Läs om hur du hanterar virtuella minnen i Photoshop. Åtgärda felet att ett virtuellt minne är fullt.

Vad är ett virtuellt minne?

Ett virtuellt minne är en hårddisk eller SSD för tillfällig lagring medan Photoshop körs. Det här utrymmet används av Photoshop för att lagra delar av dina dokument och deras händelselägen som inte ryms i RAM-minnet. Virtuella minnesfiler placeras osynligt i OS-specifika mappar, bortsett från icke-startvolymer i Windows, i rotkatalogen på enheten. När en icke-startenhet används som ett virtuellt minne placeras de tillfälliga filerna i enhetens rotkatalog.

Som standard används den hårddisk som operativsystemet är installerat på som primärt virtuellt minne för Photoshop. 

Hur justerar jag inställningarna för virtuella minnen?

Obs!

Om det inte går att starta Photoshop 2019, eller tidigare versioner, eftersom det virtuella minnet är fullt skapar du ett nytt virtuellt minne genom att hålla ned tangenterna Kommando + Option (macOS) eller Crtl + Alt (Windows) när du startar Photoshop.

Du kan justera inställningarna för virtuella minnen i avsnittet Inställningar > Virtuella minnen.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Virtuella minnen (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Virtuella minnen (macOS).

 2. I dialogrutan Inställningar markerar eller avmarkerar du den aktiva kryssrutan om du vill aktivera eller avaktivera ett virtuellt minne. Klicka på pilknapparna om du vill ändra ordning på enheterna för virtuellt minne.

 3. Klicka på OK. Du måste starta om Photoshop för att ändringarna ska börja gälla.

Hur mycket virtuellt minne behöver du?

Hur pass mycket virtuellt minne som krävs beror på hur du redigerar och antalet händelselägen i minnet.

 • Om du endast gör små ändringar behöver du minst 1,5 GB virtuellt minne för Photoshop (med standardinställningar, penslar, mönster osv.) samt den dubbla filstorleken på de filer som du har öppna samtidigt.
 • Om du gör stora ändringar i täta pixellager (dvs. använder flera filter på komplexa bakgrundsbilder eller gör flera ändringar på stora smarta objekt) kan du behöva lika mycket utrymme som motsvarar storleken på originalfilen som det finns händelselägen. 

Photoshop reserverar alltid 6 GB utrymme på startenheter och 1 GB på icke-startenheter för att undvika problem med operativsystemet genom att köra en enhet helt utan utrymme. Om du har hundratals mönster eller penslar inlästa ökar avsevärt det erforderliga utrymmet för att Photoshop ska starta.

Rekommenderade inställningar för virtuella minnen

 • För bästa prestanda ansluter du de virtuella minnena till en kompatibel port med den som har högsta bandbreddsgränsen av alla tillgängliga portar. Bandbreddsgränserna för olika portar är följande:
  Thunderbolt = 10 GB/sek
  eSATA = 600 MB/sek
  PCIe = 500 MB/sek
  USB3 = 400 MB/sek
 • Om du vill förbättra prestanda konfigurerar du det virtuella minnet på en defragmenterad hårddisk som har mycket ledigt lagringsutrymme och snabb läs-/skrivhastighet. Om du har fler än en hårddisk kan du ange ytterligare virtuella minnen. Photoshop stöder upp till 64 exabyte virtuellt minne på upp till fyra volymer. (En exabyte är lika med 1 miljard GB.)
 • Om startenheten är en hårddisk, i motsats till en SSD-enhet (solid-state disk), prova att använda en annan hårddisk som primärt virtuellt minne. En SSD-enhet, å andra sidan, fungerar bra både som primär startenhet och virtuellt minne. Faktum är att det förmodligen är bättre att använda en SSD än en separat hårddisk som primärt virtuellt minne.
 • Virtuella minnen bör finnas på en annan enhet än där du redigerar stora filer.
 • Det virtuella minnet för programmet bör finnas på en annan enhet än den som används för operativsystemets virtuella minne.
 • RAID-diskar/diskuppsättningar är lämpliga att tilldela virtuella minnen till.
 • Defragmentera regelbundet enheter med virtuella minnen.

Enheter som inte rekommenderas för virtuella minnen

 • Nätverksenheter
 • Minnesstickor
 • Alla USB-2-enheter

Felsökning när ett virtuellt minne är fullt

Frigöra ytterligare utrymme

"Virtuellt minne fullt" innebär ofta att enheterna som används för virtuella minnen har slut på eller håller på att få slut på ledigt utrymme.
Frigör ytterligare hårddiskutrymme genom att ta bort onödiga filer från det virtuella minnet, eller genom att flytta dina filer från det virtuella minnet till en annan plats.

Ange lämpliga enheter för virtuella minnen

Som standard visas endast den OS-enhet som är markerad som virtuellt minne för Photoshop. Om du har fler än en enhet eller partition, se till att välja den snabbaste enheten med mest ledigt utrymme som virtuellt minne. Du kan även åtgärda att ett virtuellt minne är fullt genom att ange ytterligare hårddiskar att använda som virtuellt minne. Se Hur justerar jag inställningarna för virtuella minnen?

Återställa Photoshop-inställningar

I sällsynta fall när Photoshop eller systemet kraschar kan inställningsfilen för Photoshops skadas, vilket kan påverka Photoshops hantering av virtuella minnen. Genom att återställa inställningarna i Photoshop och sedan konfigurera om inställningarna för det virtuella minnet kan åtgärda felet Virtuellt minne fullt. Se Återställ Photoshop-inställningar.

Avaktivera återställning och alternativ för att automatiskt spara

Som standard återskapas dina dokument automatiskt av Photoshop i händelse av att Photoshop oväntat stängs ner, t.ex. på grund av en programkrasch eller om datorn startas om. 

Gå till Redigera (Windows)/Photoshop (macOS) > Inställningar > Filhantering > Spara återställningsinformation automatiskt var [N minut] för att avaktivera inställningen och minska storleken på den tillfälliga filen (virtuell) som används när Photoshop körs (utan automatisk återställning).