Klicka på länkarna nedan för detaljerad information och anvisningar.

XML-import och layoutmetoder

När du har importerat XML-data, visas det importerade innehållet som element (grundstenarna i XML) på strukturpanelen. I InDesign skapas inga nya ramar eller sidor när du importerar XML.

Lägga till eller sammanfoga?

Du kan importera XML genom att lägga till eller sammanfoga. Vilken metod du väljer beror på arbetsflödet (manuellt eller automatiskt), hur du vill hantera befintligt innehåll i dokumentet och om du vill använda avancerade alternativ när du hanterar importerade data.

Lägga till

När du lägger till importerat innehåll ändras inte den befintliga strukturen eller innehållet i dokumentet. Det nya XML-innehållet monteras längst ned på strukturpanelen i form av element.

Sammanfoga

När du sammanfogar importerat innehåll jämförs inkommande XML med den elementstruktur och de elementnamn som redan finns i InDesign-dokumentet. Om elementen matchar varandra, ersätter importerade data befintligt dokumentinnehåll och sammanfogas i ramar med korrekta märkord (eller platshållare) i layouten. (Element som det inte finns ett matchande namn och hierarkiordning för i InDesign monteras på strukturpanelen så att du kan placera dem manuellt.) I sammanfogningsläget kan du använda automatisk layout. Du har också tillgång till mer avancerade importalternativ, till exempel möjligheten att filtrera inkommande text och klona element för upprepade data.

Innehållslayout

När du har importerat XML-innehåll är nästa steg att montera det i dokumentet. Du kan montera innehållet manuellt, automatiskt eller med skript. Vilken metod du väljer beror på innehållet du importerar, dokumentets layout och arbetsflödesprocessen.

Montera innehåll manuellt

Med den manuella metoden drar du element från strukturpanelen till sidorna i dokumentet eller till ramarna. Denna metod kräver inte så många inställningar eller ingen större planering. Använd den här metoden om innehållstypen du importerar varierar eller om du läser in innehåll från flera källor.

Montera importerat XML-innehåll manuellt
Montera importerat XML-innehåll manuellt

Montera innehåll automatiskt

Du kan automatisera monteringsprocessen för XML-data i layouten genom att planera i förväg. Om du vill montera XML-innehåll automatiskt förbereder du dokumentet genom att skapa platshållarramar med märkord för inkommande XML. Så länge XML-strukturen och märkorden för inkommande innehåll matchar platshållarramarnas märkord och struktur kan importerat XML-innehåll monteras automatiskt i dokumentet. Ett praktiskt sätt att hantera upprepade data, till exempel adresslistor och katalogmaterial, är att klona elementen, vilket du kan göra i InDesign. Använd den automatiska layoutmetoden som en del av den strukturerade arbetsflödesprocessen för att minska produktionstiden och öka effektiviteten.

Artikelementsmärkordet läggs till i den markerade platshållarramen
Artikelementsmärkordet läggs till i den markerade platshållarramen (ovan). När du importerar XML-data (nedan) monteras artikelelementsinnehållet automatiskt i artikelelementsplatshållarramen.

Obs!

Du kan använda namnutrymmesattribut för att ange stycke- eller teckenformat i XML-filen. Mer information finns i den tekniska referenshandboken för XML.

Sammanfogning

Du kan montera XML-data i ett dokument genom att sammanfoga eller lägga till. Med sammanfogning kan du automatisera innehållsplaceringen. Du kan även filtrera data i XML-filen så att endast vissa delar av innehållet monteras.

Sammanfoga inkommande XML-innehåll när:

 • Dokumentet innehåller platshållarramar som du vill fylla med importerat XML-innehåll.

 • Dokumentet innehåller XML-innehåll som du vill ersätta med importerat XML-innehåll.

 • Dokumentet innehåller inte någon XML-struktur och du vill ersätta standardroten med roten för den importerade XML-filen.

Sammanfogningsläget jämför inkommande XML-data med element som redan finns i dokumentet. I filen analyseras element för element och inkommande element jämförs med befintliga element på följande sätt:

1. Jämförelsen börjar med rotelementet

 • Om rotelementen i den importerade XML-filen och i InDesign-dokumentet inte stämmer överens och strukturpanelen inte innehåller någon befintlig struktur, ersätts roten i InDesign-dokumentet med roten för den inkommande XML-filen och filen importeras.

 • Om rotelementen inte matchar varandra men det redan finns befintliga element på strukturpanelen, läggs filen till i slutet av den befintliga strukturen.

 • Om rotelementen matchar varandra fortsätter sammanfogningsprocessen (och matchningen).

2. Processen fortsätter med elementet under roten

En sökning efter ett element som matchar elementet under roten i den importerade XML-filen utförs. Om en matchning ska lyckas måste det inkommande XML-elementet ha samma namn som ett befintligt element på strukturpanelen och de två elementen måste befinna sig på samma nivå i hierarkin.

 • Om ett matchande element hittas på strukturpanelen ersätts elementet på strukturpanelen med elementet från den inkommande XML-filen.

 • Om ingen matchning finns infogas det inkommande elementet på strukturpanelen i början av sökningen. Om sökningen till exempel börjar precis nedanför roten och ingen matchning finns, monteras det inkommande elementet under roten.

3. Elementjämförelsen fortsätter

Den importerade XML-filen fortsätter att jämföras med den befintliga strukturen, element för element. Startpunkten för sökningen på strukturpanelen ändras allt eftersom sökningen fortlöper. Varje sökning börjar nedanför det senast infogade eller ersatta elementet. Sökningen flyttar alltid en nivå nedåt från den aktuella platsen. Element monteras aldrig ovanför det föregående elementet som infogades eller ersattes.

Importera och lägga till XML-data

När du importerar XML-innehåll visas de nya elementen på strukturpanelen. Montera elementen i dokumentet genom att dra dem från strukturpanelen.

 1. Öppna eller skapa ett InDesign-dokument för XML-innehållet.
 2. Öppna strukturpanelen. (Välj Visa > Struktur > Visa struktur.)
 3. Välj Arkiv > Importera XML (eller välj Importera XML på strukturpanelens meny) och välj den XML-fil du vill importera.
 4. Markera Visa XML-importalternativ.
 5. Välj Lägg till innehåll och klicka sedan på Öppna.
 6. Om du vill länka XML-innehållet till original-XML-filen markerar du Skapa länk.

  I InDesign visas XML-filen på länkpanelen. Om XML-filen ändras visas en gul varningstriangel på panelen.

 7. Klicka på OK.

Utforma XML-innehållet manuellt

Du kan montera XML-innehåll manuellt i dokumentlayouten genom att dra element från strukturpanelen till sidan eller befintliga ramar. När du monterar ett element monteras även dess underordnade element (och alla underordnade element under dessa, om det finns några).

Ett strukturspecifikt blått rutertecken visas på strukturpanelen på en elementikon, om elementet har monterats i dokumentet. De element som inte har monterats visas med en omonterad ikon.

Obs!

Om du importerade XML med alternativet Sammanfoga innehåll kan vissa element redan ha utformats. När du sammanfogar importerat innehåll flödas elementen automatiskt i befintliga ramar, om de har samma struktur och märkord.

 1. Öppna strukturpanelen (Visa > Struktur > Visa struktur) och markera de element du vill utforma.
 2. Gör något av följande för varje element du vill montera i dokumentet:
  • Dra elementet till sidan. En ram skapas för elementet.

  • Dra element till en befintlig ram. Om ramen inte är tom ersätts innehållet av XML-data.

 3. Om du vill formatera de objekt du utformar gör du något av följande:
  • Koppla XML-märkord till stycke-, tecken-, tabell- och cellformat.

  • Tillämpa format på element.

  • Formatera det markerade innehållet manuellt genom att välja textalternativ på kontrollpanelen.

Koppla XML-märkord till format

XML-märkord är bara databeskrivningar, de innehåller inga formateringsanvisningar. Du måste därför formatera XML-innehåll efter att du har importerat och utformat innehållet. Ett sätt att göra detta är att koppla XML-märkord till stycke-, tecken-, tabell- eller cellformat. Du kan till exempel koppla märkordet Byline till teckenformatet Författare så att allt importerat och monterat XML-innehåll med märkordet Byline automatiskt tilldelas teckenformatet Författare. Det är lättare och snabbare att formatera importerat XML-innehåll om du kopplar märkord till stycke- och teckenformat.

Du behöver inte koppla alla märkord till ett stycke- eller teckenformat. Vissa element visas kanske inte i layouten och andra kanske är enklare att formatera en i taget. Underordnade element tar dessutom över det stycke- eller teckenformat som är tilldelat till det överordnade elementet. Detta kan vara lite förvirrande om du inte kopplar över- och underordnade element separat.

Obs!

Med kommandot Koppla märkord till format återkopplas formaten i ett helt dokument, ibland med oönskade resultat. När du kopplar ett märkord till ett format kan text som tidigare var tilldelad till ett format återkopplas till ett annat, vilket beror på dess XML-märkord. Om du redan har formaterat text kanske du föredrar att tillämpa format manuellt och på så vis förhindra att stycke- och teckenformatalternativen åsidosätts.

 1. Välj Koppla märkord till format på märkords- eller strukturpanelens meny.
  Dialogrutan Koppla märkord till format
  En meny med format visas för alla märkord i dialogrutan Koppla märkord till format

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill importera format, märkord och avbildningsdefinitioner från ett annat dokument klickar du på Läs in, markerar ett dokument och klickar på Öppna.

  • Om du vill koppla märkord till format klickar du i kolumnen Format bredvid ett märkord och väljer ett stycke- eller teckenformat på den meny som visas. (Styckesymbolen används för att identifiera styckeformat på menyn, och ett ”A” används för att identifiera teckenformat.) Upprepa för alla märkord du vill avbilda.

  • Om du vill koppla märkord till samma namn automatiskt väljer du Koppla efter namn. De format som har samma namn som märkordsnamn markeras i kolumnen Format. Ett märkord och ett format måste inte bara ha samma namn för att matcha varandra, de måste också ha samma versaler/gemener. H1 och h1 matchar till exempel inte varandra. (Om samma formatnamn finns i två olika formatgrupper fungerar inte Koppla efter namn och du uppmanas att ändra namn på ett av formaten.)

 3. Klicka på OK.

Automatisk layout

Med InDesign kan du automatiskt montera importerat XML-innehåll i en layout. Du gör det genom att först skapa platshållarramar eller -tabeller. Därefter använder du samma märkord på ramarna och tabellerna som de XML-element du vill montera i dem. Importera sedan XML-innehållet till platshållarna i sammanfogningsläget. När märkorden matchar varandra när det gäller namn och strukturell hierarki sammanfogas XML-innehållet med innehållet i dokumentet. Befintligt innehåll skrivs över.

Den här tekniken är praktisk när du vill använda samma layout för olika innehåll. Ett veckobrev kan till exempel ha samma layout från vecka till vecka men med olika innehåll.

Om du vill kunna sammanfoga importerat XML-innehåll direkt i en layout måste dokumentet uppfylla följande krav:

 • Ramar (eller tabeller) i dokumentet måste vara uppmärkta med samma märkord som elementen i den XML-fil som du tänker importera.

 • Dokumentets struktur (som visas på strukturpanelen) måste motsvara strukturen i den importerade XML-filen. Med andra ord måste identiskt namngivna element finnas på samma platser i hierarkistrukturen i båda filerna. För att kunna uppnå denna parallella struktur kanske du behöver ändra ordning på elementen (och deras underordnade element) på strukturpanelen eller använda alternativet Använd XSLT när du importerar XML-filen.

Obs!

Sammanfogat XML-innehållet flödas endast i befintliga ramar. Allt elementinnehåll som inte passar i sin ram (eller i kopplade ramar) blir övertext.

Arbeta med upprepade data

XML upprepas om samma konfiguration av element visas flera gånger i rad men innehåller unika data i varje förekomst. Databasposter är till exempel upprepande. Adresser i en databastabell innehåller upprepad information (namn, gatuadress, postnummer, postort) för flera personer.

När du importerar XML-innehåll kan du välja Klona upprepade textelement i dialogrutan XML-importalternativ. När du väljer detta alternativ anger du att repeterade element i strukturen ska klonas i InDesign. Med kloning kan du sammanfoga upprepade XML-data i ett dokument utan att behöva skapa platshållarelement på strukturpanelen (eller platshållartext i en ram) för varje post. Om du till exempel vill importera en XML-adresslista med 25 poster skapar du en matchande elementstruktur för en post på strukturpanelen. När du importerar hela listan klonas strukturen, vilket resulterar i att element för alla 25 posterna skapas.

Upprepat XML-innehåll monteras som en andra artikel när det sammanfogas i dokumentet. Om du har kopplat samman platshållarramar flödas innehållet från en ram till nästa. Om det inte finns tillräckligt med utrymme i platshållarramen för allt XML-innehåll kan du flöda det resterande innehållet automatiskt genom att skapa och koppla fler ramar. Du behöver inte manuellt dra element från strukturpanelen till enskilda ramar.

Layout
Kopplad platshållare i en layout (vänster) och layouten efter import (höger)

Skapa platshållare för automatisk layout

Skapa platshållarramar eller -tabeller i dokumentet när du vill sammanfoga importerat XML-innehåll automatiskt i layouten.

Obs!

Sammanfogat XML-innehållet flödas endast i befintliga ramar. Allt innehåll som inte får plats i ramarna blir övertext.

Du kan även skapa platshållartext så att XML-data monteras och formateras på rätt sätt på sidan. Du kan även använda platshållartext om du vill ta med tabbar, mellanrum eller etiketter (kallas för statisk text) mellan XML-elementen som visas i en ram.

Platshållartext med märkord och layouten efter import
Platshållartext med märkord (vänster) och layouten efter import (höger)

A. Radbrytningar och statisk text mellan element B. Platshållartext 

Om du till exempel importerar och monterar produktinformation kan du separera produktens namn, beskrivning och pris med en tabb och inkludera etiketter som till exempel ”Produkt:” eller ”Pris:” före platshållartextposterna för de elementen. När XML-data sammanfogas i ramen bevaras statiska etiketter, mellanrum och tabbar mellan innehållselementen.

Obs!

Om du sammanfogar upprepade XML-data i dokumentet och klonar upprepade element automatiskt, klonas även den statiska texten och mellanrummen för varje post.

Skapa en platshållarram

 1. Använd textverktyget för att skapa en textram för XML-innehållet.

  Obs!

  Om du vill importera XML-innehåll som ska flödas från en ram till en annan skapar du flera ramar och kopplar ihop dem.

 2. Öppna strukturpanelen (Visa > Struktur > Visa struktur) och märkordspanelen (Fönster > Verktyg > Märkord).
 3. Om det inte finns några märkord på märkordspanelen som matchar de XML-element du vill importera, skapar du märkorden eller läser in dem från XML-filen.
 4. Lägg till rätt märkord i platshållarramen från märkordspanelen. (När du lägger till ett märkord i en ram tilldelas alla kopplade ramar samma märkord.)
 5. Om det behövs ordnar du eller lägger till element på strukturpanelen som matchar elementen och strukturen i det XML-innehåll du vill importera.

Skapa en platshållartabell

Du kan importera XML-element till en platshållartabell eller en platshållarram. I tabeller motsvaras varje cell av ett element. I InDesign monteras XML-innehållet cell för cell och element för element i tabellen, med början i tabellens övre vänstra hörn, så att elementen matchar cellen. När du skapar platshållartabeller måste du lägga till märkord både i tabellen och i cellerna i tabellen. (Sammanfogade celler motsvarar en enda cell.)

Eftersom det inte är någon skillnad på rader och kolumner när du importerar, måste antalet kolumner i platshållaren stämma överens med antalet kolumner i det importerade innehållet. Dessutom måste alla tabellceller finnas i ett enda tabellelement. Det betyder att alla cellerna är element som tillhör samma överordnade element.

Platshållartabell
Platshållartabell (ovan) och flödet för XML-innehåll som monteras i en platshållartabell (nedan)

 1. Öppna märkordspanelen (Fönster > Verktyg > Märkord) och strukturpanelen (Visa > Struktur > Visa struktur).
 2. Om det inte finns några märkord på märkordspanelen som matchar de element i XML-tabellen som du vill importera, skapar du märkorden eller läser in dem från ett befintligt dokument.

  Obs!

  Du måste åtminstone ange märkord för det överordnade elementet i tabellcellerna, själva tabellcellerna och det element som tabellen finns i.

 3. Skapa en tabell som innehåll rätt antal kolumner för XML-innehållet. Du behöver inte skapa exakt antal rader eftersom rader läggs till i tabellen om det behövs.
 4. Placera markören i tabellen och välj Tabell > Välj > Tabell. Klicka på det märkord du vill använda för tabellen på märkordspanelen.
 5. Lägg till det märkord du vill använda för cellerna i tabellen. Beroende på vilken struktur XML-innehållet har kan du antingen markera och lägga till märkord i cellerna manuellt eller markera en hel rad eller kolumn, om du till exempel vill lägga till ett märkord i den första raden, eller rubrikraden. På så sätt kan du lägga till samma märkord i alla markerade celler.
 6. Om det behövs ordnar du om och lägger till element på strukturpanelen så att dokumentet har samma element och struktur som den XML-fil du vill importera.

Skapa en platshållarstruktur för upprepade data

Samma regler som gäller när du sammanfogar XML gäller också när du sammanfogar upprepat XML-innehåll: Elementstrukturen på strukturpanelen måste motsvara den importerade XML-datastrukturen och alla platshållarramar måste ha samma märkordsnamn som det överordnade elementet i XML-filen.

Strukturpanelen med strukturen för platshållartext
Strukturpanelen med strukturen för platshållartext

A. Element som kommer att innehålla alla upprepade element B. Element som kommer att klonas när upprepat XML-innehåll importeras C. Underordnade dataelement som finns i det upprepade elementet 
 1. Först behöver du ett överordnat element eller rotelement som beskriver informationssamlingen, eller posterna, som du vill importera.

  Det kan till exempel vara ett Kapitel-element som innehåller en serie recept.

 2. Under det överordnade elementet skapar du ett element som beskriver den information (eller den post) som ska upprepas.

  Du kan till exempel skapa ett Recept-element under Kapitel-elementet. Detta är det element som kommer att klonas för varje post i den importerade XML-filen.

 3. Under elementet skapar du underordnade element som beskriver informationsenheterna (eller fälten) som posten består av.

  Du kan till exempel skapa elementen Receptnamn, Ingredienser, Instruktioner, Anteckningar och Servering under Recept-elementet.

Obs!

Om du vill inkludera etiketter, radbrytningar eller tabbar mellan ”fältelementen” i det upprepade XML-innehållet skapar du platshållarelement i den ram som innehållet kommer att sammanfogas i. Lägg därefter till det mellanrum och de etiketter som behövs mellan platshållarna.

Skapa platshållartext

 1. Öppna eller skapa ett dokument för XML-innehållet.
 2. Öppna märkordspanelen (Fönster > Verktyg > Märkord) och strukturpanelen (Visa > Struktur > Visa struktur).
 3. Se till att märkordspanelen innehåller märkordsnamn som är identiska med de elementnamn du vill importera från XML-filen. Skapa nya märkord eller läs in de märkord som saknas, om det behövs.

  Obs!

  Att importera en fil med exempel på XML-innehåll är det enklaste sättet att få åtkomst till alla märkord som krävs och kontrollera att dokumentstrukturen matchar XML-filen.

 4. Skapa platshållarramar (och koppla ihop dem) om det behövs för XML-innehållet.
 5. Med textverktyget klickar du på den första ramen och skapar en insättningspunkt. Skriv platshållartext för varje element du vill sammanfoga i den ramen. Ange också mellanrum mellan elementen och eventuell statisk text.

  Obs!

  Om du kommer att importera upprepade data behöver du bara skapa en förekomst av exempeltexten för de element som ska upprepas.

 6. Formatera texten som du vill att den ska visas i det slutgiltiga dokumentet.
 7. Lägg till samma märkord i textramen som det överordnade elementet har som innehåller de element (eller upprepade data) du vill importera i ramen.
 8. Placera insättningspunkten i platshållartexten och välj Redigera > Redigera i Textbehandlaren.
 9. Välj Visa > Struktur > Visa märkordsmärken.
 10. Välj Redigera > Markera alla.
 11. Välj Lägg till märkord på märkordspanelen och klicka på märkordet du tillämpade på ramen.

  Platshållartexten radbryts med märkordet och elementet läggs till på strukturpanelen.

 12. Markera den text som motsvarar det första underordnade elementet och klicka på motsvarande märkord på märkordspanelen. Upprepa tills du har lagt till märkord i all underordnad platshållartext.

  Obs!

  När du lägger till märkord i platshållartext ska du inte markera mellanrum eller statisk text som du vill behålla mellan elementen. Lägg endast till märkord i den text du vill ersätta med XML-innehåll.

 13. Granska den hierarki på strukturpanelen som du har skapat genom att lägga till märkord och kontrollera att den stämmer överens med strukturen i XML-innehållet som du vill importera.

Importera och sammanfoga XML

När du har skapat och formaterat platshållarramar, tabeller och text med märkord och sett till att dokumentet och den importerade XML-filen har samma märkord och struktur, kan du importera XML-innehållet i dokumentet.

Du måste använda alternativet Sammanfoga innehåll när du importerar XML till platshållare (eller när du ersätter befintligt innehåll i dokumentet). När du sammanfogar innehåll ersätts element som har samma märkord och struktur i dokumentet med de importerade XML-elementen. Du kan använda fler importalternativ om du vill exkludera (filtrera) importerat innehåll som inte matchar dokumentstrukturen, ta bort dokumentobjekt som inte matchas eller ersätts av importerad XML och klona upprepade XML-element.

Om den importerade XML-filen innehåller element som inte finns i dokumentet placeras elementen på strukturpanelen utan att de monteras i dokumentet.

Kom ihåg följande regler om du vill sammanfoga XML-innehåll i platshållare:

 • Märkordsformatera platshållare med samma märkordsnamn som XML-elementet som ska ersätta platshållaren har (eller som ska flödas i platshållaren).

 • Se till att tomt utrymme, radbrytningar, tabbar eller statisk text i platshållartext ligger utanför platshållarens elementmärkord men under det överordnade elementet för artikeln.

 • När du importerar XML väljer du Importera inte innehåll som består av element med tomt utrymme. (Då bevaras det tomma utrymmet och den statiska texten, om XML-innehållet du importerar endast består av tomt utrymme.)

Sammanfoga XML i befintligt innehåll eller befintliga platshållare

 1. Öppna det InDesign-dokument som innehåller platshållarna för XML-innehållet.
 2. Öppna strukturpanelen (Visa > Struktur > Visa Strukturvyn).
 3. Välj Arkiv > Importera XML (eller välj Importera XML på strukturpanelens meny) och välj den XML-fil du vill importera.
 4. Markera Visa XML-importalternativ.
 5. Välj Sammanfoga innehåll och klicka sedan på Öppna.
 6. Om du vill länka XML-innehållet till original-XML-filen markerar du Skapa länk.

  I InDesign visas XML-filen på länkpanelen. Om XML-filen ändras visas en gul varningstriangel på panelen.

 7. Välj fler importalternativ om det behövs:

  Klona upprepade textelement

  Skapa en behållare för varje post i filen genom att klona ett platshållarelement när du importerar upprepat XML-innehåll.

  Importera endast element som matchar den befintliga strukturen

  Filtrerar importerat XML-innehåll så att endast element som finns på strukturpanelen importeras.

  Importera inte innehåll som består av element med tomt utrymme

  Bevarar allt tomt utrymme och all statisk text som har infogats mellan element i en platshållarram.

  Ta bort element, ramar och innehåll som inte matchar importerad XML-kod

  När XML-innehåll har importerats så tas alla element och platshållare bort som inte matchades (eller ersattes) av importerad data från dokumentet.

 8. Klicka på OK.

Innehållet sammanfogas i dokumentet med början på det första matchande elementet i XML-filen.

XML-importalternativ

Om du importerar och monterar XML-data med alternativet Sammanfoga innehåll, visas följande alternativ i dialogrutan XML-importalternativ:

Skapa länk

Länkar till XML-filen. Om XML-filen uppdateras kan du därmed uppdatera XML-data i InDesign-dokumentet.

Använd XSLT

En formatmall definierar omformningen av det importerade XML-innehållet. Välj en XSLT-fil (.xsl eller .xslt) i filsystemet genom att välja Bläddra (Windows) eller Välj (Mac OS). Med standardalternativet Använd formatmall från XML omformas XML-data med en XSLT-bearbetningsinstruktion i InDesign, om det finns någon bearbetningsinstruktion i XML-filen.

Klona upprepade textelement

Den formatering du har använt för platshållartext på upprepat innehåll används igen. Skapa en formateringsförekomst (till exempel en adress) och återanvänd sedan dess layout till att skapa andra förekomster automatiskt. (Se Arbeta med upprepade data.)

Importera endast element som matchar den befintliga strukturen

Filtrerar importerat XML-innehåll så att endast element från den importerade XML-filen med matchande element i dokumentet importeras.

Importera textelement till tabeller om märkorden matchar

Importerar element till tabellen om märkorden matchar de märkord du har använt på platshållartabellen och cellerna i den. Du kan till exempel använda det här alternativet om du vill montera databasposter i en tabell när du genererar prislistor eller inventeringslistor.

Importera inte innehåll som består av element med tomt utrymme

Ändrar inte befintligt innehåll om det matchande XML-innehållet endast innehåller tomt utrymme (t.ex. radbrytningar eller tabbar). Du kan använda det här alternativet om du har lagt till text mellan elementen i platshållarramarna och du vill bevara den texten. Det kan till exempel vara när du har utformat en layout med recept från en databas och har lagt till etiketter som ”Ingredienser” och ”Instruktioner”. Eftersom det överordnade elementet som du har lagt till för de olika recepten endast innehåller tomt utrymme tas inte etiketterna bort.

Ta bort element, ramar och innehåll som inte matchar importerad XML-kod

Tar bort element från strukturpanelen och dokumentlayouten om de inte matchar några element i den importerade XML-filen. Använd det här alternativet om du vill filtrera data från dokumentet. Om du t.ex. importerar namn och adress kan du skapa platshållartext för ett element som innehåller företagsnamnet. Om något av namnet inte innehåller företagselementet tas det element som innehåller platshållartexten bort.

Importera CALS-tabeller som InDesign-tabeller

Importerar CALS-tabeller i XML-filen som InDesign-tabeller.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy