditt totala hårddiskutrymme fritt. Du kan skapa mer utrymme genom att söka efter och ta bort tillfälliga filer (tmp-filer) på datorn och rensa webbläsarens diskcache. Instruktioner om hur du rensar cachen finns i webbläsarens dokumentation.

Lösning 5: Skriv ut från en lokal skrivare.

Om du skriver ut till en nätverksskrivare kan du testa att skriva ut filen från en dator som är direktansluten till en lokal skrivare. Om filen skrivs ut korrekt kan problemet vara nätverksrelaterat. Be nätverksadministratören om hjälp.

Lösning 6: (Endast Windows) Installera en skrivardrivrutin som är kompatibel med ditt operativsystem.

Om du använder en nätverksskrivare ska du installera en skrivardrivrutin som är kompatibel med ditt operativsystem. Skrivarservrar har inte alltid drivrutiner för operativsystem på klientdatorer. Du skulle kunna använda en skrivardrivrutin som är lämplig för skrivarserverns operativsystem men inte för datorns operativsystem.

För Windows 7:

 1. Välj Start > Enheter och skrivare.

 2. Klicka på Lägg till en skrivare.

 3. Välj Lägg till en lokal skrivare.

 4. Välj Skapa en ny port > Lokal port > Nästa.

 5. Ange portens namn (t.ex. \\[utskriftsserverns namn]\[skrivarnamn]) och klicka på OK.

 6. Följ anvisningarna på skärmen för att installera en drivrutin som matchar märket och modellen för din nätverksskrivare.

Om du har problem med att skriva ut till en skrivare som inte är en PostScript-skrivare, testa en eller flera av följande åtgärder. Skriv ut efter varje åtgärd.

 Vissa av dessa lösningar kräver att du ändrar skrivardrivrutinens egenskaper. Platsen för specifika egenskaper varierar beroende på skrivare och skrivardrivrutinen. Kontakta skrivarens tillverkare eller hänvisa till skrivarens dokumentation om du behöver mer information.

Lösning 1: Skriv ut som bitmapp.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Se till att du har valt en skrivare utan PostScript och välj rutan Avancerat.

 3. Markera Skriv ut som bitmapp och välj den för skrivaren lämpliga upplösningen.

Lösning 2: Kontrollera att skrivaren har tillräckligt med minne.

För att skriva ut i 300 dpi bör skrivaren ha minst 2 MB tillgängligt RAM-minne. För att skriva ut i 600 dpi bör skrivaren ha minst 4–6 MB RAM-minne. Om du behöver anvisningar om hur du fastställer mängden tillgängligt minne på skrivaren kan du läsa i skrivarens dokumentation.

Lösning 3: Använd skrivarens PostScript-läge, om den har ett sådant.

Mer information hittar du i skrivarens dokumentation.

Lösning 4: (Endast Windows) Byt till en vanlig SVGA-drivrutin.

Byt till den vanliga Windows SVGA-drivrutinen för att avgöra om grafikdrivrutinen från tredje part orsakar problemet. Om felet inte inträffar när du använder den vanliga SVGA-drivrutinen ska du kontakta tillverkaren av grafikkortet för en uppdaterad drivrutin. Om du redan använder den senaste versionen ska du testa en annan upplösning (t.ex. 1024 x 768 snarare än en högre upplösning).

Om det inte går att skriva ut eller exportera som PDF från något program, kontakta Apples tekniska support, Microsofts tekniska support eller skrivartillverkaren. Kontrollera alltid den fysiska anslutningen mellan skrivaren och datorn innan du ringer, eftersom lösningen kan vara enkel som att sätta i en sladd som lossnat.

Fundera även på vad som nyligen har förändrats i systemet och kan påverka utskriften eller exporten. Har du till exempel utfört någon av följande åtgärder nyligen?

 • Uppdaterat din maskinvara eller lagt till eller tagit bort maskinvarukomponenter
 • Lagt till, uppdaterat eller tagit bort program
 • Installerat eller tagit bort teckensnitt
 • Anslutit till ett nätverk
 • Rensat eller raderat filer från hårddisken
 • Stött på slumpmässiga systemfel eller fel i andra program

Ofta beror uppkomsten av ett utskriftsproblem på en förändring i systemet. Anteckna alla förändringar i systemet som resurs för felsökning av utskrifter och andra problem.

Relaterade resurser

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?