Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du på koblingene nedenfor.

Om maler, stablerekkefølge og lag

En mal ligner en bakgrunn som raskt kan brukes på mange sider. Objekter i en mal vises på alle sider som malen brukes på. Malobjekter som vises på dokumentsider, er omgitt av en stiplet linje. Endringer du gjør i en mal, brukes automatisk på de tilknyttede sidene. Maler inneholder vanligvis gjentatte logoer, sidetall, topptekster og bunntekster. De kan også inneholde tomme tekst- eller grafikkrammer som fungerer som plassholdere på dokumentsider. Et malobjekt kan ikke markeres på en dokumentside med mindre malobjektet overstyres.

Maler kan inneholde flere lag, akkurat som sidene i et dokument. Objekter på ett enkelt lag har sin egen rekkefølge på dette laget. Objekter på en malside vises bak objekter som er tilordnet samme lag på dokumentsiden.

Hvis du vil at malobjektet skal vises foran objekter på dokumentsiden, tilordner du objektene på malsiden et høyere lag. Et malobjekt på et høyere lag vises foran alle objektene på lavere lag. Hvis du slår sammen alle lagene, flyttes malobjektene bak dokumentsideobjekter.

Maler, stablerekkefølge og lag
Malobjekter (øverst til venstre) vises bak sideobjekter på samme lag (nederst til venstre). Hvis du flytter et malobjekt til et høyere lag (øverst til høyre), flyttes det foran alle objekter på lavere lag (nederst til høyre).

Tips og retningslinjer for maler

 • Du kan sammenligne alternative ideer ved å lage forskjellige maler og bruke dem etter tur på prøvesider med tekst som er typisk for dokumentet.

 • Hvis du vil definere nye dokumenter raskt, kan du arkivere et sett med maler i en dokumentmal, sammen med avsnitts- og tegnmaler, fargebiblioteker og andre maler og forhåndsinnstillinger.

 • Hvis du endrer spalte- eller marginnstillinger i en mal, eller hvis du bruker en ny mal med andre spalte- og marginnstillinger, kan du tvinge objekter på siden til å justeres etter den nye layouten automatisk. (Se Om automatisk layoutjustering.)

 • Når automatisk sidenummerering settes inn i en mal, vises det korrekte sidetallet for hver dokumentseksjon der malen brukes. (Se Legge til enkel sidenummerering.)

Opprette maler

Som standard har alle dokumenter du oppretter, en malside. Du kan opprette flere maler eller bygge på en eksisterende malside eller en eksisterende dokumentside. Når du har tatt i bruk malsider på andre sider, blir eventuelle endringer av kildemalen også oppdatert i malene og dokumentsidene som er basert på den. Med nøye planlegging blir dette en enkel måte å utføre layoutendringer på flere sider i et dokument på.

Opprette en ny mal

 1. Velg Ny mal på menyen i Sider-panelet.
 2. Angi følgende valg, og velg OK.
  • Skriv inn et prefiks som identifiserer malen for hver side i Sider-panelet, under Prefiks. Du kan skrive inn opptil fire tegn.

  • Skriv inn et navn på maloppslaget under Navn.

  • For Basert på mal kan du velge et eksisterende maloppslag som du vil basere dette maloppslaget på, eller velge Ingen.

  • Skriv inn antallet sider du vil ha med i maloppslaget (opptil 10), under Antall sider.

Opprette en mal fra en eksisterende side eller et eksisterende oppslag

 • Dra et helt oppslag fra sidedelen til maldelen i Sider-panelet.
 • Marker et oppslag i Sider-panelet, og velg Arkiver som mal på menyen i Sider-panelet.

Alle objekter på originalsiden eller -oppslaget blir en del av den nye malen. Hvis originalsiden brukte en mal, baseres den nye malen på malen til originalsiden.

Opprette et nytt maloppslag basert på en annen side eller et annet oppslag
Opprette et nytt maloppslag basert på en annen side eller et annet oppslag

Basere én mal på en annen mal

Du kan opprette en malvariant som er basert på og oppdateres med en annen mal (kalt overordnet mal) innenfor samme dokument. Maloppslagene som er basert på det overordnede maloppslaget, kalles underordnede maler. Hvis dokumentet for eksempel har ti kapitler som bruker maloppslag med bare små variasjoner, kan du basere alle på ett maloppslag som inneholder layouten og objekter som er felles for alle ti. Hvis du vil endre den grunnleggende utformingen, trenger du derfor bare å redigere den overordnede malen, i stedet for å redigere alle ti hver for seg. Varier formateringen på underordnede maler. Du kan overstyre overordnede malobjekter i en underordnet mal hvis du vil lage varianter av en mal, på samme måte som du kan overstyre malobjekter på dokumentsider. Dette er en effektiv måte å holde en konsekvent, men variert utforming oppdatert.

Overordnet mal og underordnede maler
Original, overordnet mal og underordnede maler (til venstre). Når den overordnede malen endres, oppdateres de underordnede malene automatisk (til høyre).

 1. Hvis du vil basere en mal på en annen mal, gjør du ett av følgende i maldelen i Sider-panelet:
  • Marker et maloppslag, og velg Malvalg for [navn på maloppslag] på menyen i Sider-panelet. Velg en annen mal under Basert på mal, og velg OK.

  • Marker navnet på maloppslaget du vil bruke som grunnlag, og dra det til navnet på en annen mal du vil bruke det på.

  B-mal basert på A-mal
  B-mal basert på A-mal

Redigere layouten i en mal

Du kan redigere layouten på malsider når som helst. Endringene du gjør, gjenspeiles automatisk på alle sider som bygger på malen. All tekst eller grafikk som du legger til i en mal, vises for eksempel på dokumentsidene som males brukes på.

Merk:

Når du overstyrer eller kobler fra et malsideobjekt på en bestemt side, kan det hende at dette objektet ikke oppdateres med endringene på malsiden.

 1. Dobbeltklikk på ikonet for malen du vil redigere, i Sider-panelet, eller velg malsiden fra listen nederst i dokumentvinduet. Maloppslaget vises i dokumentvinduet.
 2. Gjør endringer i malen.

Alle sider som bruker denne malen, oppdateres automatisk.

Hvis du vil endre størrelsen på malsiden, markerer du den med sideverktøyet og bruker deretter valgene i kontrollpanelet til å endre dimensjonene. Se Bruke flere sidestørrelser.

Merk:

Bruk flere visninger til å vise resultatet av redigering av malen. Velg Vindu > Plasser > Nytt vindu, og velg deretter Vindu > Plasser > Side ved side. Angi én av visningene til en side og den andre visningen til malen for denne siden. Rediger deretter malen, og se på mens siden oppdateres.

Endre malsidevalg

Du kan redigere malsidevalg hvis du vil endre navnet på eller prefikset for malen, basere malen på en annen mal eller endre antall sider i maloppslaget.

 1. Gå til Sider-panelet, og klikk på navnet på et maloppslag for å markere det.
 2. Velg Malvalg for [malnavn] på menyen i Sider-panelet.
 3. Endre et valg, og velg deretter OK.

Bruke malsider

Hvis dokumentet inneholder egendefinerte oppslag (for eksempel 3- eller 4-sidige utbrett i et blad), må malen inneholde like mange sider.

Hvis malsiden har en annen størrelse enn layoutsiden, endres størrelsen på layoutsiden når du bruker malsiden. Hvis layoutsiden har en egendefinert sidestørrelse, kan du velge om du vil beholde den egendefinerte størrelsen på layoutsiden, eller om du vil bruke størrelsen på malsiden.

Merk:

Malobjekter på en dokumentside er omgitt av en stiplet linje. Hvis du ikke kan se malobjekter på en dokumentside, kan malobjektene være skjult på et lavere lag, eller malobjektene kan være skjult. Velg Vis malobjekter på menyen i Sider-panelet.

Bruke en mal på en side eller et oppslag

 • Hvis du vil bruke en mal på én side, drar du malsideikonet til et sideikon i Sider-panelet. Når et svart rektangel omslutter den ønskede siden, slipper du museknappen.
 • Hvis du vil bruke en mal på et oppslag, drar du malsideikonet til et hjørne av oppslaget i Sider-panelet. Når et svart rektangel omslutter alle sidene i det ønskede oppslaget, slipper du museknappen.


  Bruke en mal på en side (til venstre) og på et oppslag (til høyre)

Bruke en mal på flere sider

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker sidene du vil bruke en ny mal på, i Sider-panelet. Trykk deretter på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på en mal.

  • Velg Bruk mal på sider på menyen i Sider-panelet. Velg deretter en mal for Bruk mal, kontroller at sideområdet under På sider er det du vil bruke, og velg OK. Du kan bruke en mal på flere sider samtidig. Du kan for eksempel skrive inn 5, 7‑9, 13‑16 hvis du vil bruke samme mal på side 5, 7‑9 og 13‑16. (Se Vise absolutt nummerering eller seksjonsnummerering i Sider-panelet.)

Bruke en mal på et sideområde som ikke henger sammen
Bruke en mal på et sideområde som ikke henger sammen

Koble maler fra dokumentsider

 1. Bruke malen Ingen fra maldelen i Sider-panelet.

  Når du opphever tilordningen av en mal til en side, brukes ikke layouten og objektene på siden lenger. Hvis en mal inneholder de fleste elementene du ønsker, men du vil tilpasse utseendet på noen få sider, kan du overstyre malsideobjektene og redigere eller endre dem på disse sidene i stedet for å oppheve tilordningen av malen.

Kopiere maler

Du kan kopiere en mal fra ett dokument til et annet for å bruke den som utgangspunkt for en ny mal. Du kan også kopiere malsider til andre dokumenter når du synkroniserer dokumenter i en bok eller importerer malsider fra et annet dokument.

Kopiere en malside i et dokument

 1. Gjør ett av følgende i Sider-panelet:
  • Dra sidenavnet til et maloppslag til knappen Opprett ny side nederst i panelet.

  • Marker sidenavnet til et maloppslag, og velg Dupliser maloppslag [navn på oppslag] på panelmenyen.

Når du kopierer en malside, blir sideprefikset til den kopierte malsiden den neste bokstaven i alfabetet.

Kopiere eller flytte en mal til et annet dokument

 1. Åpne dokumentet der du vil legge til malen. Åpne deretter dokumentet med malen du vil kopiere.
 2. Gjør ett av følgende i Sider-panelet til kildedokumentet:
  • Klikk og dra maloppslaget til måldokumentvinduet for å kopiere det.

  • Marker malen du vil flytte eller kopiere. Velg Layout > Sider > Flytt malside, og velg måldokumentnavnet fra Flytt til-menyen. Hvis du vil fjerne siden eller sidene fra kildedokumentet, velger du Slett sider etter flytting og deretter OK.

Hvis måldokumentet allerede har en mal med samme prefiks, tildeles den flyttede malen neste tilgjengelige bokstav i alfabetet.

Slette en mal fra et dokument

 1. Marker ett eller flere malsideikoner i Sider-panelet.

  Merk:

  Hvis du vil markere alle ubrukte malsider, velger du Velg ubrukte maler på menyen i Sider-panelet.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra en ikon for en markert malside eller et maloppslag til sletteikonet nederst i panelet.

  • Klikk på sletteikonet nederst i panelet.

  • Velg Slett maloppslaget [navn på oppslag] på panelmenyen.

Når du sletter en mal, brukes malen [Ingen] på alle dokumentsider som den slettede malen ble brukt på.

Overstyre eller koble fra malobjekter

Når du bruker en malside på en dokumentside, vises alle objekter i malen (malobjektene) på dokumentsiden. Noen ganger vil du at en bestemt side bare skal være litt forskjellig fra malen. I slike tilfeller trenger du ikke å lage maloppsettet på nytt på siden eller opprette en ny mal. Du kan overstyre eller koble fra malobjektet. Da vil andre malobjekter på dokumentsiden fortsette å oppdateres med malsiden.

Vær oppmerksom på forskjellen mellom overstyring og frakobling av malobjekter på en dokumentside:

Overstyre attributter for malobjekter

Overstyring av et malobjekt legger en kopi av det på dokumentsiden uten å bryte tilknytningen til malsiden. Når objektet er overstyrt, kan du velge å overstyre ett eller flere attributter for objektet og deretter tilpasse det. Du kan for eksempel endre fyllfargen for den lokale kopien. Etter det vil ikke endringer av fyllfargen på selve malsiden oppdateres til den lokale kopien. Andre attributter, for eksempel størrelse, oppdateres imidlertid fortsatt fordi de ikke er overstyrt på den lokale kopien. Overstyringer kan oppheves senere slik at objektet igjen stemmer overens med malen.

Attributter du kan overstyre for et malsideobjekt, omfatter streker, fyll, innhold i en ramme og eventuell transformering (som rotering, skalering, skråstilling eller endring av størrelse), hjørnevalg, valg for tekstramme, låsetilstand, gjennomsiktighet og objekteffekter.

Koble objekter fra malen

På en dokumentside kan du koble et malobjekt fra malen til objektet. Objektet må overstyres på dokumentsiden, ved å opprette en lokal kopi, før du kan koble det fra. Et frakoblet element oppdateres ikke med malen fordi tilknytningen til malsiden er brutt.

Overstyre et malobjekt

 1. Kontroller at malobjektet kan overstyres.

  Du kan bare overstyre et malobjekt hvis Tillat overstyringer av malobjekt på utvalg er valgt på menyen i Sider-panelet for dette objektet.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil overstyre bestemte malobjekter på en dokumentside, trykker du på Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) og klikker på objektet (eller drar for å markere flere objekter). Endre de markerte malobjektene etter behov. Objektet kan nå markeres som alle andre sideobjekter, men beholder koblingen til malsiden.

  • Hvis du vil overstyre alle malsideobjekter på et dokumentoppslag, angir du et oppslag og velger Overstyr alle malsideobjekter på menyen i Sider-panelet. Du kan nå markere og endre alle malobjekter etter ønske.

  Når du overskriver et malobjekt, blir den stiplede markeringsrammen til en heltrukket linje. Det viser at det er opprettet en lokal kopi.

  Merk:

  Hvis du overstyrer en koblet tekstramme, overstyres alle synlige rammer i koblingen, selv om de er på en annen side i et oppslag.

Koble fra et malobjekt

 • Hvis du vil koble et enkeltstående malobjekt fra en mal, må du først overstyre det ved å trykke på Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) og klikke på objektet på en dokumentside. Velg Koble markering fra mal på menyen i Sider-panelet.
 • Hvis du vil overstyre alle malobjekter på et oppslag, overstyrer du malsideobjektene du vil koble fra, og angir det oppslaget i dokumentet. (Ikke gå til den opprinnelige malsiden.) Velg Koble alle objekter fra mal på menyen i Sider-panelet. Hvis kommandoen ikke er tilgjengelig, er det ingen overstyrte objekter på dette oppslaget.

Unngå at et malobjekt blir overstyrt

I noen tilfeller vil du kanskje overstyre alt, bortsett fra et par malobjekter. For eksempel vil du kanskje overstyre malobjekter som bakgrunnsbilder på en dokumentside, men du vil unngå at en topptekst med sidetall overstyres. Du kan unngå at toppteksten overstyres ved å velge Overstyr alle malsideobjekter for å overstyre alle malsideobjekter bortsett fra toppteksten.

 1. Velg objektet på malsiden.
 2. Deaktiver Tillat overstyringer av malobjekt på utvalg på menyen i Sider-panelet.

Malobjekter som ikke tillater overstyringer, har ingen rammekant når de vises på dokumentsiden. Hvis en koblet tekstramme ikke blir overstyrt, får alle tekstrammer i den koblingen den samme innstillingen.

Bruke malobjekter på nytt

Hvis du har overstyrt malobjekter, kan du gjenopprette dem slik at de samsvarer med malen igjen. Når du gjør dette, tilbakestilles objektets attributter til tilstanden de hadde på den tilsvarende malen, og de oppdateres på nytt når du redigerer malen. Den lokale kopien av objektet fjernes, og den stiplede linjen betyr at malobjektet kan ikke markeres. Du kan fjerne overstyringer for markerte objekter eller alle objekter på et oppslag, men ikke for et helt dokument på én gang.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil fjerne maloverstyringer fra ett eller flere objekter, markerer du objektene som opprinnelig var malobjekter. Angi et oppslag i Sider-panelet, og velg Fjern valgte lokale overstyringer på menyen i Sider-panelet.

  • Hvis du vil fjerne alle maloverstyringer fra et oppslag, angir du oppslaget (eller maloppslaget) som du vil fjerne alle maloverstyringer fra, i Sider-panelet. Velg Rediger > Fjern all markering for å være sikker på at ingen objekter er markert. Velg Fjern alle lokale overstyringer på menyen i Sider-panelet.

Hvis du har koblet fra malsideobjektene, kan du ikke gjenopprette dem på malsiden. Du kan imidlertid slette de frakoblede objektene og koble malen til siden på nytt.

Hvis du kobler til malen på nytt på en side som inneholder overstyrte malsideobjekter, kobles de overstyrte objektene fra, og alle malsideobjekter brukes på nytt. Dette kan føre til at det blir dobbelt opp av enkelte objekter på siden. Du må slette de frakoblede objektene for at siden skal se ut akkurat som malen.

Skjule malobjekter

Bruk Skjul malobjekter for å skjule malsideobjekter på én eller flere sider av dokumentet. Skjulte malobjekter blir ikke skrevet ut eller eksportert.

 1. Marker sidene og oppslagene du vil skjule malobjektene på, i Sider-panelet.
 2. Velg Skjul malobjekter på menyen i Sider-panelet.

Hvis du vil vise malobjekter igjen, markerer du oppslagene i Sider-panelet og velger Vis malobjekter på menyen i Sider-panelet.

Importere en mal fra et annet dokument

Du kan importere maler fra et annet InDesign-dokument (uavhengig av versjon) til det aktive dokumentet. Hvis måldokumentet inneholder malsider som har ulike navn fra en eller annen malside i kildedokumentet, endres ikke disse sidene og deres dokumentsideoverstyringer.

 1. Velg Last inn malsider på menyen i Sider-panelet.
 2. Finn og dobbeltklikk på InDesign-dokumentet som inneholder malsidene du vil importere.
 3. Angi hva som skal skje hvis en innlastet mal har samme navn som en mal i det aktive dokumentet.
  • Velg Erstatt malsider hvis du vil at malene fra kilden skal overstyre måldokumentets maler som har samme navn. Hvis måldokumentet ikke har noen overstyrte objekter, er det trygt å velge Erstatt malsider ved import.

  • Velg Endre navn på malsider for å endre sideprefiksene til den neste tilgjengelige bokstaven i alfabetet.

Når du har importert malsider fra et kildedokument, opprettes det en kobling mellom kildedokumentet og måldokumentet. Når du deretter laster inn maler fra det samme kildedokumentet, opprettholdes tilknytningen mellom overstyrte objekter og deres overordnede objekter på malsider som lastes inn på nytt. Denne tilknytningen sikrer konsekvente malsider i ulike dokumenter uten at disse dokumentene legges i en bok.

Hvis du vil bruke denne metoden til å holde malsider konsekvente, bør du laste inn malsidene fra kildedokumentet før du overstyrer eventuelle objekter på malsiden. Hvis dokumentet har overstyrte objekter og du aldri har importert malsider fra noen kilde før, kobles de overstyrte objektene fra den første gangen du laster inn fra et kildedokument og erstatter malsider med navnet på den overordnede malen til de overstyrte objektene.

Hvis du deretter importerer malsider fra et annet kildedokument og velger Erstatt malsider, kan de overstyrte objektene bli koblet fra. Alle maler med samme navn fra det nye kildedokumentet brukes på dokumentsiden som inneholder overstyrte objekter, og det opprettes to sett med objekter.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet