Användarhandbok Avbryt

Koppla text

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Koppla textramar

Texten i en ram kan vara oberoende av andra ramar, eller monterad mellan kopplade ramar. Om du vill flöda text mellan kopplade ramar (kallas även textrutor) måste du koppla dem först. Kopplade ramar kan finnas på samma sida eller uppslag eller på en annan sida i dokumentet. Att flöda text i ramar kallas för att koppla text. Ibland kallas det också för att länka textramar och länka textrutor.

Alla textramar har en in- och en utport som används för att skapa anslutningar till andra textramar. En tom in- eller utport visar att artikeln antingen börjar eller slutar där. En pil i en port betyder att ramen är länkad till en annan ram. Ett rött plustecken (+) i en utport betyder att det finns mer text i artikeln att montera, men det finns inga fler textrutor att montera den i. Den här överblivna texten som inte visas kallas för övertext.

Kopplade ramar

A. Inport i början av artikel B. Utport som visar koppling till nästa ram C. Textkoppling D. Inport som visar koppling från föregående ram E. Utgång som anger dold text 

Välj Visa > Extrafunktioner > Visa textkopplingar om du vill visa visuella återgivningar av kopplade ramar. Du kan koppla textramar oavsett om de innehåller text eller inte.

Lägga till en ny ram i kopplingen

 1. Använd markeringsverktyget  till att markera en textram och klicka sedan på in- eller utporten för att läsa in en monteringspekare för text.

  Lägg till en ram före den valda ramen genom att klicka på inporten, eller lägg till en ram efter den valda ramen genom att klicka på utporten.

 2. Placera monteringspekaren för text  där du vill ha en ny textram. Klicka och dra sedan för att skapa en ny textram.
Obs!

Du kan utföra många åtgärder när monteringspekaren för text är aktiv, som t.ex. vända blad, skapa nya sidor samt zooma in och ut. Om du börjar koppla samman två ramar och ångrar dig kan du avbryta kopplingen genom att klicka på något annat verktyg i verktygslådan. Du förlorar ingen text.

Lägg till en befintlig ram i kopplingen

 1. Använd markeringsverktyget till att markera en textram och klicka sedan på in- eller utporten för att läsa in en monteringspekare för text.
 2. Placera monteringspekaren för text över den ram du vill koppla samman. Monteringspekaren för text förvandlas till en kopplingspekare.
  Lägga till en befintlig ram i kopplingen

 3. Koppla den andra ramen till den första genom att klicka i den.

När du kopplar ett ramstödraster till en vanlig textram eller till ett annat ramstödraster med andra stödrasterinställningar, omdefinieras textramen för den kopplade ramen så att den matchar inställningarna för ramstödrastret som den kopplades från.

Obs!

Du kan lägga till automatiska ”Forts. på"- eller ”Forts. från”-fortsättningsrader som knyter samman kopplade artiklar när de fortsätter från en ram till en annan. (Se Lägga till automatiska sidnummer för artikelfortsättning.)

Lägga till en ram inuti en sekvens av kopplade ramar

 1. Använd markeringsverktyget till att klicka på utporten eller där du vill lägga till en ram. När du släpper musknappen visas en monteringspekare för text.
 2. Skapa en ny ram genom att dra eller markera en annan textram. Ramen kopplas till serien med länkade ramar som artikeln finns i.
Lägga till en ram inuti en koppling (överst) samt resultatet (nederst).

Ta bort kopplingar mellan textramar

När du tar bort kopplingen för en textram, bryter du anslutningen mellan ramen och alla efterföljande ramar i kopplingen. All text som tidigare visats i ramarna blir nu dold text (ingen text tas bort). Alla efterföljande ramar är tomma.

 1. Gör något av följande med hjälp av markeringsverktyget:
  • Dubbelklicka på en in- eller utport för att ta bort kopplingen mellan ramar.
  • Klicka på en in- eller utport som motsvarar en koppling till en annan ram. Om du t.ex. har en koppling med två ramar klickar du antingen på den första ramens utport eller den andra ramens inport. Placera monteringspekaren för text över den föregående ramen eller nästa ram för att visa borttagningspekaren . Klicka i den ram som du vill ta bort från kopplingen.
  Ta bort ram från en koppling

Obs!

Om du vill dela upp en artikel i två artiklar, klipper du ut den text som ska placeras i den andra artikeln, tar bort kopplingen mellan ramarna och klistrar sedan in texten i den första ramen i den andra artikeln.

Klippa ut eller ta bort kopplade textramar

När du klipper ut eller tar bort textramar tas ingen text bort. Texten bevaras i kopplingen.

Klippa ut en ram från en koppling

Du kan klippa ut en ram från en koppling och klistra in den någon annanstans. Ramen tas bort med en kopia av text, men ingen text tas bort från originalartikeln. När du klipper ut och klistrar in en serie med kopplad text är de inklistrade ramarna fortfarande sammankopplade med varandra men förlorar sammankopplingen till andra ramar i originalartikeln.

 1. Använd markeringsverktyget till att markera en eller flera ramar (markera flera objekt genom att Skift-klicka på dem).
 2. Välj Redigera > Klipp ut. Ramen försvinner och all text i den monteras i nästa ram i artikeln. När du klipper ut den sista ramen i en artikel sparas texten i den föregående ramen som dold text.
 3. Om du vill använda den borttagna ramen någon annanstans i dokumentet öppnar du sidan där du vill ha texten och väljer Redigera > Klistra in.

Ta bort en ram från en koppling

När du tar bort en textram som ingår i en koppling, tas ingen text bort: den döljs eller flödas till nästa efterföljande ram. Om textramen inte är kopplad till en annan ram tas ramen och texten bort.

 1. Markera textramen på något av följande sätt:
  • Klicka på ramen med ett markeringsverktyg.
  • Använd textverktyget, håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klicka på ramen.
 2. Tryck på Backsteg eller Delete.

Flöda text manuellt eller automatiskt

Pekaren blir en monteringspekare för text  när du har monterat text eller klickat på en in- eller utport. Du kan använda monteringspekaren för text till att flöda text på sidor. Du kan ange hur texten ska flödas genom att hålla ned en tangent. Utseendet på monteringspekaren för text ändras beroende på var du placerar den.

Om du placerar monteringspekaren för text över en textram visas pekaren inom parentes . När du placerar monteringspekaren för text bredvid en stödlinje eller fästpunkt för stödraster, blir den svarta pekaren vit .

Du kan flöda text med hjälp av någon av följande fyra metoder:

Metod

Vad den gör

Manuellt textflöde 

Lägger till text en ram i taget. Du måste starta om textpekaren om du vill fortsätta montera text.

Du kan använda halvautomatisk flödning  genom att hålla ned Alt när du klickar.

Halvautomatisk textmontering fungerar som manuell textmontering men pekaren ändras till en monteringspekare för text varje gång du kommer till slutet av en ram, tills du har monterat all text i dokumentet.

Du kan flöda text automatiskt  genom att Skift-klicka.

Lägg till sidor och ramar tills all text har monterats i dokumentet.

Du kan flöda text automatiskt till ett fast antal sidor  genom att hålla ned Skift+Alt när du klickar.

Flödar all text till dokumentet och ramar kan läggas till utan att sidor läggs till. Eventuell återstående text blir övertext.

För att flöda texten i ramar identifierar InDesign om ramen är vågrät eller lodrät. När text flödas halvautomatiskt eller automatiskt, sker flödet enligt ramtypen och den orientering som angetts i artikelpanelen. Ikonen visar textflödesriktningen.

Flöda text manuellt

 1. Använd kommandot Montera till att markera en fil, eller klicka på utporten  för en markerad textram.
 2. Gör något av följande:
  • Placera monteringspekaren för text var som helst inom en befintlig ram eller bana och klicka sedan. Texten monteras i ramen och i andra ramar som är länkade till den. Observera att texten alltid börjar i kolumnen som är högst upp till vänster för en ram, även om du klickar i en annan spalt.
  • Placera monteringspekaren för text i en spalt så skapas en textram med samma bredd som den kolumnen. Ramens övre del visas där du klickar.
  • Dra monteringspekaren för text så skapas en textram med den bredd och höjd du anger.
 3. Om det finns mer text att montera klickar du på utporten och upprepar steg 1 och 2 tills all text har monterats.
Obs!

Om du monterar text i en ram som är kopplad till andra ramar monteras texten automatiskt mellan de kopplade ramarna oavsett vilken textmonteringsmetod du använder.

Flöda text halvautomatiskt

 1. Alt-klicka på en sida eller en ram med monteringspekaren för text.

Texten monteras en spalt i taget, precis som vid den manuella monteringen, men monteringspekaren för text startas automatiskt om efter varje spaltmontering.

Flöda text automatiskt

 1. När monteringspekaren för text visas håller du Skift-tangenten nedtryckt samtidigt som du gör följande:
  • Klicka med monteringspekaren för text i en spalt så skapas en ram med samma bredd som den kolumnen. Nya textramar och dokumentsidor skapas tills all text har lagts till i dokumentet.
  • Klicka inuti en textram som är baserad på en textramsmall. Texten monteras automatiskt i ramen för dokumentsidan och skapar nya sidor efter behov med mallramens attribut. (Se Mallar, staplingsordning och lager.)

Flöda text automatiskt utan att lägga till sidor

 1. Med monteringspekaren för text håller du ned Skift+Alt.

Använda smart textomformning

Du kan använda smart textomformning för att lägga till eller ta bort sidor när du skriver eller redigerar text. Den här funktionen är praktisk när du använder InDesign som textredigeringsprogram och vill att en ny sida läggs till om du skriver mer text än som får plats på den aktuella sidan. Funktionen är också användbar för att undvika övertext eller tomma sidor när textflödet ändras på grund av att texten redigeras, villkorlig text visas eller döljs eller ändra ändringar av textflödet.

Som standard används smart textomformning bara för malltextramar, dvs. textramar på en mallsida. Om dokumentet innehåller motsatta sidor måste malltextramarna visas både på vänster och höger mallsida och malltextramarna måste vara kopplade för att smart textomformning ska fungera.

Du kan ändra inställningarna för att se till att sidor läggs till eller tas bort när du arbetar i textramar som inte baseras på mallsidor. En textram måste vara kopplad till minst en annan textram på en annan sida för att smart textomformning ska fungera.

Inställningar för smart textomformning finns i inställningarna för text. De här inställningar gäller för det aktiva dokumentet. Om du vill ändra standardinställningarna för alla dokument stänger du alla dokument och gör inställningarna.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Text (Mac OS).

 2. Välj Smart textomformning

 3. Utför någon av följande åtgärder och klicka sedan på OK.

Lägg till sidor till

Använd det här alternativet för att ange när nya sidor ska läggas till. Anta att du har ett tresidigt dokument med textramar på de första två sidorna och en helsidesbild på den tredje sidan. Om du skriver mer text i slutet av den andra sidan kan du bestämma om den nya sidan ska läggas till före eller efter helsidesbilden på sidan tre. Välj Slutet av artikeln om du vill lägga till den nya sidan efter den andra sidan. Välj Slutet av dokumentet om du vill lägga till en ny sida före bilden.

Om dokumentet innehåller flera stycken kan du välja Slutet av stycket om du vill att den nya sidan infogas i slutet stycket.

Begränsa till textramar på mallsida

Om det här alternativet är avmarkerat kan du lägga till eller ta bort sidor när du redigerar textramar som inte bygger på mallsidor. För att förhindra oönskad omformning av text används smart textomformning bara om den textram som du redigerar är kopplad till minst en annan textram på en annan sida.

Obs! När du använder smart textomformning i textramar som inte är baserade på mallsidor läggs sidorna till med en textram i en kolumn på hela sidan, oavsett vilket slags textram den nya ramen kopplas till.

Bevara uppslag som motstående sidor

Med det här alternativet avgör du om uppslag ska behållas som motstående sidor när text omformas i mitten av dokumentet. Om det här alternativet är valt när text omformas i mitten av dokumentet läggs ett nytt tvåsidigt uppslag till. Om det här alternativet är valt läggs i stället en enstaka sida till i dokumentet och följande sidor flyttas om.

Använd det här alternativet om dokumenten innehåller formgivningselement som du vill ska ligga på just en höger- eller vänstersida. Om det inte gör något att vänster- och högersidor flyttas om ska du avmarkera alternativet. Alternativet är bara tillgängligt om dokumentet innehåller motstående sidor.

Ta bort tomma sidor

Du använder det här alternativet för att ta bort sidor när du redigerar text eller döljer villkor. Sidorna tas bara bort om den tomma textramen är det enda som finns på sidan.

Obs!

Om du vill se hur smart textomformning innebär att du kan använda InDesign som textredigerare skapar du ett dokument med Motstående sidor inaktiverat och Malltextram aktiverat. Kontrollera att Smart textomformning och Ta bort tomma sidor är valda i inställningarna för text. På den första sidan håller du ned Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) och klickar på malltextramen för att åsidosätta den. När du skrivit tillräckligt mycket text för att fylla ut textramen läggs en ny sida och textram till automatiskt. Om du tar bort tillräckligt mycket text tas en sida bort.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto