Om tecken- och styckeformat

Ett teckenformat är en uppsättning med attribut för teckenformat som kan användas på en markerad text i ett enda steg. Ett styckeformat innehåller både tecken- och styckeformat och kan användas i ett eller flera stycken. Styckeformat och teckenformat finns på separata paneler. Styckeformat och teckenformat kallas ibland textformat.

Ett namngivet stödrasterformat kan användas på ett ramstödraster i formatinställningarna för ramstödraster. (Se Översikt över panelen Namngivna stödraster.) Du kan även skapa ett objektformat med stödrasteregenskaper. (Se Om objektformat.)

När du ändrar ett format uppdateras all text som formatet är tillämpat på enligt de nya inställningarna.

Du kan skapa, redigera och ta bort format som är länkade till fristående Adobe InCopy-dokument eller i InCopy-innehåll som är länkat till ett Adobe InDesign-dokument. När innehållet uppdateras i InDesign, läggs nya format till i InDesign-dokumentet. Alla formatändringar som görs i InCopy åsidosätts av InDesign-formaten. Format för länkat innehåll bör helst hanteras i InDesign.

Formatet [Allmänt stycke]

Som standard används formatet [Allmänt stycke] på text du skriver i nya dokument. Du kan redigera formatet, men det går inte att ta bort eller ändra namn på det. Du kan ändra namn på eller ta bort de format du skapar. Du kan också använda ett annat format på text.

Attribut för teckenformat

Till skillnad från styckeformat innefattar inte teckenformat alla formateringsattributen i den markerade texten. När du skapar ett teckenformat skapas i stället endast de attribut som skiljer sig från formateringen i den markerade textdelen av formatet. På så sätt kan du skapa ett teckenformat som endast ändrar en del attribut när du tillämpar det på text, till exempel teckensnittsfamilj och teckenstorlek. Alla andra teckenattribut ignoreras följaktligen. Om du vill att andra attribut ska vara en del av formatet lägger du till dem när du redigerar formatet.

Nästa format

Du kan tillämpa format automatiskt medan du skriver text. Exempel: Om du vill använda formatet ”Brödtext” efter formatet ”Rubrik 1” i ett dokument anger du alternativet Nästa format för ”Rubrik 1” till ”Brödtext”. Om du har använt formatet "Rubrik 1" på ett stycke och sedan trycker på Enter används formatet "Brödtext" för nästa stycke.

Om du använder snabbmenyn till att använda ett format på flera stycken medför det att det överordnade formatet används på det första stycket och Nästa format används på de efterföljande styckena. (Se Tillämpa format.)

Om du vill använda funktionen Nästa format väljer du ett format på menyn Nästa format när du skapar eller redigerar ett format.

Självstudiekursen (video) Using the Next Style feature (på engelska) av Jeff Witchel handlar om hur funktionen Nästa format används.

Översikt över formatpanelen

Använd teckenformatpanelen när du vill skapa, namnge och tillämpa teckenformat på text i ett stycke. Använd styckeformatpanelen när du vill skapa, namnge och tillämpa styckeformat på hela stycken. Format sparas med dokumentet och visas på panelen varje gång du öppnar det.

När du markerar text eller placerar markören i text visas alla format som har tillämpats på den texten på någon av formatpanelerna, såvida inte formatet finns i en komprimerad formatgrupp. Om du markerar ett textintervall med flera format visas inget format på formatpanelen. Om du markerar ett textintervall som flera format har tillämpats på, visas ”(Blandat)” på formatpanelen.

Öppna styckeformatpanelen

 1. Välj Text > Styckeformat eller klicka på fliken Styckeformat, som visas på den högra sidan av programfönstret (standardinställning).

Öppna teckenformatpanelen

 1. Välj Text > Teckenformat eller klicka på fliken Teckenformat till höger i programfönstret.

Lägga till stycke- och teckenformat

Om de format du vill använda finns i ett annat InDesign-, InCopy- eller ordbehandlingsdokument, kan du importera dem och använda dem i det aktuella dokumentet. Om du arbetar med en fristående artikel kan du även definiera tecken- och styckeformat i InCopy.

Definiera stycke- och teckenformat

 1. Om du vill basera det nya formatet på formatering av befintlig text, markerar du texten eller placerar insättningspunkten i den.

  Om en grupp är markerad på formatpanelen är det nya formatet en del av den gruppen.

 2. Välj Nytt styckeformat på styckeformatpanelens meny eller välj Nytt teckenformat på teckenformatpanelens meny.

 3. För Formatnamn anger du ett namn för det nya formatet.

 4. I Baserad på väljer du det format du vill basera det nya formatet på.

  Obs!

  Du kan använda alternativet Baserat på till att länka format, vilket innebär att om du ändrar ett format ändras de format som är baserade på det formatet. Som standard baseras nya format på [Inget styckeformat] för styckeformat eller [Inget] för teckenformat, eller på formatet i eventuell markerad text.

 5. Under Nästa format (endast styckeformatpanelen) väljer du vilket format som ska tillämpas efter det aktuella formatet när du trycker på Enter.

 6. Om du vill lägga till ett kortkommando placerar du markören i fältet Kortkommando. Kontrollera att Num Lock är aktiverat. Tryck sedan på en valfri kombination av Skift, Alt och Ctrl (Windows) eller Skift, Alt och Kommando (Mac OS) och en siffra på det numeriska tangentbordet. Du kan inte använda bokstäver eller siffror som inte finns på tangentbordet för kortkommandon. Om tangentbordet inte har en Num Lock-tangent går det inte att lägga till kortkommandon för format.

 7. Om du vill att det nya formatet ska tillämpas på den markerade texten väljer du Använd format på markering.

 8. Om du vill ange formateringsattribut klickar du på en kategori (t.ex. Grundläggande teckenformat) till vänster och anger sedan de alternativ du vill lägga till i formatet.

  Obs!

  När du anger en teckenfärg i dialogrutan kan du skapa nya färger genom att dubbelklicka i någon av rutorna för fyllning eller linje.

 9. För teckenformat ignoreras alla attribut du inte anger. När formatet tillämpas behåller texten styckeformatet för det attributet. Så här flyttar du en attributinställning från ett teckenformat:

  • Välj (Ignorera) på inställningens meny.

  • Ta bort texten från textrutan.

  • Klicka i kryssrutan tills en liten ruta (Windows) eller ett bindestreck (-) (Mac OS) visas.

  • Om du vill ange en teckenfärg håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på färgrutan.

 10. När du är klar klickar du på OK.

Format som du skapar visas endast i det aktuella dokumentet. Om inget dokument är öppet visas de format du skapar i alla nya dokument.

Basera ett stycke- eller teckenformat på ett annat

I många dokument används hierarkier med olika format som har vissa attribut gemensamt. Samma teckensnitt används t.ex. ofta för både rubriker och underrubriker. Du kan enkelt skapa länkar mellan likartade format genom att skapa ett format som grundformat, eller överordnat format. När du redigerar det överordnade formatet ändras även underordnade format. Du kan därefter redigera de underordnade formaten för att skilja dem från det överordnade formatet.

Obs!

Om du vill skapa ett format som nästan är identiskt med ett annat format, men utan förhållandet hierarkiska relationer (överordnad/underordnad), använder du kommandot Duplicera format och redigerar kopian.

 1. Skapa ett nytt format.
 2. Välj det överordnade formatet på menyn Baserat på i dialogrutan Nytt styckeformat eller Nytt teckenformat. Det nya formatet blir underordnat format.

  Som standard baseras nya format på formatet [Inget styckeformat] eller [Inget], eller på formatet i den markerade texten (om tillämpligt).

 3. Ange formatering för det nya formatet. Du kan t.ex. ange ett mindre teckensnitt för det format som används i en underrubrik än det format som används i formatet för rubriken.

Obs!

Om du ändrar formatet för ett underordnat format och sedan vill återställa det klickar du på Återställ till bas. så återställs formateringen för det underordnade formatet till formateringen för det överordnade formatet. Därefter kan du ange ny formatering. Om du ändrar formatet i Baserat på i det underordnade formatet, ändras definitionen för det underordnade formatet så att det matchar det nya överordnade formatet.

Importera format från andra dokument

Du kan läsa in stycke- och teckenformat från andra InDesign-dokument (oavsett version) till det aktiva dokumentet. Vid importen kan du ange vilka format som ska läsas in och vad som ska hända om ett inläst format har samma namn som ett format i det nuvarande dokumentet. Du kan även importera format från ett InCopy-dokument.

Du kan importera styckeformat och teckenformat från ett InDesign- eller InCopy-dokument till ett fristående InCopy-dokument eller InCopy-innehåll som är länkat till InDesign. Du kan ange vilka format som ska läsas in och vad som ska hände om ett inläst format har samma namn som ett format i det aktuella dokumentet.

Obs!

Om du importerar format till ett länkat innehåll, läggs nya format till i InDesign-dokumentet när innehållet uppdateras. Alla format med namnkonflikter åsidosätts av InDesign-formaten med samma namn.

 1. Gör något av följande på teckenformatpanelen eller styckeformatpanelen:
  • Välj Läs in teckenformat eller Läs in styckeformat på menyn i panelen Format.

  • Välj Läs in alla textformat på menyn i panelen Format om du vill läsa in både tecken- och styckeformat.

 2. Dubbelklicka på det InDesign-dokument som du vill importera format från.
 3. Kontrollera att de format du vill importera är markerade i dialogrutan Läs in format. Om det finns befintliga format med samma namn som något av de format du vill importera, väljer du något av följande alternativ under Konflikt med befintligt format och klickar sedan på OK

  Använd inkommande formatdefinition

  Skriv över det befintliga formatet med det inlästa formatet och andra de nya attributen på all text i dokumentet som det befintliga formatet användes för. Definitionerna för formaten visas längst ned i dialogrutan Läs in format.

  Ändra namn automatiskt

  Ändra namn på det inlästa formatet. Exempel: Formatet ”Underrubrik” finns i båda dokumenten. Namnet på det inlästa formatet ändras till ”Underrubrik - kopia”.

Du kan också dela format med hjälp av bokfunktionen. (Se Synkronisera bokdokument.)

Koppla format till exportmärkord | CC, CS6, CS5.5

Introduktion till exportmärkord

Med Exportera märkord kan du ange hur text med InDesign-format ska markeras i HTML, EPUB eller i PDF-exporten med märkord.

Du kan även ange CSS-klassnamn som läggs till i det exporterade innehållet. I EPUB/HTML-exporter kan CSS-klasser användas om du vill skilja på små formatvariationer. Du behöver inte ange ett klassnamn: InDesign genererar automatiskt ett namn baserat på formatnamnet.

Du kan inte förhandsgranska Exportera märkord i InDesign-layouten eftersom den bara påverkar den exporterade EPUB-, HTML- eller PDF-filen.

Med Redigera alla märkord kan du effektivt visa och ändra kopplingarna i samma dialogruta.

Definiera koppling från format till märkord

 1. Öppna dialogrutan Formatalternativ för stycket, tecknet eller objektet för det format som ska kopplas.
 2. Klicka på Exportera märkord i det vänstra fönstret och gör något av följande:
  • Välj ett märkord som ska kopplas för EPUB- och HTML-export.

  • Ange en klass som ska kopplas för EPUB- och HTML-export. Klassnamn används för att generera formatdefinitioner för standardmärkord.

  • Markera kryssrutan Generera CSS om du vill inkludera det här formatet i din CSS. Om du inte markerar kryssrutan genereras ingen CSS-klass för det här formatet. Om två eller flera format har tilldelats samma klass visar InDesign ett varningsmeddelande under exporten. Alternativet finns bara i InDesign CC.

  • Välj ett märkord som ska kopplas för PDF-export. Det här alternativet är bara tillgängligt för styckeformat.

Redigera alla märkord

Du kan visa och ändra alla märkord för export i samma fönster.

 1. Välj Redigera alla märkord för export på menyn på stycke-, tecken- eller objektpanelen.
 2. Klicka på EPUB och HTML eller på PDF.
 3. Klicka på märkordet för formatet. Det konverteras till en lista. Välj det nya värdet.

Konvertera Word-format till InDesign-format

När du importerar ett Microsoft Word-dokument till InDesign eller InCopy kan du avbilda Word-formaten till motsvarande InDesign- eller InCopy-format. Genom att göra det kan du ange vilka format som ska användas vid formatering av den importerade texten. En ikon  visas bredvid varje importerat Word-format tills du redigerar formaten i InDesign eller InCopy.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till Word-dokumentet i den befintliga texten i InDesign eller InCopy väljer du Arkiv > Montera. Välj Visa importalternativ och dubbelklicka sedan på Word-dokumentet.

  • Om du vill öppna Word-dokumentet i ett fristående InCopy-dokument startar du InCopy, väljer Arkiv > Öppna och dubbelklickar på Word-filen.

 2. Välj Bevara format och formatering från text och tabeller.
 3. Välj Anpassa importformat och klicka sedan på Koppla format.
 4. Välj Word-formatet i dialogrutan Koppla format och välj sedan ett alternativ på menyn under InDesign-format. Välj något av följande alternativ:
  • Om det inte finns några formatnamnskonflikter väljer du Nytt styckeformat, Nytt teckenformat eller ett befintligt InDesign-format.

  • Om det finns formatnamnskonflikter väljer du Omdefiniera InDesign-format, så formateras den importerade texten med Word-formatet. Om du vill formatera den importerade texten med ett format från InDesign väljer du ett befintligt InDesign-format. Om du vill ändra namn på Word-formatet väljer du Ändra namn automatiskt.

 5. Klicka på OK så att dialogrutan Koppla format stängs och importera sedan dokumentet genom att klicka på OK.

Tillämpa format

Som standard tas inte befintlig teckenformatering eller styckeformatering bort från ett stycke när du använder ett styckeformat, även om du har möjlighet att ta bort befintlig formatering när du använder ett format. Om du har använt ett tecken- eller styckeformat och ytterligare formatering som inte ingår i det använda formatet på den markerade texten, visas ett plustecken (+) bredvid det aktuella styckeformatet på formatpanelen. Sådan ytterligare formatering kallas för en åsidosättning eller lokal formatering.

Om du har definierat attributen i ett format åsidosätter dessa teckenattributen för den befintliga texten.

Tillämpa ett teckenformat

 1. Markera den text du vill använda formatet på.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på teckenformatets namn på teckenformatpanelen.

  • Välj teckenformatet i kontrollpanelens listruta.

  • Tryck på det kortkommando som du tilldelat formatet. (Kontrollera att Num Lock är aktiverat.)

Använda ett styckeformat

 1. Klicka i ett stycke eller markera hela eller en del av det stycke du vill använda formatet på.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på styckeformatets namn på styckeformatpanelen.

  • Välj styckeformatets namn på kontrollpanelens meny.

  • Tryck på det kortkommando som du tilldelat formatet. (Kontrollera att Num Lock är aktiverat.)

 3. Om det finns formatering kvar i texten som du inte vill ha där, väljer du Rensa åsidosättningar på styckeformatpanelen.

Tillämpa sekventiella format på flera stycken

Med hjälp av alternativet Nästa format anger du vilket format som ska användas automatiskt när du trycker på Enter efter att ha använt ett visst format. Det gör det också möjligt att med en enda åtgärd tillämpa olika format på flera stycken.

Exempel: Du har angett tre format för formatering av en tidningsspalt: Rubrik, Ingress och Brödtext. Du har angett Ingress som nästa format för Rubrik, Brödtext som nästa format för Ingress och [Samma format] som nästa format för Brödtext. När du markerar hela artikeln (inklusive rubriken, ingressen och styckena i artikeln) och sedan använder formatet Rubrik med hjälp av specialkommandot "Nästa format", formateras det första stycket i artikeln med formatet Rubrik, det andra stycket med formatet Ingress och de övriga styckena med formatet Brödtext.

Före och efter att du har använt format med Nästa format
Före och efter att du har använt format med Nästa format

 1. Markera de stycken du vill använda formaten på.
 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på det överordnade formatet på styckeformatpanelen och välj Använd [format] och därefter nästa format.

Om du har använt formatåsidosättningar eller teckenformat på stycket kan du använda snabbmenyn till att ta bort åsidosättningar, teckenformat eller båda.

Redigera tecken- och styckeformat

En av fördelarna med att använda format är att när du ändrar definitionen för ett format ändras all text du har formaterat med det formatet så att den matchar den nya formatdefinitionen.

Obs!

Om du redigerar format i InCopy-innehåll som är länkat till ett InDesign-dokument, åsidosätts ändringarna när det länkade innehållet uppdateras.

Redigera ett format med dialogrutan

 1. Gör något av följande:
  • Om du inte vill att formatet ska användas på den markerade texten högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på formatnamnet på formatpanelen och väljer Redigera [formatnamn].

  • Dubbelklicka på formatet i formatpanelen eller markera formatet och välj Formatalternativ på formatpanelens meny. När du gör det används formatet på den markerade texten. Om du inte har markerat någon text anges formatet som standardformat för text du skriver i nya ramar.

 2. Ändra inställningarna i dialogrutan och klicka sedan på OK.

Definiera om ett format så att det matchar den markerade texten

Efter att du har använt ett format kan du åsidosätta inställningarna för det. Om du vill behålla de ändringar du har gjort kan du definiera om formatet så att det matchar formateringen för den ändrade texten.

Obs!

Om du omdefinierar format i InCopy-innehåll som är länkat till ett InDesign-dokument, åsidosätts ändringarna när det länkade innehållet uppdateras.

 1. Välj textverktyget  och markera den del av texten som är formaterad med det format du vill definiera om.
 2. Gör önskade ändringar av stycke- eller teckenattributet.
 3. Välj Omdefiniera format på styckeformatpanelens meny.

Ta bort tecken- eller styckeformat

När du tar bort ett format kan du ersätta det med ett annat format och du kan välja om du vill bevara formateringen. När du tar bort en formatgrupp tar du bort alla format i den gruppen. Du uppmanas ersätta varje format var för sig i gruppen.

 1. Markera formatets namn på formatpanelen.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Ta bort format på panelmenyn eller klicka på ikonen Ta bort  längst ned på panelen.

  • Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på formatet och välj Ta bort format. Den här metoden är användbar om du vill ta bort ett format utan att använda det på text.

 3. Välj det format som du vill ersätta det med i dialogrutan Ta bort styckeformat.

  Om du ersätter ett styckeformat med [Inget styckeformat] respektive ett teckenformat med [Inget] kan du välja Bevara formatering om du vill behålla formateringen av den text som du har använt formatet på. Formateringen av texten bevaras men den är inte längre kopplad till något format.

 4. Klicka på OK.

Obs!

Om du vill ta bort alla oanvända format väljer du Markera alla oanvända på formatpanelens meny och klickar på ikonen Ta bort. När du tar bort ett oanvänt format får du ingen uppmaning om att ersätta det med ett annat format.

Åsidosätta tecken- och styckeformat

När du använder ett styckeformat förblir teckenformat och annan befintlig formatering intakt. När du har tillämpat ett format kan du åsidosätta inställningarna för det genom att tillämpa formatering som inte ingår i formatet. När du i en text använder formatering som inte ingår i det format som redan använts i texten kallas det för en åsidosättning eller lokal formatering. När du markerar text med en åsidosättning visas ett plustecken (+) bredvid formatnamnet. I teckenformat visas åsidosättningar endast om det använda attributet är en del av formatet. Exempel: Om du har skapat ett teckenformat som innehåller en viss färg och sedan anger en annan teckenstorlek för texten visas den inte som en åsidosättning.

Du kan ta bort teckenformat och formateringsåsidosättning när du använder ett format. Du kan också ta bort åsidosättningar från stycken du har använt format på.

Obs!

Om det finns ett plustecken (+) bredvid formatet håller du pekaren över formatet så visas en beskrivning av åsidosättningsattributen.

Bevara eller ta bort åsidosättningar när du tillämpar styckeformat

 • Om du vill tillämpa ett styckeformat och behålla teckenformat men ta bort åsidosättningar håller du ned Alt samtidigt som du klickar på formatet på styckeformatpanelen.
 • Om du vill använda ett styckeformat och ta bort både teckenformat och åsidosättningar håller du ned Alt+Skift samtidigt som du klickar på formatet på styckeformatpanelen.

Obs!

Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på formatet på styckeformatpanelen och välj ett alternativ på snabbmenyn. Du kan ta bort åsidosättningar, teckenformat eller båda när du använder ett format.

Markera åsidosättningar av teckenformat och styckeformat 

Om du vill identifiera alla åsidosättningar av stycke- och teckenformat i ditt dokument gör du så här:

 1. Öppna panelen Teckenformat eller Styckeformat.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på ikonen Markera formatåsidosättning .
  • Välj Växla markering av formatåsidosättning på panelmenyn.

Funktionen Markering av formatåsidosättning markerar alla åsidosättningar av stycke- och teckenformat i ditt dokument.

Obs!

Du kan koppla ett kortkommando till alternativet Växla markering av formatåsidosättning så att du enkelt kan använda det. Mer information finns i Anpassa menyer och kortkommandon.

Ta bort åsidosättningar för styckeformat

 1. Markera den text som innehåller åsidosättningarna. Du kan markera flera stycken med olika format.
 2. Gör på något av följande på styckeformatpanelen:
  • Om du vill ta bort stycke- och teckenformatering klickar du på ikonen Rensa åsidosättningar  eller väljer Rensa åsidosättningar på styckeformatpanelens meny.

  • Om du vill ta bort teckenåsidosättningar men vill bevara styckeåsidosättningar håller du ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) och klickar på ikonen Rensa åsidosättningar.

  • Om du vill ta bort åsidosättningar på styckenivån men bevara dem på teckennivån, håller du ned Ctrl+Skift (Windows) respektive Kommando+Skift (Mac OS) och klickar på ikonen Rensa åsidosättningar på panelen Styckeformat.

  Obs!

  Om du tar bort åsidosättningar tas åsidosättningar på styckenivå bort från hela stycket, även om du endast har markerat en del av stycket. Åsidosättningar på teckennivå tas endast bort i markeringen.

  Teckenformat tas inte bort när du tar bort åsidosättningar. Om du vill ta bort teckenformatering markerar du den text som innehåller teckenformatet och klickar på [Inget] på teckenformatpanelen.

Om du bryter länken mellan texten och formatet bevaras den aktuella formateringen, men om du därefter ändrar det formatet kommer de ändringarna inte att användas på texten.

 1. Markera den text som du har använt det format du vill bryta länken till på.
 2. Välj Bryt länken till formatet på formatpanelens meny.

Om du inte markerar någon text innan du väljer Bryt länken till formatet kommer samma formatering som för det valda formatet ett användas för all ny text du skriver, men inget format kommer att tilldelas till texten.

Konvertera punkter och numrering till text

När du skapar ett format som innehåller punkter eller nummer kan du förlora punkterna eller numren om du kopierar eller exporterar till ett annat program. Du kan undvika problemet genom att konvertera punkter och nummer till text.

Obs!

Om du konverterar punkter i en InCopy-artikel som är länkad till en InDesign-layout, kan ändringen åsidosättas när innehållet uppdateras i InDesign.

 1. Välj det format som innehåller punkterna eller numren på styckeformatpanelen.
 2. Välj Konvertera ”[format]” punkter och nummer till text på styckeformatpanelens meny.

Om du konverterar punkter och nummer till text för ett format som något annat format är baserat på (ett överordnat format), konverteras även punkterna och numren i det underordnade formatet till text.

Efter att du har konverterat numren till text måste du kanske uppdatera numren manuellt om du redigerar texten.

Söka och ersätta tecken- och styckeformat

Du kan använda dialogrutan Sök/ersätt för att söka efter alla förekomster av ett visst format och ersätta det med ett annat.

 1. Välj Redigera > Sök/ersätt.
 2. Om du vill ändra formatet i hela dokumentet väljer du Dokument i Sök.
 3. Skriv inget i Sök efter eller Ersätt med. Klicka på Fler alternativ om inte rutorna Sök efter format eller Ändra format visas längst ned i dialogrutan.
 4. Visa dialogrutan Sök efter formatinställningar genom att klicka i rutan Sök efter format. Under Formatalternativ markerar du det tecken- eller styckeformat som du vill söka efter och klickar på OK.
 5. Visa dialogrutan Ändra formatinställningar genom att klicka i rutan Ändra format. Under Formatalternativ markerar du ersättningstecknet eller ersättningsstycket och klickar på OK.
 6. Klicka på Sök och använd knappen Ändra, Ändra/sök eller Ändra alla för att ersätta formatet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy