Du kan ändra storlek på och beskära bilder på flera sätt med Photoshop. För att få bästa resultat när du beskär eller ändrar storlek på bilder är det bra att förstå begreppen bakom storleksändring och hur storleksändring påverkar beskärning.

För instruktioner om hur du ändrar storlek på foton, se Bildstorlek och upplösning.

För instruktioner om hur du beskär foton, se Beskär och räta ut foton.

Bildstorlekar på skärmen och vid utskrift

En bilds storlek på skärmen skiljer sig från storleken då bilden skrivs ut. Om du förstår skillnaden kan du även bättre förstå vilka inställningar du ska justera när du ändrar storleken på en bild.

Skärmstorlek

Din bildskärms upplösning är antalet pixlar som skärmen kan visa. Till exempel visar en bildskärm med en upplösning på 640 x 480 pixlar 640 pixlar på bredden och 480 på höjden. Du kan använda olika skärmupplösningar och din bildskärms fysiska storlek avgör oftast vilka upplösningar som finns att välja mellan. Till exempel visar vanligtvis en stor bildskärm högre upplösningar än små bildskärmar eftersom de har fler pixlar.

För att ta reda på vad du har för skärmupplösning, välj Start > Kontrollpanelen > Bildskärm > Inställningar och kontrollera skärmupplösningen (Windows), eller välj Systeminställningar > Bildskärmar och kolla efter i Upplösningslistan (macOS).

Bildstorlek på skärmen

Bilder består av en fast pixelstorlek när de visas på bildskärmen. Din skärmupplösning avgör hur stor bilden är på skärmen. En bildskärm som har ställts in på 640 x 480 pixlar visar färre pixlar än en bildskärm som visar 1 024 x 768 pixlar. Därför är varje pixel på skärmen som visar 640 x 480 pixlar större än pixlarna på skärmen som visar 1 024 x 768 pixlar.

En bild som består av 100 x 100 pixlar använder cirka en sjättedel av skärmen som visar 640 x 480 pixlar, men endast en tiondel av skärmen som visar 1 024 x 768 pixlar. Därför ser bilden mindre ut vid 1 024 x 768 pixlar än vid 640 x 480 pixlar.

Bildstorlek vid utskrift

Andra värden som används vid ändrad bildstorlek – en bilds fysiska storlek vid utskrift och upplösningen – används inte förrän bilden skrivs ut. Då avgör bildens fysiska storlek, upplösningen och pixeldimensionen mängden data som bilden består av och dess utskriftskvalitet. I allmänhet skrivs bilder med högre upplösning ut med högre kvalitet. Se följande avsnitt för mer information om upplösning och fysisk storlek.

Dialogrutan Bildstorlek

När du använder dialogrutan Bildstorlek för att ändra storlek på bilder (välj Bild > Bildstorlek) går det att ändra en bild i fyra hänseenden:

  • Pixelmått: Bildens bredd och höjd.
  • Bildstorlek när bilden har öppnats i Photoshop: Detta värde visas högst upp i dialogrutan.
  • Dokumentstorlek: Bildens fysiska storlek vid utskrift, inklusive bredd och höjd.
  • Bildupplösning vid utskrift: Värdet visas i pixlar per tum eller pixlar per centimeter.

Photoshop beräknar fysisk storlek, upplösning och en bilds pixelmått enligt följande:

  • Fysisk storlek = upplösning x pixelmått
  • Upplösning = fysisk storlek/pixelmått
  • Pixelmått = fysisk storlek/upplösning

I dialogrutan Bildstorlek kan du ändra storlek på bilderna på två sätt. Du kan öka eller minska mängden data i bilden (omsampling). Eller så kan du bibehålla samma mängd data i bilden (ändra storlek utan att sampla om). När du samplar om kan bildens kvalitet minska något. Du kan behöva utföra extra åtgärder, som att använda filtret Oskarp mask för att bilden ska bli skarpare som kompensation för omsamplingen.

Tips: Om du vill återställa dialogrutan Bildstorlek till  dess ursprungliga läge, tryck på Alt (Windows) och Option (macOS). Genom att trycka på dessa knappar ändras knappen Avbryt till Återställ.

Ändra storlek på och sampla om bilder

När du ändrar storlek på och samplar om en bild ändras mängden data i filen. För att sampla om en bild, kontrollera att Omsampling har valts längst ned i dialogrutan Bildstorlek. Omsampling har aktiverats som standard.

Genom att sampla om förändras det totala antalet pixlar i en bild, vilka visas som Bredd och Höjd i pixlar i dialogrutan Bildstorlek. Om du ökar antalet pixlar i den här delen av dialogrutan (samplar upp) lägger programmet till data i bilden. Om du minskar antalet pixlar (samplar ned) tar programmet bort data. När data läggs till eller tas bort från bilden försämras bildens kvalitet något. Att ta bort data från en bild föredras oftast framför att lägga till data. Detta beror på att uppsampling kräver att Photoshop gissar vilka pixlar som ska läggas till. Det är svårare än att gissa vilka pixlar som ska tas bort vid nedsampling. Du får bäst resultat för bilder som du bearbetar i Photoshop genom att använda lämplig upplösning för resultatet du vill uppnå. Du kan uppnå önskat resultat genom att ändra storleken på din bild utan att sampla om den. Om du ändå samplar om dina bilder, gör endast det en gång.

När du aktiverar Omsampling kan du ändra värdena i dialogrutan Bildstorlek: pixeldimensioner, fysisk storlek eller upplösning. Om du ändrar ett värde påverkar det de andra. Pixeldimensioner påverkas alltid.

  • Genom att ändra pixeldimensioner påverkas den fysiska storleken men inte upplösningen.
  • Genom att ändra upplösning påverkas pixeldimensioner men inte fysisk storlek.
  • Genom att ändra fysisk storlek påverkas pixeldimensioner men inte upplösning.

Du kan inte ange filens storlek; den ändras när du justerar bildens totala mängd data (pixeldimensionerna). Observera filstorlekens värde innan du ändrar andra värden i dialogrutan. Du kan sedan använda filstorleksinformationen för att förstå hur mycket data som tas bort från eller läggs till bilden när du samplar om den. Om exempelvis filstorleken ändras från 250 KB till 500 KB läggs dubbelt så mycket data till bilden, vilket kan försämra dess kvalitet. Försämrade bilder kan se suddiga, hackiga eller pixliga ut.

Storleksändra bilder utan att sampla om

När du ändrar storlek på en bild utan att sampla om den ändrar du bildens storlek utan att ändra mängden data i bilden. Att ändra storlek utan att sampla om förändrar bildens fysiska storlek utan att ändra dess pixeldimensioner. Inga data läggs till eller tas bort från bilden. När du väljer bort eller inaktiverar Omsampling är inte fälten pixeldimensioner tillgängliga. De två värden som du då kan ändra är den fysiska storleken (Bredd och Höjd i Dokumentstorlek) och upplösningen (pixlar/tum). När du ändrar storlek utan att sampla om kan du antingen ange bildens fysiska storlek eller upplösning. För att bibehålla det totala antalet pixlar i en bild kompenserar Photoshop för det värde som ändras genom att öka eller minska ett annat värde. Om du exempelvis ändrar den fysiska storleken justerar Photoshop upplösningen.

Då pixeldimensionerna är konstanta och du minskar en bilds fysiska storlek ökar upplösningen på motsvarande sätt. Om du minskar en bilds fysiska storlek med hälften fördubblas upplösningen. Dubbelt så många pixlar kan få plats på samma yta. Om du dubblerar en bilds storlek minskar upplösningen med hälften eftersom avståndet mellan pixlarna är dubbelt så långt för att passa den fysiska storleken.

Till exempel har en bild med 400 x 400 pixlar en fysisk storlek på 4 x 4 tum och en upplösning på 100 pixlar per tum (ppi). För att minska bildens fysiska storlek med hälften utan att sampla om, ange den fysiska storleken till 2 x 2 tum. Photoshop ökar upplösningen till 200 ppi. Genom att ändra storlek på bilden på det här sättet förblir det totala antalet pixlar konstant (200 ppi x 2 x 2 tum = 400 x 400 pixlar). Om du dubblerar den fysiska storleken (till 8 x 8 tum) minskar upplösningen till 50 ppi. Att öka bildstorleken i tum innebär att det endast kan finnas hälften så många pixlar per tum. Om du ändrar bildens upplösning ändras den fysiska storleken likaså.

Viktigt: Pixeldimensioner styr mängden data medan upplösning och fysisk storlek endast används vid utskrift.

OBS: Pixlar per tum (ppi) är antalet pixlar i varje tum av bilden. Bildpunkter per tum (dpi) gäller endast skrivare och varierar från skrivare till skrivare. I allmänhet finns det 2,5 till 3 bildpunkter per pixel. Exempelvis kräver en 600-dpi-skrivare endast en bild med 150- till 300-ppi för bästa utskriftskvalitet.

För mer information om alternativen i dialogrutan Bildstorlek, se Om pixeldimensioner och bildupplösning vid utskrift i Hjälp om Photoshop.

Använda beskärningsverktyget

När du använder Beskärningsverktyget för att ändra en bilds storlek ändras pixeldimensionerna och filstorleken men bilden samplas inte om. När du använder Beskärningsverktyget inkluderar pixelmåtten och upplösningen fler pixlar per tum baserat på beskärningens storlek. Photoshop lägger dock inte till eller tar bort data från bilden.

När du beskär en bild tar du bort eller lägger till data till den ursprungliga bildstorleken för att skapa en annan bild. Eftersom du tar bort eller lägger till data i förhållande till originalbilden förlorar själva konceptet med omsampling sin mening. Det beror på att antalet pixlar per tum kan variera utifrån antalet pixlar i det beskärda området. När antalet pixlar i det beskärda området tillåter det försöker Photoshop behålla originalbildens upplösning. Den här metoden anses beskära utan att sampla om. När du å andra sidan inte väljer antalet pixlar exakt ändras pixeldimensionerna och filstorleken i den nya bilden.

Alternativ för Beskärningsverktyget

Alternativen i Beskärningsverktygets alternativfält ändras när du har beskärt det markerade området. När du först väljer Beskärningsverktyget kan du ange bredd, höjd och upplösning. Du kan mäta bredden och höjden i tum, centimeter, millimeter, punkter och pica. Ange enheten eller enhetens förkortning efter numret i fältet värde. Till exempel 100 px, 1 in, 1 tum, 10 cm, 200 mm, 100 pt eller 100 pica. Om du inte anger en måttenhet i fälten Bredd och Höjd i alternativfältet används tum som standard.

Du kan även ange ett värde för den beskärda bildens upplösning i fältet Upplösning. Välj pixlar/tum eller pixlar/cm från popup-menyn.

För mer information om alternativen för Beskärningsverktyget, se Beskär och räta upp bilder.

Ändra tumstorlek endast

När du anger en bilds fysiska storlek i tum i alternativen för Beskärningsverktyget men inte ändrar upplösningen ändras pixelmåtten. Dimensionerna ändras utifrån förhållandet mellan antalet pixlar som finns i det beskärda området och originalbildens pixeldimensioner. Upplösningen anpassas för att kunna inkludera de extra pixlarna i varje tum på bilden utifrån bildens ursprungliga storlek.

OBS: Originalbilden som används i exemplen nedan är 4 x 4 tum, 100 ppi, 400 x 400 pixlar med 468,8 KB.

Tumstorlek
(angavs av dig)
Upplösning
(ändrades av Photoshop)
Pixelmåtten
(storlek på det beskärda området)
Filstorlek
2 x 2 tum 104 ppi
(ursprunglig upplösning = 100 ppi)
208 x 208 px
(ursprungligen = 400 x 400 px)
125,8 KB
(ursprungligen 468,8 KB)

I det här exemplet minskar Photoshop bilden till hälften av den fysiska storleken (från 4 tum i kvadrat till 2 tum). Photoshop minskar även pixeldimensionerna med 50 %. Den ursprungliga upplösningen (100 ppi) bibehålls men ökar för att kompensera för de extra pixlarna (8 pixlar/tum) som läggs till den beskärda rektangeln.

Ändra tumstorlek och upplösning

När du anger en bilds fysiska storlek i tum bland alternativen för Beskärningsverktyget och ändrar antalet pixlar per tum, ändras pixelmåtten. Den resulterande bilden har fler eller färre pixlar i dokumentet som helhet. Du anger tum och antalet pixlar för vardera tum. Photoshop tar bort eller lägger till data så att det stämmer överens med pixlarna i varje tum som du har angett.

OBS: Originalbilden som används i exemplen nedan är 4 x 4 tum, 100 ppi, 400 x 400 pixlar med 468,8 KB.

Tumstorlek
(angavs av dig)
Upplösning
(angavs av dig)
Pixelmåtten
(ändrade)
Filstorlek
2 x 2 tum 200 ppi 400 x 400 px 468,8 KB
2 x 2 tum 300 ppi 600 x 600 px 1,03 MB
2 x 2 tum 50 ppi 100 x 100 px 29,3 kB

I det första exemplet minskade du den fysiska storleken med hälften men balanserade det genom att fördubbla upplösningen. Därför förblev pixeldimensionerna och filstorleken desamma.

I det andra exemplet minskade du den fysiska storleken med hälften och ökade upplösningen. Därför ökade pixeldimensionerna för att kunna inkludera det extra antalet pixlar per tum. Filstorleken ökade också.

I det tredje exemplet minskade du den fysiska storleken med hälften och minskade upplösningen (ppi). Därför minskade pixeldimensionerna till följd av att bilden nu består av färre pixlar. Filstorleken minskade också.

Ändra pixeldimensionerna endast

När du anger pixeldimensioner men inte upplösning stabiliseras upplösningen vid samma upplösning som originalbilden. Den nya fysiska storleken genereras för att kunna inkludera antalet pixlar som har angetts i bilden och per tum. Filstorleken ändras eftersom du ändrar pixeldimensionerna men låter Photoshop stabilisera antalet pixlar per tum.

OBS: Originalbilden som används i exemplen nedan är 4 x 4 tum, 100 ppi, 400 x 400 pixlar med 468,8 KB.

Tumstorlek
(ändrad)
Upplösning
(ändrad)
Pixelmåtten
(angavs av dig)
Filstorlek
2 x 2 tum 100 ppi 200 x 200 px 117,2 KB
3 x 3 tum 100 ppi 300 x 300 px 263,7 KB
6 x 6 tum 100 ppi 600 x 600 px 1,03 MB

I följande exempel förblir upplösningen oförändrad medan pixeldimensionerna ändras. Den fysiska storleken ändras för att passa antalet pixlar per tum som du har angett (pixeldimensioner).

Ändra pixeldimensioner och upplösning

När du anger pixeldimensioner och upplösning skapar Photoshop en annan fysisk storlek. Bilden inkluderar antalet pixlar i bilden och det antal pixlar per tum som du har angett. Filernas storlek ändras eftersom du ändrar bildens totala antalet pixlar och antalet pixlar per tum.

OBS: Originalbilden som används i exemplen nedan är 4 x 4 tum, 100 ppi, 400 x 400 pixlar med 468,8 KB.

Tumstorlek
(ändrad)
Upplösning
(ändrad)
Pixelmåtten
(angavs av dig)
Filstorlek
1 x 1 tum 600 ppi 600 x 600 px 1,03 MB
2 x 2 tum 300 ppi 600 x 600 px 1,03 MB
0,667 x 0,667 tum 300 ppi 200 x 200 px 117,2 KB

I följande exempel ändras både pixeldimensioner och upplösning. Den fysiska storleken ändras för att passa det totala antalet pixlar och antalet pixlar per tum (pixeldimensioner och upplösning).

Ändra upplösning endast

När du bara ändrar upplösningen i alternativen för Beskärningsverktyget beror bildstorleken på antalet pixlar i det beskärda området.

Tips: Se panelen Information för att kontrollera hur många pixlar som finns i det beskärda området.

Obs! Originalbilden som används i exemplen nedan är 4 x 4 tum, 100 ppi, 400 x 400 pixlar med 468,8 KB.

Tumstorlek
(resultat)
Upplösning
(angavs av dig)
Pixelmåtten
(resultat)
Beskärningsstorlek
(angavs av dig)
Filstorlek
0,767 x 0,767 tum 300 ppi 230 x 230 px 2,3 x 2,3 tum 115 KB
1 x 1 tum 300 ppi 300 x 300 px 3 x 3 tum 263,7 KB
75 x 0,75 tum 400 ppi 300 x 300 px 3 x 3 tum 263,7 KB
1 x 1 tum 200 ppi 200 x 200 px 2 x 2 tum 117,2 KB
0,5 x 0,5 tum 200 ppi 100 x 100 px 1 x 1 tum 29,3 KB
1,5 x 1,5 tum 200 ppi 300 x 300 px 3 x 3 tum 263,7 KB

I följande exempel använder Photoshop storleken på det beskärda området och den upplösning som du har angett för att ändra bildens storlek. Den nya bildens fysiska storlek och pixeldimensioner anpassas efter antalet pixlar i det beskärda området och den nya upplösningen som du angav.