Om du markerar alternativet Motstående sidor i dialogrutan Arkiv > Dokumentinställningar, kommer dokumentsidor att ordnas i uppslag. Ett uppslag är flera sidor som visas tillsammans, som de två sidor som syns samtidigt när du öppnar en bok eller en tidning. Till varje uppslag i InDesign hör ett eget monteringsbord, som är en yta utanför sidorna där du kan placera objekt som inte har placerats på någon sida än. Varje monteringsbord har utrymme för utfallande objekt, dvs. objekt som sträcker sig utanför sidan.

Panelen Sidor
Panelen Sidor

A. Sidikoner B. Sida med mall A tillämpad C. Markerat uppslag 

När du anger Höger till vänster för alternativet Bindning i dialogrutan Dokumentinställningar läggs nummer till i sidikonerna från höger till vänster i panelen Sidor.

Obs!

I ett långt dokument kan du snabbt gå till en sida genom att välja Layout > Gå till sidan.

Ändra hur sidor och uppslag visas

På sidpanelen finns information om och inställningar för sidor, uppslag och mallsidor (sidor eller uppslag som automatiskt formaterar andra sidor eller uppslag). Som standard visas miniatyrbilder av innehållet på varje sida på sidpanelen.

 1. Om sidpanelen inte syns väljer du Fönster > Sidor.

 2. Välj Panelalternativ på sidpanelens meny.

 3. I ikonavsnittet anger du vilka ikoner som ska visas intill sidminiatyrerna på sidpanelen. Dessa ikoner visar om genomskinlighet eller sidövergångar har lagts till på ett uppslag och om visningen av uppslaget har roterats.

 4. Under Sidor och Mallar:

  • Välj en ikonstorlek för sidor och mallsidor.

  • Markera Visa lodrätt om du vill visa uppslagen i en lodrät spalt. Avmarkera alternativet om du vill att uppslag ska kunna visas sida vid sida.

  • Markera Visa miniatyrbilder om du vill visa miniatyrbilder av innehållet på varje sida eller mallsida. (Det här alternativet är inte tillgängligt om vissa alternativ är valda för Ikonstorlek.)

 5. Under Panellayout markerar du Sidor ovanpå om du vill visa avsnittet med sidikoner ovanför det med mallikoner. Markera Mallar ovanpå om du vill visa avsnittet med mallikoner ovanför det med sidikoner.

 6. Välj ett alternativ på menyn Ändra storlek om du vill ange hur avsnitten ska visas när du ändrar storlek på panelen:

  • Välj Proportionellt om du vill skalförändra både sid- och mallavsnitten på panelen.

  • Välj Fasta sidor om du vill bibehålla sidavsnittets storlek och låta mallavsnittet växa.

  • Välj Fasta mallar om du vill bibehålla mallavsnittets storlek och låta sidavsnittet växa.

Aktivera och markera en sida eller ett uppslag

Du markerar eller aktiverar sidor eller uppslag, beroende på vilken åtgärd du vill göra. En del kommandon påverkar den markerade sidan eller det markerade uppslaget, medan andra påverkar den aktiva sidan eller det aktiva uppslaget. Du kan till exempel endast dra hjälplinjer till den aktiva sidan eller det aktiva uppslaget. Med sidrelaterade kommandon, som Duplicera uppslag eller Ta bort sida, påverkar du däremot den sida eller det uppslag som är markerat på sidpanelen. När du väljer ut en sida eller ett uppslag aktiveras det. Detta är praktiskt när t.ex. flera uppslag visas i dokumentfönstret och du vill klistra in ett objekt på ett visst uppslag.

 1. På sidpanelen:

  • Om du både vill markera och aktivera en sida eller uppslag dubbelklickar du på motsvarande ikon eller sidnumren under ikonen. Om sidan eller uppslaget inte visas i dokumentfönstret, flyttas det så att det syns.

   Tips! Du kan också markera och aktivera en sida eller ett uppslag genom att klicka på en sida, ett objekt på sidan eller dess monteringsbord i dokumentfönstret.

   Den lodräta linjalen är nedtonad överallt förutom på den aktiva sidan eller det aktiva uppslaget.

  • Du markerar en sida genom att klicka på motsvarande sidikon. (Dubbelklicka inte om du inte vill aktivera och visa den.)

  • Du markerar ett uppslag genom att klicka på sidnumren under uppslagsikonen.

  Obs!

  Vissa alternativ för uppslag, till exempel de på sidpanelens meny, är bara tillgängliga när ett helt uppslag är markerat.

Lägga till nya sidor i ett dokument

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en sida efter den aktiva sidan eller det aktiva uppslaget, klickar du på knappen Ny sida på sidpanelen eller väljer Layout > Sidor > Lägg till sida. Den nya sidan tillämpas på samma mallsida som den befintliga sida som är aktiv.

  • Om du vill lägga till fler sidor i slutet av dokumentet, väljer du Arkiv > Dokumentinställningar. I dialogrutan Dokumentinställningar anger du det totala antalet sidor för dokumentet. Sidorna läggs till efter den sista sidan eller det sista uppslaget.

  • Om du vill lägga till sidor och ange en dokumentmall, väljer du Infoga sidor på sidpanelens meny eller väljer Sida > Sidor > Lägg till sida. Ange var sidorna ska läggas till och välj en mall.

Skapa färgetiketter för sidminiatyrbilder

Du kan tilldela färgade etiketter till sidminiatyrbilder i sidpanelen. Du kan till exempel använda färgetiketter för att ange sidornas status, till exempel en grön etikett för färdiga uppslag, en gul etikett för uppslag som du arbetar med och en röd etikett för uppslag du inte har börjat på.

 1. Markera de sidor i sidpanelen som du vill tillämpa färgetiketterna på.

 2. Välj Färgetikett på menyn i sidpanelen och sedan färgen du vill tilldela.

Färgetiketten visas under miniatyrbilden i sidpanelen.

Om du tillämpar en färgetikett på mallsidor påverkar detta alla sidor som mallen används på. Om du däremot tillämpar en färgetikett på enskilda dokumentsidor används färgetiketten för de enskilda dokumentsidorna. Om du vill använda en färgetikett för mallsidor markerar du de dokumentsidor som ska ändras. Därefter väljer du Färgetikett > Använd mallfärg på menyn i sidpanelen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy