Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Analytics.

Strona narzędzi analitycznych konsoli DPS Dashboard umożliwia monitorowanie danych o użytkownikach niestandardowej aplikacji przeglądarki. W przypadku wykupienia subskrypcji pakietu Adobe Digital Publishing Suite w wersji Professional lub Enterprise użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych danych analitycznych o wszystkich aplikacjach. Dane te obejmują liczbę pobranych i zakupionych wydań, najpopularniejszą zawartość i reklamy oraz liczbę instalacji aplikacji. Podstawowe narzędzia analityczne oferują szereg zróżnicowanych raportów, w tym raporty na temat urządzeń i systemów operacyjnych.

Jeśli masz konto Adobe Analytics (poprzednio: „Omniture SiteCatalyst®”), możesz uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych danych.

Wszystkie aplikacje w wersji Professional i Enterprise gromadzą anonimowe dane o wykorzystaniu, dotyczące wszystkich typów aplikacji, w tym zawierających pojedyncze folio lub wiele folio. Dane są gromadzone niezależnie od tego, czy użytkownicy są połączeni z siecią, czy nie. Jeśli konieczne jest umożliwienie użytkownikom rezygnacji ze zgody na gromadzenie danych analitycznych, to podczas tworzenia aplikacji w programie DPS App Builder można wprowadzić opcję wyrażania takiej zgody. W przypadku aplikacji utworzonych z użyciem licencji Single Edition dane analityczne nie są gromadzone.

Uwaga:

Aby uniknąć wyświetlania danych analitycznych w formacie „::unspecified::”, we właściwościach artykułu określ tytuły dla wszystkich artykułów. Ponadto o ile to możliwe podaj rzeczywiste nazwy nakładek w celu ułatwienia interpretacji danych analitycznych. Na przykład użyj „Łącze do Twittera” zamiast „Przycisk 4”.

Analityka — samouczek wideo

Analityka — samouczek wideo
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-professional-edition/dps-analytics-an-introduction/">DPS Analytics: An Introduction</a> (Analityka DPS: wprowadzenie)
Colin Fleming

Zasoby analityczne

Artykuły

Aby uzyskać podstawowe informacje na temat korzystania z funkcji analitycznych, zobacz artykuł Digital Publishing Suite analytics tutorial.

Artykuł dotyczący podstawowych danych analitycznych: DPS Baseline Analytics (j. ang.).

Szczegóły dotyczące optymalizacji narzędzi analitycznych można znaleźć w dokumencie Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service (PDF).

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z narzędzi analitycznych Adobe Analytics (SiteCatalyst) można znaleźć w dokumencie Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing Report Guide (j. ang.).

Artykuł zawierający omówienie metodyki stosowanej w pakiecie DPS: Methodology used by Digital Publishing Suite to calculate and present the Standard Audience Metrics (j. ang.).

Listę obsługiwanych zdarzeń analitycznych w podziale na platformy zawiera dokument Zdarzenia analityczne obsługiwane przez pakiet DPS.

Filmy dotyczące rozwiązania Adobe Analytics

DPS Analytics: An Introduction (Analityka DPS: wprowadzenie)

DPS Analytics: SiteCatalyst Basics (Analityka DPS: podstawy SiteCatalyst)

DPS Analytics: SiteCatalyst Reports & Dashboards (Analityka DPS: raporty i konsole SiteCatalyst)

Konfiguracja funkcji analitycznych Adobe Analytics

Użytkownikowi kupującemu subskrypcję pakietu Digital Publishing Suite (w wersji Professional lub Enterprise) zostaje przypisany identyfikator konta głównego, który pozwala na korzystanie z narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem). Narzędzia tego można użyć w celu nadania roli „Aplikacja” do identyfikatora Adobe ID. W ramach tego procesu podaje się informacje wymagane do uruchomienia funkcji Adobe Analytics (poprzednio: „Omniture SiteCatalyst”). Należy pamiętać o podaniu tej samej nazwy przedsiębiorstwa (Company Name), której używa się do logowania do narzędzi Adobe Analytics. Po podaniu tych informacji funkcje analityczne zostaną włączone w terminie maks. pięciu dni. Zobacz: Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem).

Jeśli uważasz, że twoje konto narzędzi analitycznych nie jest prawidłowo skonfigurowane, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Adobe. Dane kontaktowe są dostępne z poziomu konsoli DPS Dashboard.

Jeśli masz konto Adobe Analytics, możesz korzystać z pełnego zakresu funkcji w serwisie my.omniture.com.

Wyświetlanie podstawowych danych analitycznych

 1. Zaloguj się do konsoli Dashboard pakietu Adobe Digital Publishing Suite.

  Dostęp do strony narzędzi analitycznych mają wyłącznie właściciele zatwierdzonych identyfikatorów Adobe ID z przypisaną rolą aplikacji. Aby przeglądać dane analityczne, użyj tego samego identyfikatora Adobe ID, który jest używany w programie folio Builder do przesyłania zawartości z niestandardowej aplikacji Viewer.

 2. Kliknij opcję Analytics (Analityka), aby wyświetlić podstawowe dane analityczne.

  Wczytane zostaną raporty dotyczące niestandardowej aplikacji przeglądarki.

 3. Aby wyświetlić dane analityczne, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Wyświetlanie różnych raportów

  Otwórz stronę Analytics (Analityka). Na liście kategorii po lewej stronie kliknij odpowiednią kategorię, a następnie wybrany typ raportu, np. Folios > Total Time Spent (Folio > Łączny czas).

  Zmiana przedziału czasowego

  Użyj ikon kalendarza From (Od) i To (Do), aby określić przedział czasowy. Następnie kliknij przycisk Update (Aktualizuj).

  Określanie folio

  W przypadku niektórych raportów można wybrać inne folio do analizy.

  Update Report (Aktualizuj raport)

  Kliknij tę opcję, aby odświeżyć dane.

  Export Data (Eksportuj dane)

  Kliknij opcję Export Data (Eksportuj dane), aby wyeksportować bieżący raport do pliku. Plik taki można następnie otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym.

  Accumulation Settings (Ustawienia akumulacji)

  W sekcji Standard Audience (Odbiorcy standardowi) kliknij opcję Accumulation Settings (Ustawienia akumulacji). Kliknij ikonę klucza obok dowolnego folio. Określ datę rozpoczęcia i częstotliwość publikacji dowolnego folio. Na przykład jeśli folio jest publikowane 15 dnia każdego miesiąca, to można ustawić datę rozpoczęcia dla pierwszego folio, a następnie ustawić opcję Monthly (Miesięcznie) dla każdego folio.

  Potem można kliknąć dowolny raport, np. Accumulated Sessions (Zakumulowane sesje) albo Accumulated Time Spent Per Reader (Zakumulowany czas na jednego czytelnika), aby przeprowadzić analizę danych.

  Dane analityczne dla własnej aplikacji Viewer
  Dane analityczne dla własnej aplikacji Viewer

 4. Aby pobrać plik .csv zawierający dane dotyczące płatnych pobrań, który można otworzyć w programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, kliknij opcję Fulfillment Report (Raport dotyczący realizacji).

  Plik .csv zawiera informację o liczbie pobrań z usługi Adobe Distribution Service, która zostanie odjęta od twojego limitu pobrań.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online