Biblioteki Creative Cloud w korporacyjnej przestrzeni dyskowej

Biblioteki Creative Cloud służą do rejestrowania i organizowania zasobów kreatywnych oraz udostępniania ich zespołom. Biblioteki Creative Cloud przyspieszają pracę, zmniejszając liczbę kliknięć w procesie twórczym i ułatwiając grafikom korzystanie z odpowiednich zasobów, a organizacjom — kontrolowanie wykorzystania tych zasobów.

Uwaga:

Biblioteki Creative Cloud dla firm to usługa dostępna tylko wtedy, gdy organizacja korzysta z przestrzeni dyskowej Adobe dla firm, wdrażanej na całym świecie w sposób etapowy.

Biblioteki zapisywane w projektach

Biblioteki przechowywane w projektach umożliwiają łatwe i szybkie udostępnianie kolekcji elementów innym osobom w organizacji lub współpracownikom. Wcześniej biblioteki takie były dostępne tylko w przypadku planów Creative Cloud dla zespołów i Creative Cloud dla przedsiębiorstw. Teraz jednak zostały udostępnione wszystkim użytkownikom Creative Cloud. Więcej informacji: Biblioteki Creative Cloud.

Organizacje biznesowe mogą zezwolić użytkownikom na tworzenie bibliotek i zarządzanie nimi na dwa różne sposoby. Biblioteki mogą być zapisywane w osobistej przestrzeni dyskowej użytkownika lub w ramach projektu. Projekty w planach Creative Cloud dla zespołów i Creative Cloud dla przedsiębiorstw są przechowywane w korporacyjnej przestrzeni dyskowej danej firmy. Natomiast w planach dla Creative Cloud dla użytkowników indywidualnych oraz planach bezpłatnych projekty przechowuje się w osobistej przestrzeni dyskowej. Jeśli biblioteka została zapisana w przestrzeni osobistej, jej twórca jest jej właścicielem i ma pełną kontrolę nad udostępnianiem tej biblioteki i zarządzaniem nią. Jeśli bibliotekę utworzono w folderze w przestrzeni korporacyjnej, nie ma ona indywidualnego właściciela; organizacja udostępnia ją i może dziedziczyć uprawnienia użytkownika z projektu. Biblioteki w korporacyjnej przestrzeni dyskowej ułatwiają zachowanie ciągłości w sytuacji, gdy użytkownik zmieni rolę, opuści projekt lub odejdzie z firmy.

Jak zacząć korzystać z bibliotek zapisywanych w projektach

Aby umożliwić użytkownikom tworzenie bibliotek w korporacyjnej przestrzeni dyskowej, należy utworzyć projekt. Może to zrobić administrator systemu lub przestrzeni dyskowej, posługując się serwisem Adobe Admin Console. Ponadto, jeśli organizacja na to zezwoliła, użytkownicy samodzielnie wykonać to zadanie w programie Adobe Express.

 1. Po utworzeniu projektu użytkownicy będą mogli tworzyć biblioteki i pliki Express oraz zapisywać je w dostępnym projekcie lub w osobistej przestrzeni dyskowej. Użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji w ramach danego projektu, aby zapisywać w nim nową zawartość.

  Użytkownicy przypisani do projektu będą dziedziczyć uprawnienia do wszystkich bibliotek zapisanych w tym projekcie. Ponadto użytkownicy o uprawnieniach do edycji będą mogli bezpośrednio zapraszać osoby do samej biblioteki.  

 2. Tak jak w przypadku biblioteki przechowywanej w osobistej przestrzeni dyskowej, twórca może ustawić uprawnienia do przeglądania i używania swojej biblioteki.

 3. Korzystając z programu Express, użytkownicy mogą przeglądać marki i biblioteki zapisane w projektach. Służy do tego karta Projekty w sekcji Twoje rzeczy w programie Express. Aby korzystać z takiej biblioteki w innych aplikacjach Creative Cloud, użytkownik musi dodać ją do swoich bibliotek.

 4. Bibliotekami zarządza za pomocą programu Express, programu Creative Cloud Desktop, panelu Biblioteki w aplikacjach Adobe lub na stronie Creative Cloud. Jeśli w projektach są zapisane biblioteki, to obok takich projektów będzie wyświetlana ikona ii.

Określanie struktury folderów na potrzeby projektów

Jeśli administratorzy włączyli taką opcję, użytkownicy będą mogli tworzyć nowe projekty w programie Express. Projekt to po prostu współużytkowana lokalizacja w przestrzeni dyskowej, w której zapisuje się marki, biblioteki i pliki Express. Do projektu przypisuje się określonych użytkowników. Użytkownicy dodani do projektu automatycznie dziedziczą uprawnienia do zawartych w nim marek i bibliotek. Korzystanie z projektów ułatwia współużytkowanie przechowywanych w nich zasobów.

Użytkowników można przypisać do więcej niż jednego projektu, co zapewnia elastyczność w konfigurowaniu struktury. Adobe zaleca ograniczenie dostępności folderów do zespołów roboczych, które muszą korzystać ze współużytkowanych zasobów projektowych. Na początek przeanalizuj organizację swojej firmy i sposób współpracy między różnymi grupami. Następnie utwórz projekty odpowiadające tym potrzebom. Na przykład:

Korporacyjny katalog stylów

Przykład korporacyjnego katalogu stylów
Utwórz korporacyjny katalog stylów, aby zapewnić spójność marki.

Jeśli chodzi o scenariusze takie jak katalog stylów przedsiębiorstwa, najlepiej skonfigurować projekt o ograniczonej liczbie użytkowników z uprawnieniami edycyjnymi. Pozostałych użytkowników, którzy mają mieć uprawnienia do wyświetlania, zaproś bezpośrednio — albo skonfiguruj projekt tak, aby był widoczny dla wszystkich w przedsiębiorstwie. Utwórz w tym projekcie bibliotekę, w której zostaną zapisane kolory, style czcionek, znaki logo i inne zasoby marki. Skonfiguruj tę bibliotekę z uprawnieniami „tylko do odczytu”, aby zachowań nad nią kontrolę, zapewnić spójny branding i umożliwić grafikom korzystanie z najbardziej aktualnej wersji zasobów. Więcej informacji.

Biblioteki związane z konkretnymi działem lub projektem

Przykładowa biblioteka konkretnego projektu
Utwórz biblioteki na potrzeby poszczególnych projektów, aby ułatwić dostęp wszystkim współpracownikom.

Tworząc projekty odpowiadające różnym działom lub zespołom roboczym, można łatwo zapewnić dostęp do kolekcji bibliotek odpowiednim współpracownikom. Zapraszając uczestników projektu, można nadać im uprawnienia do edycji. Współpracownicy mogą przesyłać elementy projektu, kolory, style tekstu, zdjęcia Adobe Stock, pędzle, filmy i inne zasoby specyficzne dla swojego działu lub projektu. Te pozycje i wszelkie ich aktualizacje są automatycznie synchronizowane u wszystkich użytkowników.

Projekt „Wszyscy”

W organizacji może już istnieć projekt o nazwie „Wszyscy”, do którego jest przypisany cały personel firmy. Można go wykorzystać w przypadku bibliotek, które powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników — np. biblioteki z korporacyjnym katalogiem stylów — jednak należy rozważyć zmianę uprawnień na „wyświetlanie i komentowanie”. Warto jednak sprawdzić, czy — w zależności od wielkości firmy — tak szeroka dystrybucja bibliotek jest rzeczywiście konieczna i czy nie należałoby utworzyć projektów o mniejszym zakresie i ograniczonym dostępie, aby przenieść do nich biblioteki z projektu „Wszyscy”.

Przenoszenie bibliotek z przestrzeni osobistej do projektu

Użytkownicy Creative Cloud mogą przenosić biblioteki zapisane w osobistej przestrzeni dyskowej do projektu. Pozwala to szybko udostępniać bibliotekę grupie innych użytkowników i skorzystać z zalet współwłasności.

 1. Otwórz panel Biblioteki w programie Creative Cloud Desktop.

 2. Kliknij ikonę Więcej opcji obok biblioteki, którą chcesz udostępnić, a następnie wybierz opcję Przenieś.

  Zrzut ekranu opcji wyświetlanych po wybraniu ikony wielokropka
  Przenieś bibliotekę w inne miejsce.

 3. Wybierz lokalizację przechowywania i ustaw poziom dostępu.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe przenoszenia do przestrzeni korporacyjnej
  Wybierz miejsce przechowywania, aby przenieść bibliotekę.

 4. Wybierz przycisk Zapisz.

Zarządzanie bibliotekami

Uprawnienia

Biblioteki mogą mieć następujące ustawienia uprawnień: „Wyświetlanie i używanie” oraz „Edytowanie”. Aby pracownicy kreatywni mogli korzystać z zawartości biblioteki (przeciągać grafikę, stosować kolory, czcionki, style znaków itd.), muszą mieć co najmniej uprawnienia do wyświetlania. To uprawnienie udziela dostępu o zakresie nieco szerszym niż tradycyjne „Wyświetlanie”, ponieważ umożliwia także korzystanie z biblioteki.

Użytkownicy, którym przyznano uprawnienie „Edycja”, mają otrzymują bardziej zaawansowane możliwości zarządzania biblioteką: mogą edytować jej zawartość (usuwać zasoby, zmieniać ich nazwy, dodawać je), tworzyć i modyfikować grupy w bibliotece, udostępniać tę bibliotekę innym użytkownikom, a nawet usuwać całą bibliotekę.

W przypadku korporacyjnego katalogu stylów uprawnienie „Edycja” powinno zostać przyznane tylko niewielkiej grupie użytkowników w zespole pracującym nad marką. Pozostali użytkownicy współpracujący nad tą biblioteką powinni otrzymać tylko uprawnienie „Wyświetlanie”.

Dziedziczony dostęp do bibliotek w projektach

Aby jak najlepiej wykorzystać zalety korporacyjnej przestrzeni dyskowej, administratorzy mogą użyć ustawień na poziomie projektu w celu określenia dostępu do wszystkich bibliotek w tym projekcie. Na przykład w przypadku biblioteki przeznaczonej na potrzeby marketingu rozwoju administratorzy mogą utworzyć dla tego działu projekt w korporacyjnej przestrzeni dyskowej i jednorazowo przypisać użytkowników na poziomie takiego projektu. Prawa dostępu do każdej nowej biblioteki utworzonej w tym folderze będą automatycznie przyznawane wszystkim użytkownikom już przypisanym do folderu.

Dziedziczone uprawnienia do bibliotek w projektach

Biblioteka tworzona w projekcie jest automatycznie dostępna dla współpracowników przypisanym na poziomie danego folderu. Uprawnienia współpracowników w projekcie można dodatkowo ograniczyć, utrzymując włączoną opcję „Ogranicz edycję”. Wyłączenie tej opcji projektu pozwoli osobom z uprawnieniami edycyjnymi na edytowanie biblioteki, podczas gdy komentujący będą nadal mogli przeglądać zawartość projektu i korzystać z niej.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe tworzenia biblioteki
Ustaw uprawnienia współpracowników (wyświetlanie lub edycja).

Bezpośrednie zaproszenia

Oprócz użytkowników odziedziczonych z projektu do każdej biblioteki można także zaprosić dodatkowych użytkowników lub grupy. Nie ma limitu liczby współpracowników w bibliotece.  

 • Pojedyncze osoby: Pojedynczy użytkownicy z organizacji lub spoza niej (zależy to od ustawień udostępniania zasobów). 

 • Grupy: Grupy Active Directory synchronizowane za pośrednictwem usługi Azure, które są utworzone przez administratora w katalogu Azure Active Directory organizacji oraz synchronizowane z książką adresową organizacji za pomocą serwisu Admin Console.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje wyświetlane po wybraniu menu panelu biblioteki
Zapraszanie dodatkowych współpracowników do biblioteki.

Instrukcje: Dodawanie do współpracy osób, które mogą edytować i wyświetlać zasoby

Ustawienia zapewniające szerszy dostęp

 • Ustawienie „Wyświetlać może każdy w organizacji” (dostępne tylko w planach Creative Cloud dla zespołów i Creative Cloud dla przedsiębiorstw) umożliwia dostęp każdemu użytkownikowi skonfigurowanemu w danej organizacji.
 • Wyświetlać może każdy, kto ma łącze zapewnia rzeczywiście publiczny dostęp każdemu użytkownikowi, który ma konto Creative Cloud w dowolnym planie — indywidualnym, zespołowym lub dla przedsiębiorstw.

Często zadawane pytania

Projekty są teraz dostępne dla wszystkich użytkowników Creative Cloud. Jednak z zalet projektów w przestrzeni korporacyjnej można korzystać tylko w planach Creative Cloud dla zespołów i Creative Cloud dla przedsiębiorstw, w których włączono model przestrzeni dyskowej Adobe dla firm.

Użytkownicy końcowi nie mogą obecnie zarządzać folderami ani ich tworzyć. Muszą prosić o to administratora przestrzeni dyskowej lub systemu.

Nie ma ograniczeń liczby bibliotek, które można utworzyć. Jedynym ograniczeniem jest tu ilość dostępnej dla Ciebie przestrzeni dyskowej w Creative Cloud.

Chociaż biblioteki mogą zawierać maksymalnie 10 000 elementów, zaleca się używanie grup w celu lepszej organizacji zasobów. Przewijanie dużych bibliotek może być uciążliwe.

Zasób biblioteki może mieć maksymalnie 1 GB. Zasoby biblioteki muszą być synchronizowane z chmurą, a przesyłanie wielkich plików trwa bardzo długo. Pamiętaj, że z tej samej biblioteki mogą korzystać także inne osoby. Niektóre elementy, takie jak próbki kolorów, tekst oraz style akapitowe i znakowe, mają niewielkie rozmiary pliku, ale inne zasoby, na przykład wielowarstwowa zawartość programu Photoshop o wysokiej rozdzielczości, zajmują bardzo dużo miejsca.

W bibliotece może być dowolna liczba współpracowników.

Zapraszanie pozwala wielu użytkownikom na bezpieczną współpracę tylko z zaproszonymi osobami. Opcja Uzyskaj łącze tworzy łącze publiczne, które umożliwia każdemu, kto ma takie łącze, pobranie kopii zasobów biblioteki. Kopia jest niezależnym obiektem i nie jest połączona z oryginalną biblioteką.

Od 2021 r. biblioteki osobiste zaliczają się do limitu przestrzeni dyskowej użytkownika. Biblioteki w przestrzeni korporacyjnej są wliczane do limitu zespołu. Nie zajmują one limitu przestrzeni użytkownika. Jeśli biblioteka zespołowa jest współużytkowana przez 10 użytkowników, zajmuje miejsce tylko w ramach limitu przestrzeni dyskowej zespołu, a nie poszczególnych użytkowników.

Adobe Bridge to aplikacja komputerowa, która ułatwia szybkie lokalizowanie i przeglądanie dużej liczby plików graficznych w różnych formatach przechowywanych na lokalnym dysku twardym lub na serwerze plików. Niektórzy użytkownicy tworzą „biblioteki” zasobów składających się z folderów na dysku twardym i używają programu Adobe Bridge w celu szybkiego poruszania się po tych folderach i pracy z zasobami. Jest to obieg pracy pod pewnymi względami podobny do korzystania z bibliotek Creative Cloud. Jednak zasoby z bibliotek Creative Cloud znajdują się w chmurze, są widoczne na panelu w aplikacjach komputerowych i są ściślej zintegrowane z funkcjami aplikacji Creative Cloud. Biblioteki Creative Cloud współdziałają również z aplikacjami mobilnymi Creative Cloud i niektórymi aplikacjami innych firm w sposób, którego nie obsługuje program Adobe Bridge.

MS Word i PowerPoint

Dodatek Creative Cloud do programów Microsoft Word i PowerPoint umożliwia dostęp do bibliotek w tych programach, dzięki czemu swoje zasoby graficzne można wykorzystać w prezentacjach, raportach, broszurach i innych materiałach. Szczegółowe informacje: Dodatek Adobe Creative Cloud do programów Word i PowerPoint.

Zapier

Łącząc swoje biblioteki Creative Cloud z Arkuszami Google, usługą Slack lub dowolną z ponad 1500 innych aplikacji dostępnych w serwisie Zapier, można tworzyć zautomatyzowane obiegi pracy o nazwie „zap”. Więcej informacji: Biblioteki Creative Cloud w usłudze Zapier

Gmail

Adobe Creative Cloud for Gmail umożliwia udostępnianie łączy do zawartości zapisanej w systemie Creative Cloud Files i w bibliotekach, a także projektów mobilnych, bezpośrednio w wiadomościach Gmail.

Biblioteki Creative Cloud nie zastępują systemu DAM (Digital Asset Management). System DAM służy przede wszystkim do utrzymywania wielu już zatwierdzonych zasobów graficznych. Biblioteki Creative Cloud najlepiej nadają się do przechowywania elementów, które przyspieszają wykonywanie zadań w aplikacjach, takich jak tworzenie i stosowanie kolorów, stylów akapitów, elementów stron i zasobów. Biblioteki Creative Cloud są synchronizowane z komputerem każdego użytkownika. Natomiast system DAM działa wyłącznie na serwerze lub w chmurze.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online