Náhledy v aplikaci After Effects CC 2015 (13.5)

Informace o náhledech v aplikaci After Effects CC 2015 (13.5)

V aplikaci After Effects CC 2015 (13.5) došlo k výrazným změnám ve způsobu přehrávání náhledů kompozic, vrstev a záběrů. Náhledy lze nyní jednodušeji spustit, pracovat s nimi a konfigurovat je.

Poznámka:

Před instalací aplikace After Effects CC 2015 (13.5) si přečtěte tento článek obsahující informace o tom, jak si můžete ponechat předchozí verze. Podrobnosti o nových a změněných funkcích najdete v tomto článku. Přečtěte si také o známých problémech v aplikaci After Effects CC 2015 (13.5).

Tento článek obsahuje informace o tom, co se v souvislosti s náhledy změnilo. Došlo například k následujícím změnám:

K přehrávání náhledů se již nepoužívá příkaz RAM Preview (Náhled z paměti RAM):

Při přehrávání v reálném čase ukládá aplikace After Effects snímky stále do mezipaměti RAM. Takový náhled se však v aplikaci After Effects již nespouští pomocí jedinečného příkazu, takže se již nepoužívá termín RAM Preview (Náhled z paměti RAM). Nyní se označuje jako Preview (Náhled).

Spuštění náhledu mezerníkem:

Pomocí mezerníku lze nyní spustit náhled, ve kterém je při přehrávání v reálném čase optimalizováno ukládání snímků do mezipaměti a ve kterém je také přehráván zvuk. (Dříve šlo o jedinečné funkce označované jako RAM Preview (Náhled z paměti RAM).)

Přizpůsobitelný náhled:

Ke každé klávesové zkratce pro náhled (mezerník, 0 na numerické klávesnici a Shift+0 na numerické klávesnici) lze přiřadit určité chování náhledu. Nyní třeba můžete mezerníkem spustit náhled se zvukem, ve kterém se budou zobrazovat také ovládací prvky aktivní vrstvy.

Nepřetržité náhledy:

V předchozích verzích aplikace After Effects platilo, že pokud jste během náhledu někam kliknuli, přehrávání se zastavilo. V aplikaci After Effects CC 2015 (13.5) můžete přehrávat náhled kompozice, vrstvy nebo záběru a zároveň na kompozici nebo projektu pracovat. Nepřetržité náhledy s sebou nutně přinášejí změny v chování při spouštění a zastavování náhledů. Další informace o vylepšeních v interaktivních funkcích, díky kterým jsou nepřetržité náhledy možné, naleznete v tomto článku.

V náhledech se toho změnilo spoustu, ale toto se v aplikaci After Effects CC 2015 (13.5) nezměnilo:

 • Při přehrávání v reálném čase musí být vykreslované snímky stále ukládány do mezipaměti RAM. Jednoduché kompozice je sice možné vykreslovat a ukládat do mezipaměti rychleji než v reálném čase, ale při náhledu jsou snímky před přehráváním bez ohledu na obsah kompozice vždy uloženy do mezipaměti RAM.

 • Nedošlo k žádným novinkám ve využití grafického procesoru během přehrávání náhledů. Všechny změny v aplikaci After Effects CC 2015 (13.5) se týkají optimalizace prostředků běžného procesoru.

Úprava projektů a kompozic během přehrávání náhledů (nepřetržitý náhled)

V aplikaci After Effects nyní můžete měnit efekty v otevřeném projektu i během přehrávání náhledu.

Pokud jste v předchozích verzích aplikace After Effects spustili náhled v prohlížeči kompozic, vrstev nebo záběrů, došlo po kliknutí na libovolné místo v uživatelském rozhraní k zastavení přehrávání daného náhledu. V aplikaci After Effects CC 2015 (13.5) je náhled přehráván až do okamžiku, než jej zastavíte explicitní akcí, jakou je třeba stisknutí klávesové zkratky, například mezerníku. Informace o specifických akcích zastavujících náhled najdete v níže uvedené části „Zastavení náhledu“.

Při přehrávání náhledu kompozice můžete na panelech Timeline (Časová osa), Layer (Vrstva) nebo Effect Controls (Ovládání efektů) měnit její vrstvy. Aplikace After Effects začne aktualizované snímky okamžitě ukládat do mezipaměti, kvůli čemuž se až do uložení nových snímků do mezipaměti zpomalí kmitočet snímků v náhledu. Během přehrávání náhledu však nemůžete provádět úpravy na panelu Composition (Kompozice), protože po kliknutí na tento panel dojde k zastavení náhledu.

Poznámka:

Chcete-li během přehrávání náhledu změnit kompozici (například upravit cestu masky) kliknutím na panel Composition (Kompozice), otevřete pro stejnou kompozici druhý panel prohlížeče a proveďte úpravy tam. Změny provedené v prohlížeči, ve kterém se náhled nepřehrává, se projeví na panelu Composition (Kompozice), kde je náhled přehráván.

Během přehrávání náhledu můžete úpravy provádět na libovolném panelu Composition (Kompozice), Layer (Vrstva) nebo Footage (Záběr), na kterém se náhled nepřehrává. Další příklady akcí, které můžete provádět:

 • Můžete vytvářet vrstvy (včetně dílčích kompozic) a ty pak měnit.
 • Můžete použít nebo odebrat efekty a klíčové snímky a měnit hodnoty jakékoli vlastnosti nebo klíčového snímku.
 • Můžete importovat záběr a změnit nastavení interpretace libovolného záběru.
 • Můžete do fronty vykreslování přidávat kompozice a měnit nastavení nebo pořadí vykreslovaných položek. Spuštěním fronty vykreslování dojde k zastavení náhledů.
 • Můžete měnit uspořádání pracovní plochy, například otevírat nové panely Composition (Kompozice), Layer (Vrstva) nebo Footage (Záběr).
 • Můžete změnit nastavení zobrazení panelu Composition (Kompozice), Layer (Vrstva) nebo Footage (Záběr). Můžete například zobrazit alfa kanál, přiblížit či oddálit zobrazení, přepnout z jednoduchého zobrazení na zobrazení 4 najednou, případně změnit 3D zobrazení.

Jak je uvedeno výše, při provedení každé změny, která ovlivní snímky zobrazované v náhledu, se až do vykreslení nových snímků a jejich uložení do mezipaměti zpomalí kmitočet snímků v náhledu.

Aktuální čas a čas náhledu

Vzhledem k možnosti změny kompozice během náhledu je třeba rozlišovat mezi aktuálním časem a časem náhledu.

V aplikaci After Effects je aktuální čas v kompozici určen snímkem, na kterém je zaznamenáváno mnoho akcí. Je to například tam, kde jsou přidávány klíčové snímky. Aktuální čas je uveden na indikátoru aktuálního času a v zobrazení aktuálního času v levé horním rohu panelu Timeline (Časová osa).

Během přehrávání náhledu nyní indikátor aktuálního času kreslí v oblasti časového grafu na panelu Timeline (Časová osa) svislou modrou čáru. Tato čára pomáhá identifikovat, jaké klíčové snímky nebo jiné okamžiky, které jsou předmětem zájmu, jsou v aktuálním čase.

Čas náhledu kompozice se od aktuálního času liší. Čas náhledu odpovídá snímku, který je během náhledu zobrazen na panelu Composition (Kompozice). Čas náhledu je indikován indikátorem času náhledu. Indikátor času náhledu je svislá červená čára zobrazená přes oblast časového grafu na panelu Timeline (Časová osa), která se během náhledu posouvá zleva doprava. Čas náhledu je také čas, který je uveden v dolní části panelu Composition (Kompozice). (V předchozích verzích aplikace After Effects nebyl čas náhledu ani indikátor času náhledu nijak označován.)

Při zastavení náhledu odpovídá aktuální čas i čas náhledu stejnému snímku.

Změna aktuálního času během náhledu

Indikátor aktuálního času na panelu Timeline (Časová osa) se stejně tak jako v předchozích verzích aplikace After Effects během náhledu neposouvá. Pokud indikátor aktuálního času během náhledu přetáhnete, přehrávání se zastaví a zobrazí se snímek odpovídající novému aktuálním času.

Chcete-li indikátor aktuálního času posunout, aniž by došlo k zastavení náhledu, podržte při přetahování indikátoru aktuálního času nebo kliknutí na pravítko času klávesu Option (v systému Mac OS) nebo Alt (v systému Windows). Pokud při přetahování podržíte také klávesu Shift, bude se indikátor aktuálního času přichycovat ke klíčovým snímkům nebo jiným okamžikům, které jsou předmětem zájmu, jako by tomu bylo v případě, že by se náhled nepřehrával.

Při použití jiných metod změny aktuálního času se náhled nezastaví.

Zjednodušené a konfigurovatelné chování náhledu

Kromě toho, že máte v aplikaci After Effects CC 2015 (13.5) možnost měnit kompozici během náhledu, došlo ještě ke změnám způsobu, jakým můžete náhled spustit a zastavit. Pomocí nových ovládacích prvků na panelu Preview (Náhled) můžete změnit chování náhledu při stisknutí jednotlivých klávesových zkratek pro náhled. Mezerníkem se nyní ve výchozím nastavení spouští náhled s ukládáním do mezipaměti při přehrávání v reálném čase a s přehráváním zvuku.

Vzhledem k tomu, že v důsledku těchto změn zmizely rozdíly mezi původním chováním náhledu z paměti RAM a standardního náhledu (zobrazovaného pomocí mezerníku), v aplikaci After Effects se tyto termíny již nepoužívají. Náhled byl díky chování, které mohou konfigurovat uživatelé, sjednocen.

Souhrn hlavních změn v chování náhledu:

 • Termín RAM Preview (Náhled z paměti RAM) se již nepoužívá k popisu samostatného režimu náhledu. Tlačítko RAM Preview (Náhled z paměti RAM) bylo z panelu Preview (Náhled) odebráno.
 • Mezerníkem se nyní spouští náhled, ve kterém je přehráván zvuk a optimalizováno ukládání snímků do mezipaměti při přehrávání v reálném čase.
 • Chování náhledu při stisknutí mezerníku lze nyní konfigurovat.
 • Nové ovládací prvky na panelu Preview (Náhled) umožňují konfigurovat chování náhledu při stisknutí jednotlivých klávesových zkratek. Jedná se o ovládací prvky pro zvuk, opakování, ukládání do mezipaměti, rozsah a vrstvu.
 • Je k dispozici nová možnost rozsahu: Work Area Extended By Current Time (Pracovní oblast rozšířená podle aktuálního času).
 • Při ukládání náhledu do mezipaměti začne aplikace After Effects okamžitě přehrávat. Pokud je zapnutý zvuk, přehraje se. Jestliže lze snímky do mezipaměti ukládat rychleji než v reálném čase, je rychlost přehrávání omezena na kmitočet snímků v reálném čase.
 • Zvuk lze nyní bez ohledu na způsob spuštění náhledu přehrávat ve všech náhledech.
 • Pokud je kmitočet snímků v náhledu nižší než v reálném čase (například během ukládání do mezipaměti), je zvuk ve výchozím nastavení ztlumen. Pomocí nové předvolby si můžete zvolit, zda chcete zvuk ztlumit nebo přehrát. Pokud se rozhodnete pro přehrávání zvuku a kmitočet snímků v náhledu bude nižší než v reálném čase, bude se zvuk zasekávat, aby byla zachována synchronizace.
 • K zastavení náhledu je vyžadována explicitní akce, protože přehrávání náhledů se při změně projektu nebo kompozice nepřeruší.
Poznámka:

Čistě zvukový náhled nebyl do jednotného chování náhledu začleněn. Čistě zvukový náhled se stále zapíná stisknutím tečky (.) na numerické klávesnici nebo kombinace kláves Option+tečka (.) na numerické klávesnici (v systému Mac OS), případně stisknutím kombinace kláves Alt+tečka (.) na numerické klávesnici (v systému Windows). Tyto klávesové zkratky nelze konfigurovat ani nastavit pomocí nových ovládacích prvků na panelu Preview (Náhled).

Odebrání termínu a tlačítka RAM Preview (Náhled z paměti RAM)

Termín RAM Preview (Náhled z paměti RAM) se v aplikaci After Effects již nepoužívá a tlačítko RAM Preview (Náhled z paměti RAM) bylo z panelu Preview (Náhled) odebráno. V důsledku nového chování náhledu zmizely rozdíly mezi původním chováním náhledu z paměti RAM a standardního náhledu (zobrazovaného pomocí mezerníku). Termín Preview (Náhled) nyní bez ohledu na chování popisuje přehrávání kompozice, vrstvy nebo záběru v prohlížeči aplikace After Effects.

Termín RAM Preview (Náhled z paměti RAM) byl sice odebrán, ale snímky jsou stále ukládány do mezipaměti až do zaplnění paměti RAM. Základní kód však byl přepsán. Ukládání snímků do mezipaměti až do zaplnění paměti RAM je nyní aktivováno nastavením ovládacího prvku Preview Favors (Preference náhledu) na možnost Frame Rate (Kmitočet snímků). Toto a další chování přidružené k náhledu z paměti RAM a standardnímu náhledu, například to, zda budou během náhledu zobrazeny ovládací prvky vrstvy, mohou nyní konfigurovat uživatelé.

Výchozí chování při spuštění náhledu pomocí mezerníku nebo klávesy 0 na numerické klávesnici

Při stisknutí mezerníku se nyní spustí náhled se zvukem a ukládáním snímků do mezipaměti až do zaplnění dostupné paměti RAM, což umožňuje přehrávání v reálném čase. Noví i zkušení uživatelé aplikace After Effects tak mohou pohodlně spouštět náhledy pomocí mezerníku.

První, co noví uživatelé předchozích verzích aplikace After Effects, kteří ještě neznali funkci RAM Preview (Náhled z paměti RAM), zkusili, byl mezerník. Výsledný náhled tak s největší pravděpodobností nebyl v reálném čase a nikdy v něm nebyl přehráván zvuk, což bylo příčinou řady nedorozumění a žádostí o pomoc.

Možnost snadného spuštění náhledu uloženého v mezipaměti pomocí mezerníku ocení také zkušení uživatelé aplikace After Effects, kteří používají notebook nebo jiné zařízení bez numerické klávesnice.

Stisknutím klávesy 0 na numerické klávesnici se spustí náhled, který je v podstatě stejný jako náhled z paměti RAM v předchozích verzích aplikace After Effects.

Nastavení obou klávesových zkratek pro náhled lze nakonfigurovat na aktualizovaném panelu Preview (Náhled). Můžete zde také nastavit, aby se mezerník choval podobně jako v předchozích verzích aplikace After Effects.

Nové ovládací prvky na panelu Preview (Náhled)

Panel Preview (Náhled) byl aktualizován a nyní umožňuje konfigurovat chování klávesových zkratek spouštějících náhled (včetně mezerníku). Chcete-li změnit chování vyvolané stisknutím klávesové zkratky, vyberte nejdříve tuto zkratku v místní nabídce a potom změňte požadované možnosti.

Zde je popis všech ovládacích prvků na panelu Preview (Náhled):

Panel height snap points (Body pro přichycení výšky panelu):

Pokud změníte výšku panelu Preview (Náhled), bude se přichycovat ke třem různým bodům a bude tak zobrazovat následující položky:

 • pouze ovládací prvky pro přenos,
 • ovládací prvky pro přenos a místní nabídku,
 • všechny ovládací prvky.

First Frame (První snímek), Previous Frame (Předchozí snímek), Next Frame (Další snímek) a Last Frame (Poslední snímek):

Chování těchto tlačítek se nezměnilo.

Tlačítko Play/Stop (Přehrát/Zastavit):

Stisknutím tlačítka Play (Přehrát) spustíte náhled s použitím nastavení aktuálně vybraného na panelu Preview (Náhled).

To znamená, že při výběru jiné klávesové zkratky se chování tlačítka Play (Přehrát) změní. Pokud je například jako klávesová zkratka nastaven mezerník a v rozevíracím seznamu Play From (Přehrát od) je vybrána položka Current Time (Aktuální čas), bude po stisknutí tlačítka Play (Přehrát) náhled spuštěn od aktuálního času. Jestliže změníte klávesovou zkratku na 0 na numerické klávesnici a položka v rozevíracím seznamu Play From (Přehrát od) se změní na Start of Range (Začátek rozsahu), spustí se po stisknutí tlačítka Play (Přehrát) náhled od začátku rozsahu.

Pokud je při spuštění náhledu položka Preview Favors (Preference náhledu) nastavena na možnost Frame Rate (Kmitočet snímků), změní se tlačítko Play (Přehrát) při vykreslování snímků a jejich ukládání do mezipaměti na ikonu Cache and play (Uložit do mezipaměti a přehrát). Při stisknutí tlačítka Play (Přehrát) v tomto stavu dojde k přerušení vykreslování a ukládání do mezipaměti, přehrají se snímky uložené v mezipaměti a tlačítko Play (Přehrát) se změní na ikonu Stop (Zastavit).

Chcete-li náhled zastavit, klikněte na ikonu Stop (Zastavit).

S tlačítkem Play/Stop (Přehrát/Zastavit) je propojen příkaz nabídky Composition (Kompozice) > Preview (Náhled) > Play Current Preview (Přehrát aktuální náhled). Výběrem tohoto příkazu nabídky dojdete ke stejnému výsledku jako při stisknutí tlačítka Play/Stop (Přehrát/Zastavit).

Loop (Opakování):

Stav ovládacího prvku Loop (Opakování) je nyní pro každou klávesovou zkratku zapamatován. Režim opakování s efektem Ping-Pong již není k dispozici.

Mute Audio (Ztlumit zvuk):

Stav ovládacího prvku Mute Audio (Ztlumit zvuk) je nyní pro každou klávesovou zkratku zapamatován. Kliknutím na toto tlačítko lze během náhledu ztlumit nebo zapnout zvuk. Pokud to uděláte, bude stav ovládacího prvku Mute Audio (Ztlumit zvuk) použit u klávesové zkratky, pomocí níž byl náhled spuštěn, a bude ovlivněn další náhled spuštěný pomocí této klávesové zkratky.

Shortcut (Klávesová zkratka):

Vyberte některou ze tří různých klávesových zkratek, pomocí nichž lze spustit náhled, a nakonfigurujte jejich chování: mezerník, 0 na numerické klávesnici a Shift+0 na numerické klávesnici. U tlačítka Play/Stop (Přehrát/Zastavit) bude použito chování aktuálně zobrazené klávesové zkratky. Výchozí konfigurace těchto tří klávesových zkratek naleznete v tomto článku.

Reset (Obnovit): Kliknutím na tlačítko Reset (Obnovit) obnovíte výchozí nastavení náhledu u všech klávesových zkratek. Pokud podržíte klávesu Option (v systému Mac OS) nebo klávesu Alt (v systému Windows) a kliknete na tlačítko Reset (Obnovit), změníte nastavení klávesových zkratek tak, aby co nejvíce odpovídalo jejich chování v předchozích verzích aplikace After Effects.

Preview Favors (Preference náhledu):

Můžete se rozhodnout optimalizovat chování při ukládání do mezipaměti nebo přehrávání a tím zvýšit kmitočet snímků nebo nastavit neomezenou délku náhledu. Tento ovládací prvek provádí podobnou akci, jako když jste v předchozích verzích aplikace After Effects vybírali mezi náhledem z paměti RAM a standardním náhledem. V aplikaci After Effects CC 2015 (13.5) však existuje několik rozdílů.

Pokud je položka Preview Favors (Preference náhledu) nastavena na možnost Frame Rate (Kmitočet snímků), bude aplikace After Effects vykreslovat snímky a ukládat je do mezipaměti, dokud nebude dostupná paměť RAM zaplněna, a potom přehraje snímky uložené v mezipaměti v reálném čase. Během fáze vykreslování a ukládání do mezipaměti jsou snímky vykreslovány a ukládány do mezipaměti co nejrychleji. Přehrávání snímků uložených v mezipaměti je zahájeno okamžitě, ne však rychleji, než je rychlost snímků v reálném čase. Pokud se při ukládání do mezipaměti zaplní dostupná paměť RAM dříve, než jsou vykresleny všechny snímky v rozsahu, přehrají se v náhledu pouze snímky, které jsou v mezipaměti. Po dokončení fáze ukládání do mezipaměti bude zahájeno přehrávání v reálném čase, a to od času, který je určen nastavením ovládacího prvku Play From (Přehrát od). Jestliže vykreslování proběhlo rychleji než v reálném čase, bude přehrávání jednoduše pokračovat.

Možnost Frame Rate (Kmitočet snímků) je u všech klávesových zkratek nastavena jako výchozí a v případě obecného použití jde o doporučené nastavení.

Pokud je položka Preview Favors (Preference náhledu) nastavena na možnost Length (Délka), začne aplikace After Effects přehrávat tak, že při vykreslování snímků a jejich ukládání do mezipaměti využije pouze malou vyrovnávací paměť. Rychlost přehrávání nebude větší než kmitočet snímků v reálném čase. Zobrazí se náhled celého rozsahu. Pokud mezipaměť zaplní dostupnou paměť RAM ještě před vykreslením všech snímků v rozsahu, budou nejstarší snímky uložené v mezipaměti zahozeny. K přehrávání v reálném čase dojde pouze v případě, že se snímky vykreslují rychleji než v reálném čase, nebo po prvním opakování (pokud se do mezipaměti vejde celý rozsah).

Možnost Length (Délka) se nejlépe hodí k náhledu snímků, které se vykreslují rychleji než v reálném čase, což se často stává na panelu Footage (Záběr), nebo v případě, že je v náhledu přehráván příliš dlouhý rozsah, takže se všechny snímky nevejdou do mezipaměti.

Pro možnosti Frame Rate (Kmitočet snímků) i Length (Délka) platí:

 • Přehrávání je zahájeno okamžitě, současně s vykreslováním snímků a jejich ukládáním do mezipaměti.
 • Pokud je zapnutý zvuk, přehraje se. Přečtěte si také níže uvedenou část „Ztlumení zvuku v případě, že je náhled pomalejší než v reálném čase“.

Range (Rozsah):

Definuje rozsah snímků, které jsou v náhledu přehrávány:

 • Work Area (Pracovní oblast): V rozsahu budou pouze snímky v pracovní oblasti.
 • Work Area Extended by Current Time (Pracovní oblast rozšířená podle aktuálního času): Použitím tohoto rozsahu bude pracovní oblast dynamicky nastavena na základě polohy indikátoru aktuálního času.
  • Pokud je indikátor aktuálního času umístěn před pracovní oblastí, bude rozsah dlouhý od aktuálního času po koncový bod pracovní oblasti.
  • Jestliže je indikátor aktuálního času umístěn za pracovní oblastí, bude rozsah dlouhý od počátečního bodu pracovní oblasti po aktuální čas. Pokud je však aktivní možnost From Current Time (Od aktuálního času), bude rozsah dlouhý od počátečního bodu pracovní oblasti po poslední snímek kompozice, vrstvy nebo záběru.
  • V případě, že je indikátor aktuálního času umístěn uvnitř pracovní oblasti, bude rozsah odpovídat pracovní oblasti.
 • Entire Duration (Celá doba trvání): V rozsahu budou všechny snímky kompozice, vrstvy nebo záběru.

Play From (Přehrát od):

Zvolte si, zda chcete začít přehrávat od začátku rozsahu, nebo od aktuálního času.

Layer Controls (Ovládací prvky vrstvy):

Zvolte si, zda chcete během náhledu zobrazovat ovládací prvky vrstvy pro vybrané vrstvy a další překrytí panelu prohlížeče. Při zastavení náhledu se viditelnost ovládacích prvků vrstvy a překrytí vrátí do předchozího stavu.

Mezi překrytí panelu prohlížeče patří vodítka, bezpečné okraje, mřížky a osy 3D referencí.

 • Při nastavení na možnost Off (Vypnuto) se během náhledu nebudou zobrazovat žádné ovládací prvky vrstvy ani překrytí.
 • Při použití možnosti Current Settings (Aktuální nastavení) se během náhledu budou zobrazovat ovládací prvky vrstvy a překrytí prohlížeče.

Chcete-li vybrat ovládací prvky vrstvy, které se mají pro aktuální prohlížeč zobrazovat, otevřete pomocí příkazu View Options (Možnosti zobrazení) v nabídce View (Zobrazit) dialog View Options (Možnosti zobrazení). Jestliže chcete vybrat, která překrytí se mají pro aktuální prohlížeč zobrazovat, otevřete nabídku Choose Grid and Guide Options (Vybrat možnosti mřížky a vodítek) v dolní části panelu prohlížeče.

Během přehrávání náhledu můžete ovládací prvky vrstvy a překrytí dynamicky zobrazovat nebo skrývat výběrem příslušné možnosti v nabídce View (Zobrazit) nebo v nabídce Choose Grid and Guide Options (Vybrat možnosti mřížky a vodítek) v dolní části panelu prohlížeče. Ovládací prvky vrstvy lze během náhledu zobrazit nebo skrýt také stisknutím příslušné klávesové zkratky: Command+Shift+H (v systému Mac OS) nebo Control+Shift+H (v systému Windows).

Zobrazením nebo skrytím ovládacích prvků vrstvy během náhledu nedojde k ovlivnění stavu možnosti Layer Controls (Ovládací prvky vrstvy) na panelu Preview (Náhled).

Frame Rate (Kmitočet snímků), Skip (Přeskočit), Resolution (Rozlišení), Full Screen (Celá obrazovka):

Chování těchto ovládacích prvků se nezměnilo.

Zastavení náhledu

V předchozích verzích aplikace After Effects se téměř při každé akci provedené během náhledu přehrávání náhledu zastavilo.

V aplikaci After Effects CC 2015 (13.5) je vzhledem k možnosti provádění změn v otevřeném projektu během náhledu zastavení přehrávání náhledu vyvoláno menším počtem akcí. Ale stejně jako v předchozích verzích aplikace After Effects je různým nastavením náhledu a způsobem zastavení náhledu ovlivněno to, kde bude po zastavení umístěn indikátor aktuálního času a zda budou po přerušení vykreslování snímků a jejich ukládání do mezipaměti nadále přehrávány snímky uložené v mezipaměti.

Náhled se zastaví při provedení následujících akcí:

 • stisknutí některé z klávesových zkratek pro náhled: mezerník, 0 na numerické klávesnici nebo Shift+0 na numerické klávesnici,
 • kliknutí na tlačítko Start/Stop (Spustit/Zastavit) na panelu Preview (Náhled),
 • výběr příkazu Composition (Kompozice) > Preview (Náhled) > Play Current Preview (Přehrát aktuální náhled),
 • stisknutí některé z klávesových zkratek pro náhled zvuku: tečka (.) na numerické klávesnici nebo Option/Alt+tečka (.) na numerické klávesnici,
 • stisknutí klávesy Esc.

Zastavení náhledu v aplikaci After Effects způsobí také některé další akce. Nejčastější akce jsou tyto (nejedná se o úplný seznam):

 • Kliknutí na panel prohlížeče s přehrávaným náhledem. Kliknutím na kartu na panelu prohlížeče k zastavení náhledu nedojde.
 • Úprava vlastnosti související s časem, například na panelu Work Area (Pracovní oblast) nebo Time Navigator (Časový navigátor).
 • Přetažení indikátoru aktuálního času nebo kliknutí na časové pravítko, aniž by byla současně stisknuta klávesa Option (v systému Mac OS) nebo Alt (v systému Windows). Provedením této akce se také změní aktuální čas.
 • Změna nastavení kompozice zobrazené v náhledu.
 • Skrytí panelu prohlížeče se zobrazeným náhledem za jiný panel na pracovní ploše, například kliknutím na jiný panel ve stejné skupině nebo otevřením nového panelu prohlížeče ve stejné skupině.
 • Spuštění fronty vykreslování.

Při zastavení náhledu se berou v úvahu dva různé případy chování:

 • Zda má být zahájeno přehrávání snímků uložených v mezipaměti před vykreslením všech snímků v rozsahu (pokud přerušíte náhled ještě před vykreslením všech snímků v rozsahu). Toto se bere v úvahu pouze v případě, že byla položka Preview Favors (Preference náhledu) při spuštění náhledu nastavena na možnost Frame Rate (Kmitočet snímků).
 • Zda indikátor aktuálního času zůstane umístěn na aktuálním čase, nebo se přesune na čas přehrávání (čas, ve kterém jste náhled zastavili).

U většiny výše uvedených akcí bude náhled zastaven okamžitě, aniž by se začaly přehrávat snímky uložené v mezipaměti, a indikátor aktuálního času zůstane umístěn na aktuálním čase.

Při stisknutí klávesových zkratek pro náhled (mezerník, 0 na numerické klávesnici nebo Shift+0 na numerické klávesnici) bude chování při zastavení jiné a bude záviset na stisknuté klávesové zkratce:

 • Mezerník: Indikátor aktuálního času se přesune na čas přehrávání. Při přerušení vykreslování snímků se začnou přehrávat snímky uložené v mezipaměti.
 • 0 na numerické klávesnici: Indikátor aktuálního času zůstane na aktuálním čase. Při přerušení vykreslování snímků se začnou přehrávat snímky uložené v mezipaměti.
 • Shift+0 na numerické klávesnici: Indikátor aktuálního času zůstane na aktuálním čase. Při přerušení vykreslování snímků se začnou přehrávat snímky uložené v mezipaměti.

Důležité: Chování při zastavení vyvolané klávesovou zkratkou pro náhled je výsledkem klávesové zkratky stisknuté za účelem zastavení náhledu, nikoli klávesové zkratky použité ke spuštění náhledu.

Nezapomeňte také, že s klávesovou zkratkou aktuálně zobrazenou na panelu Preview (Náhled) je propojeno tlačítko Play/Stop (Přehrát/Zastavit) na panelu Preview (Náhled) a příkaz Composition (Kompozice) > Preview (Náhled) > Play Current Preview (Přehrát aktuální náhled). Výsledek při zastavení náhledu provedením těchto akcí tedy bude stejný jako při stisknutí aktuálně zobrazené klávesové zkratky.

Ztlumení zvuku v náhledu, který je přehráván pomaleji než v reálném čase

Pokud je kmitočet snímků v náhledu nižší než v reálném čase, můžete pomocí nové předvolby nastavit, zda chcete ztlumit zvuk, nebo jej přehrát.

V předchozích verzích aplikace After Effects platilo, že v případě nižšího kmitočtu snímků v náhledu než v reálném čase se zvuk nadále přehrával v reálném čase, takže došlo ke ztrátě synchronizace. V aplikaci After Effects CC 2015 (13.5) je synchronizace díky zasekávání zvuku zachována.

V náhledech přehrávaných pomaleji než v reálném čase se zvuk ve výchozím nastavení nepřehrává. Chcete-li zvuk v náhledech přehrávaných pomaleji než v reálném čase zapnout, otevřete okno Preferences (Předvolby) > Previews (Náhledy) a deaktivujte možnost Mute Audio When Preview Is Not Real Time (V náhledu, který není v reálném čase, ztlumit zvuk). Pokud je tato možnost deaktivována, bude v případě, že je kmitočet snímků v náhledu nižší než v reálném čase, docházet k zasekávání zvuku. Tím bude zajištěno, že bude zvuk stále synchronizovaný s videem.

Primární prohlížeč pro náhled zvuku a externího videa

Nyní můžete nastavit, aby se pro náhled zvuku a externího videa vždy používal otevřený panel prohlížeče nebo zobrazení (například 3D zobrazení) na panelu. Toto primární zobrazení nezávisí na tom, ve kterém prohlížeči nebo zobrazení je náhled aktuálně přehráván, a je odlišné od prohlížeče či zobrazení s aktivovanou množností Always Preview This View (Při náhledu vždy použít toto zobrazení). Tato možnost je užitečná v případě, že chcete, aby byla určitá kompozice při práci v jiných kompozicích vždy zobrazována na externím videomonitoru.

Tlačítko Primary Viewer (Primární prohlížeč) je umístěno vedle tlačítka Always Preview This View (Při náhledu vždy použít toto zobrazení) v levé dolní části panelů Composition (Kompozice), Layer (Vrstva) a Footage (Záběr). Funkce Primary Viewer (Primární prohlížeč) je podobná funkci Always Preview This View (Při náhledu vždy použít toto zobrazení), ale funkce Primary Viewer (Primární prohlížeč) definuje pouze to, které zobrazení nebo který prohlížeč má sloužit k přehrávání náhledu zvuku nebo externího videa.

Jako primární prohlížeč lze nastavit pouze jedno zobrazení. Pokud tuto funkci aktivujete u určitého prohlížeče nebo zobrazení, dojde k její deaktivaci u prohlížeče nebo zobrazení, kde byla dříve aktivována.

Při deaktivaci funkce Primary Viewer (Primární prohlížeč) bude pro náhled zvuku nebo externího videa použit naposledy aktivní prohlížeč nebo zobrazení. Pokud přepnete do jiného prohlížeče nebo zobrazení, bude náhled zvuku nebo externího videa řízen tímto prohlížečem nebo zobrazením.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.