Typy identyfikatorów obsługiwane przez Adobe

Stosowany przez Adobe system zarządzania identyfikatorami ułatwia administratorom tworzenie kont użytkowników oraz administrowanie ich dostępem do aplikacji i usług. Adobe udostępnia trzy różne typy identyfikatorów (kont) umożliwiających uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników. Nazwą konta jest w nich adres e-mail. Są to:

 • Federated ID: identyfikator tworzony przez organizację, do niej należący i przez nią zarządzany, powiązany z katalogiem korporacyjnym za pomocą usługi federacji. Przedsiębiorstwo zarządza danymi uwierzytelniającymi oraz zapewnia obsługę logowania SSO za pomocą usługi IdP (dostawcy tożsamości) w protokole SAML2.
 • Enterprise ID: identyfikator tworzony przez organizację, do niej należący i przez nią zarządzany. Adobe udostępnia hosting identyfikatorów Enterprise ID i przeprowadza uwierzytelnianie, ale utrzymanie tych identyfikatorów pozostaje w gestii przedsiębiorstwa.
 • Adobe ID: identyfikator tworzony przez użytkownika końcowego, stanowiący jego własność i przez niego zarządzany. Adobe przeprowadza uwierzytelnianie, natomiast użytkownik zarządza swoją tożsamością (identyfikatorem).

Dzięki różnym typom identyfikatorów przedsiębiorstwa i instytucje mogą wybrać i wdrożyć model najlepiej odpowiadający ich potrzebom organizacyjnym. W poniższej tabeli podano więcej informacji na temat rodzajów identyfikatorów.

Składniki Opcje Adobe ID Enterprise ID Federated ID

Prawo własności i kontrola nad kontem

Przedsiębiorstwo tworzy konto, zarządza nim i jest jego właścicielem.

Umożliwia zachowanie kontroli nad uprawnieniami oraz zapisaną zawartością wygenerowaną przez użytkownika.

Prawo własności i kontrola nad danymi

Organizacja jest właścicielem danych, plików i zasobów powiązanych z kontem.

Po dekonfiguracji użytkownik nie będzie już mieć dostępu do zasobów należących do firmy.

Tworzy dzienniki zawartości, ułatwiając administratorom wyświetlanie sposobów interakcji użytkowników z zasobami należącymi do przedsiębiorstwa.

Ogranicza udostępnianie zasobów.

Funkcje dla przedsiębiorstw

Ułatwia organizacji korzystanie z przestrzeni dyskowej.

Obsługuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

Więcej informacji o konfigurowaniu kont Enterprise ID i Federated ID podano w artykule Konfigurowanie identyfikatorów.

Wybór właściwego modelu identyfikatorów może mieć znaczny wpływ na sposób przechowywania i udostępniania zasobów przez organizację. Modele Enterprise ID i Federated ID są idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, a Adobe ID najlepiej nadaje się dla użytkowników indywidualnych. Obok wszystkich funkcji udostępnianych przez konto Adobe ID, te typy identyfikatorów umożliwiają stosowanie sprawdzonych procedur zarządzania danymi i efektywnego wdrażania oprogramowania.

Jak już wskazano, identyfikatory Enterprise ID i Federated ID mają pewne oczywiste zalety w porównaniu z kontem Adobe ID:

 • Oferując rygorystyczne mechanizmy kontroli administracyjnej, umożliwiają one efektywne monitorowanie produktów i usług.
 • Po zakończeniu pracy na rzecz organizacji użytkownik nie ma już dostępu do jej plików, danych i zasobów.
 • Identyfikatory Federated ID umożliwiają stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego i stanowią najbezpieczniejszy model spośród tych trzech typów identyfikatorów.

Identyfikatory Adobe ID najlepiej sprawdzają się tam, gdzie nie zachodzi potrzeba kontroli wewnętrznej. Jest to model wygodny dla użytkownika, ale nieprzystosowany do obsługi przestrzeni dyskowej w kontekście korporacyjnym. Jako że użytkownicy końcowi nie zawsze sumiennie stosują sprawdzone procedury, zaleca się używanie kont Federated ID i Enterprise ID. Jeśli nadal nie masz pewności, jaki model identyfikatorów wybrać, skontaktuj się z działem obsługi klienta Adobe.

Uwaga:

Niektóre produkty i usługi, takie jak serwis Adobe Licensing (LWS) oraz Fora Adobe, obsługują tylko identyfikatory Adobe ID.

Zmiana typu identyfikatora

Administrator systemu może zmieniać typ identyfikatorów użytkowników w swojej organizacji. Serwis Admin Console umożliwia zmianę typu identyfikatorów użytkowników:

 • z Adobe ID na Enterprise ID,
 • z Adobe ID na Federated ID,
 • z Enterprise ID na Federated ID,
 • z Federated ID na Enterprise ID.

Aby zmienić typ identyfikatora z Enterprise ID na Federated ID lub odwrotnie, będzie potrzebny nowy lub istniejący katalog. Więcej informacji podano w sekcji dotyczącej przenoszenia domen między katalogami.

Więcej informacji o typach identyfikatorów: Typy identyfikatorów obsługiwane przez Adobe.

Konsekwencje dla użytkowników końcowych Creative Cloud

Po zmianie typu konta z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID użytkownicy nadal zachowają dostęp do osobistych kont Adobe ID. Jednak aby skorzystać z aplikacji, usług i rozwiązań Adobe należących do organizacji, będą musieli logować się za pomocą nowego identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID.

Jeśli użytkownicy mają już konta Adobe ID i powiązane z nimi zasoby, mogą przeprowadzić migrację tych zasobów na nowe konto dla przedsiębiorstw.

Jeśli użytkownicy mający konto Creative Cloud korzystali z usług, które nie są objęte planem Creative Cloud dla przedsiębiorstw, status ich konta zostanie obniżony do wersji bezpłatnej.

Zmiana typu identyfikatora za pomocą pliku CSV

Poniższa procedura umożliwia zbiorcze przekształcenie typu kont wielu użytkowników. Można również edytować dane poszczególnych użytkowników, takie jak adresy e-mail lub nazwy konta, korzystając z serwisu Admin Console, narzędzia Synchronizacja użytkowników lub interfejsu User Management API.

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę  i z listy rozwijanej wybierz opcję Edytuj typ identyfikatora (CSV).

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj typ identyfikatora (CSV).

  Edytuj typ identyfikatora (CSV)
 3. Aby wybrać użytkowników, dla których będzie zmieniany typ identyfikatora, można pobrać bieżącą listę użytkowników lub standardowy szablon CSV (klikając opcję Pobierz szablon CSV).

  Pobrany plik .csv zawiera następujące dane.

  • Typ identyfikatora: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID
  • Nazwa użytkownika
  • Domena
  • Nowy typ identyfikatora: Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID
  • Nowy adres e-mail
  • Nowa nazwa użytkownika
  • Nowy kod kraju
 4. Otwórz plik .csv w aplikacji, w której można edytować takie pliki, i odpowiednio zmodyfikuj typy identyfikatorów.

  Uwaga:

  Zmieniając typ identyfikatora z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID należy ponadto pamiętać, że adres e-mail konta Adobe ID musi być zgodny z adresem e-mail konta w planie dla przedsiębiorstw.

 5. Otwórz okno dialogowe Edytuj typ identyfikatora (CSV) i prześlij zaktualizowany plik .csv. Sprawdź, czy plik został zapisany w formacie UTF-8.

  Po zakończeniu tego procesu otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem.

W ramach tego procesu zostaną również przeniesione uprawnienia oraz udostępnione produkty dla wszystkich migrowanych użytkowników. Użytkownicy, których objęła zmiana identyfikatora, otrzymają powiadomienie o konieczności używania nowych danych logowania (Enterprise ID lub Federated ID) podczas pracy w udostępnionych im produktach Adobe.

Ponadto jeśli użytkownicy korzystali uprzednio z kont Adobe ID, z którymi były powiązane zasoby, to zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na procedurę migracji tych zasobów. Proces migracji zasobów automatycznie przenosi zawartość z istniejącego konta Adobe ID użytkownika na nowe konto w planie dla przedsiębiorstw.

Migracja zasobów

Po zmianie typu identyfikatora z Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID użytkownicy mogą przenieść obsługiwaną zawartość z istniejącego konta Adobe ID przydzielonego przez firmę na nowe konto w planie dla przedsiębiorstw. Migrację można przeprowadzić na dwa sposoby:

Aby umożliwić użytkownikom automatyczną migrację zawartości, należy przypisać im dostęp do przestrzeni dyskowej i usług w chmurach Creative Cloud i Document Cloud. Aby użytkownicy mieli dostęp do przestrzeni dyskowej w usługach Creative Cloud i Document Cloud, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przypisz im profil produktowy, który oferuje plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud z przestrzenią dyskową i ma włączone usługi PDF Services.
 • Przypisz im profil produktowy Creative Cloud z przestrzenią dyskową oraz profil produktowy Document Cloud z przestrzenią dyskową (z wyłączeniem ofert obejmujących wyłącznie aplikacje stacjonarne) i włączonymi usługami PDF Services.

Uwaga:

Wszystkie licencje na produkt przypisane użytkownikowi muszą obejmować udostępnienie przestrzeni dyskowej. W przeciwnym razie migracja zasobów zakończy się niepowodzeniem. Na przykład użytkownik z kontem Adobe ID, któremu przypisano licencję „Pojedyncza aplikacja” na program Photoshop bez przestrzeni dyskowej oraz inną licencję „Pojedyncza aplikacja” na program XD z 100 GB przestrzeni nie będzie mógł przeprowadzić automatycznej migracji zasobów.

Po zakończeniu opisanego powyżej procesu zmiany typu identyfikatorów użytkownik końcowy otrzymuje powiadomienie e-mail ze szczegółowymi instrukcjami migracji zasobów.

Administrator działu informatycznego może pobrać raport z wykonania migracji zasobów dla wszystkich użytkowników objętych procesem pracy zmiany typu identyfikatorów. Aby pobrać raport, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę . Z rozwijanej listy wybierz opcję Eksportuj raport z migracji do pliku CSV.

  Raport zostanie pobrany.

W raporcie podane są informacje o użytkownikach, którzy udzielili zgody na migrację, o tych, którzy odmówili takiej zgody, a także o tych, którzy nie podjęli jeszcze żadnego działania. Informacje o rodzajach zawartości obsługiwanych przez proces migracji podano w artykule Migracja zasobów — często zadawane pytania.

Uwaga:

Niekiedy zdarza się, że dla niektórych użytkowników nie udaje się włączyć procesu automatycznej migracji zasobów. Tacy użytkownicy otrzymają powiadomienie o konieczności ręcznego przeniesienia zawartości i nie będą uwzględniani w raporcie z migracji.

Dołącz do rozmowy

ask-the-community

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tematów, zagadnień lub procedur opisanych w tym artykule, weź udział w dyskusji.

Dołącz


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online