Sätt att återanvända bilder och text

I InDesign finns flera olika sätt att återanvända bilder and text.

Utdrag

Ett utdrag är en fil som innehåller objekt och som beskriver deras placering i förhållande till varandra på en sida eller ett siduppslag. (Se Använda textutdrag.)

Objektbibliotek

I ett objektbibliotek kan du placera till exempel logotyper, sidofält, textcitat och andra återkommande formelement. (Se Använda objektbibliotek.)

Mallar

En mall är ett dokument med platshållare för text och bilder. (Se Använda dokumentmallar.)

Använda utdrag

Ett utdrag är en fil som innehåller objekt och som beskriver deras placering i förhållande till varandra på en sida eller ett siduppslag. Använd utdrag när du vill återanvända och placera sidobjekt på ett enkelt sätt. Du skapar ett utdrag genom att spara objekt i en utdragsfil, med filtillägget INDS. (I tidigare InDesign-versioner används filtillägget .INDS.) När du monterar utdragsfilen i InDesign kan du ange om objekten ska hamna på deras ursprungliga plats eller på den plats där du klickar. Du kan spara utdrag i objektbiblioteket, i Adobe Bridge eller på hårddisken.

Utdrag behåller sina lagerkopplingar när du monterar dem. Om ett utdrag innehåller resursdefinitioner och dessa definitioner också finns i det dokument de kopieras till, använder utdraget resursdefinitionerna i dokumentet.

De utdrag som du skapar i InDesign CS5 kan öppnas i InDesign CS4 men inte i andra, tidigare versioner av InDesign.

Skapa utdrag

 1. Gör något av följande:
  • Använd markeringsverktyget och markera ett eller fler objekt. Välj sedan Arkiv > Exportera. Välj InDesign-utdrag under Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS). Ange ett namn på filen och klicka på Spara.

  • Använd markeringsverktyget och markera ett eller fler objekt. Dra sedan markeringen till skrivbordet. En utdragsfil skapas. Ändra namn på filen.

  • Markera ett eller flera objekt och dra sedan markeringen till panelen Mini Bridge. En utdragsfil skapas. Ändra namn på filen.

  • Dra ett objekt från strukturvyn till skrivbordet.

Lägga till utdrag i ett dokument

 1. Välj Arkiv > Montera.
 2. Markera en eller fler utdragsfiler (*.INDS).
 3. Klicka med den laddade utdragsmarkören där du vill att det övre vänstra hörnet av utdragsfilen ska placeras.

  Om du placerat insättningspunkten i en textram kommer utdraget att placeras i texten som ett förankrat objekt.

  Alla objekt förblir markerade när du har monterat utdraget. Du kan justera placeringen av alla objekt genom att dra.

 4. Om du laddat mer än ett utdrag, rullar och klickar du med den laddade utdragsmarkören för att montera fler utdrag.

Obs!

Du kan dra en utdragsfil från skrivbordet till InDesign-dokumentet och klicka där du vill att det övre vänstra hörnet av utdraget ska placeras.

Välja hur utdrag ska monteras

I stället för att montera utdragsobjekt på den plats där du klickar, kan du montera dem på deras ursprungliga platser. Du kan till exempel placera en textram som visades i mitten av sida när den var en del av ett utdrag på samma plats när du monterar den som ett utdrag.

 1. Välj Ursprunglig placering på menyn Placera vid under Filhantering om du vill behålla objektets ursprungliga placering i utdragen. Välj Markörplacering på menyn Placera vid om du vill montera utdragen där du klickar på en sida.

Obs!

Tryck på Alt om du vill åsidosätta den placeringsinställning du har valt. Om du till exempel markerat Placera vid markörposition men vill montera utdragsobjekt på sina ursprungliga platser, håller du ned Alt samtidigt som du klickar med den laddade utdragsmarkören på sidan.

Använda objektbibliotek

Med objektbiblioteken kan du enklare organisera de bilder, texter och sidor som du använder oftast. Du kan också lägga till hjälplinjer, stödraster, ritade figurer och grupperade bilder i ett bibliotek. Du kan skapa så många bibliotek som du behöver. Du kan t.ex. skapa olika objektbibliotek för olika projekt och kunder.

När du arbetar kan du öppna så många bibliotek som systemminnet klarar av. Objektbibliotek kan delas mellan servrar och plattformar, men bara en användare åt gången kan ha biblioteket öppet. Om det finns textfiler i ett objektbibliotek är det viktigt att de teckensnitt som finns i filen är tillgängliga och aktiva på alla system som kommer att använda biblioteket.

När du lägger till ett sidelement, t.ex. en bild, i ett objektbibliotek så bevaras alla importerade och tillämpade attribut i InDesign. Om du t.ex. lägger till en bild från ett InDesign-dokument i ett bibliotek kommer bibliotekskopian att vara ett duplikat av originalet, med samma länkinformation, så att du kan uppdatera bilden när originalfilen ändras.

Om du tar bort objektet från InDesign-dokumentet kommer objektets miniatyrbild ändå att visas på bibliotekspanelen och all länkinformation finns kvar. Om du flyttar eller tar bort originalobjektet kommer en ikon för saknad länk att visas intill objektets namn på länkpanelen nästa gång du monterar objektet från bibliotekspanelen i ett dokument.

Du kan söka efter ett objekt i ett bibliotek efter namn, efter det datum då det lades till i biblioteket eller efter nyckelord. Du kan också göra det lättare att få en överblick över ett objektbibliotek genom att sortera biblioteksobjekten och visa delmängder. Du kan t.ex. dölja alla objekt utom EPS-filer.

Objektbibliotek på bibliotekspanelen
Objektbibliotek på bibliotekspanelen

A. Objektets miniatyrbild och namn B. Information om biblioteksobjekt C. Visa delmängd av bibliotek D. Nytt biblioteksobjekt E. Ta bort biblioteksobjekt 

När du lägger till ett objekt i ett objektbibliotek sparas alla attribut för sida, text och bilder i InDesign. De inbördes förhållandena mellan biblioteksobjekt och andra sidelement bibehålls på följande sätt:

 • Objekt som är grupperade i ett InDesign-dokument när de dras till bibliotekspanelen förblir grupperade när de dras från bibliotekspanelen.

 • Text bibehåller sin formatering.

 • Styckeformat, teckenformat och objektformat med samma namn som format i måldokumentet, omvandlas till måldokumentets format. De som har unika namn läggs till i dokumentet.

 • De ursprungliga lagren i ett objekt bibehålls om alternativet Klistra in med lagerinformation är markerat på lagerpanelens meny.

Skapa ett objektbibliotek

Ett objektbibliotek finns som en namngiven fil på hårddisken. När du skapar ett objektbibliotek kan du ange var det ska sparas. När du öppnar ett bibliotek visas det som en panel som du kan gruppera med en annan panel. Objektbibliotekets filnamn visas på panelfliken. När du stänger ett objektbibliotek avslutas det i den aktuella sessionen, men filen tas inte bort.

Du kan lägga till eller ta bort objekt, markerade sidelement eller en hel sida med element i ett objektbibliotek. Du kan också lägga till biblioteksobjekt från ett bibliotek till ett annat, eller flytta över objekt.

 1. Välj Arkiv > Nytt > Bibliotek.
 2. I dialogrutan CC Libraries kan du välja att fortsätta använda InDesigns objektbibliotek eller så kan du använda CC Libraries för att ordna, bläddra och komma åt kreativa resurser. Mer information finns i Creative Cloud Libraries – samarbeta, synkronisera, och dela resurser.

 3. Ange en plats och ett namn för biblioteket och klicka på Spara. Det namn du anger kommer att visas på bibliotekets panelflik.

Öppna ett befintligt bibliotek

 1. Gör något av följande:
  • Om du redan har öppnat ett bibliotek i den aktiva sessionen (och inte stängt det) väljer du biblioteksfilen på menyn Fönster.

  • Om du inte har öppnat ett bibliotek väljer du Välj Arkiv > Öppna och markerar ett eller flera bibliotek. I Windows får biblioteksfilerna filtillägget INDL. I InDesign konverteras nyöppnade bibliotek från tidigare programversioner till det nya biblioteksformatet. Du ombeds spara dessa bibliotek under ett nytt namn.

Stänga ett bibliotek

 1. Klicka på fliken för det bibliotek som du vill stänga.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Stäng bibliotek på objektbibliotekspanelens meny.

  • Välj namnet på biblioteksfilen på menyn Fönster.

Ta bort ett bibliotek

 1. I Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac OS) drar du en biblioteksfil till Papperskorgen. I Windows har biblioteksfilerna filtillägget INDL.

Lägga till ett objekt eller en sida i ett bibliotek

 1. Gör något av följande:
  • Dra ett eller flera objekt från ett dokumentfönster till en aktiv objektbibliotekspanel.

  • Markera ett eller flera objekt i ett dokumentfönster och klicka på knappen Nytt biblioteksobjekt på objektbibliotekspanelen.

  • Markera ett eller flera objekt i ett dokumentfönster och välj Lägg till objekt på objektbibliotekspanelens meny.

  • Välj Lägg till objekt på sidan [nummer] som separata objekt på objektbibliotekspanelens meny om du vill lägga till alla objekt som separata biblioteksobjekt.

  • Välj Lägg till objekt på sidan [nummer] på objektbibliotekspanelens meny om du vill lägga till alla objekt som ett biblioteksobjekt.

  • Dra ett element från strukturpanelen till en aktiv objektbibliotekspanel.

Obs!

Om du håller Alt nedtryckt samtidigt som du använder något av ovanstående kommandon visas dialogrutan Information om objekt när objektet läggs till i biblioteket.

Lägga till ett objekt från ett bibliotek i ett dokument

 1. Gör något av följande:
  • Dra ett objekt från objektbibliotekspanelen till ett dokumentfönster.

  • På objektbibliotekspanelen markerar du ett objekt och väljer Montera objekt på objektbibliotekspanelens meny. Med den här metoden monteras objekten vid sina ursprungliga X- och Y-koordinater.

  • Dra ett XML-element från ett överordnat element på strukturpanelen eller till sidan.

Hantera biblioteksobjekt

Du hanterar objekt med hjälp av objektbibliotekspanelen.

Uppdatera ett biblioteksobjekt med ett nytt objekt

 1. I dokumentfönstret markerar du det objekt du vill lägga till på länkpanelen.
 2. På länkpanelen markerar du det objekt du vill ersätta och väljer Uppdatera biblioteksobjekt på objektbibliotekspanelens meny.

Kopiera eller flytta ett objekt från ett bibliotek till ett annat

 1. Dela på en panelgrupp av typen Objektbibliotek genom att dra panelfliken för ett bibliotek från panelen. Då kan du se båda biblioteken samtidigt.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill kopiera ett objekt från ett bibliotek till ett annat drar du objektet från en bibliotekspanelflik till en annan.

  • Om du vill flytta ett objekt från ett bibliotek till ett annat håller du ned Alt (Windows) eller Option (Mac OS) och drar objektet från en bibliotekspanelflik till en annan.

Ta bort ett objekt från ett objektbibliotek

 1. På objektbibliotekspanelen markerar du ett objekt och gör något av följande:
  • Klicka på Ta bort biblioteksobjekt.

  • Dra objektet till Ta bort biblioteksobjekt.

  • Välj Ta bort objekt på objektbibliotekspanelens meny.

Ändra visningen av objektbibliotek

I objektbiblioteket visas objekt som miniatyrbilder eller som textlistor. Du kan dessutom sortera miniatyrbilderna eller textlistan efter objektnamn, datum eller typ. Listvyn och sorteringsalternativen fungerar bäst om du har katalogiserat objekten.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill visa objekt som miniatyrbilder väljer du Miniatyrbildsvy eller Stor miniatyrbildsvy på objektbibliotekspanelens meny.

  • Om du vill visa objekt som en textlista väljer du Listvy på objektbibliotekspanelens meny.

  • Om du vill sortera objekten väljer du Sortera objekt på objektbibliotekspanelens meny och anger en sorteringsmetod.

Visa alla objekt

 1. Välj Visa alla på objektbibliotekspanelens meny.

Visa, lägga till och redigera biblioteksinformation

Om du har stora eller många objektbibliotek kan det vara praktiskt att katalogisera biblioteksinformationen efter namn, typ av objekt eller ord i en beskrivning.

 1. På objektbibliotekspanelen gör du något av följande:
  • Dubbelklicka på något objekt.

  • Markera ett objekt och klicka på knappen Information om biblioteksobjekt.

  • Markera ett objekt och välj Information om objekt på objektbibliotekspanelens meny.

 2. Visa eller gör nödvändiga ändringar i alternativen Objektnamn, Objekttyp eller Beskrivning och klicka på OK.

Söka efter objekt i ett bibliotek

När du söker objekt döljs alla objekt utom resultatet av sökningen. Du kan också använda sökfunktionen om du vill visa eller dölja vissa objektkategorier. Du kan t.ex. välja att bara visa objekt i vars namn ordet ”stjärna” ingår.

 1. Välj Visa delmängd på objektbibliotekspanelens meny eller klicka på knappen Visa delmängd av bibliotek.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill söka bland alla objekt i biblioteket markerar du Sök igenom hela biblioteket.

  • Om du bara vill söka bland de objekt som visas just nu i biblioteket (förfina en tidigare sökning) markerar du Sök bland objekt som visas.

 3. Välj en kategori på den första menyn i avsnittet Parametrar.
 4. På den andra menyn anger du om den kategori som du valde på den första menyn måste innefattas eller måste uteslutas vid sökningen.
 5. Till höger om den andra menyn anger du ett ord eller en fras som du vill söka efter inom den kategori som du har angett.
 6. Du kan lägga till sökkriterier genom att klicka på Fler alternativ upp till fem gånger, för varje gång lägger du till ett sökord. Du kan ta bort sökkriterier genom att klicka på Färre alternativ, för varje gång du gör det tar du bort ett sökord.
 7. Om du bara vill visa de objekt som matchar alla sökkriterier markerar du Uppfyll alla. Om du vill visa de objekt som uppfyller något av sökkriterierna markerar du Uppfyll någon.
 8. Klicka på OK när du vill börja söka.

Obs!

Om du vill visa alla objekt igen väljer du Visa alla på objektbibliotekspanelens meny.

Migrera objektbiblioteksresurser till CC Libraries

Med Creative Cloud Bibliotek kan du ordna, bläddra bland och komma åt resurser. I InDesign kan du använda CC Libraries som ett alternativ till objektbibliotek.

Obs!

InDesign har fortsatt stöd för objektbibliotek.

Med InDesign kan du migrera objektbiblioteksresurser till CC Libraries.

 1. Klicka på knappen Migrera på objektbibliotekspanelen om du vill migrera alla resurser från det aktuella biblioteket.

  Du kan också markera flera resurser från biblioteket, högerklicka och välja alternativet att migrera markerade resurser.

 2. Välj alternativet att migrera resurserna till ett nytt eller befintligt Creative Cloud-bibliotek i dialogrutan Migrera resurs.

Mer information om CC Libraries finns i Creative Cloud Libraries – samarbeta, synkronisera, och dela resurser.

Creative Cloud Libraries – samarbeta, synkronisera och dela resurser
Creative Cloud Libraries – samarbeta, synkronisera och dela resurser
Creative Cloud Libraries – samarbeta, synkronisera och dela resurser

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy