Användarhandbok Avbryt

Om sidor och uppslag

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Om du markerar alternativet Motstående sidor i dialogrutan Arkiv > Dokumentinställningar, kommer dokumentsidor att ordnas i uppslag. Ett uppslag är flera sidor som visas tillsammans, som de två sidor som syns samtidigt när du öppnar en bok eller en tidning. Till varje uppslag i InDesign hör ett eget monteringsbord, som är en yta utanför sidorna där du kan placera objekt som inte har placerats på någon sida än. Varje monteringsbord har utrymme för utfallande objekt, dvs. objekt som sträcker sig utanför sidan.

Panelen Sidor
Panelen Sidor

A. Sidikoner B. Sida med mall A tillämpad C. Markerat uppslag 

När du anger Höger till vänster för alternativet Bindning i dialogrutan Dokumentinställningar läggs nummer till i sidikonerna från höger till vänster i panelen Sidor.

Obs!

I ett långt dokument kan du snabbt gå till en sida genom att välja Layout > Gå till sidan.

Ändra hur sidor och uppslag visas

På panelen Sidor finns information om och inställningar för sidor, uppslag och mallar (sidor eller uppslag som automatiskt formaterar andra sidor eller uppslag). Som standard visas miniatyrbilder av innehållet på varje sida på sidpanelen.

 1. Om sidpanelen inte syns väljer du Fönster > Sidor.

 2. Välj Panelalternativ på sidpanelens meny.

 3. I ikonavsnittet anger du vilka ikoner som ska visas intill sidminiatyrerna på sidpanelen. Dessa ikoner visar om genomskinlighet eller sidövergångar har lagts till på ett uppslag och om visningen av uppslaget har roterats.

 4. Under Sidor och Mallar:

  • Välj en ikonstorlek för sidor och mallar.

  • Markera Visa lodrätt om du vill visa uppslagen i en lodrät spalt. Avmarkera alternativet om du vill att uppslag ska kunna visas sida vid sida.

  • Markera Visa miniatyrbilder om du vill visa miniatyrbilder av innehållet på varje sida eller mall. (Det här alternativet är inte tillgängligt om vissa alternativ är valda för Ikonstorlek.)

 5. Under Panellayout markerar du Sidor ovanpå om du vill visa avsnittet med sidikoner ovanför det med mallikoner. Markera Mallar längst upp om du vill visa avsnittet med mallikoner ovanför det med sidikoner.

 6. Välj ett alternativ på menyn Ändra storlek om du vill ange hur avsnitten ska visas när du ändrar storlek på panelen:

  • Välj Proportionellt om du vill skalförändra både sid- och mallavsnitten på panelen.

  • Välj Fasta sidor om du vill behålla sidavsnittets storlek och bara ändra storlek på mallavsnittet.

  • Välj Mallar har fixats om du vill behålla mallavsnittets storlek och bara ändra storlek för sidavsnittet.

Aktivera och markera en sida eller ett uppslag

Du markerar eller aktiverar sidor eller uppslag, beroende på vilken åtgärd du vill göra. En del kommandon påverkar den markerade sidan eller det markerade uppslaget, medan andra påverkar den aktiva sidan eller det aktiva uppslaget. Du kan till exempel endast dra hjälplinjer till den aktiva sidan eller det aktiva uppslaget. Med sidrelaterade kommandon, som Duplicera uppslag eller Radera sida, påverkar du däremot den sida eller det uppslag som är markerat på sidpanelen. När du väljer ut en sida eller ett uppslag aktiveras det. Detta är praktiskt när t.ex. flera uppslag visas i dokumentfönstret och du vill klistra in ett objekt på ett visst uppslag.

 1. På sidpanelen:

  • Om du både vill markera och aktivera en sida eller uppslag dubbelklickar du på motsvarande ikon eller sidnumren under ikonen. Om sidan eller uppslaget inte visas i dokumentfönstret, flyttas det så att det syns.

   Tips! Du kan också markera och aktivera en sida eller ett uppslag genom att klicka på en sida, ett objekt på sidan eller dess monteringsbord i dokumentfönstret.

   Den lodräta linjalen är nedtonad överallt förutom på den aktiva sidan eller det aktiva uppslaget.

  • Du markerar en sida genom att klicka på motsvarande sidikon. (Dubbelklicka inte om du inte vill aktivera och visa den.)

  • Du markerar ett uppslag genom att klicka på sidnumren under uppslagsikonen.

  Obs!

  Vissa alternativ för uppslag, till exempel de på sidpanelens meny, är bara tillgängliga när ett helt uppslag är markerat.

Lägga till nya sidor i ett dokument

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en sida efter den aktiva sidan eller det aktiva uppslaget, klickar du på knappen Ny sida på sidpanelen eller väljer Layout > Sidor > Lägg till sida. Den nya sidan tillämpas på samma mall som den befintliga sida som är aktiv.

  • Om du vill lägga till fler sidor i slutet av dokumentet, väljer du Arkiv > Dokumentinställningar. I dialogrutan Dokumentinställningar anger du det totala antalet sidor för dokumentet. Sidorna läggs till efter den sista sidan eller det sista uppslaget.

  • Om du vill lägga till sidor och ange en dokumentmall, väljer du Infoga sidor på sidpanelens meny eller väljer Layout > Sidor > Infoga sidor. Ange var sidorna ska läggas till och välj en mall.

Skapa färgetiketter för sidminiatyrbilder

Du kan tilldela färgade etiketter till sidminiatyrbilder i sidpanelen. Du kan till exempel använda färgetiketter för att ange sidornas status, till exempel en grön etikett för färdiga uppslag, en gul etikett för uppslag som du arbetar med och en röd etikett för uppslag du inte har börjat på.

 1. Markera de sidor i sidpanelen som du vill tillämpa färgetiketterna på.

 2. Välj Färgetikett på menyn i sidpanelen och sedan färgen du vill tilldela.

Färgetiketten visas under miniatyrbilden i sidpanelen.

Om du tillämpar en färgetikett på mallsidor påverkar detta alla sidor som mallen används på. Om du däremot tillämpar en färgetikett på enskilda dokumentsidor används färgetiketten för de enskilda dokumentsidorna. Om du vill använda en färgetikett för mallsidor markerar du de dokumentsidor som ska ändras. Därefter väljer du Färgetikett > Använd mallens färg på menyn i sidpanelen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto