W serwisie Admin Console dostępne są różnego rodzaju operacje zbiorcze. Operacje te ułatwiają zarządzanie dużymi ilościami danych produktów, użytkowników i profili produktów.

Można na przykład pobrać dane użytkowników z innego, obecnie używanego systemu, dostosować ich format do wymagań opisanych tu operacji zbiorczych, a następnie przesłać te dane do serwisu Admin Console w jednej operacji zbiorczej. Można również przenosić użytkowników z jednego profilu produktów na inny poprzez eksportowanie danych jednego profilu produktów, zmodyfikowanie ich i ponowne importowanie.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

Dodawanie wielu użytkowników

Aby dodać wielu użytkowników do organizacji i jednocześnie przypisać ich do profili produktów, prześlij dane w formacie listy rozdzielanej przecinkami. W oknie dialogowym Importuj użytkowników można pobrać przykładowy plik CSV, a następnie wprowadzić do niego dane i przesłać go. Można zaimportować do 5000 użytkowników naraz.

Po przypisaniu do profilu produktu lub przyznaniu praw administracyjnych użytkownicy końcowi otrzymują powitalną wiadomość e-mail.

Szczegółowe instrukcje: Dodawanie użytkowników.

Edytowanie danych wielu użytkowników

Administrator ma możliwość aktualizacji danych tylko w odniesieniu do użytkowników należących do domeny będącej własnością jego przedsiębiorstwa. Nie można natomiast aktualizować danych użytkowników należących do domeny zaufanej, ale niebędącej własnością przedsiębiorstwa. Można dostosowywać następujące dane użytkownika:

  • nazwa użytkownika;
  • grupy użytkowników i produkty powiązane z danym użytkownikiem;
  • uprawnienia administracyjne;

Szczegółowe instrukcje: Edytowanie danych użytkowników.

Zmiana typu identyfikatora użytkownika

Przełącz typ identyfikatora użytkownika w Adobe Admin Console.Aby zmienić typ identyfikatora z Enterprise ID na Federated ID lub odwrotnie, będzie potrzebny nowy lub istniejący katalog. Więcej informacji podano w sekcji dotyczącej przenoszenia domen między katalogami.

Szczegółowe instrukcje: Zmiana typu identyfikatora użytkowników.

Usuwanie lub likwidacja kont wielu użytkowników

Po usunięciu użytkownika wszystkie uprawnienia i dostęp do usług nadane przez przedsiębiorstwo zostaną odebrane. Oznacza to na przykład, że licencje na produkty zostaną cofnięte, a użytkownicy nie będą mogli z nich korzystać.

Eksportowanie danych użytkowników

Dane użytkowników

Administrator systemu może pobierać dane użytkowników zarejestrowanych obecnie w serwisie Admin Console, zapisując je w pliku CSV. Dane użytkowników w tym pliku CSV można zmodyfikować stosownie do potrzeb, a następnie przesłać zmieniony plik z powrotem do serwisu Admin Console. Więcej informacji: Edytowanie wielu użytkowników.

Pobrany plik CSV zawiera dane zdefiniowane w sekcji Format pliku CSV.

Aby pobrać dane użytkowników, przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy w serwisie Admin Console. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

Procedura pobierania pliku zależy od używanej przeglądarki i jej ustawień. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone potwierdzenie.

Raport braków licencji

Jeśli nabyto produkty dla przedsiębiorstw w ramach programu VIP, można pobrać raport braków licencji (w formacie .csv). Jeśli do któregoś z zakupionych produktów przypisanych zostanie więcej użytkowników niż dostępnych jest licencji, ten raport poinformuje o ich niedoborze.

Aby pobrać dane użytkowników, przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy w serwisie Admin Console. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Raport braków licencji.

Procedura pobierania pliku zależy od używanej przeglądarki i jej ustawień. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone potwierdzenie.

Uwaga:

Jeśli jesteś klientem korzystającym z umowy ETLA, ten raport nie wyświetli żadnych danych. Ponadto jeśli Twoja organizacja zakupiła produkty Experience Cloud za pomocą serwisu Admin Console, dane dotyczące braku licencji nie będą raportowane.

Raport statusu licencji

Jeśli nabyto produkty dla przedsiębiorstw w ramach programu VIP, można pobrać raport statusu licencji (w formacie .csv). Raport informuje, czy produkty zostały przydzielone do danego użytkownika i czy użytkownik ma udostępnioną licencję.

Uwaga:

Produkt przydzielony: produkt został przydzielony, jeśli użytkownikowi przypisano produkt.

Produkt udostępniony: produkt został udostępniony użytkownikowi, jeśli użytkownik ma prawo do korzystania z niego. Mówiąc inaczej, jest dostępna licencja na ten produkt.

Jeśli jesteś klientem korzystającym z umowy ETLA, ten raport wyświetli opcję Tak przy obu polach: Produkt przydzielony i Produkt udostępniony. Będzie się to działo niezależnie od przydzielonych użytkownikom licencji na produkt.

Wyświetl kartę Przegląd w serwisie Admin Console, aby porównać statusy przydzielonych licencji i udostępnionych licencji dla każdego produktu zakupionego przez organizację.

Aby pobrać dane użytkowników, przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy w serwisie Admin Console. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Raport statusu licencji.

Procedura pobierania pliku zależy od używanej przeglądarki i jej ustawień. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone potwierdzenie.

Szczegółowe instrukcje: Eksportowanie danych użytkowników.

Dodawanie wielu użytkowników do profilu produktów

Za pomocą pliku CSV można dodać do profilu produktów wielu użytkowników jednocześnie.

Usuwanie wielu użytkowników i grup z profilu produktów

Za pomocą operacji zbiorczej można usuwać z profilu produktów wielu użytkowników jednocześnie. Na przykład aby przenieść kilku użytkowników z jednego profilu do innego, można usunąć ich z pierwszego profilu, a następnie dodać do drugiego.

Eksportowanie podsumowania produktu

Listę nabytych i przypisanych produktów można wyeksportować na potrzeby działu zakupów w przedsiębiorstwie.

Pobierany w wyniku tego działania plik CSV zawiera listę produktów w przedsiębiorstwie:

  • Pseudonim profilu produktów;
  • Produkt, do którego należy dany profil;
  • Przydział licencji, czyli liczbę użytkowników przypisanych do profilu; zobacz Definiowanie limitów i zarządzanie nimi;
  • Użytkowników przypisanych do profilu;
  • Administratorów profilu.

Szczegółowe instrukcje: Eksportowanie podsumowania produktu.

Eksportowanie użytkowników profilu

Administrator systemu może pobierać dane użytkowników dotyczące określonego profilu. Plik ten można następnie wykorzystać w celu dodania wielu użytkowników do innego profilu produktów w przedsiębiorstwie.

Pobrany plik CSV zawiera dane zdefiniowane w sekcji Format pliku CSV.

Szczegółowe instrukcje: Eksportowanie użytkowników profilu.

Dodawanie wielu użytkowników do grupy

Do grupy można dodać wielu użytkowników naraz. Na przykład aby skopiować wszystkich lub niektórych użytkowników z jednej grupy do innej, można wyeksportować użytkowników z pierwszej grupy, a następnie dodać ich do drugiej.

Szczegółowe instrukcje: Dodawanie wielu użytkowników do grupy.

Dodawanie wielu grup użytkowników

Grupy użytkowników można tworzyć pojedynczo w serwisie Admin Console albo użyć procedury przesyłania zbiorczego pliku CSV, aby utworzyć wiele grup naraz.

Szczegółowe instrukcje: Tworzenie grup użytkowników.

Edytowanie wielu grup użytkowników

W serwisie Admin Console można zmienić nazwę lub opis istniejącej grupy użytkowników. Natomiast za pomocą pliku CSV można zmieniać także administratorów grupy użytkowników oraz profile produktowe przypisane do tej grupy. Oznacza to, że procedura CSV umożliwia dodawanie administratorów i profilów produktowych lub usuwanie ich z grupy.

Szczegółowe instrukcje: Edytowanie grup użytkowników.

Usuwanie wielu użytkowników z grupy

Za pomocą procedury zbiorczego usuwania użytkowników można usunąć z grupy wielu użytkowników naraz. Na przykład aby przenieść wybranych użytkowników z jednej grupy do innej, można usunąć ich z jednej grupy i dodać do innej.

Szczegółowe instrukcje: Usuwanie wielu użytkowników z grupy.

Eksportowanie użytkowników należących do grupy

Można pobrać dane użytkowników należących do grupy. Na przykład aby dodać do użytkowników z jednej grupy do innej, można pobrać listę użytkowników z grupy źródłowej, a następnie dodać ich do grupy docelowej. Jeśli chcesz usunąć użytkowników z grupy źródłowej, możesz użyć tego samego pliku.

Pobrany plik CSV zawiera dane zdefiniowane w sekcji Format pliku CSV.

Strony wyników operacji zbiorczych

Na stronach wyników operacji zbiorczych wyświetlane są informacje o operacjach zbiorczych wykonanych w serwisie Admin Console i statusie tych operacji.

Strona Wyniki operacji zbiorczych dla danych użytkowników

Po wykonaniu operacji zbiorczej, takiej jak dodawanie lub edytowanie wielu użytkowników, otrzymasz wiadomość e-mail ze szczegółami tej operacji. Informacje te można również wyświetlić na stronie Wyniki operacji zbiorczej.

Więcej informacji: Strona Wyniki operacji zbiorczej dla danych użytkowników.

Strona wyników operacji zbiorczych dla profili produktów

Po uruchomieniu operacji zbiorczej, takiej jak dodawanie lub usuwanie wielu użytkowników profilu produktów, otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

Więcej informacji: Strona wyników operacji zbiorczych dla profili produktów.

Strona wyników operacji zbiorczych dla grup użytkowników

Po wykonaniu operacji zbiorczej, takiej jak dodawanie lub usuwanie wielu użytkowników w ramach grupy, otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

Więcej informacji: Strona wyników operacji zbiorczych dla grup.