Åpne QuarkXPress-filer i InDesign

Du kan konvertere dokumenter og malfiler fra QuarkXPress 3.3 eller 4.1x i InDesign. Med InDesign kan du også konvertere dokument- og malfiler fra flerspråklige QuarkXPress Passport 4.1x-filer, så du trenger ikke lenger arkivere disse filene som enspråklige først. (Hvis du vil konvertere dokumenter opprettet med QuarkXPress 5.0 eller senere, åpner du dem på nytt i QuarkXPress og arkiverer dem i 4.0-formatet.)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konverteringsveiledningen for QuarkXPress (PDF) på www.adobe.com/go/learn_quarkconv_no.

Åpne et dokument eller en mal fra QuarkXPress

 1. Kontroller at filen er lukket i programmet den ble opprettet i.
 2. Hvis du vil være sikker på at alle koblinger beholdes, kopierer du alle koblede filer til samme QuarkXPress-dokumentmappe.
 3. Velg Fil > Åpne i InDesign.
 4. I Windows velger du QuarkXPress (3.3‑4.1x) eller QuarkXPress Passport (4.1x) på Filtype-menyen.
 5. Marker en fil, og velg Åpne.

  Merk:

  Hvis en fil eller noe av innholdet i en fil ikke kan konverteres, får du en advarsel som beskriver hvorfor det ikke er mulig å konvertere, og resultatet av konverteringsforsøket.

 6. Hvis en advarsel vises, gjør du ett av følgende:
  • Velg Arkiver hvis du vil arkivere en kopi av advarslene som en tekstfil, og åpne deretter filen i InDesign.

  • Velg Lukk hvis du vil lukke dialogboksen og åpne filen i InDesign.

 7. Hvis du vil ha mer nøyaktig konvertering av tekstflyt som er brukt i QuarkXPress, gjør du ett av følgende i InDesign:
  • Velg Tekstflyt påvirker bare teksten under i området Metode for tekstjustering i dialogboksen Innstillinger.

  • Tilordne Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer på menyen i Avsnitt-panelet til ett eller flere avsnitt.

Merk:

Hvis du har problemer med det konverterte QuarkXPress-dokumentet, kan du arkivere dokumentet i InDesign Markup-format (*.idml) via dialogboksen Eksporter. Åpne deretter IDML-filen, og arkivere den som et InDesign-dokument.

Arkivere en QuarkXPress-mal som en InDesign-mal:

 1. Åpne malen i InDesign.
 2. Velg Fil > Arkiver som, og angi en plassering og et filnavn.
 3. Velg InDesign-mal under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og velg deretter Arkiver.

Hva konverteres fra QuarkXPress

Når du åpner en QuarkXPress-fil, konverteres de originale dataene i filen til InDesign-data:

 • Tekstbokser konverteres til InDesign-tekstrammer.

Merk:

Hvis du vil konvertere tekstflyt brukt i QuarkXPress, nøyaktig, velger du Tekstflyt påvirker bare teksten under i området Metode for tekstjustering i dialogboksen Innstillinger.

 • Maler konverteres til InDesign-maler.
 • Siden QuarkXPress bruker forskjellige fargeprofiler, ignoreres de i InDesign.
 • Tekst- og grafikkoblinger beholdes og vises i Koblinger-panelet.

Merk:

Innebygd grafikk som er lagt til i originaldokumentet med kommandoen Lim inn, konverteres ikke. Du finner mer informasjon om innebygd grafikk i Om koblinger og innebygd grafikk.

Merk:

InDesign støtter ikke OLE eller Quark XTensions. Når du åpner filer med OLE- eller Quark XTension-grafikk, vises ikke denne grafikken i InDesign-dokumentet. Hvis QuarkXPress-dokumentet ikke konverteres, kontrollerer du originalen og fjerner alle objekter som ble opprettet med en XTension (utvidelse). Arkiver filen, og prøv å konvertere på nytt.

 • Alle malsider og lag konverteres til InDesign-maler og -lag.

 • Alle malsideobjekter og QuarkXPress-hjelpelinjer monteres på de tilsvarende malsidene i InDesign.

 • Grupperte objekter løses bare opp hvis det er objekter som ikke skal skrives ut, i gruppen.

 • Alle streker og linjer (inkludert avsnittsstreker) konverteres til strekmalene som ligner mest. Egendefinerte streker og tankestreker konverteres til egendefinerte streker og tankestreker i InDesign.

Farger konverteres nøyaktig til InDesign-farger, unntatt i følgende situasjoner:

 • Flertrykkfarger fra QuarkXPress tilordnes de blandede trykkfargene i InDesign, med mindre flertrykkfargen ikke inneholder noen spotfarger. I slike tilfeller konverteres flertrykkfargen i stedet til en prosessfarge.

 • QuarkXPress 4.1-farger fra fargebiblioteket konverteres basert på CMYK-verdiene.

 • QuarkXPress 3.3 HSB-farger konverteres til RGB, og farger fra fargebiblioteket konverteres basert på CMYK-verdiene.

 • QuarkXPress 4.1 HSB- og LAB-farger konverteres til RGB, og farger fra fargebiblioteket konverteres basert på RGB-/CMYK-verdiene.

Hvis du vil ha informasjon om andre konverteringsproblemer, kan du lese støttedokumentene på Internett-området til Adobe på www.adobe.com/no/support.

Konvertere PageMaker-dokumenter

I InDesign kan du konvertere dokumenter og malfiler fra Adobe PageMaker 6.0 og senere. Når du åpner en PageMaker-fil, konverteres de originale dataene i filen til InDesign-data. InDesign-filer arkiveres med filtypen INDD.

Merk:

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konverteringsveiledningen for PageMaker (PDF) på www.adobe.com/go/learn_pmconv_no.

Før du åpner dokumentet i InDesign, kan det være lurt å gjøre følgende:

 • Hvis PageMaker-filen eller den koblede grafikken ligger på en nettverksserver, diskett eller flyttbar stasjon, åpnes den kanskje ikke som forventet hvis det oppstår et brudd i dataoverføringen. Du kan forhindre dataoverføringsproblemer ved å kopiere dokumenter og koblingene deres til harddisken, helst til samme mappe som PageMaker-publikasjonen er arkivert i, før du åpner dem i InDesign.

 • Det kan være lurt å bruke Arkiver som i PageMaker til å fjerne unødvendige, skjulte data.

 • Kopier alle de koblede filene til samme mappe der PageMaker-publikasjonen er arkivert, for å sikre at alle koblingene beholdes.

 • Kontroller at alle de nødvendige skrifttypene er tilgjengelige i InDesign.

 • Reparer brutte grafikkoblinger i PageMaker-publikasjonen.

 • Hvis du har problemer med å konvertere et stort PageMaker-dokument, konverterer du deler av PageMaker-filen separat for å isolere problemet.

Merk:

Hvis du ikke kan åpne et skadet PageMaker-dokument i PageMaker, kan du prøve å åpne det i InDesign. Med InDesign kan du gjenopprette de fleste dokumenter som ikke kan åpnes i PageMaker.

Åpne et dokument eller en mal fra PageMaker

 1. Kontroller at filen er lukket i programmet den ble opprettet i.

 2. Velg Fil > Åpne i InDesign.

 3. Velg PageMaker (6.0‑7.0) i feltet Filtype (Windows).

 4. Marker en fil, og velg Åpne.

  Merk:

  Hvis en fil eller noe av innholdet i en fil ikke kan konverteres, får du en advarsel som beskriver hvorfor det ikke er mulig å konvertere, og resultatet av konverteringsforsøket.

 5. Hvis en advarsel vises, gjør du ett av følgende:

  • Velg Arkiver hvis du vil arkivere en kopi av advarslene som en tekstfil, og åpne deretter filen i InDesign.

  • Velg Lukk for å åpne filen i InDesign uten å arkivere tekstfilen.

Merk:

Hvis du har problemer med det konverterte PageMaker-dokumentet, kan du arkivere dokumentet i InDesign Markup-format (*.idml) via dialogboksen Eksporter. Åpne deretter IDML-filen, og arkivere den som et InDesign-dokument.

Arkivere PageMaker-maler som InDesign-maler

 1. Åpne malen i InDesign.

 2. Velg Fil > Arkiver som, og angi en plassering og et filnavn.

 3. Velg InDesign -mal under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og velg deretter Arkiver.

Vanlige problemer for PageMaker-konvertering

Merk følgende:

 • Alle malsider og lag konverteres til InDesign-maler og -lag. Malsider i PageMaker konverteres til malsider i InDesign og beholder alle objektene, inkludert sidenummerering og hjelpelinjer. InDesign oppretter to lag for å beholde rekkefølgen på overlappende elementer ved konvertering til en PageMaker-publikasjon: Standard og malstandard. Malstandard inneholder malsideelementene.

 • Hjelpelinjer fra PageMaker-dokumenter monteres på standardlaget i InDesign.

 • Alle elementene på PageMaker-montasjebordet vises på montasjebordet for det første oppslaget i InDesign-dokumentet.

 • Alle objektene i PageMaker som er angitt som ikke-utskrivbare, konverteres med Ikke-utskrivbar valgt i Attributt-panelet i InDesign.

 • Grupperte objekter løses bare opp hvis det er objekter som ikke skal skrives ut, i gruppen.

Konverteringsproblemer med tekst og tabeller

Merk følgende:

 • Tekst konverteres til InDesign-tekstrammer.

 • Tabeller i PageMaker-filer konverteres til InDesign-tabeller.

 • Maler konverteres til InDesign-maler. [Ingen mal] i PageMaker tilsvarer [Ingen avsnittsmal] i InDesign. [Ingen avsnittsmal] plukker imidlertid opp attributtene for en navngitt mal hvis malen ble valgt før noe ble skrevet inn i PageMaker-publikasjonen.

 • InDesign bruker Adobe justeringsmetode for avsnitt i alle avsnittene. Denne gjør at noe av teksten flytes på nytt. Du kan tilordne Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer til ett eller flere avsnitt for å sette inn linjeskift på en måte som ligner mer på justeringsmotoren i PageMaker, men teksten kan fortsatt flyte.

 • InDesign bruker bare linjeavstand for forskyvning. Linjeavstandene Proporsjonal og Versaltopp i PageMaker konverteres til Linjeavstand for forskyvning i InDesign, noe som kan føre til at tekst flyttes.

 • Den første grunnlinjen med konvertert tekst kan vises ulikt tekst som er opprettet i InDesign. Den første grunnlinjen med konvertert tekst, angis som Linjeavstand, men den første grunnlinjen med tekst som er opprettet i InDesign, angis som standard som Accent.

 • InDesign bruker en annen orddelingsmetode enn PageMaker, så linjeskiftene kan være annerledes.

 • Skyggetekst konverteres som ren tekst. Vektorisert tekst konverteres som tekst med en strek på 0,25 tommer og et Papir-fyll.

Konverteringsproblemer med bøker, stikkordregistre og innholdsfortegnelse

Merk følgende:

 • InDesign ignorerer boklister ved åpning av PageMaker-publikasjoner. Hvis du vil åpne alle publikasjonene samlet i en bokliste, kjører du plug-in-modulen for hefteproduksjon i PageMaker med layouten Ingen, slik at publikasjonene slås sammen til én. Vær oppmerksom på at tekstblokker og rammer ikke lenger er koblet.

 • Stikkordregisteroppføringer fra en PageMaker-publikasjon vises i Stikkordregister-panelet i InDesign. Tekst med kryssreferanser som bruker valgene Se herunder eller Se også herunder tilordnes som Se eller Se også.

 • Tekst i innholdsfortegnelsen konverteres som en innholdsfortegnelse med innholdsfortegnelsesmalen fra PageMaker tilgjengelig på hurtigmenyen for malen, i dialogboksen Innholdsfortegnelse i InDesign.

Konverteringsproblemer ved kobling og innebygging

Merk følgende:

 • Tekst- og grafikkoblinger beholdes og vises i Koblinger-panelet.

 • Hvis den opprinnelige koblingen til et grafikkobjekt ikke blir funnet, vises en advarsel som ber deg reparere koblingen i PageMaker.

 • InDesign støtter ikke OLE (Object Linking and Embedding). Når du åpner filer med OLE-grafikk, vises ikke denne grafikken i InDesign-dokumentet.

Konverteringsproblemer med farge og overlapping

Merk følgende:

 • Farger konverteres nøyaktig til InDesign-farger. PageMaker HLS-farger konverteres til RGB-farger, og farger fra andre fargebiblioteker konverteres basert på CMYK-verdiene.

 • Nyanser konverteres som prosentandeler av hovedfargen. Hvis hovedfargen ikke finnes i Fargeprøver-panelet, legges den til under konverteringen. Når du markerer et objekt med nyanser, angis hovedfargen i Fargeprøver-panelet, og nyanseverdien vises på hurtigmenyen.

 • Fargeprofiler for PageMaker-filer konverteres direkte. Alle Hexachrome-farger konverteres til RGB-verdier. Erstatt profiler som ikke er ICC-kompatible, ved å bruke standard fargestyringsinnstillinger og -profiler du har angitt for InDesign.

 • Alle streker og linjer (inkludert avsnittsstreker) konverteres til standardstrekmalen som ligner mest. Egendefinerte streker og tankestreker konverteres til egendefinerte streker og tankestreker i InDesign.

 • InDesign støtter ikke rastermønstre eller vinkler brukt på TIFF-bilder i Bildekontroll. Disse slettes fra importerte TIFF-filer.

 • Når Strek eller Fyll (eller begge) er valgt for Automatisk overtrykk av svart i dialogboksen Overlappingsinnstillinger i PageMaker, følger innstillingen med over til InDesign, men merkingen av Overtrykk strek eller Overtrykk fyll fjernes i Attributt-panelet.

Merk:

Hvis du vil ha informasjon om andre PageMaker-konverteringsproblemer, kan du lese støttedokumentene på Internett-området til Adobe.