Exportera text

Du kan spara en hel InDesign-artikel eller delar av den i filformat som sedan går att öppna i andra program. Varje artikel i ett dokument exporteras som ett eget dokument.

Du kan använda InDesign till att exportera text i de olika filformaten som finns listade i dialogrutan Exportera. Formaten som finns listade används av andra program, och de kan bibehålla många av de inställningar för text, indrag och tabbar som du angett för dokumentet.

Du kan spara text och sidlayoutsobjekt du använder ofta som textbitar.

 1. Använd textverktyget  och klicka i den artikel du vill exportera.
 2. Välj Arkiv > Exportera.
 3. Ange filnamn och plats för den exporterade artikeln och markera ett textfilsformat under Filformat (Windows) eller Format (Mac OS).

  Om ordbehandlingsprogrammet du använder inte visas i listan sparar du dokumentet i ett format som går att importera till programmet, t.ex. RTF. Om ordbehandlingsprogrammet du använder inte har funktioner för några av exporteringsformaten i InDesign kan du spara dokumentet som en vanlig textfil. Tänk på att alla teckenattribut i texten försvinner när du sparar dokumentet som en vanlig textfil.

 4. Exportera artikeln i det format du valt genom att klicka på Spara.

Om du vill bevara all formatering använder du exportfiltret Adobe InDesign-text med formatinformation. Information om formaterad text finns i PDF-filen Tagged Text på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_se (PDF).

Exportera innehåll för webben

Om du vill återanvända InDesign-innehåll för webben finns det flera möjligheter:

Dreamweaver (XHTML)

Exportera ett urval av dokumentet eller hela dokumentet till ett enkelt, oformaterat HTML-dokument. Du kan länka till bilder på en server eller skapa en separat mapp för bilder. Du kan sedan använda ett redigeringsprogram för HTML, t.ex. Adobe Dreamweaver®, för att formatera innehållet för visning på webben. Se Exportera innehåll till Dreamweaver (CS5).

Kopiera och klistra in

Kopiera text eller bilder från InDesign-dokumentet och klistra in innehållet i HTML-redigeraren.

Adobe PDF-fil

Exportera ett dokument till Adobe PDF och lägg upp PDF-filen på webben. PDF-filen kan innehålla interaktiva element, som exempelvis filmer, ljud, knappar och sidövergångar. Se Dynamiska PDF-dokument.

Flash (SWF)

Exportera en SWF-fil som omedelbart kan användas i Flash Player eller på webben. SWF-filen kan innehålla knappar, hyperlänkar och sidövergångar i form av svep, lös upp och bläddring. Se Skapa interaktiva SWF-filer (Flash) för webben.

Flash (FLA)

Exportera en FLA-fil som du kan redigera i Adobe Flash Professional. Se Skapa FLA-filer för webben.

Digital Editions (EPUB)

Exportera ett dokument eller en bok som en XHTML-baserad eBook-bok som går att flödas om och som är kompatibel med läsprogrammet Adobe Digital Editions. Se Exportera innehåll för EPUB (CS5).

XML

När det gäller avancerade arbetsflöden för återanvändning exporterar du innehållet från InDesign i XML-format, som du sedan kan importera till en HTML-redigerare (till exempel Dreamweaver). Se Arbeta med XML.

Exportera innehåll till Dreamweaver (CS5)

Att exportera till XHTML är ett enkelt sätt att överföra InDesign-innehåll till en webbfärdig form. När du exporterar innehåll till XHTML kan du bestämma hur text och bilder ska exporteras. InDesign bevarar namnen på stycke-, tecken-, objekt-, tabell- och cellformat som har tillämpats på det exporterade innehållet genom att märka upp XHTML-innehållet med CSS-formatklasser med samma namn. Om du använder Adobe Dreamweaver eller en annan CSS-kompatibel HTML-redigerare, kan du snabbt göra en layout och formatera innehållet.

Vad som exporteras

I InDesign exporteras alla artiklar, länkade och inbäddade bilder, SWF-filmfiler, fotnoter, textvariabler (som text), punktlistor, numrerade listor, interna korsreferenser och hyperlänkar som går till text eller webbsidor. Tabeller exporteras också, men viss formatering, som till exempel tabell- och cellinjer, exporteras inte. Tabeller tilldelas unika ID:n, så att de kan refereras som Spry-datauppsättningar i Dreamweaver.

Vad som inte exporteras

I InDesign exporteras inte objekt som du ritar (till exempel rektanglar, ovaler och polygoner), filmfiler (förutom SWF), hyperlänkar (förutom länkar till webbsidor och länkar till text som leder till textankarpunkter i samma dokument), inklistrade objekt (även inklistrade Illustrator-bilder), text som har konverterats till konturer, XML-märkord, böcker, bokmärken, SING-tecken, sidövergångar, indexmarkörer, objekt på monteringsbordet som inte är markerade och som inte rör vid sidan och mallsidesobjekt (såvida de inte har åsidosatts eller markerats före export).

 1. Om du inte exporterar hela dokumentet markerar du de textramar, textintervall, tabellceller och bilder som du vill exportera.
 2. Välj Arkiv > Exportera till > Dreamweaver.
 3. Ange namn och sökväg för HTML-dokumentet och klicka på Spara.
 4. I dialogrutan XHTML-exportalternativ gör du inställningar under Allmänt, Bilder och Avancerat. Klicka på Exportera när du är klar.

Ett dokument med det angivna namnet och tillägget .html (till exempel ”nyhetsbrev.html”) skapas. En eventuell undermapp för webbilder (till exempel ”nyhetsbrev webbilder”) sparas på samma plats.

XHTML-exportalternativ

I dialogrutan för XHTML-exportalternativ (Arkiv > Exportera till > Dreamweaver) anger du följande alternativ.

Allmänna alternativ

Följande alternativ finns tillgängliga under Allmänt.

Exportera

Anger om endast de markerade objekten eller hela dokumentet ska exporteras. Om en textram är markerad exporteras hela artikeln, även dold text.

Om Dokument markeras exporteras alla sidobjekt från alla uppslag, förutom mallsidesobjekt som inte har åsidosatts och sidobjekt på dolda lager. XML-märkord samt genererade index och innehållsförteckningar ignoreras också.

Punkter

Markera Avbilda till osorterade listor om du vill konvertera punktlistor till listobjekt, som formateras i HTML med taggen <ul>. Markera Konvertera till text om du vill formatera med taggen <p> med punkterna som text.

Ordning

Använd sidordningen eller XML-strukturen för att bestämma läsordningen för sidobjekt.

Om Basera på sidlayout har valts, bestäms sidobjektens läsordning genom att objekten skannas från vänster till höger och uppifrån och ned. I vissa fall, särskilt när det gäller komplexa dokument med flera spalter, kanske inte designelementen visas i rätt läsordning. Använd Dreamweaver för att ordna och formatera innehållet.

Om Baserad på sidlayout är valt bestäms sidobjektens läsordning i InDesign enligt dokumentets bindning (vänster till höger eller höger till vänster). I vissa fall, särskilt när det gäller komplexa dokument med flera spalter, kanske inte de exporterade designelementen visas i rätt läsordning. Använd Dreamweaver för att ordna och formatera innehållet.

Om Samma som XML-struktur väljs, avgörs exportinnehållet och dess ordning av XML-strukturpanelen. Om innehållet innefattar märkord kan du bestämma XHTML-exportordningen genom att dra märkorden i XML-strukturpanelen. Om innehållet inte har märkord kan du välja Lägg till objekt utan märkord på strukturpanelmenyn för att skapa märkord som du kan ändra ordning för. Om ett visst objekt inte ska exporteras kan du ta bort märkordet i XML-strukturpanelen. (Innehållet tas inte bort från INDD-filen om du tar bort ett märkord.) Se Märka sidobjekt.

Numrering

Anger hur siffror ska konverteras i HTML-filen.

Avbilda till sorterade listor

Konverterar numrerade listor till listobjekt, som formateras i HTML med taggen <ol>.

Avbilda till statiska sorterade listor

Konverterar numrerade listor till listobjekt, men tilldelar attributet <value> utifrån styckets aktuella nummer i InDesign.

Konvertera till text

Konverterar numrerade listor till stycken som börjar med styckets aktuella nummer som text.

Bildalternativ

Under Kopiera bilder anger du hur bilder ska exporteras till HTML.

Original

Den ursprungliga bilden exporteras till undermappen för webbilder. När du markerar det här alternativet tonas alla andra alternativ ned.

Optimerade

Du kan ändra de inställningar som styr hur bilden ska exporteras.

Formaterat

InDesign-formateringen, till exempel rotering, behålls så långt det är möjligt för webbilder.

Bildkonvertering

Välj om optimerade bilder i dokumentet ska konverteras till GIF eller JPEG. Välj Auto om du vill att InDesign ska avgöra format för varje bild.

GIF-alternativ (palett)

Du kan styra hur färger hanteras i InDesign när du optimerar GIF-filer. För GIF-formatet används en begränsad färgpalett som inte kan innehålla fler än 256 färger.

Välj Anpassad (ingen rastrering) om du vill skapa en palett med ett representativt urval av färger i bilden utan att använda rastrering (blandning av dekorfärger till att simulera ytterligare färger). Välj Webb om du vill skapa en palett med webbsäkra färger som är en delmängd av systemfärgerna i Windows och Mac OS. Välj System (Windows och Mac OS) om du vill skapa en palett med hjälp av den inbyggda systemfärgspaletten. Detta kan orsaka oväntade resultat.

JPEG-alternativ (Bildkvalitet)

Anger motsatsförhållandet mellan komprimering (för mindre filstorlek) och bildkvalitet för varje JPEG-bild som skapas. Ett lågt värde ger låg filstorlek och låg bildkvalitet.

JPEG-alternativ (Formateringsmetod)

Anger hur snabbt JPEG-bilder ska visas när filen som innehåller bilden öppnas på webben. Välj Progressiv om du vill visa JPEG-bilder med gradvis ökande detaljskärpa efter hand som bilderna läses in. (Filer som skapas med det här alternativet är något större och kräver mer RAM-minne för att kunna visas.) Välj Baslinje om du vill ange att varje JPEG-fil visas först när den har lästs in helt och hållet. Under tiden filen läses in visas en platshållare.

Länk till serversökvägen

I stället för att exportera bilder till en undermapp kan du med det här alternativet ange en lokal URL-adress (till exempel ”bilder/”) som visas i stället för bildfilen. I HTML-koden visar länkattributen den sökväg och det tillägg du anger. Det här alternativet är särskilt praktiskt när du själv konverterar bilder till webbkompatibla bilder.

Obs!

Du bör kontrollera sökvägarna med Dreamweaver eftersom sökvägen du anger för Java™-skript, externa CSS-format eller bildmappar inte kontrolleras i InDesign.

Avancerade alternativ

Under Avancerat anger du alternativ för CSS och JavaScript.

CSS-alternativ

CSS (Cascading Style Sheets) är en samling formateringsregler som styr utseendet på innehållet på en webbsida. När du använder CSS för att formatera en sida avgränsar du innehållet från presentation. Sidans innehåll (HTML-koden) finns i själva HTML-filen medan CSS-reglerna som definierar presentationen av koden finns i en annan fil (en extern formatmall) eller i HTML-dokumentet (vanligtvis i avsnittsrubriken). Du kan till exempel ange olika teckensnittsstorlekar för markerad text och använda CSS för att styra formatering och placering av element på blocknivå på en webbsida.

Inbäddad CSS

När du exporterar till XHTML kan du skapa en lista med CSS-format som visas i avsnittsrubriken i HTML-filen med deklarationer (attribut).

Om du väljer Inkludera formatdefinitioner görs ett försök att matcha InDesign-textens formatering med motsvarande CSS-formatering. Om du avmarkerar det här alternativet inkluderas tomma deklarationer i HTML-filen. Du kan redigera dessa deklarationer senare i Dreamweaver.

Om du väljer Bevara lokala åsidosättningar inkluderas lokal formatering för t.ex. kursivt eller fetstil.

Ingen CSS

Om du väljer det här alternativet utesluts CSS-avsnittet från HTML-filen.

Extern CSS

Ange URL-adressen till den befintliga CSS-formatmallen, som vanligtvis är en relativ URL-adress, till exempel ”/styles/style.css”. Använd Dreamweaver för att kontrollera den externa CSS-konfigurationen eftersom InDesign inte kontrollerar om CSS finns eller är giltig.

JavaScript-alternativ

Markera Länk till externt JavaScript-skript om du vill köra ett JavaScript-skript när HTML-sidan öppnas. Ange URL-adressen till JavaScript-skriptet, som vanligtvis är en relativ URL-adress. I InDesign kontrolleras inte om JavaScript-skriptet finns eller är giltigt.

Exportera innehåll för EPUB (CS5)

Du kan exportera ett dokument eller en bok som en flödningsbar eBook-bok i EPUB-format, som är kompatibelt med läsprogrammet Adobe Digital Editions.

 1. Om du vill exportera ett dokument öppnar du det och väljer sedan Arkiv > Exportera till > EPUB.
 2. Ange ett namn och en plats och klicka på Spara.
 3. I dialogrutan Exportalternativ för Digital Editions gör du inställningar under Allmänt, Bilder och Innehåll. Klicka sedan på Exportera.

InDesign skapar en .epub-fil som innehåller det XHTML-baserade innehållet. Den exporterade filen innehåller en JPEG-miniatyrbild av den första sidan i det angivna dokumentet (eller formatkälldokumentet om en bok valdes). Den här miniatyrbilden används till att avbilda boken i Digital Editions Readers biblioteksvy. För att visa filen måste du ha programvaran Digital Editions, som du kan ladda ned kostnadsfritt från Adobes webbplats

Obs!

Filen av typen .epub är egentligen en .zip-fil. Om du vill visa och redigera innehållet i EPUB-filen ändrar du filändelsen från .epub till .zip och packar sedan upp innehållet. Den här funktionen är särskilt användbar för redigering av CSS-filen.

EPUB-resurser

En lista med EPUB-artiklar och resurser finns på www.adobe.com/go/learn_id_epub_se.

Mer information om EPUB-formatet finns på www.idpf.org.

Hämta Digital Editions Reader gratis på www.adobe.com/se/products/digital-editions.html.

Information om Digital Editions finns i Digital Editions-bloggen.

Allmänna exportalternativ för Digital Editions

Avsnittet Allmänt i dialogrutan med exportalternativ för Digital Editions innehåller följande alternativ.

Inkludera dokumentmetadata

Metadata från dokumentet (eller formatkälldokumentet om en bok valdes) tas med i den exporterade filen.

Lägg till utgivarinformation

Ange information om utgivaren i eBooks metadata. Du kanske vill ange en URL till utgivarens webbplats, så att den som tar emot aktuell eBook kan besöka webbplatsen och där köpa boken.

Unik identifierare

Varje EPUB-dokument måste ha en unik identifierare. Du kan ange attributet för den unika identifieraren. Om du låter fältet vara tomt skapas en unik identifierare automatiskt.

Läsordning

Om du väljer Basera på sidlayout, bestäms sidobjektens läsordning i EPUB-filen utifrån objektens position på sidan. Läsning utförs från vänster till höger, uppifrån och ned. Om du vill anpassa läsordningen använder du XML-märkordspanelen för att märka sidobjekten. Om du väljer Samma som XML-struktur, baseras läsordningen på märkordens ordning i strukturvyn. Se Märka sidobjekt.

Punkter

Markera Avbilda till osorterade listor om du vill konvertera punktlistor till listobjekt, som formateras i HTML med taggen <ul>. Markera Konvertera till text om du vill formatera med taggen <p> med punkterna som text.

Numrering

Anger hur siffror ska konverteras i HTML-filen.

Avbilda till sorterade listor

Konverterar numrerade listor till listobjekt, som formateras i HTML med taggen <ol>.

Avbilda till statiska sorterade listor

Konverterar numrerade listor till listobjekt, men tilldelar attributet <value> utifrån styckets aktuella nummer i InDesign.

Konvertera till text

Konverterar numrerade listor till stycken som börjar med styckets aktuella nummer som text.

Visa eBook efter export

Startar Adobe Digital Editions Reader, om det är installerat. Ett varningsmeddelande visas om systemet inte har ett visningsprogram som kan visa .epub-dokument.

Exportalternativ för Digital Editions-bilder

Avsnittet Bilder i dialogrutan med exportalternativ för Digital Editions innehåller följande alternativ. På menyn Bildkonvertering anger du hur bilder ska exporteras till HTML.

Formaterat

InDesign-formateringen, till exempel rotering, behålls så långt det är möjligt för webbilder.

Bildkonvertering

Välj om optimerade bilder i dokumentet ska konverteras till GIF eller JPEG. Välj Auto om du vill att InDesign ska avgöra format för varje bild.

GIF-alternativ (palett)

Du kan styra hur färger hanteras i InDesign när du optimerar GIF-filer. För GIF-formatet används en begränsad färgpalett som inte kan innehålla fler än 256 färger.

Välj Anpassad om du vill skapa en palett med ett representativt urval av färger i bilden utan att använda rastrering (blandning av dekorfärger till att simulera ytterligare färger). Välj Webb om du vill skapa en palett med webbsäkra färger som är en delmängd av systemfärgerna i Windows och Mac OS. Välj System (Windows och Mac OS) om du vill skapa en palett med hjälp av den inbyggda systemfärgspaletten. Detta kan orsaka oväntade resultat.

Välj Flätat om bildens ska läsas in och visas gradvis genom att enstaka linjer fylls i. Om det här alternativet inte väljs ser bilden först suddig ut och blir sedan allt tydligare tills högsta upplösningen nås.

JPEG-alternativ (Bildkvalitet)

Anger motsatsförhållandet mellan komprimering (för mindre filstorlek) och bildkvalitet för varje JPEG-bild som skapas. Ett lågt värde ger låg filstorlek och låg bildkvalitet.

JPEG-alternativ (Formateringsmetod)

Anger hur snabbt JPEG-bilder ska visas när filen som innehåller bilden öppnas på webben. Välj Progressiv om du vill visa JPEG-bilder med gradvis ökande detaljskärpa efter hand som bilderna läses in. (Filer som skapas med det här alternativet är något större och kräver mer RAM-minne för att kunna visas.) Välj Baslinje om du vill ange att varje JPEG-fil visas först när den har lästs in helt och hållet. Under tiden filen läses in visas en platshållare.

Innehållsalternativ för Digital Editions

Avsnittet Innehåll i dialogrutan med exportalternativ för Digital Editions innehåller följande alternativ:

Formatera för EPUB-innehåll

Ange om du vill använda XHTML- eller DTBook-format.

Inkludera InDesign innehållsförteckning

Välj det här alternativet om du vill skapa en innehållsförteckning på vänstersidan i din eBook. Ange format för innehållsförteckningen i din eBook på menyn Innehållsförteckningsformat. Du kan välja Layout > Innehållsförteckningsformat om du vill skapa ett eget format för din eBooks innehållsförteckning.

Avaktivera automatiska poster för dokument

Använd det här alternativet om du inte vill att dokumentnamn ska visas i din eBooks innehållsförteckning. Alternativet är särskilt användbart om du skapar en eBook utifrån en bok.

Använd poster på första nivån som kapitelavskiljare

Välj det här alternativet om du vill dela upp ebook-boken i flera filer och låta varje fil börja med innehållsförteckningsposten på första nivån. Om en innehållsfil är större än 260 kb börjar ett nytt kapitel vid början av ett stycke mellan poster på första nivån, så att begränsningen 300 kb inte överskrids.

Generera CSS

CSS (Cascading Style Sheets) är en samling formateringsregler som styr utseendet på innehållet på en webbsida. När du använder CSS för att formatera en sida separerar du innehåll från presentation.

Inkludera formatdefinitioner

När du exporterar till EPUB kan du skapa en lista med redigeringsbara CSS-format.

Bevara lokala åsidosättningar

Om det här alternativet väljs inkluderas lokal formatering för t.ex. kursivt eller fetstil.

Inkludera inbäddade teckensnitt

Tar med alla teckensnitt som får bäddas in. Teckensnitt innehåller information om inbäddning som avgör om de kan bäddas in eller inte.

Endast formatnamn

Om det här alternativet väljs, inkluderas bara odefinierade formatnamn i EPUB-formatmallen.

Använd befintlig CSS-fil

Ange URL-adressen för den befintliga CSS-formatmallen, som vanligtvis är en relativ URL-adress, till exempel ”/styles/style.css”. Kontrollera CSS-konfigurationen. I InDesign kontrolleras inte om CSS-koden finns eller är giltig.

Exportera innehåll till Buzzword

Buzzword är en webbaserad textredigerare där användaren kan skapa och lagra textfiler på en webbserver. När du exporterar en artikel till Buzzword skapas en textfil på Buzzword-servern.

 1. Markera text eller placera insättningspunkten i en textram som finns i den artikel du vill exportera.

 2. Gör något av följande:

  • I InDesign väljer du Arkiv > Exportera till > Buzzword.

  • I InCopy väljer du Arkiv > Exportera till Buzzword.

 3. Om du ännu inte har loggat in på CS Live klickar du på Logga in, anger din e-postadress och ditt lösenord och klickar sedan på Logga in.

 4. I dialogrutan Exportera artikel för Buzzword anger du namnet för det Buzzword-dokument som ska skapas klickar sedan på OK.

Buzzword-dokumentet öppnas på Acrobat.com. Du kan flytta dokumentet till en annan arbetsyta och dela det med andra.

Använda webbfärgsbiblioteket

Det finns ett färgrutebibliotek i InDesign som kallas för Webb och som innehåller de färger som oftast används i text och bilder på webbsidor. De 216 färgerna i biblioteket, som ofta kallas för webbsäkra färger, är enhetliga över olika plattformar eftersom de är en delmängd av de färger som används av både Windows- och Mac OS-webbläsare. De webbsäkra färgerna i InDesign är likadana som de som finns i den webbsäkra färgpaletten i Adobe Photoshop och Adobe Illustrator.

Varje färg i biblioteket namnges av dess RGB-värden. De hexadecimala koderna för varje färg, som används i HTML till att ange färgen, lagras inom färgrutan.

 1. Välj Ny färgruta på färgrutepanelens meny.
 2. I Färgmodell väljer du Webben.
 3. Markera den webbsäkra färgen och klicka sedan på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy