Klicka på länkarna nedan för detaljerad information och anvisningar.

Om banor och ramar

Du kan rita objekt i ett dokument och använda dem som banor eller ramar. Banor är vektorgrafik av samma typ som du skapar i ritprogram som t.ex. Adobe Illustrator®. Ramar är identiska med banor förutom på en punkt: de kan innehålla text eller andra objekt och fungera som ”behållare”. En ram kan också vara en platshållare, dvs. en behållare utan innehåll. Som behållare och platshållare är ramar grundstenarna i ett dokuments layout.

Banor och ramar
Banor och ramar

A. Bana B. Ram som bildbehållare C. Ram med placerad bild 

Du kan rita både banor och ramar med verktyg i verktygslådan. Du kan också skapa ramar genom att placera (importera) eller klistra in innehåll i en bana.

Obs!

I QuarkXPress kallas banor linjer och ramar rutor.

Eftersom en ram är en behållarversion av en bana kan du göra allt som du kan göra med en bana också med en ram. Du kan t.ex. lägga till färg eller övertoning för fyllning eller linje, eller redigera ramens form med ritstiftverktyget. Du kan också när som helst använda en ram som en bana, och tvärtom. Med den här flexibiliteten är det lätt att ändra utformningen och du får många formgivningsmöjligheter.

Ramar kan innehålla text eller bilder. En textram anger den yta som ska fyllas med text och hur texten ska flöda genom layouten. Du känner igen textramar på textportar i det övre vänstra och nedre högra hörnet.

Ett ramstödraster är en textram med ett grundläggande stödraster som anger teckenstorlek och avstånd i den kopplade ramen.

En bildram kan fungera som en gräns eller en bakgrund. Den kan också användas för beskärning eller maskering av en bild. När den används som en tom platshållare visas en bildram med ett kryss i.

Text- och bildramar
Textram (vänster) och tom bildram (höger)

Om det inte finns något kors i en tom bildram kan visningen av ramkanter vara avstängd.

Visa och dölja ramkanter

Till skillnad från banor syns också de linjer som inte skrivs ut (konturer) i ramar även om ramarna inte är markerade (som standard). Om dokumentfönstret börjar bli rörigt kan du använda kommandot Visa/dölj ramkanter och får då en mindre rörig skärmbild genom att ramkanterna döljs. Då döljs också kryssen i ramar som används som platshållare. Visningsinställningen för ramkanter påverkar inte visningen av textportar i textramar.

Obs!

En ramkant definieras som linjen på en ram, inte den yttre kanten av en ramlinje.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill visa eller dölja ramkanter väljer du Visa > Extrafunktioner > Visa/Dölj ramkanter.

  • Om du vill dölja ramkanter klickar du på Förhandsvisning  längst ned i verktygslådan.

  • Om du vill visa eller dölja ett ramstödraster väljer du Visa > Stödraster & stödlinjer > Visa ramstödraster, eller Visa > Stödraster & stödlinjer > Dölj ramstödraster.

Utforma sidor med hjälp av platshållare

När slutgiltig text och bilder är tillgängliga lägger du enkelt in dem i ett dokument. I InDesign läggs ramar till automatiskt när du importerar text och bilder (om du inte importerar text och bilder direkt till befintliga ramar). Men om innehållet inte är klart än, eller om du vill arbeta mer med utformningen innan du lägger in text och bilder, kan du använda ramar som platshållare.

Platshållare
Typer av platshållare

A. Bildramplatshållare B. Textramplatshållare 

Du kan till exempel använda någon av följande metoder:

 • Rita textramar med textverktyget och bildramar med ritverktyget. Koppla samman tomma textramar så att du senare kan importera texten i ett enda steg.

 • Rita tomma platshållarformer med ritverktygen. När du är klar att ange områden för text och bilder definierar du om platshållarna som text- eller bildramar.

 • Ange rampassningsalternativ för en platshållarram så att bilden beskärs och passas in på rätt sätt när den monteras i ramen.

Definiera om syftet med banor och ramar

 • Om du vill använda en bana eller textram som en platshållande bildram markerar du en bana eller en tom textram. Välj sedan Objekt > Innehåll > Bild.
 • Om du vill använda en bana eller bildram som en platshållande textram markerar du en bana eller en tom bildram. Välj sedan Objekt > Innehåll > Text.
 • Om du vill använda en text- eller bildram endast som en bana markerar du en tom ram. Välj sedan Objekt > Innehåll > Ej tilldelad.

Obs!

Om en ram innehåller text eller bilder kan du inte definiera om den via menyn Objekt > Innehåll. Om du byter ut bilderna mot text definieras dock innehållstypen om automatiskt

Om automatisk layoutanpassning

Om du använder något av kommandona Dokumentinställningar eller Marginaler och spalter för att ändra den befintliga layouten, som att ändra spaltbredden eller en sidas orientering, kan det ta dig lång tid och mycket möda att ordna om objekt så att de passar till den nya layouten. Med funktionen Anpassa layout kan du få mycket av det arbetet gjort automatiskt. Du kan t.ex. snabbt forma om ett brett dokument med fyra spalter utformat för A4-papper till ett högt format med två spalter för US Legal-papper. Om du använder Anpassa layout flyttas och skalförändras text- och bildramar efter behov enligt den nya relativa placeringen av spaltlinjer, sidmarginaler och sidans kanter.

Obs!

Inga layoutanpassningar görs när du drar i spaltlinjerna.

Funktionen Anpassa layout ger ett mer förutsägbart resultat om layouten är byggd kring ett ramverk av marginaler, spalter och hjälplinjer, och om objekt är fästa vid stödlinjer. Resultatet är svårare att förutsäga om objekten inte är placerade mot marginaler, spalter och stödlinjer, eller när en sida är överlastad med hjälp- och spaltlinjer. Layoutjustering påverkas inte av stödraster för dokument eller baslinjestödraster.

Anpassa layout
Sida utformad i stående format för utskrift (vänster), sidorientering ändrad för visning på skärmen med automatiskt anpassad layout utförd med funktionen Anpassa layout (höger)

Du kan ändra reglerna i dialogrutan Anpassa layout. Med funktionen Anpassa layout bibehålls de ursprungliga proportionerna i största möjliga mån genom följande åtgärder:

 • Spaltlinjer läggs till eller tas bort, om den nya layouten har ett annat antal spalter.

 • Om sidstorleken ändras, flyttas hjälplinjerna så att det proportionella avståndet upprätthålls till sidans kanter, marginaler och spaltlinjer

 • Objekt som redan är placerade mot någon marginal-, spalt- eller hjälplinje eller en linje för utfall eller instruktionsmarginal eller två stödlinjer placerade i rät vinkel mot varandra, flyttas så att objektet hålls kvar vid stödlinjerna om de flyttas när layouten anpassas. Objekt som är placerade mot en sidkant eller, mot sidkanter som är vinkelräta mot varandra , flyttas.

 • Objekt som redan är placerade mot två parallella marginal-, spalt- eller hjälplinjer eller en linje för utfall eller instruktionsmarginal eller mot stödlinjer på tre sidor, omformas så att objektet hålls kvar vid stödlinjerna om de flyttas när layouten anpassas. Objekt som är placerade mot två parallella kanter eller mot sidkanter på tre sidor flyttas.

 • Den relativa placeringen behålls för objekt som är förankrade till texten, enligt inställningarna i dialogrutan Alternativ för förankrat objekt.

 • Objekt flyttas så att de behåller sin relativa placering om sidstorleken ändras.

Obs!

Layoutjustering påverkar spalter i en textram annorlunda än de påverkar sidspalter. Om ramen i sig skalförändras med Anpassa layout och Fast spaltbredd inte är markerat i dialogrutan Objekt > Alternativ för textramar, skalförändras spalter i textramar proportionellt. Om du markerar alternativet Fast spaltbredd, läggs spalter till eller tas bort om det behövs.

Ange alternativ för layoutanpassning

Kom ihåg att inga alternativ ändras med en gång när du ändrar alternativ i dialogrutan Layoutjustering. Layoutjustering aktiveras bara när du ändrar sidstorlek, sidorientering, marginaler eller kolumninställningar, eller när en ny mall används. Om du vill återställa ett dokument till dess tidigare layout, måste du ångra den åtgärd som ledde till layoutanpassningen.

 1. Välj Layout > Anpassa layout

 2. Markera Aktivera layoutanpassning.

 3. Ange inställningar för layoutalternativ och klicka på OK.

Alternativ för Anpassa layout

Aktivera layoutanpassning

Markera det här alternativet om du vill att en layoutanpassning ska göras när du ändrar sidstorlek, sidorientering, marginaler eller spalter.

Fästzon

Ange ett värde för hur nära en marginallinje, spaltlinje eller sidkant ett objekt måste vara för att fästas vid den vid layoutanpassning.

Tillåt att bilder och grupper skalförändras

Markera det här alternativet om du vill tillåta skalning av bilder, ramar och grupper vid layoutanpassning. Om du avmarkerar det här alternativet kan bilder och grupper flyttas under layoutanpassning, men inte skalförändras.

Tillåt flyttning av hjälplinjer

Markera det här alternativet om du vill att hjälplinjer ska flyttas när du använder funktionen Anpassa layout.

Ignorera hjälplinjejustering

Markera det här alternativet om hjälplinjerna inte är bra placerade för layoutanpassning. Objekt kommer fortfarande att justeras mot spalt- och marginallinjer och sidkanter.

Ignorera objekt- och lagerlås

Markera det här alternativet om du vill att objekt som är individuellt låsta, eller som är låsta därför att de är placerade i ett låst lager, ska flyttas när du använder Anpassa layout.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy