Typy cest a tvarů

V aplikaci InDesign můžete cesty vytvářet a kombinovat mnoha různými způsoby. InDesign vytváří následující typy cest a tvarů:

Jednoduché cesty

Jednoduché cesty jsou základními stavebními bloky pro složené cesty a tvary. Jsou tvořené jednou otevřenou nebo zavřenou cestou, která může sama sebe protínat.

Složené cesty

Složené cesty jsou tvořené dvěma nebo více jednoduchými cestami, které se vzájemně ovlivňují nebo protínají. Jsou jednodušší než složené tvary a používají je všechny aplikace pracující s formátem PostScript. Cesty zkombinované do složené cesty se chovají jako jeden objekt a mají společné atributy (například barvy a styl tahu).

Složené tvary

Složené tvary jsou tvořené dvěma nebo více cestami, složenými cestami, skupinami, prolnutími, obrysy textu, textovými rámečky nebo jinými tvary, které na sebe vzájemně působí, a tím vytvářejí nové tvary, které je možné upravovat. Některé složené tvary vypadají jako složené cesty, ale cesty jejich součástí lze jednotlivě upravovat a nemusejí mít společné atributy.

Typy cest a tvarů

A. Tři jednoduché cesty B. Složená cesta C. Složený tvar 

O cestách

Při kreslení vytváříte čáru, která se nazývá cesta. Cesta je tvořena jedním nebo více přímými nebo zakřivenými segmenty. Začátek a konec každého segmentu jsou označeny kotevními body, které fungují jako špendlíky, držící na místě drát. Cesta může být uzavřená (například kružnice) nebo otevřená, se zřetelnými koncovými body (například vlnovka).

Tvar cesty můžete změnit přetažením jejích kotevních bodů, směrových bodů na koncích směrových úseček, které se objevují u kotevních bodů, nebo samotných segmentů cesty.

Součásti cesty

A. Vybraný (plný) koncový bod B. Vybraný kotevní bod C. Nevybraný kotevní bod D. Zakřivený segment cesty E. Směrová úsečka F. Směrový bod 

Cesty mohou mít dva typy kotevních bodů: rohové body a hladké body. V rohovém bodě cesta ostře mění směr. V hladkém bodě jsou segmenty cesty spojené jako plynulá křivka. Cestu můžete nakreslit s použitím libovolné kombinace rohových a hladkých bodů. Pokud nakreslíte nesprávný typ bodu, můžete ho kdykoliv změnit.

Body na cestě

A. Čtyři rohové body B. Čtyři hladké body C. Kombinace rohových a hladkých bodů 

Rohový bod může spojovat libovolné dva přímé nebo zakřivené segmenty, zatímco hladký bod spojuje vždy dva zakřivené segmenty.

Rohový bod může spojovat přímé i zakřivené segmenty.

Poznámka:

Nezaměňujte rohové a hladké body s přímými a zakřivenými segmenty.

Obrys cesty se nazývá tah. Barva nebo přechod aplikovaný na otevřenou nebo uzavřenou vnitřní oblast cesty se nazývá výplň. Tah může mít tloušťku (šířku), barvu a vzorek přerušování (Illustrator a InDesign) nebo stylizovaný vzorek čáry (InDesign). Když vytvoříte cestu nebo tvar, můžete změnit vlastnosti jejího tahu a výplně.

V aplikaci InDesign se pro každou cestu zobrazuje také středový bod, který označuje střed tvaru, ale není součástí samotné cesty. Tento bod můžete použít k přetažení cesty, zarovnání cesty s jinými prvky nebo k výběru všech kotevních bodů cesty. Středový bod je vždy viditelný; nelze ho skrýt ani odstranit.

O směrových úsečkách a směrových bodech

Když vyberete kotevní bod, který spojuje zakřivené segmenty (nebo když vyberete samotný segment), u kotevních bodů připojených segmentů se zobrazí směrová táhla, která jsou tvořena směrovými úsečkami končícími ve směrových bodech. Úhel a délka směrových úseček určuje tvar a velikost zakřivených segmentů. Přemísťováním směrových bodů se mění tvar křivky. Směrové úsečky se neobjeví v konečném výstupu.

Když vyberete kotevní bod (vlevo), objeví se směrové úsečky na všech zakřivených segmentech, spojených s kotevním bodem (vpravo).

Hladký bod má vždy dvě směrové úsečky, které se pohybují společně jako jedna přímá úsečka. Když přesunete směrovou úsečku hladkého bodu, zakřivené segmenty na obou stranách bodu se nastaví současně a zachová se plynulost křivky v tomto kotevním bodě.

Naproti tomu rohový bod může mít dvě, jednu nebo žádnou směrovou úsečku, podle toho, zda spojuje dva, jeden nebo žádný zakřivený segment. Směrové úsečky rohového bodu udržují zalomení cesty použitím různých úhlů. Když přesunete směrovou úsečku rohového bodu, nastaví se pouze křivka na stejné straně bodu, jako je upravovaná směrová úsečka.

Když vyberete kotevní bod (vlevo), objeví se směrové úsečky na všech zakřivených segmentech, spojených s kotevním bodem (vpravo).
Nastavení směrových úseček hladkého bodu (vlevo) a rohového bodu (vpravo)

Směrové úsečky jsou vždy tangenciální (kolmé k poloměru) ke křivce v kotevním bodě. Úhel každé směrové úsečky určuje sklon křivky a délka každé směrové úsečky určuje výšku nebo hloubku oblouku.

Přemístění a změna délky směrových úseček mění sklon křivek.

Poznámka:

V aplikaci Illustrator můžete kotevní body, směrové úsečky a směrové body zobrazit nebo skrýt příkazem Zobrazení > Zobrazovat okraje nebo Zobrazení > Skrýt okraje.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online