Obs!

Dialogrutan Bildstorlek har uppdaterats i Photoshop. Mer information finns i Ändra storlek på bilder.

Pixeldimensioner och bildupplösning vid utskrift

Pixeldimensionerna anger bredden och höjden på en bild i pixlar. Upplösningen är ett mått på detaljrikedomen i en bitmappsbild och mäts i pixlar per tum (ppi). Ju fler pixlar per tum, desto högre upplösning. I allmänhet ger en bild med högre upplösning bättre utskriftskvalitet.

Pixeldimensioner och bildupplösning vid utskrift i Photoshop
Samma bild vid 72 ppi och 300 ppi, infälld zoomning med 200 %

Så länge bilden inte samplas om (se Omsampling) förblir mängden bildinformation densamma när du ändrar utskriftsmåtten eller upplösningen. Om du ändrar upplösningen på en fil, ändras dess bredd och höjd på så sätt att mängden bildinformation bibehålls.

Du kan se förhållandet mellan bildstorlek och upplösning i dialogrutan Bildstorlek i Photoshop (välj Bild > Bildstorlek). Avmarkera alternativet Ändra bildupplösning eftersom du inte vill ändra mängden bildinformation i fotot. Ändra sedan bredd, höjd eller upplösning. När du ändrar ett värde ändras de andra två värdena på motsvarande sätt. Med hjälp av alternativet Ändra bildupplösning kan du ändra bildens upplösning, bredd och höjd så att den passar både utskrift och skärmvisning.

Photoshop: Pixeldimensioner
Pixeldimensionerna är lika med dokumentstorlek vid utskrift gånger upplösningen.

A. Originaldimensioner och upplösning B. Minska upplösningen utan att ändra pixeldimensionerna (ingen omsampling) C. Om du minskar upplösningen vid samma dokumentstorlek minskas pixeldimensionerna (omsampling). 

Visa snabbt aktuell bildstorlek

Du kan snabbt visa den aktuella bildstorleken för ett dokument med hjälp av informationsrutan längst ned i dokumentfönstret.

 1. Placera pekaren över filinformationsrutan och håll ned musknappen.

Filstorlek

Filstorleken på en bild är den digitala storleken på bildfilen mätt i kB (kilobyte), MB (megabyte) eller GB (gigabyte). Filstorleken står i proportion till bildens pixeldimensioner. Bilder med fler pixlar kan återge fler detaljer vid en viss utskriftsstorlek, men de kräver mer lagringsutrymme och kan ta längre tid att redigera och skriva ut. Bildupplösningen blir därför alltid en kompromiss mellan bildkvalitet (att få med all information som behövs) och filstorlek.

En annan faktor som påverkar filstorleken är filformatet. Beroende på olika komprimeringsmetoder som används i filformaten GIF, JPEG, PNG och TIFF kan filstorlekar variera avsevärt för samma pixeldimensioner. Färgbitdjupet och antalet lager och kanaler är andra förhållanden som påverkar filstorleken.

Photoshop stöder pixeldimensioner på högst 300 000 x 300 000 pixlar per bild. Den här begränsningen styr storlek och upplösning för bilder vid utskrift.

Bildskärmsupplösning

Bildskärmens upplösning anges i pixeldimensioner. Om exempelvis din bildskärmsupplösning och ditt fotos pixeldimensioner har samma storlek kommer fotot att passa skärmen när det visas med zoomnivån 100 %. Hur stor en bild blir när den visas på skärmen beror på en kombination av olika faktorer: bildens pixeldimensioner, skärmstorleken och den inställda upplösningen för bildskärmen. Du kan ändra bildens förstoringsgrad på skärmen i Photoshop, vilket gör det enkelt att arbeta med bilder med alla pixeldimensioner.

Photoshop: Bildskärmsupplösning
En bild med dimensionerna 620 x 400 pixlar som visas på skärmar med olika storlekar och upplösning.

När du skapar bilder som ska visas på skärmen bör du ta hänsyn till vilken bildskärmsupplösning som troligen är den lägsta fotot kommer att visas i.

Skrivarupplösning

Skrivarupplösning mäts i punkter per tum, betecknas vanligen dpi. I allmänhet gäller att ju fler punkter per tum, desto mer detaljerade blir utskrifterna. De flesta bläckstråleskrivare har en upplösning på ungefär 720 till 2880 dpi. (I praktiken producerar bläckstråleskrivare en mikroskopisk bläckdimma snarare än verkliga punkter, som fotosättare eller laserskrivare.)

Skrivarupplösning skiljer sig från, men har samband med bildupplösningen. Om du vill skriva ut ett foto med hög kvalitet på en bläckstråleskrivare, bör en upplösning på minst 220 ppi ge ett bra resultat.

Rastertätheten är det antal skrivarpunkter eller rasterceller per tum som används för att skriva ut en gråskalebild eller färgseparation. Rastertätheten kallas ibland rasterfrekvens eller rasterlinjering och mäts i linjer per tum (lpi), eller rader med celler per tum om det rör sig om ett halvtonsraster. Ju högre upplösning utskriftsenheten har, desto finare (högre) rasterfrekvens kan du använda.

Relationen mellan bildupplösning och rastertäthet är avgörande för detaljkvaliteten i den utskrivna bilden. För en rasterbild av högsta kvalitet använder man vanligen en bildupplösning som är 1,5 upp till 2 gånger rastertätheten. En lägre upplösning kan dock också ge goda resultat beroende på bilden och utskriftsenheten. Kontrollera skrivardokumentationen eller kontakta leverantören om du vill ha mer information om skrivarens rastertäthet.

Obs!

Vissa fotosättare och 600-dpi-laserskrivare använder annorlunda rasterteknik. Om du skriver ut en bild på en skrivare som inte använder rastreringsteknik, får du mer information om rekommenderad bildupplösning i skrivardokumentationen eller genom att kontakta skrivarleverantören.

Photoshop: Exempel på olika rastertätheter
Exempel på olika rastertätheter

A. 65 lpi: Grovkornigt raster som vanligen används i nyhetsbrev och rabattkuponger B. 85 lpi: Medelgrovt raster som vanligen används i tidningstryck C. 133 lpi: Högkvalitetsraster som vanligen används för tidskrifter som trycks i fyrfärg D. 177 lpi: Mycket fint raster som vanligen används för årsrapporter och konstböcker 

Fastställa en rekommenderad upplösning för en bild

Om du tänker skriva ut bilden med ett halvtonsraster beror de lämpliga bildupplösningarna på utskriftsenhetens rastertäthet. Photoshop kan fastställa en rekommenderad bildupplösning baserat på utskriftsenhetens rastertäthet.

Obs!

Om bildupplösningen är högre än rasterfrekvensen gånger 2,5 visas ett varningsmeddelande när du försöker skriva ut bilden. Det innebär att bildupplösningen är högre än vad som behövs för skrivaren. Spara en kopia av filen och minska sedan upplösningen.

 1. Välj Bild > Bildstorlek.
 2. Klicka på Auto.
 3. Ange rastertätheten för utskriftsenheten vid Raster. Välj en annan måttenhet om det behövs. Lägg märke till att rastervärdet bara används för att beräkna bildupplösningen, inte för att ange rastertätheten för utskriften.
 4. Välj ett alternativ för Kvalitet:

  Låg

  Ger en upplösning som motsvarar rastertätheten (minst 72 pixlar per tum).

  Medium

  Ger en upplösning som är 1,5 gånger rastertätheten.

  Hög

  Ger en upplösning som är 2 gånger rastertätheten.

Visa utskriftsstorleken på skärmen

 1. Gör något av följande:
  • Välj Visa > Utskriftsstorlek.

  • Välj handverktyget eller zoomverktyget och klicka på Utskriftsstorlek i alternativfältet.

  Bilden visas på nytt i ungefärlig utskriftsstorlek, enligt alternativen under Dokumentstorlek i dialogrutan Bildstorlek. Bildskärmens storlek och upplösning påverkar utskriftsstorleken som visas på skärmen.

  Obs!

  Tryckformatkommandot är inte tillgängligt i Creative Cloud-versionen.

Ändring

Vid en omsampling ändras mängden bildinformation allteftersom du ändrar bildens pixeldimensioner eller upplösning. När du samplar ned (minskar antalet pixlar) tar du bort information från bilden. När du omsamplar uppåt (ökar antalet pixlar eller uppsamplar), läggs nya pixlar till. Du anger en interpolationsmetod för hur pixlar ska läggas till och ta bort.

Photoshop: Omsampla pixlar
Omsampla pixlar

A. Nedsampling B. Original C. Uppsampling (markerade pixlar visas för varje uppsättning med bilder) 

Kom ihåg att en omsampling kan ge en sämre bildkvalitet. Om du till exempel samplar om en bild till ett större pixelmått, förlorar bilden i detalj och skärpa. Om du använder filtret Oskarp mask på en omsamplad bild kan det hjälpa till att fokusera om bildens detaljer.

Om du vill undvika att behöva ändra upplösningen läser du istället in bilden eller skapar den med tillräckligt hög upplösning. Om du vill förhandsvisa på skärmen hur en ändring av pixeldimensionerna påverkar bilden, eller skriva ut korrektur i olika upplösningar, samplar du om en kopia av filen.

När bilder samplas om i Photoshop används en interpolationsmetod för att tilldela färgvärden till nya pixlar baserat på färgvärdena i de befintliga pixlarna. Du kan välja vilken metod som ska användas i dialogrutan Bildstorlek.

Närmast intilliggande

En snabb men mindre exakt metod för duplicering av pixlar i bilden. Den här metoden är avsedd för illustrationer med kanter som inte är kantutjämnade. Hårda kanter bevaras och bildfilen blir liten. Metoden kan däremot ge taggiga effekter, vilket blir extra tydligt när du förvränger en bild eller ändrar skala i den eller utför flera ändringar i en markering.

Bilinjär

En metod som lägger till pixlar genom att beräkna det genomsnittliga färgvärdet på omgivande pixlar. Resultatet blir en medelhög kvalitet.

Bikubisk

En långsammare men mer exakt metod som bygger på en undersökning av omgivande pixlars värden. Bikubisk interpolation görs med mer komplicerade beräkningar och ger jämnare övertoningar än Närmast intilliggande och Bilinjär.

Bikubisk mjukare

En bra metod för att förstora bilder. Metoden bygger på bikubisk interpolation men ger jämnare resultat.

Bikubisk skarpare

En bra metod för att förminska bilder. Metoden bygger på bikubisk interpolation men tar fram mer skärpa. Med den här metoden bibehålls detaljnivån i omsamplade bilder. Om vissa områden i bilden blir för skarpa med Bikubisk skarpare kan du prova Bikubisk i stället.

Obs!

Du kan ange en standardinterpolationsmetod som används när bildinformation samplas om i Photoshop. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Allmänt (Mac OS) och välj en metod på menyn med interpolationsmetoder.

Ändra en bilds pixeldimensioner

När du ändrar en bilds pixeldimensioner påverkas inte bara bildens storlek på skärmen utan även bildkvaliteten och bildens utskriftsegenskaper, dvs. antingen dess utskrivna mått eller dess upplösning.

 1. Välj Bild > Bildstorlek.
 2. Om du vill bevara de aktuella proportionerna mellan pixelbredd och pixelhöjd väljer du Bibehåll proportioner. Bredden uppdateras automatiskt när du ändrar höjden och tvärtom.
 3. Ange värden för bredd och höjd under Pixeldimensioner. Om du vill ange värdet som en procentandel av de aktuella måtten väljer du procent som måttenhet. Bildens nya filstorlek visas längst upp i dialogrutan Bildstorlek med den förra storleken inom parentes.
 4. Kontrollera att Ändra bildupplösning är markerat och välj en interpolationsmetod.
 5. Om bilden har lager där stilar används väljer du Skala stilar för att ändra skala på effekterna i den storleksändrade bilden. Det här alternativet är endast tillgängligt om du väljer Bibehåll proportioner.
 6. Klicka på OK när du är klar med inställningarna.

  Obs!

  Om du arbetar med en mindre bild får du bäst resultat om du samplar ned (sänker upplösningen) och använder filtret Oskarp mask. Om du arbetar med en större bild är det bättre att läsa in den på nytt med en högre upplösning.

Ändra utskriftsdimensioner och upplösning

När du skapar en bild för tryckta medier är det praktiskt att ange bildens storlek uttryckt i utskriftsmått och bildupplösning. De här två måtten, som kallas dokumentstorlek, avgör det totala pixelantalet och därför också bildens filstorlek. Dokumentstorleken bestämmer alltså den grundstorlek med vilken en bild placeras i ett annat program. Du kan ändra skalan i den utskrivna bilden ytterligare med kommandot Skriv ut. De ändringar du gör med kommandot Skriv ut påverkar emellertid bara den utskrivna bilden, inte bildfilens dokumentstorlek.

Om du aktiverar omsampling för bilden kan du ändra utskriftsdimensioner och upplösning oberoende av varandra (och ändra det totala antalet pixlar i bilden). Om du avaktiverar omsampling kan du ändra antingen dimensionerna eller upplösningen. Det andra värdet ändras automatiskt i Photoshop så att det totala pixelantalet bevaras. I allmänhet får du bäst utskriftskvalitet om du ändrar måtten och upplösningen först utan att sampla om bilden. Sedan gör du en omsampling om det behövs.

 1. Välj Bild > Bildstorlek.
 2. Ändra utskriftsdimensionerna, bildupplösningen eller både och:
  • Om du vill ändra bara utskriftsmåtten eller bara upplösningen och justera bildens totala pixelantal i motsvarande grad, markerar du Ändra bildupplösning och väljer sedan en interpolationsmetod.

  • Om du vill ändra utskriftsdimensionerna och upplösningen utan att ändra det totala antalet pixlar i bilden, avmarkerar du Ändra bildupplösning.

 3. Om du vill bevara de aktuella proportionerna mellan bredd och höjd i bilden väljer du Bibehåll proportioner. Bredden uppdateras automatiskt när du ändrar höjden och tvärtom.
 4. Ange nya värden för bredden och höjden under Dokumentstorlek. Välj en annan måttenhet om det behövs. Observera att för alternativet Kolumner vid Bredd, används de bredd- och marginalinställningar som har angetts i Enheter och Linjaler.
 5. Ange ett nytt värde för Upplösning. Välj en annan måttenhet om det behövs.

  Obs!

  Om du vill återställa de originalvärden som visades i dialogrutan Bildstorlek håller du ned Alt och klickar på Återställ.

Vad påverkar filstorleken?

Filstorleken beror på bildens pixelmått och hur många lager den innehåller. Bilder med fler pixlar kan återge fler detaljer vid utskrift, men de kräver större lagringsutrymme och kan ta längre tid att redigera och skriva ut. Du bör övervaka dina bilders filstorlek så att inte filerna blir större än du har tänkt dig. Om en fil blir för stor ändrar du antalet lager eller bildstorleken.

Information om filstorleken för en bild visas längst ned i programfönstret.