Přizpůsobení nabídek

Skrytí a obarvení příkazů v nabídkách umožňuje zvýšit přehlednost nabídek a zvýraznit příkazy, které často používáte. Uvědomte si, že skrytí příkazů nabídky pouze odstraní příkaz nabídky z obrazovky, ale nezablokuje žádné funkce. Skryté příkazy můžete kdykoliv zobrazit pomocí příkazu Zobrazovat všechny položky nabídek dole v nabídce, nebo příkazem Okna > Pracovní plocha > Zobrazit úplné nabídky zobrazíte všechny nabídky vybrané pracovní plochy. Přizpůsobené nabídky můžete zahrnout do pracovních ploch, které ukládáte.

Můžete přizpůsobit hlavní nabídku, kontextové nabídky a nabídky panelů. Kontextové nabídky se zobrazují, když na oblast kliknete pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS). Nabídky panelu se zobrazují, když kliknete na ikonu vpravo nahoře v panelu.

Poznámka:

Pokud vyberete jinou pracovní plochu, například Typografie, některé nabídky budou skryté. Chcete-li zobrazit příkazy nabídky, zvolte příkaz Zobrazit všechny položky nabídky na spodním okraji nabídky nebo vyberte jinou pracovní plochu, například Rozšířené.

Vytvoření vlastní sady nabídek

 1. Zvolte Úpravy > Nabídky.

  Výchozí sadu nabídek nemůžete upravit.

 2. Klikněte na Uložit jako, zadejte název sady nabídek a klikněte na OK.
 3. Chcete-li zjistit, které nabídky jsou přizpůsobené, z nabídky Kategorie zvolte Nabídky aplikace nebo Kontextové nabídky a nabídky panelů.
 4. Chcete-li zobrazit podkategorie nebo příkazy nabídek, klikněte na šipky vlevo od kategorií nabídek. Pro každý příkaz, který chcete přizpůsobit, klikněte na ikonu oka pod Viditelnost, abyste ho zobrazili nebo skryli; klikněte na Žádná pod Barva vyberte barvu z nabídky.
 5. Klikněte na Uložit a pak klikněte na OK.

Výběr vlastní sady nabídek

 1. Zvolte Úpravy > Nabídky.

 2. Z nabídky Sada zvolte sadu nabídek a pak klikněte na OK.

Úpravy nebo odstranění vlastní sady nabídek

 1. Zvolte Úpravy > Nabídky.

 2. Z nabídky Sada zvolte sadu nabídek a pak proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li sadu nabídek upravit, změňte viditelnost nebo barvu příkazů, klikněte na Uložit a pak na OK.

  • Chcete-li sadu nabídek odstranit, klikněte na Odstranit a poté na Ano. Pokud jste sadu změnili bez uložení, budete vyzváni k uložení aktuální sady nabídek. Kliknutím na Ano sadu nabídek uložíte, kliknutím na Ne změny zrušíte.

Zobrazení skrytých položek nabídky

 • Vyberte příkaz Okna > Pracovní plocha > Zobrazit úplné nabídky. Tento příkaz zapne všechny nabídky pro vybranou pracovní plochu. Nabídky můžete opětovně skrýt vynulováním pracovní plochy.
 • Zvolte Zobrazit všechny položky nabídky dole v nabídce, která obsahuje skryté příkazy.

Poznámka:

Když podržíte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a kliknete na název nabídky, dočasně se zobrazí všechny příkazy nabídky, které jste skryli přizpůsobením nabídek.

Chybějící příkazy nabídky

Pokud nelze najít příkaz nabídky, může být skrytý. Pokud vyberete jinou pracovní plochu než Rozšířená, některé příkazy nabídky budou skryté. Je také možné, že byl použit příkaz Nabídky ke skrytí položek nabídky.

Pokud nemůžete najít příkaz, který potřebujete, zkuste některý z následujících postupů:

 • Vyberte možnost Zobrazovat všechny položky nabídek v dolní části nabídky.

 • Vyberte příkaz Okna > Pracovní plocha > Zobrazit úplné nabídky.

 • Zvolte Okna > Pracovní plocha a vyberte jinou pracovní plochu (pracovní plocha Rozšířené zobrazuje všechny položky nabídky).

 • Vyberte možnost Úpravy > Nabídky, najděte daný příkaz nabídky a ujistěte se, že není skrytý.

Pokud příkaz nabídky nadále chybí, zkuste obnovit předvolby.

Používání sad klávesových zkratek

Tipy nástrojů poskytují okamžitou nápovědu pro klávesové zkratky. InDesign také obsahuje editor klávesových zkratek, ve kterém můžete zobrazit a generovat seznam všech zkratek a upravit je nebo si vytvořit vlastní zkratky. V editoru klávesových zkratek jsou všechny příkazy, které lze provést pomocí klávesových zkratek, ale některé z těchto příkazů nejsou definované ve výchozí sadě klávesových zkratek.

Odstavcovým nebo znakovým stylům lze rovněž přidělit klávesové zkratky (viz Přidávání odstavcových a znakových stylů) nebo skripty.

Změna aktivní sady klávesových zkratek

 1. Chcete-li, aby byla zkratka aktivní pro všechny dokumenty, ověřte, že nejsou otevřeny žádné dokumenty.
 2. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 3. Vyberte sadu klávesových zkratek z nabídky Sada. Vyberte například Zkratky pro QuarkXPress® 4.0.
 4. Klikněte na OK.

Zobrazení klávesových zkratek

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Z nabídky Sada vyberte sadu klávesových zkratek.
 3. Pro Oblast produktu vyberte oblast obsahující příkazy, které chcete zobrazit.
 4. Ze seznamu Příkazy vyberte příkaz. Zkratka se zobrazí v sekci Současné zkratky.

Generování seznamu klávesových zkratek pro tisk

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Z nabídky Sada vyberte sadu klávesových zkratek.
 3. Klikněte na Zobrazit sadu.

Otevře se textový soubor, obsahující všechny současné a nedefinované klávesové zkratky sady.

Vytvoření nové sady zkratek

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Klikněte na Nová sada.

 3. Zadejte název nové sady, vyberte sadu klávesových zkratek z nabídky Odvozena od sady a klikněte na OK.

Vytvoření nebo předefinování klávesové zkratky

 1. Zvolte možnost Úpravy > Klávesové zkratky.

 2. Z nabídky Sada vyberte sadu klávesových zkratek nebo kliknutím na Nová sada vytvořte novou sadu zkratek.

  Poznámka:

  Sady klávesových zkratek Výchozí ani QuarkXPress nelze upravit. Místo toho si vytvořte novou sadu odvozenou od jedné z těchto sad a pak upravte tuto novou sadu.

 3. Pro Oblast produktu vyberte oblast obsahující příkaz, který chcete definovat nebo změnit.
 4. Ze seznamu Příkazy vyberte příkaz, který chcete definovat nebo změnit.
 5. V textovém poli Nová zkratka stiskněte klávesy pro novou klávesovou zkratku. Pokud tuto kombinaci kláves již používá jiný příkaz, InDesign zobrazí tento příkaz v poli Současné zkratky. Můžete pak změnit také původní zkratku nebo zadat jinou zkratku.

  Poznámka:

  Nepřiřazujte příkazům nabídky klávesové zkratky s jednou klávesou, protože pak můžete mít problémy při psaní textu. Pokud je při použití klávesové zkratky s jednou klávesou aktivní textový kurzor, InDesign aktivuje klávesovou zkratku místo vložení znaku do textu.

 6. V seznamu Kontext vyberte kontext, ve kterém má klávesová zkratka fungovat. Kontext zaručuje, že klávesová zkratka bude fungovat požadovaným způsobem. Zkratku Ctrl+G můžete například přiřadit ke sloučení buněk tabulky (kontext Tabulka) i k vložení speciálního znaku (kontext Text).

  Poznámka:

  Přiřazujte zkratky v kontextu Výchozí, když chcete, aby fungovaly bez ohledu na aktuální stav dokumentu. Zkratky, které přiřadíte v jiných kontextech, například Tabulka nebo Text, mají přednost před zkratkami, přiřazenými v kontextu Výchozí.

 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na Přiřadit vytvořte novou klávesovou zkratku tam, kde žádná dosud neexistuje.

  • Kliknutím na Přiřadit přidejte další klávesovou zkratku k příkazu. Příkazy nabídek mohou mít více klávesových zkratek.

 8. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno nebo klikněte na Uložit, abyste nechali dialogové okno otevřené pro zadání dalších klávesových zkratek.

Kopírování sad klávesových zkratek

Sady klávesových zkratek (*.indk) jsou ukládány do dvou umístění. Výchozí klávesové zkratky jsou uloženy ve složce Předvolby v hlavní složce aplikace. Sady klávesových zkratek, které si sami vytvoříte, jsou uloženy ve složce Sady zkratek v následujících umístěních:

Windows XP

Documents and Settings\[jméno uživatele]\Application Data\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]InDesign Shortcut Sets

Windows Vista, Windows 7 a Windows 10

Users\[jméno uživatele]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Verze]\[Jazyk]\InDesign Shortcut Sets

Mac OS

Users/[jméno uživatele]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[verze]/[jazyk]/InDesign Shortcut Sets

Pokud jste si vytvořili sadu klávesových zkratek v určitém počítači a chcete ji používat v jiném počítači, zkopírujte soubor *.indk do téhož umístění v jiném počítači.

Sadu klávesových zkratek lze přesunout z uživatelského umístění do složky aplikace. Tím se uživatelské klávesové zkratky zpřístupní všem uživatelům sdílejícím počítač. Zkontrolujte však, zda nemáte dvě sady se shodným názvem, každou na jiném místě. Zkontrolujte, zda má sada aplikace odlišný název od uživatelské sady.